fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส 7 วัน 5 คืน

฿47,999

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส 7 วัน 5 คืน

 • ฮอกไกโด เกาะเหนือสุดของญี่ปุ่น
 • ชมวิวเมืองฮาโกะดาเตะยามค่ำคืน
 • หุบเขานรกจิโกกุดานิ ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด
 •  หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส เสมือนดินแดนในเทพนิยาย
 •  เนินพระพุทธเจ้า สถาปัตยกรรมอันสวยงาม
 •  คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ
 •  ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม มิตซุยเอ้าท์เลท , อิออน ทาวน์ , ถนนทานุกิโคจิ
 •  FREE DAY 1 วันเต็ม
 • เมนูพิเศษ…บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส 7 วัน 5 คืน

 • ฮอกไกโด เกาะเหนือสุดของญี่ปุ่น
 • ชมวิวเมืองฮาโกะดาเตะยามค่ำคืน
 • หุบเขานรกจิโกกุดานิ ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด
 •  หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส เสมือนดินแดนในเทพนิยาย
 •  เนินพระพุทธเจ้า สถาปัตยกรรมอันสวยงาม
 •  คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ
 •  ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม มิตซุยเอ้าท์เลท , อิออน ทาวน์ , ถนนทานุกิโคจิ
 •  FREE DAY 1 วันเต็ม
 • เมนูพิเศษ…บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก)

ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน(JOINLAND)
ราคาพักเดี่ยว
14 - 20 ธันวาคม 2565 39,990

27,990

10,000

21 - 27 ธันวาคม 256543,99028,990

10,000

11 - 17 มกราคม 256648,99028,99010,000

18 - 24 มกราคม 256648,99028,99010,000

25 - 31 มกราคม 256648,99028,99010,000

ราคาเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 • 23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
  เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที
  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน หากต้องการซื้อบริการเสริมโปรดติดต่อฝ่ายขาย
  **หมายเหตุ** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์, พืชผัก, ผลไม้ และ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและถูกจับกุมดำเนินคดี

วันที่สอง กรุงเทพฯ – สนามบินนิวชิโตเสะ (ซัปโปโร) – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

 • 03.05 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (AirAsia X) เที่ยวบินที่ XJ 620 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาที **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
 • 11.40 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น ดินแดนโรแมนติคทางเหนือที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งคำว่า “ฮอกไกโด” หมายถึง เส้นทางสู่ทะเลเหนือ
  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรแล้ว
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (HAKODATE) เป็นเมืองท่าเรือแห่งแรกในญี่ปุ่นที่เปิดทำการค้าขายกับต่างประเทศในปี 1854 จนปี 1859 ฮาโกดาเตะได้เป็น 1 ใน 5 เมืองของญี่ปุ่นที่เป็นเมืองท่าเรือค้าขายอย่างสมบูรณ์แบบ ทีนี้ชาวตะวันตกก็ไหลหลั่งเข้ามาในเมืองฮาโกดาเตะ และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่กันหลายชนชาติ มีตึกรามบ้านช่องที่มีสถาปัตยกรรมตะวันตกมากมายที่เรายังสามารถเห็นได้ในเขตเมืองเก่าย่านโมโตมาชิ นำท่านชม ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) โกเรียวคาคุเป็นป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีก่อน วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคาคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทำให้หอคอยโกเรียวคาคุกลายเป็นจุดชมซากุระลำดับต้นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูร้อน (หมายเหตุ ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 840 เยน) จากน้ำนำท่านสู่ โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Red Brick Warehouses) โกดังอิฐซึ่งสร้างขึ้นในปี 1909 ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด มีร้านอาหารและร้านของที่ระลึกต่างๆ ที่นี่นั้นเรียกได้ว่าศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ ด้วยสิ่งก่อสร้างที่ดูคลาสสิกที่แม้จะดูเก่าแก่แต่ก็มีคลาสในเวลาเดียวกัน โดยเดิมทีที่นี่เคยเป็นคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ภายหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นคลังสินค้าอีกต่อไปแล้ว จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนจนการมาเป็นเหมือนดังปัจจุบัน

 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ค่ำ หลังอาหารค่ำนำท่านนั่ง กระเช้าจุดชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สูง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองฮาโกดาเตะ
 • ที่พัก HOTEL LA’GENT PLAZA HAKODATE HOKUTO หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว , เมืองฮาโกดาเตะ

วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – เมืองโนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) นับเป็นตลอดช่วงเช้าที่บรรยากาศแสนจะคึกคักของเมืองฮาโกดาเตะ เพราะภายในตลาดนั้นเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ไม่ว่าจะเป็น ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล หรือจะเป็นผลไม้ต่างๆ ก็มีให้เลือกช้อปเลือกชิมกันมากมาย โดยเมนูที่ฮอตฮิตต้องลองเมื่อมาเยือนถึงถิ่นแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบชั้นเลิศก็คือ Uni-Ikura Domburi โดยตลาดแห่งนี้นั้นจะมีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) หรือ ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ ย่านนี้นับเป็นย่านที่มีประวัติยาวนานเป็นร้อยปี แถมสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่าเรือแห่งนี้นับเป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ทำให้มีผู้ค้าจำนวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และยังกลายเป็นอีกย่านยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชอบมาเยือนเมื่อมาเที่ยวยังเมืองฮาโกดาเตะอีกด้วย
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (Showa Shinzan) ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่และมีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี ในระหว่างปี 1943-1945 นับเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบันเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม นำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นหมีที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก โดยในญี่ปุ่นจะพบหมีสีน้ำตาลนี้ได้ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย
 • นำท่านไปยัง เมืองโนโบริเบ็ตสึ (NOBORIBETSU) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำและถือเป็น “เมืองน้ำพุร้อน” ที่ใหญ่ที่สุดในในฮอกไกโด ซึ่งสถานที่แห่งนี้ มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นที่ตั้ง หุบเขานรก จิโงกุดัง นอกจากนี้ เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอุทยานหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นหมีเฉพาะถิ่นของฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลยังถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนี้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาจิโกคุดาหนิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu Toya เมือง Noboribetsu น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถัน ซึ่งบ่อนี้ส่วนใหญ่เป็นเป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ตลอดทาง ก็จะมีบ่อน้ำเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าและยังมีบ่อโคลนอีกด้วย ถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด และบริเวณทางเข้าด้านหน้าหุบเขาจะมียักษ์ถือกระบองอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง เชื่อว่าช่วยปกป้องเมืองนี้ ยักษ์ที่อาศัยอยู่ในจิโกกุดานิเรียกว่า “ยุคิจิน” เป็นยักษ์ดีที่จะนำเอาโชคร้ายไปแล้วจะทำให้ผู้คนมีความสุข นี่เป็นยักษ์ 2 สีอยู่ระหว่างทางขึ้นไปหุบเขานรก
 • นำท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง มิตซุยเอ้าท์เลท (Mitsui Outlet) เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกให้ท่านเลือกชมและซื้อมากมาย
 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว , เมืองซัปโปโร

วันที่สี่ เมืองบิเอะ – สระน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิ้งเกิ้ลเทอเรส – อิออน ทาวน์

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ เมืองบิเอะ (BIEI) เป็นเมืองขนาดเล็กของฮอกไกโด โดยเมืองแห่งนี้มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ จากนั้นนำท่านชม สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีสีฟ้าสดใส เป็นสถา นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอ นี้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ทำให้น้ำถูกกั้นไม่ให้ออกจากเขื่อน น้ำถูกกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็น Blue Pond ที่มีสีฟ้าสวยสดใส แตกต่างจากบ่อน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ และยังมีตอไม้สูงที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้บ่อน้ำแห่งนี้โดดเด่นน่าไปเที่ยวชม

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย
 • กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (FURANO) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรียกขานว่า “สะดือของฮอกไกโด”รายล้อมไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาโทกาจิในกลุ่มภูเขาไฟไดเซ็ทสึซัน ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายูบาริ เมืองฟุราโน่นั้นมีสภาพอากาศเย็นและแห้งมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงฤดูหนาวในเวลาที่หิมะตก ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กๆที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารัก สร้างเรียงรายไปตามทางเดินเหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย กระท่อมแต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน ที่จำหน่ายสินค้างานฝีมือและสินค้าพื้นเมือง โดยมีร้านกาแฟ Chu Chu no Ie ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ทำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ท่ามกลางป่า คล้ายบ้านในเทพนิยาย หน้าหนาวเช่นนี้ก็จะได้บรรยากาศหิมะแบบขาวโพลน แต่ในฤดูร้อนก็จะได้บรรยากาศของป่าสนเขียวขจีกับบ้านไม้ในป่าสน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง อิออน ทาวน์ (Aeon Town) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่างคิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก ART ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว , เมืองอาซาฮิคาว่า

วันที่ห้า เนินพระพุทธเจ้า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง – ถนนทานุกิโคจิ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill of Buddha) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน และอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นคือการเดินลอดไปตามอุโมงค์ที่มาความยาว 40 เมตร ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า ซึ่งไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบเพื่อให้ทุกๆส่วนมีความพิเศษไม่แพ้กัน นับว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการมาเยือน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองท่าในฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซัปโปโร เป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมาเป็นเวลานานจึง มีอาคารเก่าแก่มากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

 • จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองสายเล็กๆ ที่ไหลผ่านกลางเมือง สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคประดับตกแต่งด้วยโคมไฟถนนแบบวิคตอเรียน

 • กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Music Box Museum) ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตัวอาคารได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ ภายในมีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มีหลายราคาให้เลือกซื้อได้ตามสะดวก นำท่านสู่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass) โรงเป่าแก้วชื่อดังของเมืองโอตารุ ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยวิธีกรรมดั้งเดิม หรือหากท่านใดชื่นชอบการประดิษฐ์สิ่งของที่ไม่เหมือนใครก็สามารถเข้าร่วมขั้นตอนทำเครื่องแก้วแบบ DIY เพื่อสร้างผลงานเป็นของตนเองได้ หรือจะเลือกซื้อสินค้าสวยๆที่มีอย่างหลากหลายก็ได้เช่นกัน อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากแก้วของชาวโอตารุนั้น เริ่มต้นหลังจากอุตสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวเมืองลายคนจึงหันไปผลิตเครื่องแก้วเพื่อเป็นการทดแทนรายได้ ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วอยู่ เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty Café Otaru) เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารัก ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านจุใจช้อปปิ้ง ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี เช่น กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจานชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่

 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ…บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
 • ที่พัก REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว , เมืองซัปโปโร

วันที่หก เมืองซัปโปโร – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (FREE DAY)

 

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในเมืองซัปโปโร
  -ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower)
  -สวนโอโดริ (Odori Park)
  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum)
  -ตลาดปลานิโจ (Nijo market)
  -ย่านซูซูกิโนะ (Susukino)
  -ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine)
  -อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว , เมืองซัปโปโร

วันที่เจ็ด สนามบินนิวชิโตเสะ (ซัปโปโร) – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • 12.55 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (AirAsia X) เที่ยวบินที่ XJ 621 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
 • 18.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
 • อุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าประกันสุขภาพ COVID-19
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ
 • ค่ารถวันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งอีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง
เพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่
ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 100% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน
  **ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

เงื่อนไขการให้บริการ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
2.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
3.เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
8.เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
9.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
12.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
13.ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
14.กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
15.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
16.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
17กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

รบกวนอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu