fbpx

ทัวร์ต่างประเทศ : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4 วัน 3 คืน เริ่ม 13,888 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿13,888.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ :  เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4 วัน 3 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท/ท่าน

 • เดินทางพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565
 • ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี
 • นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่ล่าสุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
 • ตื่นตาตื่นใจกับสะพานแก้วมังกรเมฆ สะพานแก้วใสแห่งแรกของเวียดนาม
 • เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
 • พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ SEN Buffet อาหารนานาชาติ
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ :  เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4 วัน 3 คืน เริ่ม 13,888 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
รวมประกัน COVID-19 ครอบคลุมวงเงิน 10,000 USD
จำนวนที่นั่ง : 25 ที่นั่ง

 

FLIGHT
DEPARTURE   :  FD644 DMK-HAN   18:30-20:20
RETURN         FD645 HAN-DMK   20:50-22:40


วันที่หนึ่ง : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย  

15:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

18:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD644

20:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่1) เมนูเฝอเวียดนาม

ที่พัก : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง


วันที่สอง : เมืองฮานอย – เมืองซาปา – แวะร้าน OTOP – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ตลาดคนเดินซาปา   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

เดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส นำท่านแวะร้าน OTOP เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได จากนั้นนำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่4) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด

ที่พัก : Sapa Charm / Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง


วันที่สาม : ซาปา – นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่ – พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน – สะพานแก้วมังกรเมฆ – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม13,888 (มื้อที่5)

นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นำท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน “หลังคาอินโดจีน” โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแก้วใสที่แรกในเวียดนาม เหมาะสำหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ซึ่งความสูงของสะพานนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ 3,000 คนในเวลาเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยจะอนุญาตให้อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 500 คนเท่านั้นในเวลาเดียวกัน บนสะพานนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเวียดนามจากมุมสูง และมียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตรด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) บุฟเฟ่ต์ ร้าน Hai Cang Fanxipan

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง นำท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่าง เวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่7)

ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel , Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง


วันที่สี่ : เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉินก๊วก – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้านOtop เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม นำชม วัดหง็อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ SEN อาหารนานาชาติ

นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่  เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ ระลึกต่างๆ

 

เย็น  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษแถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปังประจำชาติเวียดนาม ท่านละ1ชิ้น

20:50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645

22:40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go”
ยังคงต้องทำการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR **

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม


เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( บังคับใช้ 15 มีนาคม 2565 )

 • ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน
 2. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ และต้องมี RT-PCR ใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางหรือมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 3. ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) ภาษาอังกฤษ
 • ผู้เดินทางเข้าประเทศเวียดนามจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว

ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15 และเข็มล่าสุดที่ฉีดไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180วัน สามารถเข้าไปท่องเที่ยวเวียดนามได้ **ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน**

 • ประเทศเวียดนาม ชนิดของวัคซีนโควด-19 ดังนี้
 1. Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อย่างน้อย 2 เข็ม
 2. Moderna (m-RNA-1273) อย่างน้อย 2 เข็ม
 3. AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อย่างน้อย 2 เข็ม
 4. Covishield อย่างน้อย 2 เข็ม
 5. Sinopharm อย่างน้อย 2 เข็ม
 6. Covaxin อย่างน้อย 2 เข็ม
 7. Sinovac อย่างน้อย 2 เข็ม
 8. Janssen 1 เข็ม
  – ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน อย่างน้อย 2 เข็ม
  วัคซีนนอกเหนือรายการด้านบนไม่สามารถเดินทางได้
 • เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง
 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม)
 1. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม)
 2. หลักฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมที่จองต้องเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ซึ่งรวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ารถไปรับจากสนามบินมายังโรงแรม และค่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ ATK (สามารถจองผ่านบริษัททัวร์หรือท่านสามารถจองเองได้)
 3. ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
 • การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทดำเนินการให้)

     ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
(VaccinatedCertificateและ International Vaccinated Certificate)
4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)

     ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass (บริษัทดำเนินการให้) เอกสารที่ต้องใช้ตามรายละเอียดขั้นตอนที่1
ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ Thailand Pass QR Code สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

      ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง
2.ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค
3.ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด Test and Go (TG) เงื่อนไข ดังนี้
– เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย มีรถโรงแรมมารับไปที่โรงแรม
– รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห้องพัก
– เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม และเดินทางกลับได้
– วันที่ 5 นับจากวันที่ถึงไทย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรายงานผลในแอปพลิเคชันหมอชนะ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
  – จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  – หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
  – หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
  กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
  – ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
  **สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม (ราคาต่อขา/ต่อท่าน) แจ้งอย่างช้า 10 วันก่อนเดินทาง
  – 20 กิโลกรัม 700 บาท
  – 25 กิโลกรัม 880 บาท
  – 30 กิโลกรัม 1,460 บาท
  – 40 กิโลกรัม 2,140 บาท
 1. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*
1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu