ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

฿78,988

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • พาเที่ยวชมครบทุกสถานที่ไฮไลท์
 • ล่องเรือบาโตมูช
 • เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน + หอยเอสคาร์โก้
 • พักหรู 4 ดาว
 • หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • พาเที่ยวชมครบทุกสถานที่ไฮไลท์
 • ล่องเรือบาโตมูช
 • เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน + หอยเอสคาร์โก้
 • พักหรู 4 ดาว
 • หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พัก 2 - 3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
02-08 เม.ย. 256678,98875,98811,000
09-15 เม.ย. 256679,98876,98811,000

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า ชำระค่าวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินมิวนิค

06.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
09.10 ออกเดินทาง สู่สนามบินนานาชาติมัสกัต โดย สายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
14.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เที่ยวบิน WY123 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.00 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE HOTEL MUNCHEN FREISING AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ (เข้าชมภายใน)-ฟุสเซ่น-ซูริค

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ1)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ2) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัย พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัท นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทหลังใหญ่สีขาวตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรที่ซึ่งมีสีสันเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ติดกลับเมืองโฮเฮนชวานเกา ตั้งอยู่ที่แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวาน สไตน์ (Neuschwanstein) และ โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที่โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่ เมืองซูริค Zurich
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ3)
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก A JA RESORT ZURICH HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY3 ซูริค-กรินเดอวาล์ด (สวิส)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-อินเทอร์ลาเก้น-เบิร์น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล์ด เพื่อนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่สถานี กรินเดอวาล์ดกรุนไปสู่สถานีจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) จุงเฟรา เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า สาวน้อย หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ที่เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนยอดเขาจุงเฟราให้เป็นมรดกโลก เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น Top of Europe อีกด้วย ส่วนยอดสูงสุดของจุงเฟรามีความสูงถึง 4,158 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยังได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2001

นำท่านชม อาคารสังเกตการณ์ Sphinx สัมผัสกับวิวยอดเขา Top of Europe สุดโรแมนติกแบบเต็มๆตาที่จุดชมวิวที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 3,571 เมตร ชมธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชม Ice Palace ถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลายเกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บน ลานหิมะ Plateau และเช็คอินกับจุดที่สูงที่สุดในยุโรปบนยอดเขา

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ5) ภัตตาคารพาโนรามาบนยอดเขาจุงเฟรา
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ใจกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกที่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนต์ และละครชื่อดังหลายๆ เรื่อง
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Holiday Inn Bern Westside หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY4 เบิร์น-มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เวเว่ย์-โลซาน-ดิจอง (ฝรั่งเศส)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ6)
นำท่านออกเดินทางจาก เมืองอินเทอร์ลาเก้น สู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่านถ่ายรูปภายนอกกับ ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวาตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (VEVEY) เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของ เวเว่ย์มีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น (CHAPLLN STATUE) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลในเมืองเวเว่ย์ จดทำให้ท่านได้เลือกเมืองเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต นำท่านถ่ายรูปกับประติมากรรม ส้อมยักษ์ (THE FORK) สัญลักษณ์อีกอย่างนึงของเมือง ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่

เดินทางสู่ เมืองโลซาน (LAUSANNE) เป็นเมืองริมทะเลสาบเจนีวา มีลักษณะเป็นเมืองขนาดไม่ใหญ่มาก ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ ห่างจากกรุงเจนีวาประมาณ 60 กิโลเมตร มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยมีภูเขาโอบล้อมพร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะอยู่ติดกับฝั่งชายแดนของประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยประทับและศึกษาที่นี่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก และสวนโอลิมปิกบนชายฝั่งทะเลสาบ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (DIJON) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์ชั้นเลิศ เป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ8)
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MERCURE DIJON CENTER CLEMENCEAU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY5 ดิจอง – พระราชวังแวร์ซาย (เข้าชมภายใน) – ปารีส

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (VERSELLE)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ10)
บ่าย นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Verseille Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป จนมีคำกล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของห้องอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก

นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ11) เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY6 เที่ยวชมเมืองปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้าชม)-หอไอเฟล –จัตุรัสคองคอร์ด-ประตูชัยฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ-ช้อปปิ้งห้างซามาริแตง-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์-สนามบิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ12)
นำท่านเที่ยวชมนครปารีส เริ่มต้นจาก พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ซึ่งเก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000 ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ “รูปปั้น Venus de Milo” และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) นำท่านเดินทางต่อไปยัง หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) แลนด์มาร์คแห่งนึงประเทศฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสค็องคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส แล้วปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูก ส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์ รามเสสที่ 2 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l’Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส

นำท่านสู่ ถนนชองเอลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่ง ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ต้นแบบถนนราชดำเนิน ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมต่างๆ มากมาย นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนที่ยอดนิยม ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สาม เป็นต้น ซึ่งการล่องเรือแม่น้ำแซนเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ ห้าง La Samaritaine ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอด ความโดดเด่นของ La Samaritaine คือเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสินค้าปลอดภาษี Benlux ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนัง และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี่ เวอร์ชาเซ่ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชาร์ลเดอโกล มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
21.35 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY132
(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

DAY7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.40 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งใน สนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class)
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานฑูต
ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศสท่านละไม่เกิน 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ยื่น
**ชำระ ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์***

** กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ 1,600 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ 1,600 บาท **
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
60 ยูโร ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถล๊อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะไม่สามารถสะสมไมล์ หรือใช้สิทธิ์พิเศษอื่นๆได้ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสายการบินนั้นๆ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 35,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 5 วันนับจากวันจอง หากท่านไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทตามกำหนดเวลา ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าให้ท่านได้ทันกำหนดที่วีซ่าจะต้องออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึงมีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นวีซ่า

 • การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
 • กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
 • สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง สำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 • ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก หรือค่าโรงแรมที่พัก (กรณีที่ได้ชำระค่าโรงแรมไปแล้วเต็มจำนวน)
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า
ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

ขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตฝรั่งเศส
ใช้เวลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7-30 วันทำการขึ้นอยู่กับดุลพินิจทางสถานทูต

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปด้วย) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิ้ม เห็นฟัน
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำ กว่า 20 ปี )
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ1 ชุด (ถ้ามี)
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพร้อมต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย)
 • หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีชื่อออมทรัพย์ ไม่ถึง 6 หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน)
  ***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ***
  กรณีเด็กอายุต่ำ กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่า การอำเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 • หลักฐานแสดงสถานการณ์ทำงาน 1 ชุด
  *** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้าเช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ
  สําเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20)อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด
ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย***

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของสถานทูต ***

****สำคัญควรอ่าน****

 • การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
  วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30วัน
 • เงินค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานฑูตก็ไม่ได้คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ด้วยตนเองทุกครั้ง
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯได้ชำระค่าโรงแรมเต็มจำนวน)

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ท่านได้ทำการจองและชำระเงินแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี

Main Menu