ทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรก 9 วัน 7 คืน

฿169,999

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรก 9 วัน 7 คืน

 • เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของฟินแลนด์ เมืองอิวาโล
 • ชมทะเลสาบอินารี
 • พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์
 • ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • นั่งกระเช้า Levi 2000 Gondoli
 • เมืองเก่าสุดน่ารัก หมู่บ้านเลวี่
 • ฟาร์มกวางเรนเดียร์
 • เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของฟินแลนด์ เมืองอิวาโล
 • สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (Ice Breaker)
 • เมืองปอร์วู เมืองที่เก่าแก
 • นครเอสซิงกิ ธิดาแห่งทะเลบอลติก
 • โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ
 • วิหาร Uspensky
 • อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ
 • ตลาดนัดริมทะเล
 • จตุรัสรัฐสภา
 • ที่พักระดับ 4 ดาว ในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • สนุกกับกิจกรรมจับปูยักษ์
 • สัมผัสประสบการณ์ใหม่ขับสโนว์โมบิล
 • นั่งรถลากเลื่อนหิมะ กวางเรนเดียร์
คุยกับแอดมิน

ทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรก 9 วัน 7 คืน

 • เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของฟินแลนด์ เมืองอิวาโล
 • ชมทะเลสาบอินารี
 • พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์
 • ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • นั่งกระเช้า Levi 2000 Gondoli
 • เมืองเก่าสุดน่ารัก หมู่บ้านเลวี่
 • ฟาร์มกวางเรนเดียร์
 • เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของฟินแลนด์ เมืองอิวาโล
 • สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (Ice Breaker)
 • เมืองปอร์วู เมืองที่เก่าแก
 • นครเอสซิงกิ ธิดาแห่งทะเลบอลติก
 • โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ
 • วิหาร Uspensky
 • อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ
 • ตลาดนัดริมทะเล
 • จตุรัสรัฐสภา
 • ที่พักระดับ 4 ดาว ในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • สนุกกับกิจกรรมจับปูยักษ์
 • สัมผัสประสบการณ์ใหม่ขับสโนว์โมบิล
 • นั่งรถลากเลื่อนหิมะ กวางเรนเดียร์

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่ราคาเด็กพักเดี่ยว
17 – 25 กุมภาพันธ์ 2566169,999.-169,999.-45,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

วันแรกกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-อิวาโล

 • 05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 10.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY146 (10.40-18.10) / AY609 (19.50-21.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 21.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโล เมืองที่มีพื้นที่อยู่ทางภาคเหนือของฟินแลนด์ ขึ้นชื่อในการพัฒนาท่งด้านเทคโนโลยีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 • พักที่ Hotel Club saariselka หรือเทียบเท่า

วันที่สองอิวาโล-เคิร์คเนส-นั่งรถลาก สโนว์โมบิล-กิจกรรมจับปูยักษ์ (King Crab Safari)-โรงแรมหิมะ

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์สู่ เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) ตะลุยทุ่งหิมะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ชที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง เดินทางสู่สถานี King Crab Safari

 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปูยักษ์ พร้อมซุปอย่างเต็มอิ่ม)
 • นำท่านตะลุยหิมะ (ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร้องเท้าตะลุยหิมะ ไว้ให้กับทุกท่าน) โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คำแนะนำ จากนั้นนำท่านนั่งรถเลื่อนที่ลากโดยสโนว์โมบิล เข้าสู่ ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ละตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว เจ้าหน้าที่จะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดู และให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนำปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ (บุฟเฟต์ขาปูยักษ์) แล้วนำท่านชม “โรงแรมหิมะ” (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมที่สร้างจากน้ำแข็งและหิมะ ซึ่งเปิดทำการ เมื่อปี 2006 ด้านในถูกแต่งแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะที่ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงาม พร้อมมีเวลาให้ท่านเก็บภาพภายในโรงแรมน้ำแข็ง และชมความงดงามของงานประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากน้ำแข็ง นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิวาโล่(Ivalo)
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Hotel Club saariselka หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิวาโล – พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ – ขับรถสโนว์โมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (สุนัขลากเลื่อน)

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านชม “เมืองอิวาโล” (Ivalo) เป็นเมืองเล็กๆในเขตเทศบาลเมืองอินารีตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์ติก เซอร์เคิล และเป็นเมืองรีสอร์ท ยอดนิยมของฟินแลนด์ที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่ในฤดูหนาว อิวาโลได้รับความเสียหายอย่างหนักระหว่างสงครามแลปแลนด์ (1944-1945) โดยการถอยทัพเยอรมันที่นำโดยนายพลโลธาร์ เรนดูลิก ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังสงคราม จากนั้นนำท่านชม“ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์” ชมสภาพจำลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์ คนท้องถิ่นพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และบางส่วนของสวีเดนมาเป็นเวลานาน

 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสนุกเพลินเพลินกลางหิมะ ให้ท่านเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการขับขี่เพื่อความปลอดภัย สนุกสนานจากเจ้าหน้าที่ กับโปรแกรมที่พิเศษสุด “อาร์กติก สโนว์ซาฟารี” (Arctic Snow Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” (Snowmobile) หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ท้องถิ่นขับนำทางและปิดท้ายขบวน  (*** ขับสโนว์โมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,500 บาท / มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” (Husky Farm) ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม (แพ็คเกจระยะทาง 08-10 กม. ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)

 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Hotel Club saariselka หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ **ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้จากบริเวณโรงแรม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**

4 อิวาโร-คิททิร่า-เลวี่-นั่งกระเช้าชมวิว-โรวาเนียมิ กิจกรรมล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคิติร่า” (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟินแลนด์ นำท่านนั่งกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่ จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานในบริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเล่นสโนว์สเลดได้ตามอัธยาศัย

 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านเลวี่(Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารักในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารและร้านกาแฟ อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “เมืองโรวาเนียมิ” (Rovaniemi) เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว ตัวเมืองมีแม่น้ำเคมิไหลผ่านสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Hotel Club saariselka หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ **ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้จากบริเวณโรงแรม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**

วันที่ห้า โรวาเนียมิ-ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (กวางลากเลื่อน)-หมู่บ้านซานตาคลอส

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” (Reindeer Farm) ให้ท่านได้จิบชาเบอร์รี่อุ่นๆ เป็นชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ จากนั้นนำท่านชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้นนำท่านได้นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน

 • นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส”  (Santa Claus Village) ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก *** พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล *** อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของ หมู่บ้านซานต้า ที่สำคัญอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พักเป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิ เซาว์น่า หรือ บาร์น้ำแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก SANTA’S IGLOO ARCTIC CIRCLE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก โรวาเนียมิ-เคมิ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice breaker)-อูลู่       

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเคมิ”(Kemi) เมืองทางทิศตะวันตกของแลปแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านสัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็ง” (Ice Breaker Sampo Cruise) เรือตัดน้ำแข็งลำเดียวที่เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะล่องบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเล มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติกหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง

 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Snow Experience365
 • ชมภายในภัตตาคารน้ำแข็ง ซึ่งเปิดบริการตลอดทั้งปี Snow Experience 365 ภายในจะมีประติมากรรมน้ำแข็งที่น่าทึ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มพร้อมนั่งถ่ายรูป กับโต๊ะอาหารน้ำแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงาม และแก้วที่ใช้เสิร์ฟเครื่องดื่ม จะทำจากน้ำแข็งภายใต้อุณหภูมิลบห้าถึงลบสิบองศาเซลเซียสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองอูลู” (Oulu) ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอันขาวโพลน ประดุจน้ำแข็ง มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก Hotel Scandic Oulu City หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด อูลู่ – เฮลซิงกิ – ปอร์วู – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – โบสถ์อุซเปนสกี้   

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า
 • 09.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finn Air) เที่ยวบินที่ AY 434
 • 10.20 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองปอร์วู” (Porvoo) เป็นเมืองที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของประเทศฟินแลนด์ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือบ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำ เมืองที่เกิดขึ้นในช่วงยุคกลางของประเทศฟินแลนด์ เมืองเก่าปอร์วูสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1346 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าในศตวรรษที่ 13 ซึ่งขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในการปกครองของประเทศสวีเดนอยู่
 • นำท่านชม “เมืองเก่าปอร์วู” มีบรรยากาศของเมืองเก่าที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ทั้งผืนป่าสีเขียว บ้านไม้ บรรดาโกดังสีแดงที่เรียงรายกันอย่างงดงามริมแม่น้ำปอร์วู (Porvoo River) ถนนโรยกรวด อาคารเก่าแก่ และบรรดาร้านค้าต่างๆ ที่ล้วนแต่น่ารักและมีเสน่ห์ รวมถึงโบสถ์ปอร์วู (Porvoo Cathedral) โบสถ์นิกายลูเทอรันที่สร้างด้วยอิฐอันโด่งดังประจำเมืองนี้ ซึ่งโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางเช่นกัน โดยได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟินแลนด์ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 15 และมีบางส่วนของโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่ศตวรรษที่

 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำทุกท่านเดินทางกลับ “กรุงเฮลซิงกิ” (Helsinki) นครหลวงของประเทศฟินแลนด์   ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” เข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” (Temppeliaukio Church) ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี
 • นำท่าน เยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย อิสระทุกท่านช้อปปิ้งใน “ย่านถนนเอสปลานาดิ” (Esplanadi) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง รวมถึงห้างสต๊อคมาน(Stockmann) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าแบรนด์เนมและสินค้าพื้นเมืองตาม
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HOTEL LILLA ROBERTS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่แปด สนามบินเฮลซิงกิ  

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 13.55 น. ออกเดินทางจากเมืองเฮลซิงกิ กลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141 (13.55-06.25+1) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่เก้า กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 • 06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
สำคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้ชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว **
เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสำรองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 10 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึ้นไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 • ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 23 กิโลกรัม)  จำกัดกระเป๋าท่านละ 1 ใบเท่านั้น
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน
การจองและการชำระ
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 80,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 • กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันทำการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน ตามกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการออกเดินทาง
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้กำหนดให้มีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 10 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั้ง
 • หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 • การชำระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ทั้งหมกดหรือค่ามัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นต้น
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 • ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 • เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
ตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่อง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 • ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง
 • กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้กำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้
 • กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้
โรงแรมที่พัก
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง
การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สำหรับท่านที่พำนักอาศัย ศึกษา หรือ ทำงานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้
** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว **
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้ **

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu