fbpx

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน มหัศจรรย์ยุโรปตะวันออก เริ่ม 53,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿53,900.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน มหัศจรรย์ยุโรปตะวันออก (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท/ท่าน

 • เดินทางกันยายน – ตุลาคม 65
 • ออสเตรีย เยี่ยมบ้านเกิดของนักดนตรีชื่อดัง โมสาร์ท
 • เที่ยวเมืองหลวงที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทั้งพระราชวังฮอฟบวร์ก
 • มหาวิหารเซนต์สตีเฟน โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา และ เมืองเมืองซาลซ์บูร์ก
 • เช็ก ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
 • ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ
 • เมืองปรากที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
 • ปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • สโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
 • โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน
 • ฮังการี เมืองบูดาเปสต์  การล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ และ ชมสถปัตยกรรมอันสวยงาม
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ : ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน มหัศจรรย์ยุโรปตะวันออก เริ่ม 53,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน เริ่ม 53,900 บาท

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่เด็ก 2-11 ปี เสริมเตียงเด็ก 2-11 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
01-08 ก.ย. 6553,90053,90049,40012,500
15-22 ก.ย. 6553,90053,90049,40012,500
08-15 ต.ค. 6553,90053,90049,40012,500
22-29 ต.ค. 6553,90053,90049,40012,500

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท <<

 


FLIGHT
BR061   BKK-VIE   02:20-08:35
BR062   VIE-BKK   18:35-10:00


วันที่หนึ่ง : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ J สายการ  บิน EVA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งโหลดสัมภาระ


วันที่สอง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – เมือง Melk -Melk Benedictine Abbey – เมืองฮัลล์สตัทท์ – เซ็นทรัลสแควร์ – เมืองซาลซ์บูร์กง

02.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR061

23.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมือง Melk (ระยะทาง 109 กม. / 1 ชม. 30 นาที) เพื่อถ่ายภาพด้านนอก กับ Melk Benedictine Abbey สร้างอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของที่นี้คือมีความยาวรวม 325 เมตร อยู่ทางฝั่งตะวันตกพร้อมด้วยโบสถ์ที่มีฝาแฝดสูงตระหง่านอยู่เหนือระเบียงครึ่งวงกลม ประตูทางเข้าที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาบข้างด้วยรูปปั้นของ St. Koloman และ St. Leopold ถือเป็นโบสถ์บาร็อคที่ดีที่สุดทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 202 กม. / 3 ชม.) เมืองที่ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูปสวยๆที่ เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ที่แสดงเรื่องราวและเอกลักษณ์ของเมืองและยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 71 กม. / 1 ชม. 30 นาที) มีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นั้นก็คือ โมสารท

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

ที่พัก : Holiday Inn Salzburg City 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม : เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก – จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์ – เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – อนุสรณ์สถาน Jan Hus-เมือง Ceske Budejovice

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่3)

จากนั้นนำท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) สวนดอกไม้ สุดแสนโรแมนติกสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้ชื่อว่าร่มรื่นและสวยงามที่สุดในออสเตรีย สวนมิราเบลตั้งอยู่ภายในพระราชวังมิราเบลภายในตกแต่งและออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตล์บาโรก (baroque)  และแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากสี อีกทั้งยังมีรูปปั้นออตตาวิโอ มอสโต (Ottavio Mosto)  รูปปั้นที่สะท้อนถึง ดิน น้ำ ลม ไฟ และรูปปั้นคนตัวเล็กในสวนที่จำลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ.1700 รวมถึงน้ำพุม้าปีกาซัส (The Pegasus Fountain) น้ำพุที่สะ ท้อนความเป็นยุโรปรวมถึงร่อยรอยทางศิลปะที่โดดเด่นและน่าหลงใหล

นอกจากนี้ภายในยังมีทัศนียภาพและบรรยากาศที่สวยงาม ด้วยสีสันแห่งไม้ดอกที่พร้อมใจบานสะพรั่งสวยงามดุจภาพวาด อีกทั้งฉากหลังของไม้ดอกนานาพันธุ์ที่ปรากฏยอดวิหารและป้อมปราการโฮเฮนซาลบวร์ก (Hohensalzburg) บนยอดเขา ความสวยงามดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศ ความมีชีวิตชีวาจนได้เป็นส่วนหนึ่งในฉากคลาสสิกของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นตำนานของภาพยนตร์ฮอลลีวูด (Hollywood) บ้านเกิดของโมสาร์ท (Mozart Birthplace) อาคารสีเหลือง คือบ้านเลขที่9 เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกิดและเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ โดยตอนแรกครอบครัวโมสาร์ทเช่าห้องเล็กๆ ชั้นสามในอาคารหลังนี้และอยู่รวมกัน 4 คน พ่อ แม่ พี่สาว และตัวเขาเอง จนมีอายุได้ 17 ปี ต่อมาเขาได้ย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งที่มีพื้นที่มากกว่า ต่อมาจนถึงปัจจุบันทางการได้ขอซื้อทั้งอาคารเพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์โมสาร์ท ที่นี่มีขนาดเล็กกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งที่สอง แต่เป็นที่รู้จักมากกว่าเพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าบนถนน Getreidegasse ภายในบ้านหลังนี้ออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบให้เหมือนตอนที่โมสาร์ทยังมีชีวิตอยู่ให้มากที่สุด ภายในได้รวบรวมเรื่องราวและเครื่องดนตรีในสมัยเด็กของโมสาร์ท ไม่ว่าจะเป็นไวโอลินหรือเปียโนและยังมีรูปภาพและจดหมายที่เขียนถึงกันในครอบครัวด้วย

มหาวิหารซาลซ์บูร์ก (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกสมัย ศตวรรษที่17ของอัครสังฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่งซาลซ์บูร์ก อุทิศให้กับนักบุญรูเพิร์ตและนักบุญแวร์จิลิอุส นักบุญรูเพิร์ตก่อตั้งโบสถ์ขึ้นในปี 774 บนพื้นที่ที่เหลืออยู่ของเมืองโรมัน และมหาวิหารแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1181 หลังจากเกิดเพลิงไหม้ในศตวรรษที่17 โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นใหม่ในสไตล์บาโรกภายใต้การนำของเจ้าชาย-บิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนา

จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์ (Mozartplatz) ตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นในความทรงจำของนักแต่งเพลง Wolfgang Amadeus Mozart ที่เกิดในเมืองและหลังจากนั้นก็ได้ตั้งชื่อจัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชาย-อาร์คบิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนาซึ่งสั่งให้รื้อถอนบ้านหลายหลังเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 เดิมทีส่วนตรงกลางของจัตุรัสเป็น น้ำพุ สไตล์บาโรกที่มีรูปปั้นของนักบุญไมเคิล แต่ถูกถอดออกในปี 1841 เพื่อเปิดทางให้รูปปั้นของโมสาร์ท ทางด้านทิศเหนือของจตุรัสเป็นที่ตั้งของสำนักงานข้อมูลการท่องเที่ยวของเมือง ด้านหลังImhofstöcklเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเก่า ซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยของ Prince-Archbishop Paris Lodron ฝั่งตรงข้ามคือNeue Residenz ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์Salzburg ทางด้านตะวันออกของจัตุรัส มีบ้านสามหลังที่มีส่วนหน้าเหมือนกันและสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 216 กม. / 3ชม.) นำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) สิ่งก่อสร้างที่เด่นที่สุดในเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองเล็กๆ ในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง

แวะถ่ายภาพกับ อนุสรณ์สถาน Jan Hus ตั้งอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของจัตุรัสเมืองเก่ากรุงปรากในสาธารณรัฐเช็ก อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนักรบHussite ที่ได้รับชัยชนะและโปรเตสแตนต์ซึ่งถูกบังคับให้ต้องลี้ภัย 200 อนุสาวรีย์มีขนาดใหญ่มากจนประติมากรออกแบบและสร้างวิลล่าและสตูดิโอของตัวเองซึ่งสามารถทำงานได้ มันถูกเปิดเผยในปี 1915 เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลีชีพของ Jan Hus อนุสรณ์ได้รับการออกแบบโดย Ladislav Šaloun นำท่านเดินทางสู่ เมือง Ceske Budejovice (ระยะทาง 24 กม. / 30 นาที) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวัลตาวา เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว ค.ศ. 1265 เป็นเมืองต้นกำเนิดของเบียร์บัดไวเซอร์อีกด้วย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

ที่พัก : Grand hotel Zvon 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ : เมือง Ceske Budejovice – กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – โบสถ์ติน – นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก – เมืองเบอโน                                                                                                  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่6)

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 147 กม. / 2 ชม.) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

นำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบ  ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ปราสาทที่เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม เพราะผ่านกาลเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมายาวนานกว่า 1,000 ปี ทำให้ปราสาทแห่งนี้ เป็นเหมือนภาพสะท้อนของอารยธรรมในแต่ละยุค ที่เคยเข้ามามีอิทธิพลกับเมืองปราก โดยอาณาบริเวณของปราสาทปรากนั้น กินพื้นที่มากถึง 70,000 เมตร ภายในเต็มไปด้วยพระราชวัง สวน อาคารทำการ โบสถ์ ฯลฯ ที่มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมทั้งสไตล์โกธิค (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance) สไตล์ในยุคศตวรรษที่20 ตัวปราสาทหลักมีความกว้าง 128 เมตร ยาว 570 เมตร เคยเป็นที่ประทับหลักของกษัตริย์โบฮีเมีย จักรพรรดิโรมัน ฯลฯ ปัจจุบันถูกใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกด้วย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตัวปราสาทหลักก็ได้รับการบูรณะ ปรับปรุง ต่อเติมเรื่อยมาผ่านความต้องการของผู้ปกครองที่มาประทับหลายคน แต่ก็ยังคงสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ตัวปราสาทกลายเป็นสถาปัตยกรรมจากทุกยุคที่มาผสานกันได้อย่างลงตัว

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) โบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในประเทศตั้งอยู่ภายในปราสาทปรากและมีสุสานของกษัตริย์โบฮีเมียน และจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง ย่านเมืองเก่า (Old Town) และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ำยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็นรูปปั้นที่เก่าแกที่สุดบนสะพานสร้างเมื่อปีค.ศ. 1683

สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Týn) อาคารทางศาสนาแบบโกธิกที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในปราก สร้างขึ้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 14 ถึงต้นศตวรรษที่ 16 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 การตกแต่งภายในได้รับการปรับปรุงใหม่ในสไตล์บาร็อค อาสนวิหารทำหน้าที่เป็นแกลเลอรีขนาดใหญ่ของงานกอธิคเรเนซองส์ และบาโรกยุคแรก ซึ่งน่าสนใจที่สุดซึ่งรวมถึงภาพวาดบนแท่นบูชาของคาเรล เชคเรตา และหลุมฝังศพของนักดาราศาสตร์ไทโค บราห์ ออร์แกนซึ่งมีอายุตั้งแต่ปี 1673 เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในปราก นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก (Astronomical clock) เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตั้งอยู่ที่กรุงปราก เมืองหลวงของประเทศเช็ก ตั้งอยู่ทางกำแพงด้านใต้ของศาลาว่าการในจัตุรัสเมืองเก่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ได้รับความนิยมมาก ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกา ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งจะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน และด้านบนสุดมีรูปปั้นสาวกของพระเยซู นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 205 กม. / 3ชม.) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)

ที่พัก : Hotel Vista 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า : เมืองเบอร์โน – เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี – การล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่9)


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย  (ระยะทาง 130 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย มีประชากรประมาณ 430,000 คน เป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป บราติสลาวาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกีย มีพรมแดนติดกับออสเตรียและฮังการีโดยเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช

นำท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) เป็นปราสาทหลักของบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีหอคอยอยู่สี่มุม ตั้งอยู่บนเนินเขาหิน Little Carpathians เหนือแม่น้ำดานูบกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและที่ตั้งทำให้เป็นจุดเด่นของเมืองมานานหลายศตวรรษ สถานที่ตั้งสามารถเห็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมของบราติสลาวา ออสเตรีย และบางส่วนของฮังการีในวันที่สภาพอากาศดี มีตำนานหลายเรื่องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของปราสาท

โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ (The Blue church) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อโบสถ์สีน้ำเงิน เนื่องจากสีของส่วนหน้า , โมเสค , majolicas และหลังคาเคลือบสีฟ้า สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่อลิซาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของแอนดรูว์ที่สอง ผู้เติบโตขึ้นมาในปราสาทเพรสเบิร์ก ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรงยิมเนเซียมที่อยู่ใกล้เคียง และทำหน้าที่เป็นโบสถ์ของโรงเรียน (โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย)

มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s cathedral) เป็นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหาวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลิก แห่งบราติสลาวาตั้งอยู่ที่ชายแดนด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในบราติสลาวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่รู้จักในฐานะโบสถ์พิธีบรมราชาภิเษกของ ราชอาณาจักรฮังการีระหว่างปี 1563 ถึง พ.ศ. 2373

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรปกลางที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอลังการมากมาย และเมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงประจำประเทศฮังการีที่มีชื่อเรียกเล่นๆว่า ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเรียกว่าฝั่งบูดา (Buda) ส่วนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเรียกว่าฝั่งเปสต์ (Pest)

พาทุกท่านทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือ การล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝั่งแม่น้ำ ที่เราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament), ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion), สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์ Matthias,  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะที่ล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต (Margaret Island) ตั้งอยู่กลางแม่น้ำดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

และใกล้กัน รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย (Little Princess Statue) รูปปั้นสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ประติมากรรมดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นในปี 1972 โดย László Marton  ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวคนโตที่เกิดจากการแต่งงานครั้งแรกของเขา เธอมักจะเล่นในทาบันสวมชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฏที่ทำจากหนังสือพิมพ์โดยพ่อของเธอมันถูกรูปปั้นถูกวางไว้ในที่บนทางเดินเล่นแม่น้ำดานูบ กลายเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)

ที่พัก : Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่หก : เมืองบูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ – โบสถ์ Matthias Church – Fisherman’s Bastion – Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่12)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ เริ่มต้นที่แวะถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle hill) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปราสาทแห่งแรกตั้งอยู่ทางใต้ของ Castle Hill เพื่อป้องกันการโจมตีของ Mongols และ Tartarsปราสาทบูดาเปสต์ (บางครั้งเรียกว่า Castle Palace) เป็นอาคารสไตล์ Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 18 ที่มีมากกว่า 200 ห้อง จัดเรียงไว้ในรูปแบบสมมาตรรอบโดมกลางสูง 62 เมตร หันหน้าเข้าหาแม่น้ำดานูบ ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างมากในสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ส่วนมากของด้านนอกได้รับการบูรณะแล้ว

โบสถ์ Matthias Church (เรียกอีกอย่างว่า Church of Our Lady) เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1269 สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์บาร็อคที่ชัดเจน โบสถ์คาทอลิกนี้เป็นมัสยิดในรัชสมัยของตุรกี ทางเดินด้านข้างของมันได้รับการขยายในศตวรรษที่ 14 เมื่อประตูทางเข้าด้านทิศใต้อันงดงามพร้อมกับรูปปั้นนูนที่ถูกเล่าให้เห็นถึงความตายของพระแม่มารี ในปี ค.ศ. 1309  หลังคริสตจักร Matthias Church มี Fisherman’s Bastion สร้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอยเจ็ดเสาและซุ้มประตูที่ได้รับการออกแบบในสไตล์นีโอ – โรมันโดย Frigyes Schulek จากที่นี่ทุกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่ดีที่สุดของเมืองและแม่น้ำดานูบ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 194 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

อิสระอาหารเย็น เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

ที่พัก :  Best western plus Amedia Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่เจ็ด : กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ถนน Karntner Strasse – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่14)
จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริ่มโดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ที่อุทิศให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี 1147 นำท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปั้นเชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดที่มีความงดงามชวนหลงใหล

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่15)

อิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนช้อปปิ้งหลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา
ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.35 น.  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR062


วันที่แปด : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10:00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )

เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
 2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate หรือวัคซีนพาสปอร์ต ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้

 1. CoronaVac (Sinovac)
 2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)
 3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
 4. Moderna
 5. COVILO (Sinopharm)
 6. Janssen (Johnson & Johnson)
 7. Sputnik V
 8. Covaxin
 9. Novavax / Covavax
 10. Medigen
 11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC

สำหรับคนต่างชาติ ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย


เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย ( update 16 พฤษภาคม 2565 ) 

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป ข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรียได้ถูกยกเลิก ไม่จำเป็นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือ ลงทะเบียนการการเดินทางล่วงหน้า ข้อมูลจาก สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ เช็ก สโลวาเกีย และ ฮังการี รายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้ ( update 08 มิถุนายน 2565 )
►เช็ก               ไม่จำเป็นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน
สโลวาเกีย      ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส (โดยได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน)
►ฮังการี            ไม่จำเป็นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน


เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
– หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 5,500 บาท (30,500) กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)
 2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจำ 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ )
 3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม
 4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี
 4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
 5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 46 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
 2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศออสเตรีย) 5,500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือ ประมาณ 2,600บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน


หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูกี้ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

(เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น) Italy
ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 10 – 15 วันทำการ
ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ตามวันเวลานัดหมายยื่นวีซ่า
โปรดดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข
รวมถึงเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจำ

 1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจำนวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์ เพื่อนำไปแสดงต่อสถานทูต
 2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 25นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm จำนวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น
  ** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ **
  (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)
 3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี)
  – สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
  หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
       – สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
  – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน)
  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
       – สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร
  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
       – สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร
  – หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
  โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
  จากนั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องนำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนำส่งบริษัททัวร์ (สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์)
 4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า)
  4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานปัจจุบัน   โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสำเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า)
  4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จำเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนำตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 5. หลักฐานการเงิน
  5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
  5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) พร้อมแนบหนังสือรับรองการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ)ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พี่-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง
  หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่านจำเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement)
  กรุณาเคลื่อนไหว/ปรับ/อัพเดต เงินในสมุดบัญชีออมทรัพย์ ไม่เกิน 5 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า
  ** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **
 6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น
  เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น
  เมื่อท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี
  หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
  บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อนำส่งสถานทูตเช่นกัน
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !!
พร้อมแนบสำเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร


วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

 

 

 

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu