fbpx

แพ็กเกจทัวร์ : เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน เริ่ม 129,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿129,999

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจทัวร์ : เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 129,999 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนตุลาคม 2565 – มกราคม 2566
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • บ้านหลังคาทอง เมืองอินส์บรุค
 • พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์
 • นั่งรถแทรนขึ้นจุดชมวิว เมืองฮัลสตัทท์
 • ปราสาทครุมลอฟ เมืองเซสกี ครุมลอฟ
 • คาร์โลวี วารี
 • ปราสาทแห่งกรุงปราก
 • สะพานชาร์ล บราดิสลาวา
 • ป้อมชาวประมง ฟิชเชอร์แพชชั่น
 • มหาวิหารเซนด์แมทเทียส
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ใจกลางกรุงเวียนนา
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจทัวร์ : เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน เริ่ม 129,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ตารางราคาและวันเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กพักเดี่ยว
19 – 27 ตุลาคม 65129,999.-129,999.-25,999.-
21-29 พฤศจิกายน 65119,999.-119,999.-23,999.-
6 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 66129,999.-129,999.-25,999.-
8 ธันวาคม 65 – 05 มกราคม 66129,999.-129,999.-25,999.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล


วันที่ 1 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินลุฟทันซา(LH) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


วันที่ 2 : มิวนิค – ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานไตน์ – เมืองอินส์บรุค – บ้านหลังคาทอง

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟทันซา(LH) เที่ยวบินที่ LH773 (23.00-05.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.20 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง

นำท่านเดินทาง สู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที่โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และแบรนด์เนม

นำท่านเดินทางเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหลนำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธารน้ำ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขา หมูเยอรมัน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า ที่ตั้งของ บ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินน์สบรุค ที่นักท่องเที่ยวเกือบทุกคนอยากเห็นด้วยตาว่างดงามสมคำร่ำลือ หลังคาทอง ตึกนี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของจักรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมัยนั้นพระองค์และราชินีจะไปประทับที่ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้านล่างบริเวณจัตุรัส และพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของเครื่องประดับคริสตัลชื่อดังอย่าง Swarovski

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซึ่งเคยใช้ต้อนรับราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน
พักที่ : Hotel Adlers, Innsbruck หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมใจกลางเมือง)


วันที่ 3 : พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์ – เหมืองเกลือเก่า – ฮัลส์สตัทท์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เข้าชม พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์(Swarovski Kristallwelten) เปิดให้บริการในปี 1995 เพื่อฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของการก่อตั้งบริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร์ ศิลปินหลากสื่อเป็นผู้ออกแบบสถานที่ที่มีทั้งเอกลักษณ์โดดเด่นและความมหัศจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้นำโอกาสมหัศจรรย์มามอบให้แก่นักท่องเที่ยวจำนวนกว่าสิบสองล้านคนที่เดินทางมาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก ภายในพื้นที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด ตั้งแต่อัญมณีและเครื่องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม เหมืองเกลือเก่า (Salzmire Bad Reichenhall) สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไว้ให้ นำท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส จากนั้นเดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูทที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ Salzkammergut ริมทะเลสาบ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพิกัดที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย กับความงดงามตามธรรมชาติสุดคลาสสิคของหุบเขาสูงที่โอบล้อมทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน้ำใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พร้อมสะท้องภาพความอลังการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลังการขึ้นอีกเป็นทวีคูณ ไปพร้อมๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ่งเติมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของประวัติศาสตร์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาเทราท์ และไวน์ขาว
พักที่ : Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พักในหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์)
(ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่พักในเมืองเดียวกันหรือใกล้เคียงในระดับเทียบเท่ากัน ในกรณีห้องพักแน่น)


วันที่ 4 : นั่งรถแทรมชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ – เชสกี ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชมวิวเมืองฮัลสตัทท์มุมสูงด้วยการ นั่งรถแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาฮัลสตัทท์ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที เคเบิลคาร์ Salzberg จะพาคุณขึ้นไปยังหุบเขา Hallstatt อย่างสะดวกสบาย ลิฟต์และเส้นทางแบบพาโนรามา ให้ทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ทะเลสาบ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอันดับสองของปนะเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา ซึ่งท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองครุมลอฟ นำท่านเดินชมเมืองที่มีความงดงามเต็มไปด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษที่15 ผ่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถ์เก่ากลางเมือง ตลอดจนย่านการค้า อาคารบ้านเรือนบรรยากาศแสนคลาสิค ให้ท่านได้เดินชมร้านค้าเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Old Inn, Cesky Krumlov หรือเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)


วันที่ 5 : คาร์โลวี วารี – ศาลาน้ำแร่ – กรุงปราก – ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ Folklore

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำทานสู่ เมืองคาร์โลวี วารี(Karlovy Vary) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าชาร์ลที่4 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก นำชม“เมืองน้ำแร่”แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปล้า เมืองแห่งนี้ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติและพบบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ทำให้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อสุขภาพ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ศาลาน้ำแร่(Mill Colonnade) เป็นศาลาที่ใหญ่และสวยงามสะดุดตาตั้งอยู่ใจกลางเมือง ลักษณะเป็นศาลาสไตล์เรอเนสซองส์ สร้างด้วยหิน ภายในมีบ่อน้ำแร่5บ่อและอีก1บ่อตั้งด้านนอก โดยท่านสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมแบบพิเศษ ทำจากพอร์ซเลนที่เมืองนี้เท่านั้น

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก(Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ์ อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่งดงานและเก่าแก่ให้ท่านอิสระถนนคนเดินที่เชื่อมระหว่าง Old Town Square และจัตุรัส Wenceslas ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินที่กว้างขวางนี้ เป็นศูนย์การช้อปปิ้งของกรุงปราก ตลอดสองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าสมัยใหม่มากมาย สลับไปด้วยบาร์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ภายในอาคารสไตส์อาร์ตนูโวซึ่งจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมดูการแสดงพื้นเมือง (Folklore)
พักที่ : Hotel Hilton old town Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)


วันที่ 6 : ปราสาทแห่งกรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – จัตุรัสเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – บราติสลาวา – ปราสาทแห่งบราติสลาวา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านผ่านชม ปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague Castle) ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยเจ้าชายบอริวอย ในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค นำชมความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนต์วิตุส ที่เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1334 และได้มีการปรับปรุงและต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1929 เนื่องจากการใช้เวลาในการสร้างนาน ทำให้ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทั้งแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาร็อค จากนั้นเดินทางสู่ สะพานชาร์ลส์(Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาจุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ จัตุรัสเมืองเก่า(Old Town Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรเนสซองส์และบาร็อค อาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีจนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส(Jan Hus Monument) ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู่กับการฉ้อราษฎร์ในคริสตจักรและเขาถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ.1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก นำชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่ออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจกเป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา(Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์โรงละคร หอศิลป์และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษา นำแวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทแห่งบราติสลาวา(Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาร็อค จากนั้นพาคณะเดินชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทับใจ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Radisson Blu, Bratislava หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง)


วันที่ 7 : บูดาเปสต์ – ฮีโรสแควร์ – ป้อมชาวประมง ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น – มหาวิหารเซนต์แมทเทียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – ศาลาว่าการเวียนนา – พระราชวังโฮฟบวร์ก – โบสถ์เซนต์สเตฟาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และเมืองใหม่ หรือเปสต์ที่มีความหรูหราทันสมัย

นำท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร์(Heroes Square) รูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า เพื่อฉลองในชัยชนะของชาวแมกยาร์ที่ร่วมกันสร้างเมืองขึ้นมา นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามจาก ป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น(Fisherman Bastion) ซึ่งเป็นป้อมค่ายและจุดชมวิวที่งดงามของตัวเมือง ให้ได้เก็บภาพสวย ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์แมทเทียส(Matthius Church) อดีตเคยใช้เป็นมัสยิดของชาวเติร์ก และพระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนต์เสน่ห์ของเวียนนาที่ดึกดูดให้หลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสุดคลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาสนวนงดงามแบบดั้งเดิม รูปปั้นบุคคลสำคัญ รถม้า โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองที่น่าหลงใหล อิสระให้ท่านช้อปปิ้งชมร้านค้า หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเค้กต้นตำหรับ

นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนี้ออกแบบโดย ฟรีดริช ชมิดท์(Friedrich Schmidt) ปัจจุบันตึกนี้ใช้เป็นที่ทำการหลักของเวียนนา และลานด้านหน้าใช้เป็นที่จัดงานสำคัญของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่ พระราชวังโฮฟบวร์ก(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา นำท่านแวะถ่ายรูปคู่ โบสถ์เซนต์สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึ้นชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน
พักที่ : Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 8 : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง – (สนามบินเวียนนา) – กรุงเทพ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม พระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบบได้อย่างลงตัว รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ให้ท่าน อิสระถนนสายช้อปปิ้งกลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและช้อปปิ้งสายสำคัญแห่งกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่ถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลึกต่างๆ

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

23.20 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) เที่ยวบินที่ OS25 (23.20 – 14.20(+1) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่ 9 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

14.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 20 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
** หากต่ำกว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**


อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
 9. ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 10. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
 11. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 12. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

การจองและการชำระ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกำหนด เงื่อนไขการชำระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
 7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

– ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน)
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจำ 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น)
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจำ 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น)
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์
-ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย100%
– กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป


หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิการล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมท้ังในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตั้งครรภ์,เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ,ผู้ที่นั่งวิลแชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 6. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 7. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่อง

 1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
 3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund)ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้กำหนด
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
 5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้
 6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด
 8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 9. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับน้ันเอง
 10. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร

โรงแรมที่พัก

 1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน)
 2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 3. สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
 4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพกั แบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางคร้ังต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆและแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่าน้ัน
 8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า

 1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ คอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน  เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถาน ฑูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 3. สำหรับท่านที่พำนักอาศัยหรือศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
 4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรือไม่

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu