ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โตเกียว นาริตะ อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

฿32,888

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โตเกียว นาริตะ อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2566

 • เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ
 • เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 ชมวิวฟูจิ
 • ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่
 • ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ
 • สวนโออิชิปาร์ค
 • ขอพรวัดอาซากุสะ
 • ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท
 • อิสระฟรีเดย์เต็มวัน Option tour!! สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • พิเศษ !! ขาปูยักษ์ไม่อั้นและพักฟูจิออนเซ็น
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โตเกียว นาริตะ อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2566

 • เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ
 • เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 ชมวิวฟูจิ
 • ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่
 • ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ
 • สวนโออิชิปาร์ค
 • ขอพรวัดอาซากุสะ
 • ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท
 • อิสระฟรีเดย์เต็มวัน Option tour!! สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • พิเศษ !! ขาปูยักษ์ไม่อั้นและพักฟูจิออนเซ็น

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่ (บาท)พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)
19-23 เมษายน 6632,8888,500
26-30 เมษายน 6632,8888,500
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 6634,8888,500
03-07 พฤษภาคม 6634,8888,500
10-14 พฤษภาคม 6632,8888,500
17-21 พฤษภาคม 6632,8888,500
24-28 พฤษภาคม 6632,8888,500

ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 • 20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า
 • 23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น

 • 08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ พาทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา
 • ช่วงเที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set

 • จากนั้นพาทุกท่านไปชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท Gotemba Premium Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้า ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของทีนี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์
 • ช่วงเย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!! ชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของโรงแรม

 • หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
 • ที่พัก: Fuji Garden Hotel Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันที่สาม เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 -สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
 • พาทุกท่านพบกับจุดไฮไลท์ของการชมชิบะซากุระ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 เป็นงานพิเศษที่จัดขึ้นทุกปีใกล้กับภูเขาไฟฟูจิในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระเป็นสายพันธุ์ที่บานสะพรั่งหลากสีและรูปร่างต่างกัน เกิดเป็นทุ่งหลากสีสวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิในญี่ปุ่น ดอกชิบะซากุระขึ้นชื่อในเรื่องความคล้ายคลึงกับดอกซากุระทั่วไปที่บานบนต้นซากุระ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมซากุระ พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ สีสันเข้ากันอย่างลงตัวราวกับภาพวาด เทศกาล Fuji Shibazakura เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการเพลิดเพลินกับฤดูใบไม้ผลิในญี่ปุ่น คุณจะสามารถเห็นชิบะซากุระหลากหลายชนิดบานสะพรั่งทั่วทั้งบริเวณ ชิบะซากุระบานเป็นดอกเล็กๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. สีแดง ชมพู ขาว และม่วง กรณีชิบะซากุระยังไม่เปิดให้บริการ หรือ สภาพอากาศทำให้ดอกชิบะซากุระยังไม่บานในช่วงพีเรียดแรก หรือ ร่วงหมดแล้วในช่วงพีเรียดท้าย ขอเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway แทน ชื่อเดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,ลูกชิ้นทอดรูปฟูจิซัง,โคโระเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือนั่งชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน)

 • นำท่านชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set

 • จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่สำคัญเป็นการเรียนชงชาที่วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free โดยชั้นล่างของที่นี่เป็นร้านขายข อง เช่น วิตามินบำรุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบำรุงผิวหน้า โลชั่นน้ำนม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้เดินทางสู่

 • จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ
 • ช่วงเย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • ที่พัก: Tokyo area hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Option tour สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
 • Option tour! สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่แคลิฟอร์เนียกับ Magic Kingdom ที่ฟลอริดา ที่นี่คือสวนสนุกระดับโลกมีเวทมนตร์ในแบบฉบับเฉพาะตัว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ แบ่งออกเป็น 7 โซน ที่มีความสนุกรอทุกคนอยู่แบบไม่ซ้ำกันเลย โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่
  World Bazaar ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหลักที่ไปยังพาร์ค เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า และร้านอาหาร พื้นที่แห่งนี้ออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 คล้ายของอเมริกา
  Tomorrow land ออกแบบเป็นพื้นที่นอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่น่าสนใจได้แก่ Space Mountain, Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters.
  Toon town เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ คุณจะได้เข้าสำรวจบ้านของมิกกี้เม้าส์ ลงเล่นบนเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเครื่องเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะสำหรับเด็กเล็ก
  Fantasy land สร้างเป็นสไตล์ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์แบบคลาสสิค เป็นที่ตั้งของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยังมีตัวละครเทพนิยายอื่นๆ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น
  Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย, สุนัขจิ้งจอก, หมี และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง “Song of the South” และยังมีเครื่องเล่นล่องเรือแคนนูบนแม่น้ำอเมริกาอีกด้วย
  Western land สร้างจำลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ำอเมริกา เป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นรถไฟเหาะBig Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ ปิดท้ายด้วย Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า สำรวจบ้านต้นไม้ของครอบครัวสวิส (Swiss Family Treehouse) หรืออาจะนั่งรถไฟสายแม่น้ำตะวนตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน (ค่าทัวร์ไม่รวมบัตรค่าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ราคาประมาณ 2500-2800 บาท โปรดตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนเดินทาง)

 • หรือแนะนำทุกท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Tokyo area hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง

วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการแบบ SET BOX (มื้อที่6)
 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 09.15น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )
 • 15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สำหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์

กลุ่มสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
– ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น
– ไม่ต้องกักตัว
– นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้ 

 1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่งสามารถทำ VDO call ได้และแชทได้ ต้องทำการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพโหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว
 2. Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น
 3. ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login

 เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้
 3. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
 4. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่ครบ เด็กจำเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น

เงื่อนไขการให้บริการ

การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

Main Menu