fbpx

จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน คอเคซัส กูดาอูรี กอรี่ อิสระช้อปปิ้ง

฿39,990

ร้านค้า : ChillTravel

จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน คอเคซัส กูดาอูรี กอรี่ อิสระช้อปปิ้ง

เดินทาง พ.ย. 65 – มี.ค. 66

 • พักโรงแรมสุดฮิต วิวสุดปัง Room Hotel Kazbegi 1 คืน
 • ชิมไวน์เลิศรสสไตล์จอร์เจีย
 • เที่ยว 15 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • บินตรง มีอาหารบนเครื่อง
 • เที่ยวที่ฮิตทิบลิซี
 • ชมวิวสุดอลังโบสถ์เกอร์เกติ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน คอเคซัส กูดาอูรี กอรี่ อิสระช้อปปิ้ง

เดินทาง พ.ย. 65 – มี.ค. 66

 • พักโรงแรมสุดฮิต วิวสุดปัง Room Hotel Kazbegi 1 คืน
 • ชิมไวน์เลิศรสสไตล์จอร์เจีย
 • เที่ยว 15 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • บินตรง มีอาหารบนเครื่อง
 • เที่ยวที่ฮิตทิบลิซี
 • ชมวิวสุดอลังโบสถ์เกอร์เกติ
ช่วงเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านพักเดี่ยวเพิ่ม
04-09 พ.ย. 6539,9906,490
18-23 พ.ย. 6540,9906,490
25-30 พ.ย. 6540,9906,490
02-07 ธ.ค.6541,9906,490
09-14 ธ.ค.6541,9906,490
16-21 ธ.ค.6540,9906,490
23-28 ธ.ค.6541,9906,490
30 ธ.ค.65 - 04 ม.ค. 6649,9909,990
02-07 ม.ค. 6647,9907,490
06-11 ม.ค. 6642,9906,490
13-18 ม.ค. 6642,9906,490
20-25 ม.ค. 6641,9906,490
27 ม.ค. - 01 ก.พ. 6641,9906,490
03-08 ก.พ. 6641,9906,490
10-15 ก.พ. 6641,9906,490
17-22 ก.พ. 6641,9906,490
24 ก.พ. - 01 มี.ค. 6641,9906,490
03-08 มี.ค. 6641,9906,490
10-15 มี.ค. 6641,9906,490
17-22 มี.ค. 6641,9906,490
24-29 มี.ค. 6642,9906,490
31 มี.ค. - 05 เม.ย. 6643,9906,490

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

 • 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี้

 • 01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 908 ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 55 นาที เสิร์ฟอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง
  หมายเหตุ : เที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 03 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เวลาออกเดินทางเปลี่ยนจาก 01.30 เป็น 03.00 น.
 • 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
  หมายเหตุ : เที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 03 มกราคม 2566 เวลาบินถึงปลายทาง เปลี่ยนจาก 08.00 เป็น 08.45 น.
  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม. .และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเยี่ยมชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress)

 • ป้อมอนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)
 • นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองพักตากอากาศและสกีรีสอร์ทยอดนิยม ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน มีหิมะปกคลุมซึ่งเป็นช่วงที่สวยงาม ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย

 • กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)
 • จากนั้นนำท่านเปลี่ยนยานพาหนะ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาทรานส์คอเคเซีย (Transcaucasia)) ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) สร้างขึ้นในยุคกลาง ราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันว่า ทัสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขาที่ทอดยาวจากแนวกั้นพรมแดนระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย และยังเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของจอร์เจีย ที่ตั้งของโบสถ์มีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากถึง 2,170 เมตร เบื้องล่างมีแม่น้ำชื่อ ชัคเฮรี หลังจากฟังบรรยายคร่าวๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ (ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามความเหมาะสม)

 • สมคมรแก่เวลา นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา ไปยังโรงแรมที่พัก
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม
  หากต้องการอับเกรดห้องพักเป็นโซนด้านหน้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ต่อห้อง
  โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทางเข้าพัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่จำนวนห้องพักที่คงเหลือ)

 • *** ไฮไลท์ : พักที่  โรงแรม ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น)

วันที่สาม เมืองกูดาอูรี – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสชิเค่ – กรุงทบิลิซี่ – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทบิลิซี

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 184 ก.ม. เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น บ้านเกิดของผุ้
  นำอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตาลินเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตที่นําสงครามรุกรบเอาชนะนาซี เยอรมัน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผู้นำคนสำคัญของพรรคบอลเชวิด พิพิธภัณฑ์สตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในโลกที่ระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 7 ห้อง นับตั้งแต่เกิดจนเติบโต จนนำไปสู่การขึ้นเป็นผู้นำของพรรคบอลเชวิค ในกลุ่มประเทสสหภาพโซเวียต ภาพต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมการปฏิวัติ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของสตาลินในขณะที่ยังมีชีวิต ภายนอกพิพิธภัณฑ์ยังมีรถไฟและบ้านของสตาลิน จัดแสดงไว้กลางแจ้ง

 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย อาณาบริเวณในแถบนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 • นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร
 • พักที่ โรงแรม ELISI by GTM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่ กรุงทบิลิซี – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ทบิลิซี่

 • 08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994

 • นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)

 • จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซียขนาดใหญ่ จำนวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร ซึ่งเสาแต่ละต้นได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ำอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร
 • พักที่  โรงแรม ELISI by GTM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า ป้อมปราการนาริคาล่า – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี – มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมเล็ก ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้นแต่หากใครที่มาเยือนอย่างเป็น มิตร เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนำสำราญ

 • นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284

 • จากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ

 • จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลาง ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านค้า ร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง
 • พักที่  โรงแรม ELISI by GTM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่หก กรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี เช็คอินและรับบัตรโดยสาร
 • 09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 909 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที เสิร์ฟอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง
 • หมายเหตุ : เที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 03 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เวลาออกเดินทางเปลี่ยนจาก 09.15 เป็น 09.45 น.
 • 20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
  ภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน (กรณีภาษีน้ำมันปรับเพิ่ม ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีที่มีอัตราเพิ่มตามจริง)
 • โรงแรมที่พัก มาตราฐาน 3 – 4 ดาว 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวที่ Rooms Hotel Kazbegi 1 คืน จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
 • หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว Double bed (DBL)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำกัดท่านละไม่เกิน 2 ใบ
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (อาจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
 • หมายเหตุ ; จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละครั้ง 50,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย)
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง
เพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่
ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว


เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบพระราช
ญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังมี ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมไปถึงร้านอาหาร ฯลฯ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑
2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด


เงื่อนไขการให้บริการ

1. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท
กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
2. หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคำสั่งระงับหรือยกเว้นให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ต้องทำคำร้องขอ
อนุญาตเข้าประเทศจอร์เจีย (วีซ่า) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริ
ษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัด
ด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ส่วนมากเป็นสำคัญ
5. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) เท่านั้น
6. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่า
บริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่า
บริการได้
8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การ
ไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการ
ร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ กับการ
กระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
13. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
14. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
16. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน
บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
21. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลับ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!
X

Main Menu