fbpx

แพ็กเกจทัวร์ : สแกนดิเนเวีย OSLO TROMSO SENJA LOFOTEN COPENHEGEN 10 วัน 7 คืน เริ่ม 179,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿179,999

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจทัวร์ : สแกนดิเนเวีย OSLO TROMSO SENJA LOFOTEN COPENHEGEN 10 วัน 7 คืน

เริ่ม 179,999 บาท/ท่าน

 • เดินทาง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565
 • มหาวิหารอาร์กติก เมืองทรอมโซ
 • อ่าวแฮมน์ไอเซนญา เกาะเซนญา
 • จุดชมวิวตุงเกอเนสเซทชมเทือกเขาโอคชอร์นัน
 • หมู่บ้านชาวประมง กริลล์ฟยอร์ด
 • พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง หมู่บ้านชาวประมง นัสฟยอร์ดสีเหลืองแดง
 • พระราชวังหลวงออสโล
 • อุทยานฟรอกเนอร์
 • ล่องเรือสำราญ DFDS ออสโลสู่โคเปนเฮเกน
 • พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก
 • น้ำพุเกฟิออน,นูฮาวน์
 • เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด
 • ช้อปปิ้งถนนสตอยก์
 • พิเศษ !! Body Rafting ลอยตัวในมหาสมุทร
 • ขับ Snowmobile ตะลุยหิมะ
 • นั้งสุนัขลากเลื่อนบนลานหิมะ
 • Crab Safari และนำมาทำอาหารกลางวัน
 • มื้อพิเศษ !!  ลิ้มลองปูทะเลสดแบบบุฟเฟ่ต์
 • International Buffet บนเรือสำราญ DFDS
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจทัวร์ : สแกนดิเนเวีย OSLO TROMSO SENJA LOFOTEN COPENHEGEN 10 วัน 7 คืน เริ่ม 179,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและการเดินทาง

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่ราคาเด็กพักเดี่ยว
26 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2565179,999179,99935,900
24 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2566189,999189,99935,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์


กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว


**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
** หากต่ำกว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**


วันที่ 1 : (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น. คณะพร้อมกัน  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


วันที่ 2 : กรุงทพ – ออสโล – ทรอมโซ

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

*** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร *** ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองทรอมโซ โดยสายการบินในประเทศนอร์เวย์ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่านสู่ เมืองทรอมโซ(Tromso) เมืองในฝันของคนล่าแสงเหนือในประเทศนอร์เวย์(Norway) ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล นอร์เวย์ (Norway) ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวในกลุ่มนอร์ดิก ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ เมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมาก

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น ***

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Radisson Blu Tromso หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 3 :  ทรอมโซ – มหาวิหารอาร์กติก – มหาวิหารทรอมโซ – นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว – เซนญา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม มหาวิหารอาร์กติก(Arctic Cathedral) สถานที่อันโดดเด่น ที่นักท่องเที่ยวต้องมากันให้ได้ เพราะเป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีโครงสร้างและรูปทรงแปลกตา แรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์ภาคเหนือของนอร์เวย์ ที่นี่มีชื่อเสียงมากในทรอมโซ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1965 และยังเป็นสถานที่ที่ชมความงดงามของแสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืน

นำท่านชม มหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด และยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงามมาก

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์(Fjellheisen Cable Car) สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt Storsteinen) เป็นยอดเขาสูงที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ ด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญา(Senja Island) ระยะทาง 180 กม. เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอับดับสองของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่างสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญา(Hamn I Senja) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
พักที่ Hotel Hamn I Senjaหรือระดับเทียบเท่าระดับ http://www.hamnisenja.no/ เป็นห้องพักสไตล์อพาร์ทเม้นท์ หันหน้าออกทะเล ภายในหนึ่งหลังอาจมี 2-3 ห้องนอนและห้องน้ำอยู่ภายในห้องนอน มีพื้นที่ครัวและพื้นที่นั่งเล่นเป็นส่วนกลาง (หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพัก ตามลำดับการจอง)


วันที่ 4 : เซนญา – กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร – จุดชมวิวตุงเกอเนสเซท – เบิร์กโบทน์ – หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด – ขับขี่สโนว์โมบิล – สุนัขลากเลื่อน – นาร์วิค

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร(Body Rafting in a Maelstrom) ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดที่เกาะเซนญา ให้ท่านได้ใส่ชุดหุ้มฉนวนกันความร้อน พร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรใกล้กระแสน้ำวนที่ไม่เป็นอันตราย ให้ท่านได้สัมผัสความสนุกสนานไปกับประสบการณ์ใหม่ สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทับใจ (เนื่องจากชุดนี้เป็นชุดป้องกันแบบพิเศษ น้ำไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทำให้ลอยคออยู่ในแม่น้ำน้ำแข็งได้ และไม่รู้สึกหนาวเลย)

จากนั้นนำท่านสู่ ตุงเกอเนสเซท(Tungeneset) จุดชมวิวที่เห็น เทือกเขาโอคชอร์นัน(Okshornan) อย่างสวยงาม จุดชมวิวที่เป็นทางเดินเรียบชายทะเล ให้ท่านได้เก็บภาพที่งดงามของเกาะเซนญาอีกมุม นำท่านสู่ เบิร์กโบทน์(Bergsbotn Panorama) จุดชมวิวที่เป็นสะพานไม้ยาว 44 เมตร รายล้อมด้วยขุนเขาและสามารถชมวิวของเบิร์กฟยอร์(Bergsfjord) ที่อยู่เบื้องล่างแบบพาโนรามา

จากนั้นนำท่าน สู่หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด(Gryllefjord Fishing Village) ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 400 คน ให้ท่านได้เดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเรือนความงามของชนพื้นเมืองเรียบชายฝั่งทะเลและฟยอร์ด

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการ ขับขี่สโนว์โมบิล(Snowmobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิล

นำท่านนั่งสุนัขลากเลื่อน ที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ Hotel Quality Grand Royal, Narvik หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 5 : นาร์วิค – หมู่เกาะโลโฟเทน – สตัมซุนด์ – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – กิจกรรม CRAB SAFARI – เลคเนส

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตัมซุนด์ (Stamsund) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง(Lofotr Viking Museum) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เปิดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง และนำปูทะเลขึ้นมาเพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะโลโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิ้มลองปูสดๆ แบบ Buffet
พักที่ Hotel Scandic Leknes Rofoten หรือระดับเทียบเท่าระดับ


วันที่ 6 : เลคเนส – นัสฟยอร์ด – หมู่บ้าน Å – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง – นาร์วิค

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทาง เมืองนัสฟยอร์ด(Nusfjord) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ ให้ท่านเดินชม หมู่บ้านนัสฟยอร์ด(Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (Norwegian Fishing Village Museum) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอดร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาร์วิค(Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขา และ ทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับ แนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ Hotel Quality Grand Royal, Narvik หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 7 : นาร์วิค – ออสโล – วิกเกอร์แลนด์พาร์ค – ย่านเมืองเก่า – ศาลาว่าการ – พระราชวังหลวง – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – พักบนเรือสำราญ DFDS

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเอเวเนส เพื่อเดินทางสู่เมืองออสโล

06.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองออสโล  (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

08.30 น. นำท่าน สู่เมืองออสโล(Oslo) ประเทศ นอร์เวย์(Norway) หนึ่งในเมืองสำคัญทางวัฒนธรรมในยุโรป ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ บางส่วนของภูมิทัศน์ธรรมชาติที่งดงามที่สุดในนอร์เวย์ล้อมรอบเมือง

นำท่านเข้าชม วิกเกอร์แลนด์พาร์ค หรือ สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์(Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ความพิเศษของสวนแห่งนี้อยู่ที่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ เป็นผลงานของกุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชาวนอร์เวย์ชื่อดัง อีกทั้งสวนนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือ เสาโมโนลิท (Monolith) ที่มีความสูงประมาณ 17 เมตร รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ เป็นรูปปั้นคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสานี้ เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิต

ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ความพิเศษของสวนแห่งนี้อยู่ที่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ เป็นผลงานของกุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชาวนอร์เวย์ชื่อดัง อีกทั้งสวนนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือ เสาโมโนลิท (Monolith) ที่มีความสูงประมาณ 17 เมตร รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ เป็นรูปปั้นคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสานี้ เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิต โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว ส่วนบริเวณรอบๆ จะมีกลุ่มรูปปั้นที่ทำจากหินแกรนิต แสดงอารมณ์ต่างๆ ในหลากหลายท่าทาง แสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์ในแต่ละวัย ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นถ่ายรูป

จากนั้นนำท่านชม เมืองออสโล ถ่ายรูปหน้าหน้า ศาลาว่าการกรุงออสโล(Oslo City Hall) ตัวอาคารด้านนอกเป็นอิฐสีน้ำตาลแดงอยู่ริมน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ด้านในโถงกว้างขนาดใหญ่ แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น สถานที่ทำงานของส่วนราชการ สถานที่ประชุมของสภาเมือง และสถานที่จัดเก็บชิ้นผลงานศิลปะเก่าแก่และโบราณวัตถุต่างๆ ที่สำคัญศาลาว่าการกรุงออสโลใช้เป็นสถานที่ประกาศและพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ ของโลก

จากนั้นนำท่านชมด้านนอก พระราชวังหลวงออสโล(Royal Palace Oslo) มีอายุเกือบ 200 ปี เป็นที่ประทับของพระราชา พระราชินี และราชวงศ์ ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของถนนคาร์ล โยฮันส์ เกต (Karl Johans Gate) เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบูรณ์วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นสมบัติของรัฐและเป็นที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นที่ประทับของราชวงศ์ต่างๆ จะเปิดให้เข้าไปเดินชมบรรยากาศภายในเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง(The Viking Ship Museum) จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหนึ่งในพาหนะชิ้นสำคัญที่สุดของโลกอย่างเรือไวกิ้งโบราณไว้ทั้งหมด 3 ลำ มีการขุดพบในปี 1867 หรือประมาณ 150 ปี สันนิษฐานว่าเรือไวกิ้งที่ขุดค้นพบสร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยยังอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียงบางลำเท่านั้นที่แตกหักไปบ้างจากเรี่ยวแรงของรถแทรกเตอร์ The Oseberg Ship เรือที่สร้างด้วยไม้โอ๊กและมีขนาดความยาวถึง 22 เมตร มีส่วนกว้างของลำเรือ 5 เมตร สันนิษฐานว่าจะสร้างในปี 820 ขนาดลำเรือใหญ่ขนาดต้องใช้ฝีพายประมาณ 30 คน แต่ที่ทำให้ทีมผู้ขุดค้นเรือฮือฮากันมากคือการพบร่างหญิงสาวสองร่างบนเรือที่ทำให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเรืออาจเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพของชาวไวกิ้ง The Gokstad Ship ซึ่งยาวกว่าลำแรกเพราะวัดความยาวได้ 23 เมตรในขณะที่มีความกว้างเท่ากัน สร้างขึ้นในปี 900 พร้อมกับเรือที่พบเป็นลำที่ 3 The Tune Ship ซึ่งได้รับความเสียหายไปมากในระหว่างการค้นพบจนเหลือเพียงแค่ซากเรือและกระดูกงู

14.00 น. นำท่าน Check In เรือสำราญ DFDS เส้นทางออสโล-โคเปนเฮเก้น เรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ในเรือพร้อมพักค้างคืนบนเรือสำราญนี้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (ห้องคู่พักบนเรือ มีหน้าต่างทุกห้อง ท่านสามารถชมวิวทะเลอันกว้างใหญ่ได้จากหน้าต่างในห้องพัก)


วันที่ 8 : โคเปนเฮเกน – พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิอ้อน – เงือกน้อยลิดเดิ้ลเมอร์เมด – สตร้อยท์ – นูฮาวน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ

10.00 น. เดินทางถึงเมืองโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก(Denmark) ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย โคเปนเฮเกน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเล เมืองที่เก่าแก่ในทวีปยุโรปและยังถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียน

นำท่านชม กรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ นำท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้า พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก นำท่านถ่ายภาพกับ น้ำพุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก

นำท่านถ่ายภาพกับ เงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด(The Little Mermaid) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แก้วน้ำ พวงกุญแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกด้วย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า สตร้อยท์(The Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (Nyhavn) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงามทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ บริเวณแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์ซัน ราชานักเขียนแห่งโลกนิทานผู้เลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย อาทิ เงือกน้อย ลูกเป็ดขึ้เหล่ และอื่นๆ ซึ่งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ที่บ้านของเขาในนูฮาวน์นี้เอง ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Radisson Blu Scandinavia, Copenhagen หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว


วันที่ 9 : โคเปนเฮเกน – สนามบิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.20 น. ออกเดินทางจากเมืองโคเปนเฮเกน กลับกรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


วันที่ 10 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
  – ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
  – ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 6. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
 7. ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 8. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
 9. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 10. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ
 4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

การจองและการชำระ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกำหนด เงื่อนไขการชำระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
 7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

– ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจำ 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจำ 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์

-ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย100%

– กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป


หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิการล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตั้งครรภ์,เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ,ผู้ที่นั่งวิลแชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 2. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 3. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่อง

 1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
 3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund)ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
 5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้
 6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทวัร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด
 8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 9. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง
 10. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร

โรงแรมที่พัก

 1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน)
 2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 3. สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
 4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพกั แบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 1. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า

 1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ คอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถาน ฑูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 3. สำหรับท่านที่พำนักอาศัย ศึกษา หรือ ทำงานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
 4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรือไม่

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu