ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน

฿69,988

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส – สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน

 • เที่ยมชมครบทุกสถานที่ไฮไลท์
 • ล่องเรือบาโตมูช
 • พักหรู 4 ดาว
 • เมนูพิเศษ สวิสฟองดูว์ + หอยเอสคาร์โก้
 • หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส – สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน

 • เที่ยมชมครบทุกสถานที่ไฮไลท์
 • ล่องเรือบาโตมูช
 • พักหรู 4 ดาว
 • เมนูพิเศษ สวิสฟองดูว์ + หอยเอสคาร์โก้
 • หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พัก 2 - 3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
22 - 28 ม.ค. 256669,98867,9889,900
10 -16 ก.พ. 256669,98867,9889,900
03 - 09 มี.ค. 256669,98867,9889,900
17 - 23 มี.ค. 256669,98867,9889,900
09 - 15 เม.ย. 256674,98872,98811,000

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า ชำระค่าวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกล์

06.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
09.15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY818 สู่สนามบินนานาชาติมัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.35 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
14.45 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกล์ เที่ยวบิน WY131 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่
มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY2 เที่ยวชมเมืองปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้าชม)-หอไอเฟล-จัตุรัสคองคอร์ด-ประตูชัยฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ-ช้อปปิ้งห้างซามาริแตน-
ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ1)
นำท่านเที่ยวชม มหานครปารีส เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจาก พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000 ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า”หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code) นำท่านถ่ายรูปคู่กับพีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l’Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่บน จัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส


นำท่านสู่ ถนนชองเอลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่ง ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ต้นแบบถนนราชดำเนิน ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมต่างๆ มากมาย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ2)
บ่าย นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนที่ยอดนิยม ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สาม เป็นต้น ซึ่งการล่องเรือแม่น้ำแซนเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ ห้าง La Samaritaine ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอด ความโดดเด่นของ La Samaritaine คือเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสินค้าปลอดภาษี Benlux ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนัง และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี่ เวอร์ชาเซ่


ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ3) เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY3 พระราชวังแวร์ซาย(เข้าชมภายใน)-เมืองทรัวส์-เมืองดิจอง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ4)
นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป จนมีคำกล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรัวส์ (Troyes) ระยะทางประมาณ 190 KM. เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ในแคว้นช็องปาญาร์แดน (Champagne-Ardenne) มีความโดดเด่นจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของฝรั่งเศสทั้งในด้านการผลิต ร้านค้า และโรงงานจำนวนมาก ทรัวส์ เป็นเมืองศูนย์กลางยุคกลางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส นำท่านชม ย่านโมเอ่ เต็มไปด้วยอาคารที่สวยงามมากมาย โดยมีถนนคดเคี้ยวที่ปูด้วยหิน บ้านเรือนสูงตระหง่านล้อมรอบด้วยอาสนวิหารที่สวยงาม อาคารครึ่งไม้แบบดั้งเดิมที่งดงามซึ่งมีผนังสีแดง เหลือง ขาว หรือในโทนสีพาสเทลกับประตูไม้ที่ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามจากศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะเป็นอย่างดี ซึ่งในอดียเคยเป็นบ้านของพ่อค้าสิ่งทอผู้มั่งคั่ง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ5)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง Dijon ระยะทางประมาณ 160 KM. เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์ชั้นเลิศ เป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นำท่านถ่ายรูปภายนอกของ วังดยุคแห่งเบอร์กันดี (The Ducal Palace) วังของขุนนางชั้นสูงที่มีรูปแบบอาคารที่ค่อนข้างสวยงาม และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในแบบสไตล์คลาสสิก ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18


ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ6)
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MERCURE DIJON CENTER CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY4 ดิจอง-โลซาน(สวิตเซอร์แลนด์)-เวเว่ย์-มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ7)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางผ่านพรมแดนฝรั่งเศสเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่สวยงามราวกับภาพวาด นำท่านเดินทางสู่เขตที่เรียกว่า สวิสริเวียร่า ไข่มุกแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มต้นที่ เมืองโลซาน (Lausanne) ระยะทางประมาณ 200 KM เป็นเมืองริมทะเลสาบเจนีวา ในรัฐโวด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองโลซานน์มีลักษณะเป็นเมืองขนาดไม่ใหญ่มาก ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ ห่างจากกรุงเจนีวาประมาณ 60 กิโลเมตร มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้วยมีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะอยู่ติดกับฝั่งชายแดนของประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยประทับและศึกษาที่นี่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก และสวนโอลิมปิกบนชายฝั่งทะเลสาบอีกด้วย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ8)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต นำท่านถ่ายรูป กับประติมากรรม ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่


นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่านถ่ายรูปกับ รูปปั้น เฟรดดี้ เมอร์คิวรี่ Freddie Mercury นักร้องนำวงควีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชิลยง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองมรดกโลก โดย UNESCO และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมาย คำว่า Bern นั้นมากจากคำว่า “Baren” ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า “หมี” หรือ “Bear” ในภาษาอังกฤษ ชื่อนี้นั้นได้มาจากที่สมัยก่อน ผู้ครองเมืองนี้ได้ออกไปล่าสัตว์ และกล่าวว่าจะตั้งชื่อเมืองตามชื่อสัตว์ที่พบและล่าสำเร็จ แล้วสัตว์ที่ได้มาคือ หมี จึงทำให้เป็นชื่อเมืองจนถึงทุกวันนี้ และจึงใช้หมีเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย นำท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณไซท์ล็อค มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม มีนาฬิกาโบราณตั้งอยู่ทั้ง 2 ด้าน ด้านนึงจะเป็นนาฬิกาที่เป็นเข็มธรรมดา ซึ่งด้านล่างของหน้าปัดนาฬิกาแบบเข็มนี้จะมีนาฬิกาขนาดเล็กอีกเรือนนึง ซึ่งจะแสดง เวลา วัน เดือน ปี และจักรราศี ส่วนนาฬิกาอีกด้านนึงจะเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 ไฮไลท์ที่จะต้องรอชมนั้นจะอยู่ที่ทุกๆ 5 นาทีก่อนครบรอบ 1 ชั่วโมง ก็จะมีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ9)
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN BERN WESTSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY5 เบิร์น-กรินเดอวาล์ด-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-เลาเทอร์บรุนเนนอินเทอร์ลาเก้น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ10)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล์ด เพื่อนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่สถานีกรินเดอวาล์ดกรุนไปสู่สถานีจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) จุงเฟรา เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า สาวน้อย หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ที่เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนยอดเขาจุงเฟราให้เป็นมรดกโลก เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น Top of Europe อีกด้วย ส่วนยอดสูงสุดของจุงเฟรามีความสูงถึง 4,158 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยังได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2001 นำท่านชม อาคารสังเกตการณ์ Sphinx สัมผัสกับวิวยอดเขา Top of Europe สุดโรแมนติกแบบเต็มๆตาที่จุดชมวิวที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 3,571 เมตร ชมธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชม Ice Palace ถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บน ลานหิมะ Plateau และเช็คอินกับจุดที่สูงที่สุดในยุโรปบนยอดเขา


เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ11) ภัตตาคารพาโนรามาบนยอดเขาจุงเฟรา
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ2แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก ที่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังหลายๆเรื่อง
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ12) เมนูพิเศษ สวิสฟองดู(ฟองดูเนื้อสัตว์)
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก METROPOLE INTERLAKEN HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)

DAY6 อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-ซุก-ซูริค

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ13)
เดินทางสู่เมือง เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการ อารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงคราม ปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำชมเมืองเก่า เดินข้าม สะพานไม้คาเปล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปีเพื่อเชื่อมเขต เมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง ชวาเน่นท์พลัทซ์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาด คือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่าย อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ


เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กน่ารักริมทะเลสาบซุก เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม ทั้งในเขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 13 เป็นเมืองที่มีการเก็บภาษีที่มีอัตราต่ำที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองที่มีความสะอาดติดอันดับโลกอีกด้วย นำท่านชม เขตเมืองเก่า บ้านเรือนโบราณ จัตตุรัสนำพุโบราณ โบสถ์ที่สวยงาม ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นำชม ย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ตามตำนานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้าง หอคอยสูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกค้นพบ ณ ที่แห่งนี้ ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ Giacometti และ Chagall อิสระช้อปปิ้งบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย อิสระท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหาค่ำ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซูริค มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
21.35 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY154 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

DAY7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งใน สนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
09.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
***********************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class)
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานฑูต
ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศสท่านละไม่เกิน 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ยื่น
**ชำระ ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์***

** กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ 1,600 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ 1,600 บาท **
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
60 ยูโร ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถล๊อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะไม่สามารถสะสมไมล์ หรือใช้สิทธิ์พิเศษอื่นๆได้ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสายการบินนั้นๆ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 35,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 5 วันนับจากวันจอง หากท่านไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทตามกำหนดเวลา ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าให้ท่านได้ทันกำหนดที่วีซ่าจะต้องออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
 5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึงมีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นวีซ่า

 1. การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง สำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯได้ชำระค่าโรงแรมเต็มจำนวน)
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ใดก็ ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า
ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

ขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตฝรั่งเศส
ใช้เวลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7-30 วันทำการขึ้นอยู่กับดุลพินิจทางสถานทูต

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปด้วย) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิ้ม เห็นฟัน
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำ กว่า 20 ปี )
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ1 ชุด (ถ้ามี)
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพร้อมต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย)
 • หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีชื่อออมทรัพย์ ไม่ถึง 6 หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน)
  ***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ***
  กรณีเด็กอายุต่ำ กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่า การอำเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 • หลักฐานแสดงสถานการณ์ทำงาน 1 ชุด
  *** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้าเช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ
  สําเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20)อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด
ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย***

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของสถานทูต ***

****สำคัญควรอ่าน****

 • การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
  วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30วัน
 • เงินค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานฑูตก็ไม่ได้คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ด้วยตนเองทุกครั้ง
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯได้ชำระค่าโรงแรมเต็มจำนวน)

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ท่านได้ทำการจองและชำระเงินแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี

Main Menu