ทัวร์ยุโรป เทศกาลดอกไม้ เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

฿72,988

ทัวร์ยุโรป เทศกาลดอกไม้ เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์และแม่น้ำแซน
 • เที่ยวชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof
 • อัมสเตอร์ดัม
 • บรัสเซล
 • เกนต์
 • บรูจน์
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • หอไอเฟล
 • ปารีส
 • แฟรงค์เฟิร์ต
 • โคโลญ
 • ดุสเซนดอล์ฟ
 • พิเศษ !! ขาหมูเยอรมัน หอยเอสคาร์โก้
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ยุโรป เทศกาลดอกไม้ เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์และแม่น้ำแซน
 • เที่ยวชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof
 • อัมสเตอร์ดัม
 • บรัสเซล
 • เกนต์
 • บรูจน์
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • หอไอเฟล
 • ปารีส
 • แฟรงค์เฟิร์ต
 • โคโลญ
 • ดุสเซนดอล์ฟ
 • พิเศษ !! ขาหมูเยอรมัน หอยเอสคาร์โก้

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พัก2-3 ท่าน (ท่านละ)เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ท่านละ)
พักเดี่ยวเพิ่ม(ท่านละ)
25 มี.ค.-02 เม.ย 6672,98869,98811,000
31 มี.ค.-08 เม.ย 6676,98873,98812,000
19-27 เม.ย 6676,98873,98812,000
26 เม.ย.-04 พ.ค. 6676,98873,98812,000
03-11 พ.ค. 6672,98869,98811,000
05-13 พ.ค. 6672,98869,98811,000

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต 

 • 17.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาน์เตอร์ T สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
 • 20.05 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY816 สู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 23.25เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินชอปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
 • 02.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวบิน WY115  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

DAY2 แฟรงค์เฟิร์ต – เซนต์กอล์ – บอปพาร์ต – โคโลญ – ดุสเซนดอล์ฟ    

 • 07.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  (เวลาท้องถิ่นในยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

 • นำท่านเที่ยวชม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg)  เป็นจัตุรัสกลางใจเมือง Frankfurt ที่มีความสวยงาม เป็นจัตุรัสที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 14-15 Römer เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของอาคารหลายหลัง มีอาคารที่เป็นศูนย์กลางที่ถูกห้อมล้อมด้วยอาคารต่างๆ ที่นี่เป็นย่านการค้า ร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ที่รวมตัวของผู้คน ความงามมีสไตล์ของอาคาร ชม ศาลาว่าการเมือง Frankfurt  city  hall ชม จัตุรัสน้ำพุแห่งความยุติธรรม เนื่องจาก รูปปั้นกลางน้ำพุนั้นคือประติมากรรมเทพธิดาที่มือข้างซ้ายถือตราชั่งและมือข้างขวาถือดาบสิ่งก่อสร้างรอบด้านจัตุรัสมีสีสันสดใสราวกับหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ St.Goar (118 Km.) เมืองที่สวยงาม ตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำไรน์
 • 11.30 นำท่าน ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ สู่เมือง บอปพาร์ต เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลาง ล่องเรือจุดที่งดงามที่สุด มีลำน้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขา สองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยปราสาทโบราณมากมาย ความเขียวขจีของขุนเขาอันสวยงาม และไหล่เขาที่ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดลํานํ้า กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคเพลิดเพลิน เหมือนอยู่ในเทพนิยาย (ใช้เวลาล่องเรือ 1.15 ชม.) 12.45 เดินทางถึง เมืองบอปพาร์ต Boppard
 • ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน (มื้อ1)
 • ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (121 Km.) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำท่าน เที่ยวชมเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ่งในมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในโลก ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทำให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแล้วเสร็จในปี 1880 เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มาเรีย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองดุสเซนดอฟล์ Dusseldorf (40 Km.) เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศูนย์รวมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน
 • ช่วงค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ2
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY3 ดุสเซนดอล์ฟ – ลิซเซ่(เทศกาลดอกไม้เคอเค่นฮอฟ) – จัตตุรัสดัมส์ – อัมสเตอร์ดัม   

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ3)
 • นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สู่เมืองลิซเซ่ Lisse (250 Km.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญในฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสวนเคอเค่นฮอฟ สถานที่จัดงานเทศกาลดอกทิวลิป และ ดอกไม้สีสันสดใน ซึ่งจะจัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น
 • ช่วงเที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในสวนเคอเค่นฮอฟ
 • นำท่านเข้าชมเทศกาลดอกไม้ระดับโลก ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เป็นสวนดอกไม้สำคัญของเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ตั้งอยู่ใน เมืองลิซเซ่ ​(Lisse) แคว้นเซ้าท์ฮอลแลนด์ (South Holland) ซึ่งความพิเศษของสวนดอกไม้แห่งนี้คือ นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ดอกทิวลิป ที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังเป็นสวนที่เปิดให้เข้าชมเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี ภายในสวนนั้นมีดอกทิวลิปกว่า 800 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์และสีสันเฉพาะตัว ที่แม้จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ดอกทิวลิปเหล่านี้ก็จะพากันเบ่งบาน ระเบิดสีสันออกมาทั่วทั้งสวนไปพร้อมๆ กับดอกไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกแดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ดอกไฮยาซินธ์ ดอกซากุระ และ ดอกกล้วยไม้ อีกหลากหลายสายพันธุ์
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม Amsterdam (20 Km.) ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง กรุงอัมสเตอร์ดัม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย
 • นำคณะเดินทางเข้าสู่ จัตตุรัสดัม Dam Square จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ชม พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace of Amsterdam) แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของอัมสเตอร์ดัมพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย และติดกันมีย่านหนึ่งที่ทำให้เมืองอัมสเตอร์ดัมพิเศษกว่าที่ไหนๆ คือ ย่านโคมแดง  Red Light District ย่านที่มีการขายบริการทางการเพศอย่างถูกกฎหมาย โดดเด่นด้วยไฟนีออนสีแดงที่เปิดทั่วเต็มท้องถนน และสถานรื่นเริงทั้งหลาย อิสระชอปปิ้งที่ ถนนกาลเวอร์สตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอปปิ้งสายสําคัญของอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดกับจตุรัสดัมสแควร์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านรวงของ BRAND NAME และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย
 • ช่วงค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภ้ตตาคาร (มื้อ4)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY4 อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND บรัสเซล – อโตเมียม – มาเนนคินพิส – กรองปราซ                 

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ5)
 • นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก Canal Cruise และสถานที่สำคัญที่เรียงรายตามแนวคลอง รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนในยุคทองของสถาปัตยกรรมดัตช์ที่ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาไทย
 • นำคณะเข้าชม สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากสถาบัน
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ6)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) (200 Km.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต
 • นำท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น
 • อิสระให้ท่านเลือกชิมอาหารพื้นเมืองและขนมหลากหลายชนิดและเลือกซื้อสินค้าบริเวณถนนชอปปิ้ง
 • ช่วงค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

DAY5 เกนท์ – ปราสาทท่านเคาท์ – มหาวิหารเมืองเกนท์ บูรจส์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์บรัสเซล                                                                                   

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ7)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (GHENT) (50 Km.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ชมภายนอกของ ปราสาทท่านเคานท์ (CASTLE OF THE COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ PHILIP OF ALSACE และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเมืองเกนท์ (ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า
 • ช่วงเที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่  บรูจส์ (Bruges หรือ Brugge) (50Km.)  ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเบลเยี่ยมเป็นเมืองหลวงของแคว้น Sest Flanders ในภูมิภาค Flemish ของ เบลเยี่ยม ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ศูนย์กลางเมืองเก่านั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ได้รับการขนามนามว่า เวนิสแห่งภาคเหนือ นำท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรัสเบิร์ก THE BURG ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง

 • จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู นำท่านเข้าชมความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ์ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงบรัสเซล
 • ช่วงค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ8)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel NH Brussels Louise หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

DAY6 บรัสเซล – พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส            

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ9)
 • นำคณะเดินทางผ่านพรมแดนเข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (ระยะทางประมาณ 320 Km.)
 • ช่วงเที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ10)
 • ช่วงบ่าย นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป จนมีคำกล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด
 • ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ11)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

DAY7 เที่ยวชมเมืองปารีส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส จัตตุรัสคองคอร์ด ห้างสะมาคิแตง   

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ12)
 • นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจาก พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000 ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code) 
 • นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุง ปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ13)
 • ช่วงบ่าย นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l’Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสค็องคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส แล้วปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก์ L’Obélisque ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูก ส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์ รามเสสที่ 2 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านชอปปิ้งห้างสามาคิแตง แหล่งชอปปิ้งสินค้าของแบรนด์เนมต่างๆมากมาย
 • ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ14) เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

DAY8 ปารีส – ล่องเรือบาโตมูช – ร้านปลอดภาษีเบนลักษ์ – ลาวัลย์เลย์เอาท์เลท    

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ15)
 • นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง สองข้างทางท่านจะได้ผ่านชมสถานสำคัญๆที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สาม ฯลฯ
 • จากนั้นนำท่านชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสินค้าปลอดภาษี Benlux ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนัง และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี่ เวอร์ชาเซ่ ฯลฯ
 • นำท่านเดินทางสู่ ลาวัลเล่เอาท์เล็ท (La Valley Village Outlet)
 • ช่วงเที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่เอาท์เลท
 • ให้ท่านอิสระชอปปิ้งที่ ลาวัลเล่เอาท์เล็ท (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม คาเฟ่ มากมายให้ลองเลือกชิมอีกด้วยโดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคา ปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชอปปิ้ง
 • 17.00 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
 • 21.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY132  (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

DAY9 สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 06.40 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
 • 08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
 • 18.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class)
 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานฑูต
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเบลเยี่ยมท่านละไม่เกิน 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ยื่น
**ชำระ ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์***
** กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ 1,600 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ 1,600 บาท **
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
60 ยูโร ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถล๊อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะไม่สามารถสะสมไมล์ หรือใช้สิทธิ์พิเศษอื่นๆได้ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสายการบินนั้นๆ
เงื่อนไขการให้บริการ
 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 35,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 5 วันนับจากวันจอง  หากท่านไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทตามกำหนดเวลา ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าให้ท่านได้ทันกำหนดที่วีซ่าจะต้องออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึงมีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นวีซ่า
 • การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
 • กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
 • สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง สำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 • ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก หรือค่าโรงแรมที่พัก (กรณีที่ได้ชำระค่าโรงแรมไปแล้วเต็มจำนวน)
 8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า
ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
ขอวีซ่าเชงเก้น (เบลเยี่ยม) ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตฝรั่งเศส
ใช้เวลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 14-30 วันทำการขึ้นอยู่กับดุลพินิจทางสถานทูต
เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปด้วย) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิ้ม เห็นฟัน
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำ กว่า 20 ปี )
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ1 ชุด (ถ้ามี)
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพร้อมต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย)
 • หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีชื่อออมทรัพย์ ไม่ถึง 6 หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน)
  ***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ***
  กรณีเด็กอายุต่ำ กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่า การอำเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 • หลักฐานแสดงสถานการณ์ทำงาน 1 ชุด
  *** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้าเช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือสําเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20)อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง
  *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย***
  ***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอเพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของสถานทูต ***
****สำคัญควรอ่าน****
 • การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30วัน
 • เงินค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานฑูตก็ไม่ได้คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ด้วยตนเองทุกครั้ง
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯได้ชำระค่าโรงแรมเต็มจำนวน)

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ท่านได้ทำการจองและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี

Main Menu