fbpx

แพ็กเกจทัวร์ตุรกี : อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ทรอย 8 วัน 5 คืน เริ่ม 39,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿39,999

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจทัวร์ตุรกี : อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ทรอย 8 วัน 5 คืน

เริ่ม 39,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • เดินทาง ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 
 • อิสตันบลู (ISTANBUL) / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / สุเหร่าสีน้ำเงิน / จตุรัสทักซิม
 • คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ / โชว์ระบำหน้าท้อง / นครใต้ดิน   
 • ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) / ปราสาทปุยฝ้าย / เมืองโรมันเฮียราโพลิส
 • คูซาดาซี (KUSADASI) / บ้านพระแม่มารี / เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ทรอย (TROY) / ม้าไม้แห่งเมืองทรอยอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรกี
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจทัวร์ตุรกี : อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ทรอย 8 วัน 5 คืน เริ่ม 39,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและการเดินทาง

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่ราคาพักเดี่ยว
19-26 ตุลาคม 256539,9996,500
01-08 ธันวาคม 256539,9996,500
08-15 ธันวาคม 256539,9996,500
27 ธันวาคม 65 - 03 มกราคม 6643,9999,500

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดได้เนื่องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M  สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง.

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  เที่ยวบินที่ TK69


วันที่สอง : อิสตันบูล (ประเทศตุรกี) – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – ตลาดเครื่องเทศ – ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา – จัตุรัสทักซิม

05.15 น.  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ในฤดูหนาว ตุรกีจะช้ากว่าไทย 5 ชม. (เริ่มประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์) และฤดูร้อน (เริ่มประมาณ มีนาคม-กันยายน) ตุรกีจะช้ากว่าเมืองไทย 4 ชั่วโมง หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง

นำชม  สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ SULTAN AHMED นั้นเอง ชมความสวยงามอลังการ อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

นำท่านชมจัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7

 

นำท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA)  หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย HAGIA SOPHIA MUSEUM 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผู้สร้าง ใช้เวลาสร้าง 17 ปี ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิมและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

นำท่านชม พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพระราชวัง)

นำท่านสู่ตลาดเครื่องเทศ (SPICE MARKET) ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอิสตันบูล สินค้าส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก ทั้งยังมีถั่วชนิดต่าง ๆ รังผึ้ง น้ำมันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับ ฯลฯ

นำท่านสู่หอคอยกาลาตา GALATA TOWER (GALATA KULESI) หรือบางทีเรียกว่า CHRISTEA TURRIS ซึ่งแปลว่า หอคอยแห่งพระคริสต์ ในภาษาละติน เป็นหอคอยหินยุคกลางในเขตกาลาตา-คาราค็อย (GALATA – KARAKÖY) ของนครอีสตันบูล, ประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมือง  ด้วยลักษณะทรงกระบอกสูง ของหอคอยที่โดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม ของคาบสมุทร และบริเวณโดยรอบของเมืองอิสตันบูล นอกจากนี้ตลอดแนวถนน ยังเต็มไปด้วยอาคาร และร้านค้า ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ที่สวยงามและแปลกตาอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในหอคอย) จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE) เป็นที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนที่อำเภอที่สำคัญมีชื่อเสียงสำหรับร้านอาหาร, ร้านค้า, และโรงแรม ที่นี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของอิสตันบูลสมัยใหม่โดยมีสถานีกลางของเครือข่ายรถไฟใต้ดินอิสตันบูล.

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
ที่พัก  GOLDEN WAY HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่  ชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  เมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตุรกีมีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชียเช่นเดียวกับอิสตันบูล เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 1  เพราะที่ชานัคคาเล่นี้ทหารสัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกและทำการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรือ กัลป์ลิโปลีโดยในทุกๆปีจะมีการจัดงานรำลึกให้กับผู้เสียชีวิตในวัน ANZAC DAY ทุกวันที่ 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกครั้งที่1 ตุรกีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แต่กลับชนะในสงคราม กัลป์ลิโผลี จนทำให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA) กลายเป็นมหาวีรบุรุษสำคัญของชาติ ซึ่งต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุรกี

นำท่านชม แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย (ARCHAEOLOGICAL SITE OF TROY) การขุดค้นซากเมืองทรอยเริ่มโดย นายไฮน์ริช ชลีมานน์ (HEINRICH SCHLIEMANN) นักโบราณคดีชาวเยอรมัน เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870-1890 มีการพบว่าทรอยแบ่งเป็น 9 ยุค ซึ่งรับรองโดย เริ่มตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ปี ค.ศ. 400 ผลจากข้อสันนิษฐานสามารถสรุปได้ว่า กรุงทรอยนั้นเป็นเมืองโบราณติดชายฝั่งทะเลอิเจียนตอนบน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกีซึ่งเป็นที่ตั้งของจุดยุทธศาสตร์สำคัญ อันประกอบด้วย ช่องแคบดาร์ดาแนลล์ (DARDANELLES) และคาบสมุทรกัลลิโปลี (GALLIPOLI) ปัจจุบันแหล่งโบราณคดีเมืองทรอยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป้นมรดกโลก บริเวณกรุงทรอย มีการจัดห้องแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะถ่ายรูป ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอยตามเรื่องเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทัพกรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กันนานนับสิบปี กองทัพกรีกจึงคิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยโดยการสร้างม้าไม้ โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในซอกต่างๆของม้าและเข็นไปไว้หน้าเมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพยอมแพ้ไปแล้วและมอบม้าไม้จำลองเป็นของขวัญ จึงเข็นเข้าไปไว้ในเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลับหมด ทหารที่ซ่อนอยู่ในม้าก็ออกมาเปิดประตูให้กองทัพกรีกเข้ามาทำการยึด และเผากรุงทรอยจนย่อยยับ ซึ่งม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอยที่เห็นอยู่ในเมือง ชานัคคาเล่ นี้ได้รับมาจาก  กองถ่ายทำละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใช้ถ่ายทำละคร เรื่องทรอย เมื่อถ่ายทำเสร็จแล้วจึงยกให้เป็นสมบัติของที่นี่ตั้งแต่ปี 2004   อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก  IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟีซุส – บ้านพระแม่มารี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)  เมืองท่าที่สำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม  เมืองโบราณเอฟฟีซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาว (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต

นำท่านชม  บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่. (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก  MARINA HOTEL   หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : เมืองปามุคคาเล่ – เมืองเฮียราโพลิส – เนโครโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) อยู่ในเมืองชื่อเดียวกัน จังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับฮีเอราโปลิสซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ใน พ.ศ. 2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม  เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโบราณซึ่งเป็นแหล่งแร่หินปูนขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่ราว 2,200 ปี ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 200 เมตร เมืองโบราณแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย “เฮียราโพลิส” มีความหมายว่า เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล่ กินพื้นที่ยาวร่วม 2,700 เมตร บริเวณทางเข้าของเฮียราโพลิส คือสุสานของบุคคลสำคัญในสมัยโบราณจำนวนมาก พื้นที่บริเวณนี้เรียกว่า   เนโครโพลิส (NECROPOLIS) ภายในมีซากของสิ่งก่อสร้างต่างๆ จากยุคโบราณอยู่ ภายในเมืองโบราณเฮียราโพลิสมีทั้งโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 2 สร้างโดยการสกัดเข้าไปในไหล่เขาเพื่อทำเป็นอัฒจันทร์สำหรับให้คนนั่งชมการแสดง การแข่งขัน และมีใช้สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ โรงละครโบราณนี้คนได้มากถึงประมาณ 12,000 คน นอกจากซากต่างๆ รอบๆ บริเวณแล้ว ที่เฮียราโพลิสยังมีพิพิธภัณฑ์เฮียราโพลิส (HIERAPOLIS MESUEM) ซึ่งในอดีตเคยเป็นโรงอาบน้ำกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองในสมัยโบราณ โดยต่อมาได้ถูกปรับปรุงให้พิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ.1984 ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงเกี่ยวเฮียราโพลิสแล้ว ยังจัดแสดงเกี่ยวกับที่อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น เลาดิเซีย (LAODICEIA), โคลอสเซ่ (COLOSSAE), ทริโพลิส (TRIPOLIS), อัททูด้า (ATTUDA) และสถานที่สำคัญอื่นๆ อีกหลายแห่ง

นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (PAMUKKALE)  น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนทำให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิสได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ชมความสวยงามของแอ่งน้ำหินปูนธรรมชาติตัดกับหน้าผาที่กว้างขวางมีลักษณะสวยงามมหัศจรรย์แตกต่างออกไปมากมายคล้ายหิมะ ก้อนเมฆหรือปุยฝ้ายน้ำแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทับใจจนถึงเวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก  TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก : เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานซาราย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา (KATPATUKA) เมืองมหัศจรรย์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1985 ตั้งอยู่บนพื้นที่ๆ เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ชื่อ เออร์ซีเยส (ERCIYES) เมืองนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นที่ทับถมกันเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและอีกไฮไลท์ของเมืองนี้คือเป็นจุดขึ้นบอลลูนที่มีวิวสวยงาม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชม.)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทาง  แวะถ่ายรูป คาราวานซาราย (CARAVANSARAI) ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
หลังรับประทานอาหาร  ชมการแสดงพื้นเมือง+เครื่องดื่มท้องถิ่น  ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE) โชว์ท้องถิ่นที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรกี  (หมายเหตุ การแสดงโชว์พื้นเมืองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน หากมีการยกเลิกการแสดงทาง บ.ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ที่พัก  UCHISAR KAYA HOTEL (โรงแรมถ้ำ)  หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด  : เมืองคัปปาโดเกีย – * OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย * – นครใต้ดินชาดัค – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – MADO CAFÉ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ  ปราสาทหินยูชิซาร์ – ภูเขาเออร์ซีเยส

เช้า  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม)
OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)  ขึ้นบอลลูน สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผัสบรรยากาศมุมสูง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว  (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อสอบถามจอง OPTION และชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ ประมาณ 230 USD/ท่าน  *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม* โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม นครใต้ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เมื่อ 2-3 พันปีก่อนคริสตกาล ชาวคัปปาโดเชียได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการบุกรุกของชาวโรมัน ขุดเจาะไปเรื่อยๆ จนใต้พื้นดินคัปปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถ์คริสจักร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม้ บ่อน้ำ ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ขุดค้น ให้ท่านได้ชมความมหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัยจนถึงเวลาอันสมควร.

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ้ำหินหลายลูกเพื่อทำเป็นโบสถ์สำหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ เป็นถิ่นฐานที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่ก่อนคริสตกาลและยังเป็นสถานที่ซึ่งชาวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภัยการล่าสังหารจากจักวรรดิโรมัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1985 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่แสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวคัปปาโดเชียน (CAPPADOCIAN)

แวะร้าน MADO CAFÉ ร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อของตุรกี (ฟรี!! ไอศกรีมท่านละ 1 อัน)

แวะถ่ายรูป หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคล้ายมีหมวกวางอยู่บนสุด อดีตเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบาทหลวงไซมอนที่เดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาที่ปฏิบัติธรรมและได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็นที่นิยมสำหรับพระอีกหลายองค์ในเวลาต่อมา จนได้รับอีกสมญาว่า THE VALLEY OF THE MONKS.

แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่  ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบไว้เพื่อนำมูลมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ (UCHISAR CASTLE) และยังมีต้นไม้จำลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดดเด่น อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย.

แวะถ่ายรูป ปราสาทหินยูชิซาร์ (UCHISAR CASTLE) เป็นปราสาทหินธรรมชาติตั้งแต่สมัยโรมันไบเซนไทน์ ที่ในอดีตใช้เป็นป้อมปราการสำหรับส่งสัญญาณเตือนภัย ปราสาทหินธรรมชาติแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุ้มค่ากับการมาชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากชมปราสาทหินธรรมชาติอันน่าทึ่งเหล่านี้แล้ว นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบพาโนรามาจากที่นี่

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES)  ตั้งอยู่ที่เมือง KAYSERI โดยภูเขาแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาลูกเล็กใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันไปมา เกิดเป็นวิวที่สวยงามและอลังกาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูเขาลูกนี้มีความสูงถึง 2770 เมตร ซึ่งสามารถเดินทางขึ้นไปชมความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้ได้ และที่สำคัญยังสามารถทำกิจกรรมได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การนั่งกระเช้าชมบรรยากาศโดยรอบ หรือการปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่ระดับความสูงถึง 3917 เมตร (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า และกิจกรรมต่างๆ)

ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินไกเซรี

20.15 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล  โดยเที่ยวบินที่ TK2021 

21.50 น.   ถึงสนามบินอิสตันบูล  จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย


วันที่แปด : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 น.  เดินทางสู่ ประเทศไทย (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.

ร้านช้อปปิ้ง  :  ระหว่างทางแวะร้านช้อปปิ้ง โรงงานพรม , โรงงานจิวเวอร์รี่ , เครื่องปั้นดินเผา , โรงงานเครื่องหนัง , ร้านขนม


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ                
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม        
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                        
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
– ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง
– ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
– ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
– ค่าตรวจ RT-PCR TEST


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 15,000 บาท  พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่

 • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ หากยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย

 • ติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอพร้อม
 • มีวัคซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรือ ลิ้งค์ https://travelintervac.ddc.moph.go.th/moph/
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 2 ต้องห่างกับวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (ฉีดวัคซีนไขว้ก็เข้าประเทศได้)  หากเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองการรักษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลถึงวันเดินทาง)
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ และผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องมีผลตรวจ RT-PCR โดยผลเป็นลบ ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประเทศตุรกี ลงในลิ้งค์  https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดินทางเข้าประเทศตุรกี 72 ชั่วโมงและต้องแสดงเอกสารที่ยืนยันว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • เดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อกลับภูมิลำเนาได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

หมายเหตุ : เงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  *กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน*  จากนั้นจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อกำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี.


วิธีจองสั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2.
เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
ชื่อเเพ็กเกจ
//ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu