ทัวร์เยอรมนี คลาสสิค เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

฿89,999

ทัวร์เยอรมนี คลาสสิค เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์ St.Goar สู่เมือง Boppard
 • เมืองสุดคลาสสิค Wurzburg
 • มหาวิหารแห่งเมือง  Wurzburg
 • เมืองประวัติศาสตร์ Nuremberg
 • เมืองเก่า  Rothenburg
 • จตุรัส Marktplatz
 • ปราสาท Heidelberg และสะพานเก่า Alte Brucje
 • ทะเลสาบทิทิเซ่ และโรงงานนาฬิกาก๊กกู
 • นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขา Zugspitze
 • ทะเลสาบไอบ์เซ่
 • จตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 • ประตูแห่งชัยชนะ และโบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ
 • ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village
 • เมนูพิเศษ ขาหมูและเบียร์เยอรมัน
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์เยอรมนี คลาสสิค เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์ St.Goar สู่เมือง Boppard
 • เมืองสุดคลาสสิค Wurzburg
 • มหาวิหารแห่งเมือง  Wurzburg
 • เมืองประวัติศาสตร์ Nuremberg
 • เมืองเก่า  Rothenburg
 • จตุรัส Marktplatz
 • ปราสาท Heidelberg และสะพานเก่า Alte Brucje
 • ทะเลสาบทิทิเซ่ และโรงงานนาฬิกาก๊กกู
 • นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขา Zugspitze
 • ทะเลสาบไอบ์เซ่
 • จตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 • ประตูแห่งชัยชนะ และโบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ
 • ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village
 • เมนูพิเศษ ขาหมูและเบียร์เยอรมัน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ราคาเด็กพักเดี่ยว
03 – 10 มีนาคม 66 (วันหยุดมาฆบูชา)89,999.-89,999.-25,000.-
07 – 14 เมษายน 66 (วันหยุดสงกรานต์)95,999.-95,999.-30,000.-
29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 66 (วันหยุดแรงงาน)89,999.-89,999.-25,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์

วันแรก กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต-เซนต์กอร์-ล่องเรือเซนต์กอร์ บ็อบพาร์ด-แฟรงค์เฟิร์ต

 • 01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.05–05.00) // EK45 (08.40–12.45(+1) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 12.45 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์กอร์ (St.Goar) ระยะทาง 116 กม. ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาในคริสตวรรษที่ 19  นำคณะล่องเรือชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่าง ๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่าง ๆ เรือจะนำท่านผ่าน หน้าผา ‚ลอเรไล อันเป็นตํานานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จน เข้าสู่เมืองบ็อบพาร์ด เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์ นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต

 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • พักที่ Hotel NH Frankfurt Niederrad, Frankfurt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม แฟรงค์เฟิร์ต-เวิร์ซบวร์ก-อนุสาวรีย์โจเซฟ-ศาลาว่าการ-มหาวิหารแห่งเมืองเวิร์ซบวร์ก นูเรมเบิร์ก-จัตุรัสกลางเมือง-โบสถ์พระแม่มาเรีย

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก (WURZBURG) เมืองแรกในการเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่เส้นทางสายโรแมนติคอย่างเป็นทางการ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำเมน (MAIN) เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนี้ล้วนเป็นสไตล์บาร็อค จึงได้รับสมญานามว่าเป็น Baroque City นอกจากนั้นยังถือเป็นเมืองแห่งบิชอบ(Bishop) เพราะในอดีตนั้นได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายศาสนามาโดยตลอด

 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเวิร์ซบวร์ก (WUERZBURG) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเวิร์ซบวร์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 – 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทำให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่าสร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง ต้องที่นี่ เพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนั้นนำท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมืองอันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแมมาเรีย ตัวนาฬิกาและ ตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ.1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Hotel Park Inn by Radisson Nurnberg, Nuremberg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ นูเรมเบิร์ก–โรเธนเบิร์ก-ศาลากลางเมือง-จัตุรัส MarktPlatz-เมืองไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์กแห่งเทาเบอร์ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้าไวน์, โค, กระบือ (เยอรมัน) และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของอาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลางหรือเลือกซื้อ สินค้าต่าง ๆ ที่ผลิตในเมืองนี้ นำท่านชมศาลากลางของเมืองโรเธนเบิร์ก ชมจัตุรัส MarktPlatz ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสวยงาม ประหนึ่งว่าท่านกำลังเดินอยู่ในเมืองเทพนิยาย
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้เดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG)

 • นำท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างจากยุคเรอแนซ็องส์ที่สำคัญที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใด แต่ปราสาทหลังนี้ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปีค.ศ. 1214 เมื่อจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้พระราชทานปราสาทหลังนี้ให้แก่ลุดวิจที่ 1 ดยุกแห่งบาวาเรีย ตั้งแต่นั้นมา ปราสาทหลังนี้ก็อยู่ในการครอบครองโดยตระกูลวิทเทลส์บัค จากการที่ปราสาทขนาดนี้มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนเชิงเขา หน้าปราสาทมีแม่น้ำเนคคาร์ไหลผ่าน ปราสาทหลังนี้จึงเป็นป้อมปราการอย่างดีในการป้องกันข้าศึก
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Hotel Leonardo Heidelberg City Center, Heidelberg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ไฮเดลเบิร์ก-ย่านเมืองเก่า-สะพานเก่า Alte Brucke–ทิทิเซ่-ทะเลสาบทิทิเซ่-ป่าดำ โรงงานนาฬิกากุ๊กกู

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านเดินชมMarktplatz ที่จัตุรัสแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ Heiliggeistkirche หรือโบสถ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์นี้ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมามากมาย เดิมทีเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างด้วยรูปแบบ Gothic แต่เมื่อเกิดสงครามฝรั่งเศสในปี 1709 โบสถ์นี้ได้รับความเสียหาย เมื่อมีการสร้างขึ้นใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาในแบบบารอค ส่วนเรื่องนิกายแรกเริ่มเป็นนิกายคาทอลิก ปัจจุบันก็กลายเป็นโปรเตสแตนต์อย่างเต็มตัว ชมความสวยงามของสะพานเก่า Alte Brucke สะพานหินหกซุ้มโค้งทอดยาวข้ามแม่น้ำเน็คคาร์ ช่วงปี 1786-1788 เชื่อมต่อประตูเมืองเก่าที่โดดเด่นด้วยยอดหอคอยทรงกรวยแหลมแบบบารอคในช่วงศตวรรษที่ 13 เมื่อเดินข้ามสะพานจะเห็นปราสาทไฮเดลแบร์กสีชมพูอมแดงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา รวมถึงอาคารบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำเน็คคาร์

 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เป็นเมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบล้อมด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของเยอรมัน เป็นต้นกำเนิดของ เค้กแบล็กฟอ  เรสต์ อีกด้วย นำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบทิทิเซ่ (Titisee Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญติดอันดับความสวยงามในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ป่าดำ (Black Forest) เป็นเขตป่าสนที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศสด้วยความหนาแน่นของป่าสน เมื่อมองจากมุมสูงจะดูเป็นป่าสีดำขนาดใหญ่ นำท่านชม โรงงานนาฬิกากุ๊กกู (Cuckoo Clocks) ที่มีต้นกำเนิดจากป่าดำเมืองทิทิเซ่ ของแท้ต้องทำจากไม้  สนแกะสลัก มีฟังก์ชันการทำงานทั้งตีบอกเวลา มีนกร้อง, ตุ๊กตาเต้นรำและคนเลื่อยไม้ แสดงถึงวิถีชีวิตชาวทิทิเซ่

 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Hotel Hofgut Sternen, Titisee หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก ทิทิเซ่-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ทะเลสาบไอบ์เซ่-มิวนิค

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชมความงดงามของยอดเขาซุกสปิตเซ่ นำทุกท่านท้าลมหนาวกันที่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Mt.Zugspitze) ในประเทศเยอรมนีที่ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 4 ประเทศ ทั้งเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี รวมถึงยังสามารถมองเห็นทะเลสาบไอบ์เซ่ (Eibsee) ได้ด้วย ในวันที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาต่าง ๆ ในเทือกเขาแอลป์ได้ชัดเจน และเห็นยอดเขามากกว่า 400 ยอด ถือว่าเป็นศูนย์กลางอันดับหนึ่งของการเล่นกีฬาของเยอรมัน โดยเฉพาะการเล่นสกีอีกด้วย ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อยู่ที่เมืองการ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น (Garmisch – Partenkirchen) เมืองที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศเยอรมนี ซุกสปิตเซ่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี สูงถึง 2,962 เมตร

 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน หรือในภาษาเยอรมันเรียกเมืองนี้ว่า มึนเซน (Munchen) เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดงานเทศกาลเบียร์ หรือ “ออคโตเบอร์เฟส” ในเดือนตุลาคมของทุกปี ที่มีเสน่ห์แห่งแคว้นบาวาเรีย ซึ่งเป็นอีกเมืองในยุโรปที่มีบรรยากาศดีและสวยงาม อิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองมิวนิค

 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Hotel Leonardo Munchen City West, Munchen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด มิวนิค-ประตูแห่งชัยชนะ-จัตุรัสมาเรียนพลัส-โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ-Ingolstadt Village

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านผ่านชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่เรียงอยู่บนถนนที่สวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน ชมโอเปร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า และนำท่านสู่จัตุรัสมาเรียนพลัส (Marienplatz) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำท่านถ่ายภาพคู่โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ (Frauenkirche) หรือ Church of Our Lady เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค เนื่องจากสามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถ์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ โบสถ์แห่งนี้เคยได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ก็ได้รับการออกแบบและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันโกธิค เชิญท่านชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ ผลไม้ อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมัน

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ Ingolstadt Village outlet ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในแบบที่ลดราคา ซึ่งมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย เช่น GUCCI, ARMANI, BALLY, COACH, PRADA, PHILIPP PLEIN, VERSACE เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค
 • 21.30 น. ออกเดินทางจากกรุงมิวนิค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK52 (21.30 – 06.40(+1) // EK372 (09.30 – 18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่แปดกรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • 18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สำคัญมาก !!

 • กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้ชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้
 • รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว **
เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสำรองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 10 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึ้นไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 • ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง กรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

การจองและการชำระ

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 • กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันทำการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน ตามกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการออกเดินทาง 
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้กำหนดให้มีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 10 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั้ง
 • หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 • การชำระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ 
 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ทั้งหมกดหรือค่ามัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นต้น
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 • ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 • เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
ตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่อง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 • ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง
 • กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้กำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้
 • กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้
โรงแรมที่พัก
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง
การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
 • การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 • กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 • สำหรับท่านที่พำนักอาศัย ศึกษา หรือ ทำงานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
 • ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้
** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว **
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้ **

Main Menu