ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน ชม 1 ใน 7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเที่ยวแลนด์มาร์กสำคัญ

฿95,999

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน ชม 1 ใน 7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเที่ยวแลนด์มาร์กสำคัญ

เดินทาง 21-28 มกราคม และ 6-13 เมษายน 2566

 • โบสถ์กรีกออโธด็อกซ์แห่งเซ็นต์จอร์จ
 • ส่องเรือท้องกระจกในทะเลแดง
 • ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum)
 • หนึ่งในทะเลทรายที่เก่าแก่และสวยที่สุดในโลก
 • รถจิ๊บแบบเปิดหลังคาตะลุยทะเลทรายวาดิรัม
 • เพตรา (Petra) มหานครศิลาทรายสีชมพู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • มหาวิหารเอลคาซเนท์
 • ปราสาทเครัค เมืองเครัค
 • ทะเลเดดซี (Dead Sea)
 • นครกรีกโรมันเจอราช (Jerash) เมืองพันเสา
 • โอวัลพลาซ๋า และมหาวิหารเทพีอาร์เทมิส
 • กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์
 • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
 • Mount Nebo ภูเขาศักดิ์สิทธิ์
 • อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน ชม 1 ใน 7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเที่ยวแลนด์มาร์กสำคัญ

เดินทาง 21-28 มกราคม และ 6-13 เมษายน 2566

 • โบสถ์กรีกออโธด็อกซ์แห่งเซ็นต์จอร์จ
 • ส่องเรือท้องกระจกในทะเลแดง
 • ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum)
 • หนึ่งในทะเลทรายที่เก่าแก่และสวยที่สุดในโลก
 • รถจิ๊บแบบเปิดหลังคาตะลุยทะเลทรายวาดิรัม
 • เพตรา (Petra) มหานครศิลาทรายสีชมพู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • มหาวิหารเอลคาซเนท์
 • ปราสาทเครัค เมืองเครัค
 • ทะเลเดดซี (Dead Sea)
 • นครกรีกโรมันเจอราช (Jerash) เมืองพันเสา
 • โอวัลพลาซ๋า และมหาวิหารเทพีอาร์เทมิส
 • กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์
 • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
 • Mount Nebo ภูเขาศักดิ์สิทธิ์
 • อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่ราคาเด็กราคาพักเดี่ยว
21-28 มกราคม 6695,99995,99930,000
6-13 เมษายน 6699,99999,99930,000

วันแรก กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์รอยัล จอร์แดน (RJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง อัมมาน–มาดาบา–เขาเนโบ–อควาบา

 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน รอยัล จอร์แดน เที่ยวบิน RJ183 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 08.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 05.50 น. เดินทางถึง สนามบินควีนอาเลีย ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ มาดาบา (Madaba) เป็นเมืองในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็ม อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญที่อยู่ในเส้นทางโบราณ และมีชื่อเสียงด้านการทำกระเบื้องโมเสก จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งโมเสก”
 • นำท่านชม โบสถ์กรีกออโธด็อกซ์แห่งเซ็นต์จอร์จ (Greek Orthodox Church of St. George) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรไบเซนไทน์   ในสมัยศตวรรษที่ 6
 • นำท่านชมแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในอดีตบนพื้นโบสถ์ ซึ่งถูกปูด้วยโมเสกสีสวยงามมากกว่า 2 ล้านชิ้น โดยแผนที่นี้แสดงอาณาเขตของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในยุคอาณาจักรไบเซนไทน์ไม่ว่าจะเป็น เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน ตัวเมือง อีกทั้งยังครอบคลุมไปจนถึงปากแม่น้ำไนล์ รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์ ซึ่งถือว่าแผนที่นี้มีความสำคัญอย่างมากด้านประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียว
 • นำท่านเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมาดาบา ซึ่งเชื่อว่าเป็นทีฝังศพของโมเสส นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือ ภาพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000  นำท่านชม ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ณ จุดชมวิว ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อควาบา (Aqaba) (ระยะทางประมาณ 245 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดนที่มีทางออกสู่ทะเลแดงเพียงแห่งเดียวในประเทศจอร์แดน อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Hotel City Tower หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ล่องเรือท้องกระจก–ทะเลทรายวาดิรัม

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่าน ล่องเรือท้องกระจก ในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับแนวปะการัง ปลาทะเลหลากชนิด แมงกะพรุน อีกทั้งยังได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลแดง และอิสระให้ท่านได้ว่ายน้ำ ดำน้ำ และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (หากท่านสนใจเล่นน้ำรบกวนท่านเตรียมผ้าขนหนูส่วนตัว และชุดว่ายน้ำมาด้วย)
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บาบีคิวบุฟเฟต์บนเรือ
 • ท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ทะเลทรายซึ่งเคยถูกใช้เป็นเส้นทางกองคาราวาน เพื่อเดินทางจากประเทศอียิปต์ไปยังประเทศปาเลสไตน์ และประเทศซีเรีย อีกทั้งยังเป็นสมรภูมิสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาลผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Lawrence of Ariabia ซึ่งออกฉายในปี ค.ศ.1963 และสามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif และดาราชั้นนำท่านอื่นๆ
 • จากนั้นได้เวลานำท่านนั่งรถกะบะแบบเปิดหลังคา ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลทรายวาดิรัม หรือ ดินแดนที่ถูกขนานนามว่า หุบเขาแห่งพระจันทร์ (The Valley of the Moon) ที่อุดมไปด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (ซึ่งสีของเม็ดทรายนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามแสงของพระอาทิตย์) จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นทะเลทรายที่สวยงามที่สุดแห่งนึงของโลก
 • นำท่านชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย (รบกวนทุกท่านให้ทิปท่านละ 2 USD แก่คนขับรถตามธรรมเนียมปฏิบัติ)
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นแบบชาวเบดูอิน (อาหารบุฟเฟ่ต์ พื้นเมือง)
 • พักที่ Sun City Camp (Martian Dome) หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ นครเพตรา-ขี่ม้าชมนครเพตรา

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านเข้าชม นครเพตรา (Petra) หรือมหานครสีกุหลาบ (The Rose Red City) เมืองหลวงของพวกนาบาเธียน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล ทำเลที่ตั้งของเมืองอยู่กึ่งกลางของเส้นทางการค้าคาบสมุทรอาระเบีย-ลุ่มแม่ น้ำไนล์ และปาเลสไตน์-ลุ่ม แม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส เลยไปจนถึงอินเดีย จึงทำให้เป็นเมืองศูนย์กลางเส้นทางการค้าทางบกอีกด้วย จึงทำให้มหานครแห่งนี้ถูกอาณาจักรโรมันยึดครองในสมัยจักรพรรดิโทรจัน ปัจจุบันนครแห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1985 อีกทั้งยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones and the Last Crusade ที่นำแสดงโดยแฮริสัน ฟอร์ด
 • จากนั้นนำท่านขี่ม้า (รายการนี้รวมอยู่ในค่าบริการ รบกวนทุกท่านให้ทิปท่านละ 3-5 USD แก่คนจูงม้าตามธรรมเนียมปฏิบัติ) เพื่อเข้าชมนครเพตราระยะทางประมาณ 800 เมตร
  (หมายเหตุ: ขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้พาหนะดังกล่าว รบกวนติดต่อหัวหน้าทัวร์)
 • นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้นเป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์ อิยิปต์
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่ Movenpick Resort Petra หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ห้า นครเพตรา-ปราสาทเครัค-ทะเลเดดซี

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เครัค (Kerak) (ระยะทางประมาณ 125 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทางระหว่างทางขึ้นสู่เขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอน แห่งจอร์แดน”  นำท่านชม ปราสาทเครัค (Kerak Castle) ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครองมีผู้ปกครองที่มีชื่อว่า PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเคยเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด โดยสถานที่แห่งนี้สร้างเพื่อควบคุมเส้นทางไม่ว่าทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมอีกด้วย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกทำลายโดยนักรบ มุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  ทะเลแห่งนี้ตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน เป็นทะเลสาบที่มีความเค็มที่สุดในโลก เค็มกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุดที่ลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 417.5 เมตร ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกด้วย จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เล่นน้ำทะเลและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่  Movenpick Dead Sea  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่หก เมืองเจอราช-มหาวิหารเทพีอาร์เทมิส-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจอราช (Jerash)  เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ ด้วยที่นี่เคยมีสถานะเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของชนชาติโรมันมาก่อนราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล ดังนั้นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างในเมืองแห่งนี้จึงล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบโรมันทั้งสิ้น จนทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองโรมันโบราณเจราช หรือเมืองพันเสา รวมทั้งปอมเปอีแห่งตะวันออก
 • นำท่านเข้า ชมเมืองโรมันเจอรราช  หรือเมืองพันเสา นำท่านเดินชมซุ้มประตูเฮเดรียน และสนามฮิปโปโดรม จากนั้น นำท่านชมโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) ในอดีตที่นี่คือสถานที่นัดพบปะ ชุมนุมสังสรรค์กันของชาวเมืองเจราช ด้วยความกว้างถึง 90 เมตร และความยาว 80 เมตร โดยล้อมรอบด้วยทางเท้าขนาดกว้างและต้นเสาอันเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในช่วงศตวรรษที่ 1 จากนั้นในช่วงศตวรรษที่ 7 จึงได้มีการบูรณะต่อเติมให้มีเสาตรงกลางอีก 2 ต้น พร้อมกับน้ำพุขนาดใหญ่
 • นำท่านชม มหาวิหารเทพีอาร์เทมิส สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 150 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีบรวงสรวง และพิธีบูชายัญแด่เทพีอาร์เทมิส
 • นำท่านชมถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้ำ,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน้ำดื่มของม้า
 • จากนั้นนำท่าน ชมน้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน(Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน นำท่านเข้าชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมานสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนักที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Fairmont Amman หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน-สนามบินนานาชาติควีน   

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งเต็มวันที่ ห้าง City Mall – Carrefour เป็น 2 ห้างใหญ่ติดกันมีของแบรนด์เนมให้เลือกสรรมากมาย จากนั้นให้ท่านได้ซื้อของฝากร้านขนมหวานของชาวอาหรับ ซาลาติโม (Zalatimo Bros Sweets) ร้านขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงอัมมาน เปิดกิจการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1860 โดยร้านเดิมร้านแรกได้เปิดขายอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม อิสราเอล และจากนั้นจำเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศ แต่ยังคงสืบทอดขนมจากรุ่นสู่รุ่น และได้พัฒนาคุณภาพ และรสชาติของขนมให้มีความหอม อร่อย จนถึงปัจจุบัน
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น เชิญทุกท่านอิสระช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัย
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • 21.30 น. ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

วันที่แปด กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • 02.15 น. ออกเดินทางจากเมืองอาเลีย กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินรอยัล จอร์แดน(RJ182)  (02.15-14.25)ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 09.05 ชั่วโมง ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 14.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
สำคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้ชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว **
เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสำรองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 10 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึ้นไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจอร์แดน (ยื่นแบบกรุ๊ป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 • ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 • พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD/ท่าน/วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 18USD)
7. ค่าทิปพนักงานขับรถในประเทศ ท่านละ 2 USD/ท่าน/วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 12USD)
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD/ท่าน/วัน (คิดเป็น 8วัน เท่ากับ 24USD) รวมค่าทิป 54USD
9. ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD/ท่าน/เที่ยว
10. ค่าทิปคนจูงม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 3 USD/ท่าน/เที่ยว
การจองและการชำระ
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 • หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่าวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการออกเดินทาง 
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั้ง
 • หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 • การชำระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ 
 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 • ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 • เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

ตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่อง

 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 • ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง
 • กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้กำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้
 • กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้
โรงแรมที่พัก
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง
การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
 • การยื่นวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน เป็นการยื่นแบบกรุ๊ป (Visa on arrival)
 • การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้ **

Main Menu