fbpx

ทัวร์ต่างประเทศ : เกาหลี 5 วัน 3 คืน มหัศจรรย์ KOREA โซล สวนสนุก EVERLAND เริ่ม 18,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿18,999.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : เกาหลี 5 วัน 3 คืน มหัศจรรย์ KOREA โซล สวนสนุก EVERLAND (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565
 • เที่ยวสวนสนุก EVERLAND
 • พระราชวังเคียงบกกุง
 • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
 • ซูซานพาร์ค คาเฟ่
 • ช้อปปิ้งถนนเมียงดง
 • ถนนฮงแด
 • พิเศษ BBQปิ้งย่างเกาหลี
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ : เกาหลี 5 วัน 3 คืน มหัศจรรย์ KOREA โซล สวนสนุก EVERLAND เริ่ม 18,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง เกาหลี 5 วัน 3 คืน เริ่ม 18,999 บาท

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ จำนวนต่อกรุ๊ป
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
09 ส.ค. 256513 ส.ค. 256530+122,9996,000
16 ส.ค. 256520 ส.ค. 256530+118,9996,000
23 ส.ค. 256527 ส.ค. 256530+119,9996,000
30 ส.ค. 256503 ก.ย. 256530+119,9996,000
06 ก.ย. 256510 ก.ย. 256530+119,9996,000
13 ก.ย. 256517 ก.ย. 256530+119,9996,000
20 ก.ย. 256524 ก.ย. 256530+119,9996,000
27 ก.ย. 256501 ต.ค. 256530+119,9996,000

*** ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน ***
*** ค่าบริการลงทะเบียนระบบ K-ETA ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน ***
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว **


FLIGHT
DEPARTURE  :  XJ700    BKK-ICN   02.35 – 10.05
RETURN         :  XJ701    ICN-BKK   11.20 – 15.10


วันแรก : สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู3 แถว F เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
*เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน*


วันที่สอง : สนามบินอินชอน – ซูซานพาร์ค คาเฟ่ – สวนฮานึล – ถนนฮงแด

02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้โดย เที่ยวบินที่ XJ 700 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง) 10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  (เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวก ในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ทาง เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจคัดกรอง RT-PCR TEST ตามนโยบายการ และมาตรการจำกัดใน สถานการณ์COVID-19 (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำทุกท่านเดินทางสู่ ซูซานพาร์ค คาเฟ่ทะเลทิพย์แห่งเมืองกิมโป สำหรับคนที่ชอบไปทะเลจะต้องชอบร้านนี้อย่างแน่นอน เรียกได้ว่ามาครบจบในที่เดียว เพราะทางร้านจะเนรมิตชั้น 1เป็นทะเลจำลอง มีหาดทราย และผืนน้ำทะเลสีฟ้าคราม มองดูแล้วสบายตามากๆ เสิร์ฟทั้งขนมและเบอเกอรี่หน้าตาน่าท่านมีให้เลือกหลากหลายเมนูส่วนชั้น 2 มาในธีมป่าเขตร้อนขายซูชิที่เค้าการันตีว่าสดมากๆ เพราะร้านอยู่ใกล้ทะเลนั่นเอง ส่วนดาดฟ้าด้านบนตกแต่งเป็นวิวท้องฟ้าสีสันสดใส มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ

พาเที่ยว สวนฮานึล มีความหมายว่า “ท้องฟ้า” เป็นสวนสาธารณะแห่งที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นบน พื้นที่ฝังกลบขยะอยู่บนระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้าทะเล สวนจึงตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่สุดในบรรดาสวนทั้ง 5 แห่งของสวนเวิล์ดคัพ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อหลากสีสันสวยงาม กว่า 30,000 ตัว นอกจากนี้ยังสามารถชมวิวจากที่สูงได้หากมองออกไปจะพบกับทุ่งหญ้ากว้าง สนามกีฬาทรงกลมแปลกตา และวิวแม่น้าฮัน บรรยากาศสุดโรแมนติกเหมาะแก่การเดินเล่น พักผ่อน ชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ และมีชื่อเสียงทางด้านภูมิทัศน์ที่งดงาม เส้นทางผ่านทุ่งหญ้าไปยัง ยอดเขาที่มีทิวทัศน์อันกว้างไกล ภายในสวนยังมีพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งระบบนิเวศของสวน ด้วยการปลูกทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ช้อปปิ้งมันส์ๆ กันต่อที่ ถนนฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิกเรียกได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกิน คาเฟ่ หรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยาก ที่นี่มีร้านอาหารที่ขายอาหารทำเองมากมายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และยังมีตัวเลือก อาหารหลากหลายประเภท ยามค่าคืนของโซลจะพบกลุ่มนักดนตรีและนักเต้นเบรคแดนซ์มาโชว์ ฝีมือวาดลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายนี้จะเปิดในตอนดึก และบางที่ก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
พักที่ : Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่สาม : คอสเมติค – ศูนย์สมุนไพรโสม – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์  ครีมน้าแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ ให้เลือกมากมาย
นำชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีนำมาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกขนาด ใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน รวมถึงงานเทศกาลต่างๆ เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอน กลางคืน

 • โซนที่ 1 – Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกัน อย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่าง ลงตัวอย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ไปจนถึงแบบโมเดิร์น มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้ แฟนตาซี Magic Tree ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามฤดูกาล เต็มไปด้วยร้านของที่ระลึก และ ร้านอาหารมากมาย
 • โซนที่ 2 – Zootopia ท่องโลกซาฟารีที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สายพันธุ์ และ ต่ืนเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่างใกล้ชิด
 • โซนที่ 3 – European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ที่ซึ่งคุณจะได้สนุกไปกับการยิงผีและ รถไฟเหาะ T-Express ซึ่งเป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้สี่ฤดูโดย มวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล
 • โซนที่4 – Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซีตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน
 • โซนที่ 5 – American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส ไฮไลท์คือ เรือเหาะ Columbus Adventures และรถไฟเหาะ Rolling X-Train

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างเกาหลี
พักที่ : Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่สี่ : ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – โซลทาวเวอร์ – พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นำชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย
ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัมซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน ซึ่งสีไฟ เหล่านี้ยังบ่งบอกถึงสภาพอากาศในแต่ละวันอีกด้วย

 • สีฟ้า สภาพอากาศดีเหมาะกับการท่องเที่ยว
 • สีเขียว สภาพอากาศธรรมดา ไม่มีผลกับสุขภาพออกจากบ้านได้
 • สีเหลือง สภาพอากาศไม่ค่อยดีควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้ง
 • สีแดง สภาพอากาศแย่มาก ห้ามอยู่ในที่แจ้งหรือห้ามออกจากบ้าน

ทัศนียภาพอันสวยงามมาพร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก กิจกรรมยอดนิยมสำหรับบรรดาคู่รัก จึงหนีไม่พ้นการคล้องใจไว้ที่กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดที่ให้คู่รักมาเขียนข้อความ และ ชื่อของคู่ตัวเองลงบนแม่กุญแจหลากสี กิมมิคน่ารักๆ ที่ทำให้หอคอยแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่เดต สุดฮิตอีกแห่งหนึ่งในเกาหลี (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์และกิจกรรมคล้องกุญแจ)

เยือนอดีตพระราชวังหลวงที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในกรุงโซล พระราชวังเคียงบกกุง มรดกทาง วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์เกาหลีมีสถาปัตยกรรมที่งดงามสอดคล้องกับ ธรรมชาติอย่างลงตัว ฉากหลังมีปราการธรรมชาติเป็นภูเขาบูกักซาน ส่งให้พระราชวงัแห่งนี้ดู ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก เพียงแค่ได้ไปเยือนก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาไปอยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอน เดิมภายในพระราชวังมีพระตำหนักถึง 200 ตำหนัก แต่ถูกทำลายลงใน ช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามารุกรานหลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 ตำหนักเท่านั้น บรรดาคู่รักชาวเกาหลีมักจะใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูปคู่กับฉากหลังที่สวยงามอย่าง มุมมหาชนที่ใครมาเยือนก็ต้องได้เก็บภาพความประทับใจกับ “พระที่นั่งคึนจองวอน” อดีตที่ประทับของพระมหากษัตริย์เพื่อใช้ว่าราชการ ด้านหน้าจะเป็นลานกว้าง ไว้ใช้จัดพิธีสำคัญของทางราชสำนัก

นอกจากนี้ยังมีศาลากลางน้ำ ศาลาคยองฮวีรู ห้องจัดเลี้ยงหลวง และเป็นศาลาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะพอๆ กับพระตำหนักหลวงเลยก็ว่าได้ ปิดท้ายด้วย ศาลาฮยางวอนจอง อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศาลาที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีรูปทรงหกเหลี่ยมตกแต่งด้วยลวดลายและสถาปัตยกรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับ สะพานไม้ชวีฮยางกโย สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในสมัยราชวงศ์โชซอน และ เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามจนหาที่เปรียบไม่ได้

ย้อนเวลาสู่ยุคโชซอนใจกลางกรุงโซล หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านสไตล์ฮันอกโบราณที่ยังคง เอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้มีอายุยาวนานกว่า 600 ปีตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบก พระราชวังชา งด็อก และศาลเจ้าชงมโย ในกรุงโซล ภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ 100 หลัง ใน สมัยก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกราชวงศ์โชซอน และขุนนางระดับสูง แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีบางส่วนก็จะ เปิดเป็นเกสต์เฮาส์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บางส่วนก็เปิดเป็นร้านอาหาร และคาเฟ่น่ารักๆ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีพบกับแบรนด์เนมชั้นน าระดับโลก และสถานที่ส าหรับการช้อป ป้ิงที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย เอาใจขาช้อปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปป้ิงอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องส าอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลีราคาของ สินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น

นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วย รถเข็นที่ขายของกินจำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่ สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนย โรยทับด้วยชีส ครัวซองปลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อก บกกิแป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้าตาลหรือน้าผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ

ใกล้กันนั้นมีห้าง LOTTE DEPARTMENT STORE ทางห้างกำลังจัดแสดงโครงการเซอร์เรียลที่ก้าว ข้ามขอบเขตของวิทยาศาสตร์ และศิลปะ สามารถเดินไปชมได้โดยได้ทีมครีเอทีฟจาก สตูดิโอสื่อ OUCHHH สัมผัสความมหัศจรรย์ของงานแสดงที่ใช้เทคโนโลยี AI นำเสนอเรื่องราวของการวาด ภาพข้อมูลเหนือจริง ระยะเวลาในการจัดแสดงตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (อัตรา ค่าบริการ ไม่รวมค่าเข้าชมนิทรรศการ ท่านละ 15,000 วอน)

ค่ำ  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง
พักที่ : INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่ห้า : ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
จากนั้น แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่า จะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์เรีย ลบราวนี่ และ เปเปโร่ เป็นต้น

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน
11.20 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดย เที่ยวบินที่ XJ 701 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
15.10 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


สำคัญโปรดอ่าน!!!

➢ กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครูหมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจ ขายตรง (เครื่องส าอาง) และชาวต่างชาติถ้าต้องการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด และต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง
➢ อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
➢ ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทาง รัฐบาลคือ ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามูศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ร้านเครื่องสำอาง คอสเมติค โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อ หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
➢ เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออก จากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 300 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อ ราคาทัวร์ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
➢ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย/ กรมแรงงานไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งเกาหลีปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
➢ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์หรือมื้ออาหารตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ


มาตรการจำกัดในสถานการณ์COVID-19 และการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

✓ ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
✓ ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนเพื่อรับ Q-CODE ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (บริษัทฯลงทะเบียนให้)
✓ ลงทะเบียนการตรวจ RT-PCR TEST ที่สนามบินอินชอน (บริษัทฯลงทะเบียนให้ ผู้เดินทางช าระค่าตรวจ ด้วยตัวเองที่สนามบิน)
✓ แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ขอได้ที่แอพพลิเคชันหมอพร้อม (ผู้ เดินต้องทางเตรียมมาเอง)
✓ ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องกักตัว 7 วัน หากได้รับวัคซีนครบภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และได้รับการรับรองจาก WHO ภายใน 14-180 วัน
✓ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ไม่จำเป็นต้องทำประกันโควิด แต่ต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ต้องเป็นภาษาเกาหลีหรือ ภาษาอังกฤษ
✓ ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนด จำเป็นต้องทำประกันโควิด แต่ไม่ต้องกักตัว 7 วัน และยังต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็น ลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ต้องเป็นภาษา เกาหลีหรือภาษาอังกฤษ
✓ เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลีผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านการตรวจ RT-PCR ขาเข้าอีกครั้งที่สนามบิน
✓ เงื่อนไขการเดินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการจำกัดของประเทศเกาหลี


หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับวัคซีนตามกำหนด

สำหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1  เข็ม) ภายในระยะเวลา 14 – 180 วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวัคซีนที่ได้รับการ รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson,  Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax
สำหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) ระยะเวลา 14 วันขึ้นไป
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ ตามเงื่อนไขเท่านั้น

การเตรียมตัวลงทะเบียน K-ETA และเงื่อนไขที่ควรทราบ

✓ เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามตัวอย่าง แบบฟอร์มท้ายโปรแกรมทัวร์(กรณีทางบริษัทฯเป็นผู้ลงทะเบียนให้)
✓ ก่อนส่งข้อมูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษัท กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนอีก ครั้ง หากข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
✓ หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลในหนังสือเดินทาง ชื่อ เพศ วันเกิด วันหมดอายุ  หรือข้อมูลส่วนอื่นๆ แม้ K-ETA จะยังไม่หมดอายุ ผู้เดินทางจะต้องยื่นขอ K-ETA ใหม่
✓ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียนการสมัคร K-ETA ทุกกรณีเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี
✓ การรับรองอาจจะมีความล่าช้า เนื่องจากประเทศเกาหลีมีการเพิ่มจำนวนประเทศที่จำเป็นต้องใช้ K-ETA  มากขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้เดินทางควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง
✓ ระบบจะใช้เวลาพิจารณา 2 – 3 วันหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละคน
✓ ระยะเวลาของ K-ETA มีอายุ2 ปีนับจากวันได้รับการรับรอง (สามารถเข้าได้มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปีและสามารถพำนักอยู่ในเกาหลีได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน)
✓ ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่า เพราะฉะนั้น ไม่สามารถรับรองการผ่านเข้าประเทศได้ด่านตรวจคนเข้า เมืองจะเป็นฝ่ายพิจารณาว่าผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศได้หรือไม่อีกครั้ง ทางบริษัทไม่สามารถ แทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้
✓ การอนุมัติจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง อาจจะถูกจำกัดการเข้า ประเทศตามที่กฎหมายเกาหลีกำหนด
✓ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้าเมือง ผู้เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี


อัตราค่าบริการรวม

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี- กรุงเทพฯ สายการบิน Airasia X (XJ) เป็นตั๋วหมู่ คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
– ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง เดี่ยว)
– ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry  7 กก.ต่อ 1 ใบ
– ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  – ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) – ประกันอุบัติเหตุและประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไป ตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

– ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
– ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ซักรีดที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติการประท้วง การจลาจล การนัด หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง ที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
– หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/ หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
– ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อมหนังสือรับรองภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ
– ค่าตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหลีที่สนามบินอินชอน ราคา 80,000 วอน ต่อ/ท่าน
– ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรม เนียมของประเทศ) ทางบริษัทฯขอสงวนวิทธิ์ในการเรียก เก็บที่สนามบินก่อนเชคอิน ในวันที่เดินทาง
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับเรียกเก็บ)
– กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD /ท่าน


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์


การจองทัวร์:

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการ เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาล หรือวันหยุด นักขัตฤกษ์กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้น ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท ฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • อัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไป หรือขา กลับได้จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
➢ กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
➢ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ต้องการใช้วีลแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่าง น้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การ ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม ตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง รายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการชำระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่ เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ทั้งหมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัม ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อน การเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
➢ กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจอง ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้  รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ ใดๆทั้งสิ้น


รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเกาหลี

➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (SGL) ห้องพักคู่ (TWN/DBL) และห้องพัก 3 ท่าน (TRP)
➢ ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ ได้เป็น 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม
➢ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
➢ โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงประโยชน์  ของท่านเป็นสำคัญ


สิ่งที่ควรเตรยีมพร้อมเมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

เอกสารที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ อาจจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจรติเท่าน้ันที่ผา่ นเข้าเมืองได้โดยพิจารณาจาก
➢ หลักฐานการทำงาน อาทิ นามบัตร บัตรประจำตัวพนักงาน จดหมายรับรองการทำงาน ระบุ ตำแหน่ง  เงินเดือน เป็นต้น กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อผู้เดินทางพร้อม เซ็นรับรองสำเนา หรือในกรณีที่ทำอาชีพอิสระ ควรเตรียมหลักฐานการทำงานไปให้พร้อม
➢ หลักฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐสำหรับใช้ท่องเที่ยว เที่ยวในประเทศเกาหลีติดตัวมาด้วย และควรพกบัตรเครดิตต่างประเทศติดตัวไว้ อาทิ Visa Card,  American Express, Master Card, JTBC Card เป็นต้น เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านเดินทางมา ท่องเที่ยวแบบสุจริต
➢ หลักฐานกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา อาทิ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็น ภาษาอังกฤษ ในกรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง (บิดา มารดา) หรือญาติที่มีสนามกุลเดียวกัน หากอายุยัง ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เดินทางต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองแนบมาด้วย
➢ หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอื่นๆ แต่ทำพาสปอร์ตใหม่ ควรพก พาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีประวัติการเดินทางนำติดตัวไปด้วย


ข้อควรระวังเมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

➢ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลีโดยปราศจากการสำแดงสิ่งของ ที่อยู่ภายใต้การกักกันเพื่อป้องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์จะถูก ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ล้านวอนเป็น 10 ล้านวอน เพื่อป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี
➢ อ้างอิงจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผู้ที่เดินทางมาจาก ประเทศที่มีการแพร่ของโรคอหิวาต์แอฟริกัน เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รัสเซีย สาธารณรัฐ เช็ก ฮังการีอิตาลีฯลฯ ต้องสำแดงเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หากพบว่าไม่มีการสำแดง จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 7.5 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 10 ล้านวอน สำหรับ ผู้ที่ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก ฯลฯ จะมีค่าปรับ ขั้นแรก 1 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 3 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 5 ล้านวอนข้ัน
➢ สิ่งของที่ต้องแสดง (สิ่งของต้องห้าม) ประกอบด้วย:
          – สัตว์ : สุนัข แมว นก ฯลฯ
          – ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ : เนื้อวัว เนื้อหมูเนื้อไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เนื้อแดดเดียว เนื้อกระป๋อง เนื้อ เปื่ อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขมันวัว (แกง) ฯลฯ
          – ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ : เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ
          – ผลิตภัณฑ์จากนม : นม ชีส เนย ฯลฯ
          – ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ : ไข่ไก่ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ
          – อาหารสัตว์ขนมขบเคี้ยว วิตามิน ฯลฯ
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทาง และรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด **


วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu