ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

฿83,999

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

เดินทาง 8-14 มีนาคม 2566

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 • เข้าชมมองแซงมิเชล
 • วิหารแห่งศรัทธา
 • ยลความงามของ 2 พระราชวังแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ เซอนองโซและอ็องบวซ
 • พิเศษ!! หอยแมลงภู่อบไวน์ขาวพร้อมไวน์
 • พิเศษ!! หอยเอสคาโก้พร้อมไวน์
 • เยี่ยมชม Chateau de Chambord
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

เดินทาง 8-14 มีนาคม 2566

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 • เข้าชมมองแซงมิเชล
 • วิหารแห่งศรัทธา
 • ยลความงามของ 2 พระราชวังแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ เซอนองโซและอ็องบวซ
 • พิเศษ!! หอยแมลงภู่อบไวน์ขาวพร้อมไวน์
 • พิเศษ!! หอยเอสคาโก้พร้อมไวน์
 • เยี่ยมชม Chateau de Chambord

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางผู้ใหญ่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)พักเดี่ยวเพิ่ม
08 – 14 มีนาคม 256683,99983,99982,99916,900

ราคารวมค่าวีซ่า ทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าเข้าแต่ละสถานที่ตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม110,000-120,000***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ***
*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย***

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์

 • 06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตต์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน
 • 09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 375 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 13.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)
 • 14.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK 75
 • 19.30 น. เดินทางถึงเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักครั้ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • ที่พัก Mercure Paris Le Bourget หรือเทียบเท่า (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่สอง เมืองก็อง • โบสถ์บุรุษ • มงต์ แซงต์มิเชล • เมืองแรนส์

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองก็อง (Caen) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ช.ม.) เป็นเมืองหลักของจังหวัดกาลวาโดส ในแคว้นนอร์ม็องดีทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นเมืองสำคัญที่ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติติภารกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือที่รู้จักกันดีในนามของ แผนยุทธศาสตร์นอร์ม็องดี (D-Day) ซึ่งผลจากแผนยุทธศาสตร์นี้เอง ทำให้เมืองก็องหลายส่วนเสียหายจากภัยสงคราม

 • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์บุรุษ (Abbaye aux Hommes) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 เช่นเดียวกับปราสาทเมืองก็อง จุดประสงค์ของการสร้างโบสถ์แห่งนี้คือเพื่อไถ่บาปจากการแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของพระองค์โบสถ์ชายมีบทบาทในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสหลายต่อหลายอย่าง ทั้งการถูกปรับปรุงต่อเติมจากโบสถ์ที่มีนักบวชอาศัยอยู่ให้กลายเป็นสถานที่สำหรับรับรองแขกสำคัญ, โรงเรียน หรือการเป็นที่หลบภัยของชาวเมืองก็องในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้โบสถ์ได้รับความเสียหายบางส่วน ก่อนจะถูกซ่อมแซม หนึ่งในโบสถ์ที่มีห้องโถงสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นอกชายฝั่งในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวกนำท่านชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพื่อชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของมงต์ แซงต์มิเชล ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ชมโบสถ์ที่อยู่บน ยอดเขา MONT TOMBE ที่จุดเริ่มต้นของที่นี่ ชม วัด ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน ชม ตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบจากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ง บนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการมากมาย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแรนส์ (Rennes) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของแคว้น Brittany เมืองในยุคกลางที่อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และมีความหลากหลายของศิลปะในสมัยยุคกลาง จากนั้นเดินชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ผ่านชม มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร
 • ช่วงค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก MERCURE RENNES CENTRE GARE หรือเทียบเท่า (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่สาม เมืองเลอม็องส์ • อาสนวิหารเลอม็อง • เมืองตูร์ • จัตุรัสพลูแมโร • โบสถ์มหาวิหารตูร์ • โบสถ์อาสนวิหารตูร์ • ชมเมืองตูร์

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลอม็องส์ (Le Mans) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.40 ช.ม.) เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสบนแม่น้ำซาร์ตที่บรรจบกับแม่น้ำฮุยส์น
 • จากนั้นนำท่านชม อาสนวิหารเลอม็อง (Cathedral of Saint Julian of Le Mans) โบสถ์คาทอลิก ที่ ตั้งอยู่ในเลอม็องประเทศฝรั่งเศส อาสนวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญจูเลียนแห่งเลอม็องบิชอปองค์แรกของเมืองผู้ซึ่งก่อตั้งศาสนาคริสต์ในพื้นที่ประมาณต้นศตวรรษที่ 4 การก่อสร้างมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 14 และมีองค์ประกอบแบบโกธิกแบบฝรั่งเศสมากมาย
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยระหว่างแม่น้ำ Cher และแม่น้ำ Loire ของฝรั่งเศส มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ บรรยากาศอาคารบ้านเรือนแบบโรมัน อดีตเมืองหลวงของฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ปารีส
 • ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเดินชมเขตเมืองเก่า บริเวณ จัตุรัสพลูแมโร (Plumereau) ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร และผับ

 • จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม โบสถ์อาสนวิหารตูร์ Tours Cathedral, มหาวิหารตูร์ Chateau de Tours, Basilica of Saint Martin และพิพิธภัณพ์ Musee des Beaux Arts de Tours
 • ช่วงค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ! เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว พร้อมไวน์แดง
 • ที่พัก Mercure Tours Centre Gare Hotel หรือเทียบเท่า (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่สี่ ปราสาทเชอนงโซ • พระราชวังอ็องบวซ • พระราชวังช็องบอร์ • ออร์เลอ็อง

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านชม ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำลัวร์ เป็นปราสาทยอดฮิตในลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด เป็นปราสาทสไตล์เรเนซองส์ (Renaissance) ปราสาทเชอนองโซถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 ประมาณปี 1514-1522 เพื่อเป็นทรัพย์สินให้แก่ตระกูลสูงศักดิ์ตระกูลหนึ่ง เมื่อสมัยก่อน ปราสาทเชอนองโซมีชื่อเรียกว่า “Château des Dames” มาจากการที่พระเจ้าอ็องรีที่ 2 (Henri II) ได้ทำการยกปราสาทแห่งนี้แก่ภรรยาเก็บ ดิอาน เดอ ปัวติเย่ร์ (Diane de Poitiers) ผู้ที่ซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดในการออกแบบปราสาทแห่งนี้ และแรกเริ่มเดิมทีนั้นปราสาทที่แรกที่สร้างขึ้นตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ 600 เมตร ถูกไฟไหม้เสียหายจนหมด เหลือเอาไว้เพียงปราสาทที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้

 • จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอ็องบวซ (Château d’Amboise) สร้างบนเนินสูงที่มองลงมายังแม่น้ำลัวร์เพื่อใช้ในการควบคุมทางยุทธศาสตร์ ที่มาแทนที่ในยุคกลางด้วยสะพาน พระราชวังเริ่มสร้างเป็นครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่สิบเอ็ด เมื่อ Fulk Nerra เคานต์แห่งอ็องฌูสร้างที่มั่นขึ้นด้วยหิน ดำเนินการสร้างเสริมใหม่อย่างเต็มที่ที่เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1492 เริ่มต้นในแบบปลายสมัยสถาปัตยกรรมกอธิควิจิตรแบบฝรั่งเศส และหลังจากปี ค.ศ. 1495 พระองค์ก็ทรงจ้างช่างหินชาวอิตาลีมาสองคน คือ โดเมนีโก ดา กอร์โตนา และฟรา โจกอนโดที่ทำให้สถาปัตยกรรมของพระราชวังอ็องบวซเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นแรกๆ ของฝรั่งเศสที่ตกแต่งลวดลายแบบยุคเรอเนซองซ์ ส่วนช่างก่อสร้างชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารก็ได้แก่ กอแล็ง บียาร์, กีโยม เซอโน และหลุยส์ อาร์ม็องฌาร์
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • จากนั้นนำท่านชม พระราชวังช็องบอร์ (Chateau de Chambord) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลัวร์ บริเวณเขตชนบทอย่างช็องบอร์ ในจังหวัดลัวเรแชร์ ซึ่งบรรยากาศบริเวณนี้นั้นมีเเต่ความสวยงามของธรรมชาติที่งดงามอย่างมาก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่างมากในยุคเรอเนซองส์ โดยเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างปราสาทในยุคกลางของยุโรปกับสถาปัตยกรรมในยุคนั้น จนกลายมาเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นในยุคเรอเนซองส์เลยก็ว่าได้ โดยตัวปราสาทนั้นมีความสูงมากกว่า 156 เมตร มีห้องหับต่างๆ มากกว่า 426 ห้องเลยทีเดียว นอกจากนี้เเล้วยังมีเตาผิงมากกว่า 282 เตาอีกด้วย ถือว่าเป็นจำนวนเตาผิงที่มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับปราสาทอื่นๆ และมีบันได้กว่า 77 จุด พร้อมกับ งานประติมากรรมและแกะสลักมากกว่า 800 ชิ้นเลยทีเดียว นับว่าเป็นปราสาทที่โอ่อ่าและสวยงาม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ออร์เลอ็อง (Orléans) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำลัวร์ ตรงที่แม่น้ำโค้งไปทางใต้ไปยังมาซิฟซ็องทราล
 • ช่วงค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก Novotel Orleans หรือเทียบเท่า (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่ห้า กรุงปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • โบสถ์แซงท์ ชาแปลล์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.50 ช.ม.) เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีสสักครั้ง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติล้ำค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปปั้นเทพไนกี้ และรูปปั้นเทพวินัสแห่งมิโล เป็นต้น จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นคือพีระมิดแก้วที่เป็นทางเข้าด้านหน้า ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกัน

 • ท่านจะได้พบกับภาดวาดชื่อดังก้องโลกที่มีชื่อว่า โมนาลิซา (Mona Lisa) ภาพวาดหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มเป็นปริศนาที่ไม่รู้ว่าเธอจะยิ้ม หัวเราะ หรือร้องไห้ ผลงานภาพเขียนสีน้ำมันอันมีชื่อเสียงของศิลปินชื่อดัง เลโอนาโด ดา วินชี ที่ถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์แห่งนี้
 • พาท่านเดินไปยัง ร้านเบนลักซ์ (Benlux) ร้านค้าปลอดภาษีที่มีทั้ง กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม โบสถ์แซงท์ ชาแปลล์ (Sainte Chapelle) เป็นโบสถ์น้อยของนิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมกอทิก แซ็งต์-ชาแปลอาจจะถือกันว่าเป็นงานชิ้นที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมแรยอน็องซึ่งเป็นสมัยหนึ่งของสถาปัตยกรรมกอทิก ด้านในของโบสถ์นั้นมีทั้งหมด 2 ชั้น ที่ชั้นล่าง เป็นที่สำหรับคนทั่วไป และด้านบนเป็นที่สำหรับเหล่าขุนนางและครอบครัวชั้นสูง ในห้องที่ชั้น 2 นั้นถูกตกแต่งด้วยกระจกที่มีพื้นที่ทั้งหมด 600 ตารางเมตร หน้าต่างกระจกแต่ละบานนั้นจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป ทั้งหมด 15 บาน แต่ละบานมีความสูง 15 เมตร แค่ขนาดก็ฟังดูยิ่งใหญ่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หน้าต่างแต่ละบานไม่ได้มีแค่สีสันที่ชวนหลงไหลเท่านั้น หากแต่ว่ามันมีเรื่องราว แต่ละบานนั้นจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป

 • นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย อาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร

 • ทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โด่งดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดำรัสให้นำรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดำเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป และเป็นที่ตั้งของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายทั้ง Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน หรือหากท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอรี่ชิลๆ ตลอดถนนเส้นนี้ก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่น
 • ช่วงค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก Mercure Paris Le Bourget หรือเทียบเท่า (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่หก จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปกับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้ำแซน • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่สวยที่สุด ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น ตั้งตามชื่อของสถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 เมื่อมีภาพยนตร์เรื่องใดที่จะกล่าวถึงปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก แห่งนี้อยู่ด้วยเสมอ
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน PONT DE L’ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส พร้อมไวน์แดง

 • นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GaleriesLafayette) เปิดทำการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1912 เดิมเป็นร้านค้าเล็กๆบนถนนลาฟาแยตต์ และห้างแห่งนี้เป้นที่นิยมเป็นอย่างมาจึงได้มีการขยับขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งห้างแห่งนี้มีลักษณะที่โดดเด่นอย่างมาก ภายในตกแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะตัวหลังคาจะเป็นหลังคาโดมขนาดใหญ่ สร้างด้วยโครงเหล็กประดับไปด้วยกระจกสีมีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว ตัวอาคารใช้ปูนปั้นแกะสลักตกแต่งโดยรอบอย่างสวยงาม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Vallée Village) แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • ช่วงเย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Tax Refund)
 • 21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ EK76 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

วันทีเจ็ด ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

 • 07.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 372
 • 18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 •  ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง
 •  ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)
 •  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ)
 •  ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 •  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
  กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท
 •  ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 •  ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  **ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
• ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอำนวยความสะดวก
• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว
• สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
• โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
• บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
• บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
• กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
• กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

**กรุณากรอกข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด

Main Menu