แพ็กเกจทัวร์ : เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (ตลาดคริสต์มาส) เริ่ม 105,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿105,999

แพ็กเกจทัวร์ : เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (ตลาดคริสต์มาส) (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 105,999 บาท/ท่าน
 • เดินทางเดือนธันวาคม 2565
 • ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 • มหาวิหารนอทเทรอดามเมือง Strabrourg
 • ชมตลาดคริสมาสต์เมือง Strabrourg
 • เมืองเล็กแสนสวย Colmar
 • พิชิตยอดเขา Jungfrau
 • น้ำพุเจ็ดโด เมือง Geneva
 • นั่งรถไฟ TGV สู่กรุง Paris
 • ชมวิวหอไอเฟล
 • ชองเอลิเซ
 • ประตูชัย Arc De Triumph
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์
 • ล่องเรือบาโตมูซ
 • ชมซาเครเกอร์ บาซิลิกา มงมาร์ต
 • ช้อปปิ้งห้าง Samaritaine
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

แพ็กเกจทัวร์ : เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (ตลาดคริสต์มาส) เริ่ม 105,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ตารางราคาและวันเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กพักเดี่ยว
03-10 ธันวาคม 65 (วันพ่อแห่งชาติ)105,999.-105,999.-27,999.-
24-31 ธันวาคม 65 (คริสมาสต์)109,999.-109,999.-27,999.-
26 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 (ปีใหม่)109,999.-109,999.-27,999.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล


วันที่ 1 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์(WY) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.40 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY) เที่ยวบินที่ WY816 (20.40-23.35) // WY115 (02.00-07.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


วันที่ 2 : แฟรงค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก สตารส์บูร์ก มหาวิหารนอรทเธอดามตลาดคริสมาสต์ยามเย็น

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป้นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้เดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG)

นำท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างจากยุคเรอแนซ็องส์ที่สำคัญที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใด แต่ปราสาทหลังนี้ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปีค.ศ. 1214 เมื่อจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้พระราชทานปราสาทหลังนี้ให้แก่ลุดวิจที่ 1 ดยุกแห่งบาวาเรีย ตั้งแต่นั้นมา ปราสาทหลังนี้ก็อยู่ในการครอบครองโดยตระกูลวิทเทลส์บัค จากการที่ปราสาทขนาดนี้มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนเชิงเขา หน้าปราสาทมีแม่น้ำเนคคาร์ไหลผ่าน ปราสาทหลังนี้จึงเป็นป้อมปราการอย่างดีในการป้องกันข้าศึก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป เดินทางถึง สตราสบูร์ก จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชม มหาวิหารนอทเทรอดาม (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Mercure Strasbourg Center, Strasbourg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
หลังอาหารเย็นนำท่าน เดินเที่ยวชมตลาดคริสต์มาสสตารส์บูร์ก ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1570 หรือเกือบ 450 ปีที่แล้ว ได้ชื่อว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของคริสต์มาส หรือ “Christmas Capital” อีกด้วย ในช่วงนี้ ตลาดคริสต์มาสจะกระจายตัวอยู่ทั่วเมือง ทั้งขนมนมเนยและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆถูกนำมาเรียงขายโดยพ่อค้าแม่ค้ากว่า 300 แผง


วันที่ 3 : กอลมาร์ – อองกิเซ็ม – ซาร์ฟเฮาเซน – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปลอินเทอร์ลาเคน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมัก จะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทำให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน นำท่าน ชม เมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน

ระหว่างทาง นำท่านผ่านชม เมืองอองกิเซ็ม (Eguisheim) หมู่บ้านน่ารักในแคว้น Alsace ที่ชื่อว่า เอกีเชม (Eguisheim) ขนาดเล็กกะทัดรัด ผังเมืองเป็นตรอกซอกซอย คนไม่เยอะ มีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปตลอดทาง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองหลวงของรัฐชัฟเฮาเซิน มีประชากรราว 34,587 คน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2008 มีอาคารเก่าในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาหลายแห่ง ประดับประดาภายนอกด้วยศิลปะเฟรสโกและประติมากรรม มีน้ำตกไรน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว นำท่านเที่ยวชม น้ำตกไรน์ (Rhinefall) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยความสูงของน้ำตก 23 เมตร และกว้างกว่า 150 เมตร น้ำตกไรน์นี้ เป็นน้ำตกโบราณ มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 – 17,000 ปี และ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำ ไรน์ อยู่ระหว่างเมืองเล็ก ๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง เมืองซาร์ฟเฮาเซน (Schaffhausen) ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์ อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ ฟองดู
พักที่ : Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า
(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก)


วันที่ 4 : กรินเดลวัลด์ยอดเขาจุงเฟราเจนีวา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก

นำท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี และงาน แกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้ สนุกสนานอย่างเต็ม

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนบนยอดเขา
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงสู่ เลาเทอบรุนเนน นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) นั้นเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริค) โดยถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากมายเช่น ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุเจ็ทโด้ เป็นต้น เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาครอม็องดีอัน เป็นภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักในสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวาตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำโรนซึ่งไหลออกจากทะเลสาบเจนีวา ณ ปัจจุบัน เจนีวามีสถานะเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา ในอดีตเมืองเจนีวาเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน และฝรั่งเศส แต่เมื่อได้รับอิสรภาพจึงรีบหาพันธมิตรเพราะไม่อยากโดนรุกรานอีก โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธรัฐสวิส จากนั้นเจนีวาก็รู้จักอย่างกว้างขวางในนาม “เมืองแห่งองค์กรนานาชาติ”

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Warwick Geneva, Ganeva หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 5เจนีวา – นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่ปารีส – ปารีส – มหาวิหารนอร์ทเทอดาม – จัตุรัสทรอคาเดโรหอไอเฟล – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.29 น.  นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาที
เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
11.44 น.  เดินทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม กรุงปารีส(Paris) นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารนอร์ทเทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คำว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระนางมารีย์พรหมจารี เริ่มก่อสร้างครั้งแรกในปี 1163 (856 ปีมาแล้ว) ปัจจุบันอาสนวิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นที่ตั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส การก่อสร้างเป็นแบบกอทิก นับเป็นอาสนวิหารแรกที่สร้างในลักษณะดังกล่าว ความยิ่งใหญ่ของอาสนวิหารแห่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งที่ตั้งของน็อทร์-ดามในทุกวันนี้ เคยเป็นเมืองเก่าของอาณาจักรโรมันโบราณมาก่อน (ลูเทเชีย)

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มี หอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง

นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC DeTriumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรม

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง
พักที่ : Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)


วันที่ 6 : พระราชวังแวร์ซาย – พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ – พิพิธภัณฑ์ออร์แซ – Duty Free – ล่องเรือบาโตมูซ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม

นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d’Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้ง Duty Free สินค้าปลอดภาษีแห่งกรุงปารีส ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งกันอย่างเต็มที่
นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)


วันที่ 7 : ย่านมงต์มาตร์ – ซาเคร – เกอร์ บาซิลิก้า – La Sa Maritaine – Galleries Lafayette – สนามบินปารีส

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) ย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบันนี้ เพราะถนนหลายสายได้ถูกเปลี่ยนเป็นย่านไนต์คลับ, แหล่งจัดแสดงโชว์กลางคืน, ระบำแคนเตะขาสูง ซึงประดับประดาด้วยแสงสีที่ฉูดฉาด รวมถึงการค้าประเวณีที่ยังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี้ ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบทประพันธ์จนนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) นำท่านแวะถ่ายภาพที่ด้านหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส”

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส

21.35 น.  ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมาน แอร์(WY) เที่ยวบินที่ WY132 (21.35 – 06.40(+1)) // WY815 (08.50 – 18.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.35 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


วันที่ 8 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

18.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Main Menu