fbpx

แพ็กเกจทัวร์นอร์เวย์ ลอฟโฟเทน ทรอมโซ 9 วัน 6 คืน เริ่ม 149,999 บาท/ท่าน

฿149,999

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจทัวร์นอร์เวย์ ลอฟโฟเทน ทรอมโซ 9 วัน 6 คืน

เริ่ม 149,999 บาท/ท่าน

 • เดินทาง 8 – 16 พฤศจิกายน 2565 / 3 – 11 ธันวาคม 2565
 • ชมแสงเหนือบน เกาะลอฟโฟเทน
 • เมืองทรอมโซ 
 • พิเศษ นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจทัวร์นอร์เวย์ ลอฟโฟเทน ทรอมโซ 9 วัน 6 คืน เริ่ม 149,999 บาท/ท่าน

 

ราคาและการเดินทาง

วันเดินทางผู้ใหญ่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)พักเดี่ยวเพิ่ม
08-16 พฤศจิกายน 2565149,999149,999139,999+15,000
03-11 ธันวาคม 2565149,999149,999139,999+15,000

***กรณีที่มีตั๋วเครื่องบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท / การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย ***


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน


วันที่สอง สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน คาสท์รัพ • รูปปั้นนางเงือกน้อย • น้ำพุเกฟิออน • พระราชวังคริสเตียนบอร์ก • ถนนสตรอยก์ • เมืองนาร์วิค

00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยเที่ยวบินที่ TG950 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน คาสท์รัพ ประเทศเดนมาร์ก นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศเดนมาร์กช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้น นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (The Little Mermaid) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์กในปี ค.ศ. 1909 ซึ่งมีความประทับใจในบัลเลต์เรื่อง เงือกน้อยผจญภัย เมื่อรูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปติดตั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1913 รูปปั้นนี้มีน้ำหนักประมาณ 175 ก.ก. มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน บนก้อนหินบริเวณท่าเรือนูฮาฟน์

ที่นี่เป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ

จากนั้นนำท่านชม น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นรูปปั้นของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนที่กำลังลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ตามตำนานโบราณของนอร์ส (Norse Mythology) กล่าวว่า เทพีเกฟิออนให้บุตรชายทั้งสี่ แปลงกายเป็นวัว แล้วไถกลบทะเล เทพีนอร์ดิกเกฟิออนทำการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์ค รูปปั้นสร้างขึ้นในโอกาสที่โรงผลิตเบียร์คาร์ลส์เบิร์ก อายุครบ 50 ปี ในปี ค.ศ.1897 ออกแบบโดย อันเดอร์ส บุนด์การ์ด (Anders Bundgaard) ศิลปินชาวเดนมาร์ก น้ำพุแห่งนี้ยังเป็นบ่ออธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปโยนเหรียญขอพรด้วย

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) กหนึ่งอาคารสถาปัตยกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1167 ภายใต้การนำของบิชอป Absalon ในสไตล์บาร็อค ปราสาทถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1828 ภายในพระราชวังหลังนี้ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญๆ มากมาย ทั้งรัฐสภาแห่งประเทศเดนมาร์ก (The Danish Parliament) ศาลฎีกาและห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ หลายๆ ส่วนของตัวพระราชวังเองก็ยังใช้ในการจัดงานราชพีธีของราชวงศ์เดนมาร์ก หนึ่งในห้องที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในพระราชวังแห่งนี้คือเดอะเกรตฮอลล์ (The Great Hall)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนสตรอยก์ (Strøget Street) แหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน ครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ stergade เป็นถนนช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยาวที่สุดในยุโรป มีความยาวกว่า 1 ก.ม. และเป็นเขตปลอดรถยนต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน คาสท์รัพ เพื่อเดินทางไปยัง เมืองนาร์วิค ประเทศนอร์เวย์

15.30 น.  ออกเดินทางจาก เมืองโคเปนเฮเกน โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY941

16.45 น.  เดินทางถึง สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

17.55 นออกเดินทาง โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY) เที่ยวบินที่ DY366

19.35 น.  เดินทางถึง สนามบินฮาร์สตัด-นาร์ เอเวเนส ประเทศนอร์เวย์

น้ำหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคำนวณน้ำหนักกระเป๋าสำหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มเติม

สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และสภาพอากาศ

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

ที่พัก Scandic Narvik หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่สาม เมืองนาร์วิค • หมู่เกาะลอฟโฟเทน • เมืองสโลเวอร์ • หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสวาร์ • เมืองเลคเนส • พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟตร์ • เมืองสแตมซุนด์ • ออกล่าแสงเหนือออโรร่า

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.)  ตั้งอยู่เมืองนูร์ลันด์ Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของนอร์เวย์ มีเกาะใหญ่หลักๆ อยู่ด้วยกัน 5 เกาะ ได้แก่ เกาะเอาสต์โวเกย (Austvågsøya), เกาะกิมเซอยา (Gimsøya), เกาะเวสต์วอกอย (Vestvågøy), เกาะแฟลกสตัด (Flakstadøya), และ เกาะมอสเคเนส (Moskenesøya) 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสโลเวอร์ (Svolvær) ศูนย์กลางการเดินทางและเป็นเมืองหลักของหมู่เกาะลอฟโฟเทน ตั้งอยู่บนเกาะเอาสต์โวเกย (Austvågsøya) เป็นเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดในหมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten) ตามแนว เวสฟยอร์ด (Vestfjorden) เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่และปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ยังคงทำการประมงอยู่ จุดเด่นของเมืองจะเป็นบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเลมีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย และยังเป็นจุดเรือล่องชมฟยอร์ดและปลาวาฬออร์ก้า

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านเฮนนิงสวาร์(Henningsvær) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และยังมีสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆที่มีชื่อว่า “เฮนนิงสวาร์ สเตเดี้ยม” (Henningsvær Stadium) ตั้งอยู่รมทะเลตัดกับวิวภูเขาอันงดงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคเนส (Leknes) ตั้งอยู่เกาะเวสต์วอกอย (Vestvågøy) ระหว่างทางนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟตร์ (Lofotr Viking Museum) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีตเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของการฟื้นฟูและการขุดค้นทางโบราณคดีของหมู่บ้านเผ่าไวกิ้ง ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับการขุดขึ้นและสร้างอาคารขึ้นใหม่บนที่ดินจัดสรร ส่วนนี้ของพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการถาวร 2 แห่งและโรงภาพยนตร์ ห้องโถงจัดแสดงผ่านวิดีโอและสิ่งประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ จากการค้นพบและการขุดค้นของบอร์ก โบราณวัตถุทางโบราณคดีบางส่วนมีลักษณะโดดเด่น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเวสต์วอกอย (Vestvågøy)

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่าน ออกล่าแสงเหนือ หรือปรากฎการ์ณออโรร่า NORTHERN LIGHT เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรียกว่า แสงเหนือ

 

ที่พัก  Live Lofoten Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่สี่ นั่งเรือ Crab Safari by RIB Boat • หมู่บ้านนัสฟยอร์ด • เมืองรีนน์ • หมู่บ้านฮัมนอย • หมู่บ้านโอ • เมืองสโลเวอร์ • MAGIC ICE BAR

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม นั่งเรือ Crab Safari by RIB Boat ชมความงดงามเของเกาะแห่งนี้ พร้อมทั้งทำกิจกรรมจับปูทะเลซึ่งเป็นที่แรกที่มีการจัดกิจกรรมล่องเรือจับปูทะเลในเกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับปูทะเลบนเกาะลอฟโฟเทน

หลังจากกิจกรรมจับปูยักษ์ท่านจะได้ชิมรสชาติของปูยักษ์โดยชาวท้องถิ่นจะปรุงนำไปต้มให้ท่านได้รับประทานกันแบบสดสดเลยทีเดียว เสิร์ฟพร้อมกับขนมปัง และของหวาน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันกับเมนูปูทะเล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที) เมืองเล็กๆ ที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจ อีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิว เทือกเขาบนผืน อิสระให้ท่านเดินชม หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fishing Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็น หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความ ประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองรีนน์ (Reine) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที) อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับ  ธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัมนอย (Hamnoy) แวะถ่ายภาพกับมุมมหาชน ที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่งคือ ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดง หน้าภูเขาสูงตระหง่าน 

นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านโอ (Å) เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด บนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยม อย่างมากจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นเดินทางกลับ เมืองสโลเวอร์ (Svolvær) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30ช.ม.)

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

พิเศษหลังจากรับประทานอาหารเย็น นำท่านชม MAGIC ICE BAR พร้อมกับเครื่องดื่มสุดพิเศษ ON ICE GLASS ท่านละ  1  แก้ว (NON ALCOHOL) โดยสิ่งของภายในนี้จัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และได้มีการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED เพื่อ เพิ่มความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสานกับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ำแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริง

ที่พัก  Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่ห้า เมืองสโลเวอร์ • สวนสัตว์ Polar park • เมืองทรอมโซ • เมืองซอมมาเรย

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ Polar park (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.45 ช.ม.) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และยังเป็นสวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกอีกด้วย ในนี้จะมีทั้ง หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (Tromso) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย์ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความเจริญ ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอีกทังยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการสำรวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย

จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอมมาเรย (Sommaroy) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าในเขตตะวันตกของเทศบาล Tromso ในเขต Troms ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ประมาณ 36 กิโลเมตรทางตะวันตกของเมือง Tromso และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนำท่าน ออกล่าแสงเหนือ หรือปรากฎการ์ณออโรร่า NORTHERN LIGHT เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรียกว่า แสงเหนือ

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก    Sommaroy Arctic Hotel Tromso หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่หก เมืองทรอมโซ • สุนัขลากเลื่อน HUSKY FARM • นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน • มหาวิหารอาร์คติก

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (Tromso) นำท่านทำกิจกรรมผจญภัยที่น่าตื่นเต้นกับ สุนัขลากเลื่อน HUSKY FARM หรือ HUSKY SAFARI ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์หุบเขาอาร์กติกที่ให้บรรยากาศสดชื่นและสวยงาม ทำให้ฮัสกี้ฟาร์มแห่งนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อย่างมากในการมาทำกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน อีกทั้งสุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขเมืองหนาวที่ร่าเริง รักการวิ่งเล่น จึงใช้สุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขลากเลื่อนเพื่อให้ท่านได้หาประสบการณ์ทำกิจกรรมกันอีกทั้งยังเป็นการให้สุนัขออกกำลังกายอีกด้วย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่าน นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen Mountain) เป็นยอดเขาสูงมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมือง ทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจาก การกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

จากนั้นนำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ทีถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ มหาวิหารอาร์คติก (Arctic Cathedral) มหาวิหารทีสร้างขึ้นในรูปแบบ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทังยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึงได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบ ภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานทีท่องเทียวที่มี ชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซอีกด้วย

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทรอมโซ Tromso airport

19.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดยสายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ SK4433

21.15 น.  เดินทางถึง สนามบินออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก Quality Airport Hotel Gardermoen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่เจ็ด สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • ออสโลโอเปร่าเฮาส์ • พระราชวังหลวงออสโล • DFDS Scandinavian Seaways

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยู่ในอุทยานฟร็อกเนอร์ Frogner เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหล่อสำริดจำนวนมากกว่า 200 ชิ้นงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว ประติมากรรมที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ หินแกรนิต และเหล็กหล่อ รวมถึงประติมากรรมชื่อดัง คือ เด็กน้อยโมโห (The Angry Boy),  เสาโมโนลิท (The Monolith) และ วงล้อแห่งชีวิต (The Wheel of Life)

นำท่านชม ออสโลโอเปร่าเฮาส์ (Oslo Opera House) สถานที่สำหรับจัดแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าและการแสดงบัลเลต์ และยังเป็นโรงละครแห่งชาติของนอร์เวย์เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ ตัวอาคารสร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูเขาน้ำแข็งออกแบบให้ดูเหมือนธารน้ำแข็งยักษ์โผล่ขึ้นมาจากน้ำ และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวไว้เป็นพื้นที่สาธารณะอีกด้วย

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังหลวงออสโล (Royal Palace) พระราชวังสุดยิ่งใหญ่อายุเกือบ 200 ปี เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบูรณ์วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 ระยะเววลา 25 ปี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

14.00 น.  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ท่าเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อทำการเช็คอิน (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสำหรับค้าง 1 คืน)

17.00 น.  ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดและอื่นๆอีกมากมาย

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ดทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึ้นอยู่แต่ละฤดูกาล***

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่


วันที่แปด สนามบินโคเปนเฮเกน – สุวรรณภูมิฯ กรุงเทพ

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

13.50 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่เก้า สุวรรณภูมิ กรุงเทพ

06.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ)
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท

 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง

 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
 • การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 • บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต       

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***


หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง


วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu