ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)

฿14,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)

 • ชมนาขั้นบันได
 • ซาปา
 • หมูบ้านชาวเขา
 • นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน
 • วัดหง็อกเซิน
 • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • พิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน+ไวน์แดงดาลัด

เดินทางเดือนเมษายน 2566 เป็ยต้นไป

คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)

 • ชมนาขั้นบันได
 • ซาปา
 • หมูบ้านชาวเขา
 • นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน
 • วัดหง็อกเซิน
 • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • พิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน+ไวน์แดงดาลัด

เดินทางเดือนเมษายน 2566 เป็ยต้นไป

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
06-09 เม.ย. 6616,99915,9994,000
12-15 เม.ย. 66 *วันสงกรานต์*
16,99915,9994,000
13-16 เม.ย. 66 *วันสงกรานต์*
17,99916,9994,000
14-17 เม.ย. 66 *วันสงกรานต์*
16,99915,9994,000
15-18 เม.ย. 66 *วันสงกรานต์*
16,99915,9994,000
20-23 เม.ย. 6614,99913,9994,000
27-30 เม.ย. 6616,99915,9994,000
28 เม.ย.-01 พ.ค. 6616,99915,9994,000
04-07 พ.ค. 66 *วันฉัตรมงคล*
16,99915,9994,000
11-14 พ.ค. 6614,99913,9994,000
18-21 พ.ค. 6614,99913,9994,000
25-28 พ.ค. 6615,99914,9994,000
01-04 มิ.ย. 6616,99915,9994,000
03-06 มิ.ย. 66 *วันวิสาขบูชา*

16,99915,9994,000
08-11 มิ.ย. 6614,99913,9994,000
15-18 มิ.ย. 6614,99913,9994,000
22-25 มิ.ย. 6615,99914,9994,000
29 มิ.ย.-02 ก.ค. 6615,99914,9994,000
06-09 ก.ค. 6614,99913,9994,000
13-16 ก.ค. 6615,99914,9994,000
20-23 ก.ค. 6614,99913,9994,000
27-30 ก.ค. 66 *วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10*
16,99915,9994,000
28-31 ก.ค. 6616,99915,9994,000
29 ก.ค.-01 ส.ค. 6616,99915,9994,000
03-06 ส.ค. 6614,99913,9994,000
10-13 ส.ค. 66 *วันแม่*
16,99915,9994,000
11-14 ส.ค. 66 *วันแม่*

16,99915,9994,000
12-15 ส.ค. 66 *วันแม่*
16,99915,9994,000
17-20 ส.ค. 6614,99913,9994,000
24-27 ส.ค. 6614,99913,9994,000
31 ส.ค.-03 ก.ย. 6615,99914,9994,000
07-10 ก.ย. 6614,99913,9994,000
14-17 ก.ย. 6615,99914,9994,000
21-24 ก.ย. 6615,99914,9994,000
28 ก.ย.-01 ต.ค. 6614,99913,9994,000

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินนอยไบ • จังหวัดลาวไก

 • 10.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
 • 13.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ FD870
 • 14.50 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
 • จากนั้น เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร เดินทางต่อไปยัง เมืองซาปาซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 • จากนั้น พักที่ DUC HUY GRAND LAOCAI 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สอง ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา • Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ชั้นที่ 124 ดูไบมอลล์
(-/-/เย็น)

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปา ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร และเดินทางขึ้นเขาไปซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) และนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา และเมื่อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะได้สัมผัสความสวยงามของน้ำตกท่ามกลางหมู่บ้านอีกด้วย
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • นำท่าน เดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาและเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน
 • นำท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีน (ราคานี้รวมค่ารถรางจากด้านล่างถึงจุดขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)
 • จากนั้น นำท่านสู่ โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคล้ายกับประตูสวรรค์ที่บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก๋ๆกับมุมน่ารักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่นชิงช้า มุมเล่นเปียโน หรือ โซนนั่งพักบนต้นไม้ที่สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื่อมองออกไปจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่าย ให้ท่านได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟินตามอัธยาศัย
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด
 • พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
 • จากนั้น พักที่ SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย (เช้า/กลางวัน/เย็น)Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ชั้นที่ 124 ดูไบมอลล์

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
 • จากนั้น นำท่านสู่ ร้านหยกและเยื่อไผ่
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • นำท่าน ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม วัดตามจุ๊กหรือที่ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที่จังหวัดฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อค้นหาดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่ไม่ควรพลาด
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 • จากนั้น พักที่ FLOWER GARDEN 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่ จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ วันหง๊อกซิน • ถนน 36 สาย • สนามบินนอยไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่าน ชมจัตุรัสบาดิ่ญ เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
  คือประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามได้มาอ่านคำประกาศอิสรภาพ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นที่ตั้งของทำเนียบและกระทรวงต่างๆ รวมถึงอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์อีกด้วย นำท่านชมโบสถ์ฮานอยเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
 • นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน นำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆฯลฯ
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
 • 15.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD871
 • 16.55 น. เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

Main Menu