fbpx

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน ดินแดนคาบสมุทรไอบีเรีย เริ่ม 74,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿74,900.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน ดินแดนคาบสมุทรไอบีเรีย (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 74,900 บาท/ท่าน

 • เดินทาง 10-17 พฤศจิกายน 2565
 • นำท่านเดินทางสู่ประเทศโปรตุเกส และ สเปน บนคาบสมุทรไอบีเรีย
 • กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส แหลมโรกา จุดตะวันตกสุดของยุโรป
 • ชมโบสถ์พระแม่ฟาติมา  ปอร์โต้ เมืองท่าสีสันสดใส
 • แวะเที่ยว กวาร์ดา และ ซารามังก้า
 • อาบิล่า กำแพงเมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุด
 • โทเลโด เมืองหลวงเก่าสเปน กรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน
 • พิเศษ พักโรงแรมใจกลางเมืองทุกเมือง
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ : โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน ดินแดนคาบสมุทรไอบีเรีย เริ่ม 74,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง โปรตุเกส สเปน ดินแดนคาบสมุทรไอบีเรีย 8 วัน 5 คืน เริ่ม 74,900

วันเดินทางผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุ
2 -12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ
2 -12 ปี
พักกับ 2
ผู้ใหญ่
(มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
10-17 พ.ย. 256574,900.-74,900.-69,900.-63,900.-12,000.-
**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 3,000 บาท/ทริป** และยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 3,500 บาท


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Emirates พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน


วันที่สอง : สนามบินดูไบ– กรุงลิสบอน – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ – หอคอยเบเล็ม – วิหารเจอโร นิโม – ชิมทาร์ตไข่เจ้าดัง

01.05 น.  ออกเดินทางสู่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เที่ยวบินที่ EK385
05.00 น.  ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
07.25 น.  ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่  EK191
12.00 น.  ถึงสนามบินนานาชาติกรุงลิสบอน (Lisbon Airport) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ (เวลาในประเทศโปรตุเกสช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง)

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ (Discovery Monument)สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอย เบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม
        

นำชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastery) บริเวณภายนอก ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก

จากนั้นท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงลิสบอน  ท่านสามารถนั่งรถรางกลอเรีย (ไม่รวมในค่าบริการ)ของกรุงลิสบอน 1 ใน 10 รถรางที่สวยที่สุดในโลก รถรางสายนี้วิ่งขึ้นลงระหว่าง Restauradores Square และ Bairro Alto เมื่อรถวิ่งถึงปลายทางบนเขาจะสามารถชมวิวมุมสูงที่สวยงามของกรุงลิสบอน มีเวลาอิสระให้ทานได้ลองชิม ทาร์ตไข่ ณ ร้าน Pasteis De Belem ทาร์ตไข่เจ้าดังที่สุดของกรุงลิสบอน ที่เปิดบริการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1837

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก : Hotel Turim Marques Lisbon ระดับ 4 ดาว ใจกลางกรุงลิสบอน  


วันที่สาม : กรุงลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) ระยะทาง 40 กม. จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) ระยะทาง 17 กม. อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

นำท่านเข้าชมพีน่า พาเลซ (Pena National Palace) พระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ เมืองซินทรา โดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโปรตุเกส

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองฟาติมา (Fatima) ระยะทาง 166 กม. ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญของคริสต์ศาสนิกชน นำท่านเข้าชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้างในปีค.ศ. 1928 – 1953 ชมรูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มีความเชื่อว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นครั้งแรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้บอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ลูเซีย ได้บันทึกไว้ถึงคำทำนายและคำสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ลูเซียได้บันทึกไว้ก็ล้วนเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาภายหลัง

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก : Santa Maria Hotel Fatima ระดับ 4 ดาว ใจกลางเมืองฟาติมา


วันที่สี่ : ฟาติมา – ปอร์โต้  

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โต้ (Porto) ระยะทาง 195 กม. ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต้” ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดรู และเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย  นำท่านชมเมืองมรดกโลกปอร์โต้ ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง (Praça dos Liberdade) ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทำการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง สถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ำเงิน ที่เล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง

นำท่านขึ้นเคเบิล คาร์ Gaia เพื่อชมเมืองเก่าจากมุมสูง ชมวิวขึ้นไปยังจุดชมพระอาทิตย์ตกดินบนสะพาน Dom Luis I Bridge

อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน

ที่พัก : Quality Inn Portus Cale Porto ระดับ 4 ดาใจกลางเมืองปอร์โต้


วันที่ห้า : ปอร์โต้ – กวาร์ดา – ซาลามังก้า  – อาบิล่า

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองกวาร์ดา (Guarda) ระยะทาง 200 กม. เมืองเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1 รายล้อมไปด้วยปราสาท ป้อมราการโบราณ ครั้งนึงเคยถูกปกครองโดยชาวยิวที่นับถือศาสนาฮิบรู

นำท่านชมมหาวิหารแห่งกวาร์ดา (The Cathedral of Guarda) มหาวิหารของนิกายแคทอลิค สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1390 แล้วเสร็จในราวต้นศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างว่ที่ใช้เวลาในการสร้างที่ยาวนานแห่งหนึ่งของโปรตุเกส ตัววิหารสร้างแบบศิลปะกอธิคผสมผสานกับเอกลักษณ์แบบโปรตุเกส

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลามังก้า (Salamanca) ประเทศสเปน ระยะทาง 160 กม. (เวลาในประเทศสเปนช้ากว่าประเทศไทย 5-6 ชั่วโมง)  เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามังก้า เป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเมื่อครั้งสมัยโรมันยังเรืองอำนาจอยู่ เมืองซาลามังก้าเป็นเมืองเก่าแก่เล็กๆ ที่สวยงามอันเป็นหนึ่งในเมืองในเขตแคว้นคาสทิล แอนด์ ลิออง (Castile and Lyon) ซึ่งเป็นเขตปกครองอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสเปน และด้วยความที่สามารถรักษาความเก่าแก่แห่งสถาปัตยกรรมในอดีตไว้ได้อย่างดี เมืองนี้จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 1988

นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบิล่า (Avila) ระยะทาง 109 กม. เมืองโบราณอันเก่าแก่ ซึ่งตั้งแต่อยู่ในแคว้นคาสตีลและเลออน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดแคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน และนอกจากนี้อาวิลายังเป็นที่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,131 เมตร หรือ ประมาณ 3,665 ฟุต ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในประเทศสเปนอีกด้วย

นำท่านชมกำแพงเมืองอาวิล่า (The Wall of Avila) กำแพงเมืองยุคกลาง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองอาวิลา ถูกสร้างขึ้นในช่วง ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างมาจากหินแกรนิตสีน้ำตาล ในสมัยก่อนกำแพงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันดินแดนสเปนจากพวกมัวร์ (Moors) โดยกำแพงจะประกอบด้วยหอคอยรูปครึ่งวงกลม 88 หอ และประตู 9 ประตู ซึ่งนับเป็นป้อมปราการที่สมบูรณ์ที่สุดในสเปน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก : พิเศษ พักโรงแรมสไลต์อาคารอิฐโบราณใจกลางเมืองอาบิล่า Palacio Valderrabanos Avila ระดับ 4 ดาว


วันที่หก : อาบิล่า – โทเลโด – กรุงมาดริด – ช้อปปิ้งถนนกรันเบีย

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) ระยะทาง 132  กม. ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อยในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของเสปน ในปีค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองโทเลโดเป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย นำท่านชมย่านเมืองเก่าโทเลโด ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น เมืองมรดกโลก

นำท่านชม ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา (Puerta de Bisagra) เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นประตูทางเข้าหลักเพื่อเข้าสู่เมืองโตเลโด้ ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้าและค่อยๆลดหลั่นได้รูปสวยงามทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์

นำท่านชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน มหาวิหารแห่งโทเลโดนี้เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบกอธิคกำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493นับเป็นวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าของที่ระลึกของโทเลโด เช่น ดามัสเซเน ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นภาชนะลงดำและขึ้นลายทอง เงิน หรือทองแดงถือเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด ชมป้อมอัลกาซาร์ (Alcazar) ที่ตั้งอยู่ส่วนที่สูงที่สุดของเมืองในอดีตเป็นสถาบันวิชาทางทหาร จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกของเมืองโทเลโดตาม อัธยาศัย เช่น ดามัสเซเน ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นภาชนะลงดำ และขึ้นลายทอง เงิน หรือทองแดง ถือเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) ระยะทาง 70 กม. นำท่านช้อปปิ้งที่ ณ ถนนกรันเบีย (Granvia) เป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งและศูนย์กลางสถานที่เที่ยวกลางคืน เช่นเดียวกับบรรยากาศส่วนใหญ่ของมาดริด ถนนสายนี้เชิดชูอดีตและในขณะเดียวกันก็เปิดรับอนาคต โดยเห็นได้จากร้านบูติกและร้านขายแบรนด์นานาชาติที่ตั้งอยู่ในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันโดดเด่นที่สุดในมาดริด ร้านค้าที่อยู่บนถนนนี้จะแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานสไตล์กับสินค้าอย่างลงตัว ร้านบูติกในท้องถิ่นตั้งประชันกับสาขาแฟชั่นระดับสากล เช่น Zara, Bershka, Mango, H&M และห้างชั้นนำของสเปน El Corte Igles และแบรนด์แฟชั่นอีกมากมาย รวมไปถึงร้านขายสินค้าของสโมสรฟุตบอลเรียลมาดริด (Real Madrid) นอกจากนี้บริเวณ ยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร บาร์ และคลับ ทาให้ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในนาม “ถนนที่ไม่เคยหลับใหล” ของกรุงมาดริด

18.30 -20.00 น.  พิเศษรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ระบำฟลาเมนโก้

ที่พัก : Exe Plaza Hotel Madrid  ระดับ 4 ดาว ใจกลางกรุงมาดริด


วันที่เจ็ด : พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์ – สนามบินมาดริด

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
แวะถ่ายรูปคู่กับพระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน

จากนั้นนำท่านชมพลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัว

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมาดริด ระยะทาง 20 กม.

14.25 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Emirates เทียวบินที่  EK142


วันที่แปด : สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.25 น.  ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
03.05 น.  ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ EK384
12.05 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA SCHENGEN  

(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
–  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
–  รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
–  หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
– *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
–  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า
(ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
–  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
–  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
–  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
–  สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
–  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
–  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
–  หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
–  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  – คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  – คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  – เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  – กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,500 บาท
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถ้ามี)
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ถ้ามี)
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test&Go / ASQ) (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Emirates อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วเท่านั้น ประเทศโปรตุเกสและสเปน รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อแล้ว
พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน

 • มัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 44,900 บาท ชำระภายในวันที่ 10 ต.ค.2565
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและคืนเงินจำนวน 30,000 บาท
  โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
  – ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน
  – ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
  – ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  – ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

***เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

บริษัทฯ จึงกำหนดวันยกเลิกการจอง พร้อมการหักเงิน ดังนี้
– ยกเลิกก่อนวันที่ 10 ต.ค. คืนเงินจำนวน 30,000 บาท
– ยกเลิกระหว่างวันที่ 11-28 ต.ค. 2565 คืนเงินจำนวน 44,900 บาท
  โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
– ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน
– ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
– ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
– ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2565 จนถึงวันเดินทางไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านตามที่กำหนด
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ และมีค่าใช้จ่ายโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นเดือนร้อน
 15. การนำสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด
 16. บริษัทเอ็กซ์คลูซีฟ เจอร์นี่ย์ จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทรถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)                                                  

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu