fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฮอกไกโด ชมความมหัศจรรย์ของ Tomamu Ice Village อิสระท่องเที่ยว

฿39,888

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฮอกไกโด ชมความมหัศจรรย์ของ Tomamu Ice Village อิสระท่องเที่ยว

ราคาเริ่มต้น 39,888

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 66

 • ชมความมหัศจรรย์ของ Tomamu Ice Village
 • หมู่บ้านน้ำแข็งโทมามุ
 • Optional tour!! ตะลุยหิมะที่ สโนว์โมบิลแลนด์ซัปโปโร
 • ไหว้พระขอพร เนินพระพุทธเจ้า 
 • เที่ยวชม คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์สาเก
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • หมู่บ้านราเม็ง
 • อิสระท่องเที่ยว
 • สวนสาธารณะโอโดริ
 • หอนาฬิกาซัปโปโร
 • ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • ย่านทานุกุจิ
 • ฟรีบริการรถรับส่ง Kitanogurume’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฮอกไกโด ชมความมหัศจรรย์ของ Tomamu Ice Village อิสระท่องเที่ยว

ราคาเริ่มต้น 39,888

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 66

 • ชมความมหัศจรรย์ของ Tomamu Ice Village
 • หมู่บ้านน้ำแข็งโทมามุ
 • Optional tour!! ตะลุยหิมะที่ สโนว์โมบิลแลนด์ซัปโปโร
 • ไหว้พระขอพร เนินพระพุทธเจ้า 
 • เที่ยวชม คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์สาเก
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • หมู่บ้านราเม็ง
 • อิสระท่องเที่ยว
 • สวนสาธารณะโอโดริ
 • หอนาฬิกาซัปโปโร
 • ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • ย่านทานุกุจิ
 • ฟรีบริการรถรับส่ง Kitanogurume’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
(บาท)
พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)
19-24มกราคม 6642,8889,500
15-20 กุมภาพันธ์ 6643,8889,500
22-27 กุมภาพันธ์ 6643,8889,500
27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 6643,8889,500
01-06 มีนาคม 6641,8889,500
08-13 มีนาคม 6639,8889,500
15-20 มีนาคม 6641,8889,500

 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – เมืองอาซาฮิคาวะ – อิออนมอลล์

 • 02.05 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
 • 10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ เดินทางสู่ ฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจเพราะฮอกไกโด เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดของญี่ปุ่น จึงมีภูมิประเทศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี รวมไปถึงทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่ควรมาชม
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูชาบู
 • จากนั้นพาทุกท่านไป แวะไหว้พระขอพรก่อนเที่ยวที่ เนินพระพุทธเจ้า Hill of The Buddha ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้คือ สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาได้ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริง (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าเนินพระพุทธเจ้า) นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahikawa) เมืองในจังหวัดฮอกไกโดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแสนสวยงาม นอกจากจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติแล้ว เมืองนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งที่ AEONMALL Asahikawa Ekimae (อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ เอกิมาเอะ) แหล่งช้อปปิ้งของอาซาฮิกาวะที่AEONMALL เป็นแหล่งรวมของหวานชื่อดังและอาหารรสเลิศมากมายจากทั่วฮอกไกโด มีศูนย์อาหารอยู่ที่ชั้น 1 และพื้นที่ร้านอาหารบนชั้น 4 มีอาหารหลากหลายให้เลือกตั้งแต่อาหารตะวันตกไปจนถึงอาหารญี่ปุ่น และที่นี่สามารถซื้อของฝากได้ทุกอย่างทั้งขนมหวานชื่อดัง ของฮอกไกโด ขนมหวานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น ROYCE’ ที่มี Potato chip Chocolate (มันฝรั่งทอดเคลือบช็อกโกแลต) ที่ได้รับความนิยมในไทยอีกด้วย

 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Art  Asahikawa Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรกที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

 

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า – Hoshino Resorts Tomamu Ice Village หรือ หมู่บ้านน้ำแข็งโทมามุ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
 • จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของเหล้าโอโตโกยามะ (Otokoyama) เหล้าญี่ปุ่นแสนอร่อยที่ให้กลิ่นหอมของข้าวและรสสัมผัสเบานุ่มลิ้น เพราะใช้น้ำจากธารน้ำใต้ดินที่ไหลจากเทือกเขาไดเซ็ตสึซัน (Daisetsuzan) หนึ่งในร้อยภูเขาขึ้นชื่อของญี่ปุ่น และเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เสริมด้วยอุณหภูมิอันหนาวเหน็บของอาซาฮิคาวะที่เหมาะแก่การหมักเหล้า และเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นอย่างวัฒนธรรมการทำสาเก ที่นี่ยังมีจัดแสดงเอกสารจากสำคัญจากยุคเอโดะ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการหมักเหล้าอีกด้วย

 • และ เยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิกาวะ เนื่องจากที่นี่จัดสภาพการเลี้ยงให้เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด ไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้คือ ”อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่จะผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของฝูงเพนกวิน ทำให้เราเหมือนได้ใกล้ชิดกับเพนกวิน และหน้าหนาวจะพบกับ “พาเหรดเพนกวิน” ที่เดินออกมาเป็นขบวนให้ได้เราชม ได้ใกล้ชิดและถ่ายภาพเก็บความประทับใจกัน จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า Asahikawa Ramen Village เมนูราเม็ง ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิกาว่า โดดเด่นด้วย น้ำซุปโซยุ (ซอสถั่วเหลือง) ที่ค่อนข้างมันเพราะมีน้ำมันหมูเป็นส่วนประกอบ เพื่อทำให้ซุปยังอุ่นอยู่แม้ในอากาศหนาว เส้นราเมงมีลักษณะแข็งหยัก ส่วนท้อปปิ้งหลักๆจะเป็น หน่อไม้ และต้นหอม ภายในหมู่บ้านนี้ได้รวบรวมร้านราเม็งเด็ดๆของเมืองเอาไว้หลายร้านดึงดูดคนรักราเม็งจากทุกหนแห่ง
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) คูปองสำหรับเมนูราเม็งยอดฮิต

 • จากนั้นพาทุกท่านไปชมความมหัศจรรย์ของ Hoshino Resorts Tomamu Ice Village หรือ หมู่บ้านน้ำแข็งโทมามุ ที่จะปรากฎขึ้นในฤดูหนาวเท่านั้น ทิวทัศน์ที่ส่องประกายอยู่ตรงหน้าเป็นภาพอันสวยงามภายใต้อุณหภูมิลดต่ำถึง -20 องศาเซลเซียส มีกิจกรรมและสถานทีให้ได้ทำและเข้าชมมากมาย เช่น โรงแรมน้ำแข็ง (Ice Hotel) เพดาน ผนัง การตกแต่งภายใน ฯลฯ ล้วนทำมาจากน้ำแข็งทั้งหมด ภายนอกตัวโรงแรมเป็นทรงรูปโดมที่สวยงาม ซึ่งสร้างจากก้อนน้ำแข็งก้อนเดียวแบบไม่มีรอยต่อ หรือ ลานน้ำแข็ง ระเบียงพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ที่ทำจากน้ำแข็ง น้ำแข็งที่ล้อมรอบระเบียงเป็นรูปเกล็ดหิมะ ไอซ์บาร์ ให้บริการเครื่องดื่มกว่า 50 ชนิดที่เคาน์เตอร์บาร์น้ำแข็ง โบสถ์น้ำแข็ง  สร้างขึ้นจากน้ำแข็งทั้งชิ้น ซึ่งแสดงถึง “ความรักที่ไม่มีวันแตกสลาย” ภายในมีแท่นบูชาและไม้กางเขน ให้ความรู้สึกเหมือนโบสถ์ที่ใช้ในการแต่งงาน ร้านผลไม้น้ำแข็ง เพลิดเพลินกับ “น้ำแข็งใสผลไม้แช่แข็ง” ที่ทำจากผลไม้ทั้งผล และ “เครื่องดื่มผลไม้แช่แข็ง” ไอซ์ บาร์ Ice Bar ให้บริการเครื่องดื่มกว่า 50 ชนิดที่เคาน์เตอร์บาร์น้ำแข็ง ร้านค้าทั่วไปมีสินค้าในธีมน้ำแข็งและหิมะ สามารถซื้อแก้วดั้งเดิม สินค้าทั่วไป หรือเครื่องประดับที่ทำโดยศิลปินฮอกไกโด สไลด์น้ำแข็ง และ ลานสเก็ตน้ำแข็ง ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวใน TOMAMU และล้อมรอบด้วยป่าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ให้ทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างสนุกสนานในลานสเก็ตน้ำแข็งและหิมะแห่งนี้

 

 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Hotel in Sapporo Area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

วันที่สี่ OPTIONAL TOUR! สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – ชมเครื่องแก้วโอตารุ –
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – Duty free

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)
 • OPTIONAL TOUR! พาทุกท่านเพลิดเพลินตะลุยหิมะที่ สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร (Snowmobile Land Sapporo) ถือว่าเป็นลานสโนว์โมบิลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโรที่นี่มีคอร์สสโนว์โมบิลที่สามารถเพลิดเพลินได้อย่างง่ายๆ มีคอร์สให้คุณเลือกตั้งแต่คอร์สระยะสั้นที่ใช้เวลาเพียง 30 นาที ไปจนถึงคอร์ส 1 ชั่วโมงซึ่งจะทำให้สนุกสนานกับสโนว์โมบิลได้อย่างเต็มอิ่ม ขี่ไปตามเส้นทางหิมะ 90 กม. คุณจะได้สัมผัสกับความยอดเยี่ยมจากความเร็วของสโนว์โมบิลในภูเขาลึกที่มีหิมะอันหนานุ่ม หรือหากมีโอกาสดีอาจจะได้พบกับสัตว์ป่า เช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่าย กวาง กระรอก นกหัวขวาน หรือแม้แต่นกฮูก และไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการเล่น โดยภายในมีอุปกรณ์ให้ท่านเลือกเช่าเพิ่มเติม หมวกกันน็อค, บูท และถุงมือได้ และที่นี่ยังมีพื้นที่สำหรับเด็ก ในระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังสนุกสนานกับสโนว์โมบิล เด็กๆก็สามารถเพลิดเพลินที่กับของเล่นได้ที่โซน Snow park และในการเล่นจะมีการรักษาระยะห่างระหว่างแต่ละคันและมีครูฝึกคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ที่นี่จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเล่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าคอร์ส course Snowmobile, ค่าเข้า Snow park และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ลูกค้าสามารถจ่ายค่า Option ต่างๆได้ที่หน้างาน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • Snowmobile Tour 30 mins course

ราคาสำหรับ 1 ท่าน/ต่อคัน 7,000    Yen

ราคาสำหรับ 2 ท่าน/ต่อคัน 10,500 Yen

 • Snowmobile Tour 60 mins course

ราคาสำหรับ 1 ท่าน/ต่อคัน 10,000 Yen

ราคาสำหรับ 2 ท่าน/ต่อคัน 15,000 Yen

 • Snow Park 60 mins 1,500 Yen

โดยบริเวณนี้จะอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ที่ราคารวมอยู่ในค่าเข้า ไม่ว่าจะเป็น Banana Boat, Snow Raft ที่เหมือนกับการล่องแก่งบนหิมะ หรือ Snow Sled แผ่นเลื่อนลากบนหิมะ และกิจกรรมยอดฮิต Snowball Fight ศึกปาหิมะแบบน่ารักๆของเด็กๆ

 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) Japanese set
 • พาท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ชมคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ  และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน  พาทุกท่านไป ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)

 • พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ่นชิ่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) พิเศษ เมนูปิ้งย่าง + ขาปู 3 ชนิด ชนิดของปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของทางร้าน
 • ที่พัก: Hotel in Sapporo Area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

 

วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ฟรีบริการรถรับส่ง Kitanogurume’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
 • อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือท่านสามารถไปชมและชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาโจไกได้
 • OPTIONAL TOUR บริการรถ shuttle bus รับส่งฟรี เพื่อทานอาหารทะเลแบบสดใหม่ที่ “Kitanogurume’’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ

หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปที่ร้าน “Kitanogurume’’ กรณีท่านประสงค์จะไป กรุณาแจ้งกับไกด์ในวันแรกของการเดินทาง เนื่องจากรถมีที่นั่งจำกัดไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้ต้องมีการจองล่วงหน้า โดยจะมีรถรับ-ส่งให้ถึงโรงแรม เมื่อถึงที่ร้านจะมีพนักงานมาต้อนรับและอธิบายให้ฟัง โดยจะมีเวลาให้อยู่ที่ร้านขั้นต่ำประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ด้านล่างของร้านจะเป็นคล้ายๆ Super Market ขายอาหารทะเล ทั้งสดและแบบแปรรูป เมื่อเดินขึ้นไปชั้น 2 เลือกที่นั่ง พนักงานต้อนรับจะต้อนรับอย่างดี พร้อมกับหยิบเมนูภาษาอังกฤษมาให้ รายการอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ เช่น ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนกับเนื้อปู ข้าวหน้าไข่เม่นกับไข่ปลาแซลมอน ปลาฮกเกะย่าง ซาชิมิหอย หอยสังข์ญี่ปุ่น ซุปขาปู  ซุปสาหร่าย ปลาไข่ย่าง โดยรวม ร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ที่เน้นวัตถุดิบสดๆ จากตลาด การบริการดี ราคาเหมาะสม รสชาติอาหารอร่อย หากท่านใดชื่นชอบอาหารทะเลแนะนำว่าห้ามพลาด จนถึงเวลานัดหมายและพาท่านส่งกลับโรงแรม  หรือ แนะนำท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยมีไกด์บริการให้คำแนะนำ

 • อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ
 • ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ น ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
 • สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร  ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความรื่นรื่นในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
 • หอนาฬิกา Sapporo Clock หอนาฬิกาโบราณประจำเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังทำหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพื่อบอกเวลา อาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก
 • ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจำนวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา
 • ย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อปปิ้งในร่มยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านค้าหลากหลายประเภทขนม เครื่องสำอาง หรือสินค้ามือสอง และ ย่านซูซูกิโนะ ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ
 • อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Hotel in Sapporo area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

วันที่หก ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) เนื่องจากช่วงฤดูหนาวอาจเจอหิมะจำนวนมากทำให้การเดินทางอาจล่าช้ากว่าปกติ จึงจำเป็นต้องเดินทางสู่สนามบินไวกว่าปกติ อาจบริการอาหารเช้าแบบกล่อง SET BOX 
 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 11.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
 • 17.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

*************************************************


 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) สำหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์

🔵กลุ่มสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้

– ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น

– ไม่ต้องกักตัว

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้
 1. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)  

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่ครบ เด็กจำเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น

เงื่อนไขการให้บริการ

การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น


หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 


 

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu