fbpx

ทัวร์อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี เริ่ม 18,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿18,999.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี เริ่ม 18,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • มนเสนห์เกาะบาหลี
 • วิหารทานาห์ลอต
 • บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
 • หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไป ทะเลสาบบาตูร์
 • ชมโชว์พื้นเมืองบงรางแดนซ์
 • บิน Air Asia ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 kg
 • เดินทาง ก.ค. – ต.ค. 2565
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ : อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี เริ่ม 18,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • มนเสนห์เกาะบาหลี
 • วิหารทานาห์ลอต
 • บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
 • หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไป ทะเลสาบบาตูร์
 • ชมโชว์พื้นเมืองบงรางแดนซ์
 • บิน Air Asia ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 kg
 • เดินทาง ก.ค. – ต.ค. 2565


Day 1 : กรุงเทพฯ-สวนวิษณุ-อูลูวาตู

04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์ เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.45 น. ออกเดินทางสู่บาหลีประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบินที่ FD396 12.00 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหลีเร็วกว่าประเทศ ไทยหนึ่งชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม สวนวิษณุ(Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้น ของพระวิษณุและพญาครุฑ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็น สถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90 ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีสวนนี้ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับพญาครุฑ มีรูปปั้น ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กว้าง 64 เมตร หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลัง รูปปั้นพระวิษณุมีความสูง 18 เมตร ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุข้างหนึ่งชู1 นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่ มาก

จากน้ัน เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อ เยี่ยมชม วัดอูลูวาตู(Pura Uluwatu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วนปลายของหน้าผา ขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่าน เหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปา ซาร์ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บน หน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวัด หลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้า ผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับ ท้องทะเลสีคราม

Pura Luhur Uluwatu temple, Bali, Indonesia. Amazing landscape – cliff with blue sky and sea.

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากน้ัน นำท่านเข้าสู่ที่พัก ADHI JAYA KUTA / EVITEL UBUD หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐาน ของบาหล


Day 2 : บารองแดนซ์ – วัดทามันอายุน – บาหลีสวิง – เบดูกูล – วิหารทานาห์ลอต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากน้ัน ชมการแสดงบารองเเดนซ์ (BARONG DANCE) เป็นการแสดง ระบำพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5 องค์ เป็น การแสดงการต่อสู้ระหว่างความดี กับความชั่ว โดยให้บารองสัตว์ใน นิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความ ดีและให้รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้าย ในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่ง ความชั่ว ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์จะเป็นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่ สีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ายรำที่ทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด

จากน้ัน เดินทางสู่ ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวีเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวีก าแพงประตูวัด ก่อด้วย หินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าสิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงาม ตามแบบบาหลีมีสระน้าล้อมรอบ ความพิเศษของวัดปุราทามันอายุน อยู่ที่องค์เจดีย์หลายชั้นทรง สูงสไตล์ฮินดูที่ตั้งเรียงแถวกันนับสิบองค์ที่ บริเวณรอบๆของตัววัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอายุ หลายร้อยปีและที่นี่ก็ยังมีรูปปั้นของ Barong สัตว์ในเทพนิยายหน้าตาคล้ายกับสิงโตของชาวบาหลี ที่ถูกเชื่อว่าเป็น “เจ้าแห่งวิญญาณ”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ัน เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ (Bali Swing) ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนาน คล้ายกับการนั่งชิงช้า โดยค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใช้ เวลานั่งประมาณ 5 นาทีหรือถ้าท่านไม่ต้องการนั่งชิงช้า บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวย มากมาย เช่นรังนก

จากน้ัน เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan)วัดนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลีอยู่ห่าง จากเมืองเดนพาซาร์50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลีตั้งอยู่บริเวณริม ทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าส าคัญเป็น อันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอด ทั้งปี

จากน้ัน นำท่านไปยัง วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุด และเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพ มากที่สุดของเกาะบาหลีวิหารนี้ ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียว คลื่ น สิ่งที่ท าให้วัดแห่งนี้มีความ พิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีด าและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวน ให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากน้ัน นำท่านเข้าสู่ที่พัก ADHI JAYA KUTA / EVITEL UBUD หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐาน ของบาหลี


Day 3 : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – นาข้าวขั้นบันได – วัดเทมภัคสิริงค์ – หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก ชมการผลิตบาติก เป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่บาหลี

จากน้ัน นำท่านสู่ นาข้าวขั้นบันได (RICE TERRACE) เป็นนาข้าวที่สวยที่สุด และเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไป ได้ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นที่ 6 ตาราง กิโลเมตร ลักษณะเด่นคือเป็นนาข้าว ขั้นบันไดที่เรียงกันเป็นชั้นๆอย่าง สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไป ถ่ายรูปใกล้ๆได้

จากน้ัน เดินทางสู่วัดน้ำพุศักสิทธิ์หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์(Tampak Siring) คนบาหลีเรียกว่า วัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อน้ำาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชา วัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้า เก็บน้าไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับ ท่านที่ต้องการลงน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ สามารถลงไปในน้ำได้

นำท่าน เดินทางสู่หมู่บ้านคินตามณีเป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่ งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ัน นำท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 และสำคัญที่สุดของ บาหลีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก โดยด้านหลังของวัดนั้นเป็น ภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์เป็นวัดในศาสนา ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลียังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวัดที่ มีความสำคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากน้ัน นำท่านเข้าสู่ที่พัก ADHI JAYA KUTA / EVITEL UBUD หรือเทียบเท่าระดับ 4* ดาว ของ มาตรฐานบาหลี (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านนั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


Day 4 : สนามบิน • กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย

12.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA (FD397)

16.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการรวม

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

– ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง เดี่ยว)

– ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

– ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

– น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

– ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

– ภาษีน้ำามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

– ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD

– ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค ประจำตัวของผู้เดินทาง


อัตราค่าบริการไม่รวม

– ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

– ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์

-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

– หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือบาหลีมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/ หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

– ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (สำหรับ ท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) หรือสำหรับท่านที่รับวัคซีนแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) หรือมากกว่านั้นอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม)

– ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ)

– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป ค่ะ)


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ การจองทัวร์:

– กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการ เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระ ก่อนเดินทาง 30 วัน) กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

– ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

– ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

– ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัด จำให้ทั้งหมด ยกเว้น ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น

– ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

– ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวรทั้งงหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

– กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี


เงื่อนไขอื่น ๆ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

• คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ เดินทาง

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ บริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

 


วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*


1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu