fbpx

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล์

฿13,999

ร้านค้า : Admin

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล์

เดินทางมกราคม – ตุลาคม 2566

 • นั่งสามล้อชมเมืองเว้
 • ล่องเรือแม่น้ำหอมชมวิวสิงฝั่งแม่น้ำหอม
 • ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
 • สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค
 • เดินเล้นฮอยอันเมืองมรดกโลก
 • พิเศษ !! เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตำหรับ แหนมเนือง เฝอ
 • พิเศษ !! ขนมเบื้องญวน ขนมจีน หมูปิ้ง
 • พิเศษ !! เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมงกร
 • พิเศษสุด!!พักโรงแรม 4 ดาว
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล์

เดินทางมกราคม – ตุลาคม 2566

 • นั่งสามล้อชมเมืองเว้
 • ล่องเรือแม่น้ำหอมชมวิวสิงฝั่งแม่น้ำหอม
 • ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
 • สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค
 • เดินเล้นฮอยอันเมืองมรดกโลก
 • พิเศษ !! เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตำหรับ แหนมเนือง เฝอ
 • พิเศษ !! ขนมเบื้องญวน ขนมจีน หมูปิ้ง
 • พิเศษ !! เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมงกร
 • พิเศษสุด!!พักโรงแรม 4 ดาว

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่ราคาเด็กพักเดี่ยว
07-10 มกราคม 6615,99915,9994,000
27-30 มกราคม 6615,99915,9994,000
28-31 มกราคม 6615,99915,9994,000
11-14 กุมภาพันธ์ 6615,99915,9994,000
17-20 กุมภาพันธ์ 6615,99915,9994,000
18-21 กุมภาพันธ์ 6613,99913,9994,000
24-27 กุมภาพันธ์ 6615,99915,9994,000
25-28 กุมภาพันธ์ 6615,99915,9994,000
03-06 มีนาคม 6618,99918,9994,000
04-07 มีนาคม 6618,99918,9994,000
11-14 มีนาคม 6615,99915,9994,000
16-19 มีนาคม 6615,99915,9994,000
18-21 มีนาคม 6615,99915,9994,000
25-28 มีนาคม 6615,99915,9994,000
01-04 เมษายน 6615,99915,9994,000
08-11 เมษายน 6616,99916,9994,000
09-12 เมษายน 6616,99916,9994,000
21-24 เมษายน 6614,99914,9994,000
22-25 เมษายน 6614,99914,9994,000
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 6618,99918,9994,000
05-08 พฤษภาคม 6615,99915,9994,000
06-09 พฤษภาคม 6615,99915,9994,000
11-14 พฤษภาคม 6615,99915,9994,000
12-15 พฤษภาคม 6615,99915,9994,000
13-16 พฤษภาคม 6615,99915,9994,000
18-21 พฤษภาคม 6614,99914,9994,000
19-22 พฤษภาคม 6614,99914,9994,000
20-23 พฤษภาคม 6614,99914,9994,000
25-28 พฤษภาคม 6614,99914,9994,000
26-29 พฤษภาคม 6614,99914,9994,000
27-30 พฤษภาคม 6614,99914,9994,000
02-05 มิถุนายน 6618,99918,9994,000
03-06 มิถุนายน 6618,99918,9994,000
08-11 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
09-12 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
10-13 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
15-18 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
16-19 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
17-20 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
22-25 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
23-26 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
24-27 มิถุนายน 6614,99914,9994,000
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
01-04 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
06-09 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
07-10 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
08-11 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
13-16 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
14-17 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
15-18 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
20-23 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
21-24 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
22-25 กรกฎาคม 6614,99914,9994,000
27-30 กรกฎาคม 6618,99918,9994,000
28-31 กรกฎาคม 6618,99918,9994,000
03-06 สิงหาคม 6614,99914,9994,000
04-07 สิงหาคม 6614,99914,9994,000
10-13 สิงหาคม 6616,99916,9994,000
11-14 สิงหาคม 6618,99918,9994,000
12-15 สิงหาคม 6618,99918,9994,000
17-20 สิงหาคม 6614,99914,9994,000
18-21 สิงหาคม 6614,99914,9994,000
19-22 สิงหาคม 6614,99914,9994,000
24-27 สิงหาคม 6614,99914,9994,000
25-28 สิงหาคม 6614,99914,9994,000
26-29 สิงหาคม 6614,99914,9994,000
31 สิงหาคม-03 กันยายน 6614,99914,9994,000
01-04 กันยายน 6614,99914,9994,000
02-05 กันยายน 6614,99914,9994,000
07-10 กันยายน 6614,99914,9994,000
08-11 กันยายน 6614,99914,9994,000
09-12 กันยายน 6614,99914,9994,000
14-17 กันยายน 6614,99914,9994,000
15-18 กันยายน 6614,99914,9994,000
16-19 กันยายน 6614,99914,9994,000
21-24 กันยายน 6614,99914,9994,000
22-25 กันยายน 6614,99914,9994,000
23-26 กันยายน 6614,99914,9994,000
28 กันยายน-01 ตุลาคม 6614,99914,9994,000
29 กันยายน-02 ตุลาคม 6614,99914,9994,000
30 กันยายน-03 ตุลาคม 6614,99914,9994,000
05-08 ตุลาคม 6615,99915,9994,000
06-09 ตุลาคม 6615,99915,9994,000
07-10 ตุลาคม 6615,99915,9994,000
12-15 ตุลาคม 6618,99918,9994,000
13-16 ตุลาคม 6618,99918,9994,000
14-17 ตุลาคม 6615,99915,9994,000
19-22 ตุลาคม 6615,99915,9994,000
20-23 ตุลาคม 6618,99918,9994,000
21-24 ตุลาคม 6618,99918,9994,000

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

วันแรก กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ตลาดดงบา ล่องเรือชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ

 • 08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 10.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD636 (10.30-12.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง
 • 12.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่เมืองดานัง (Danang) เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวัติศาสตร์ หาดทรายขาวที่ขึ้นชื่อ วิวที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน รวมถึงร้านอาหารทะเลสดอร่อย ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (Hue) ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน (Hai Van Tunnel) ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร
 • จากนั้นนำท่านชม วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) วัดชื่อดังของเมืองเว้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วัดแห่งนี้มี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำริด ขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดงบา (Dongba Market) ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก เครื่องใช้ต่างๆ รวมไปถึงสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกร (Dragon Boat) โดยเรือจะล่องไปตามแม่น้ำเฮียงยางหรือแม่น้ำหอมให้ท่านชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงามและเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ที่ไม่ควรพลาด
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Asia Hotel, Hue หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง พระราชวังไดโนย-นั่งรถสามล้อซิโคล่-ร้านเยื่อไผ่-บานาฮิลล์-สวนดอกไม้

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 • นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโบราณไดโนย (Dai Noi) พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนามที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับที่ทางการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือ พระราชวงศ์เหงียน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โตอลังการเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชมทั้ง 3 ส่วนของพระราชวังอันได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกนครจักพรรดิ “ไถหว่า”และส่วนที่สำคัญสุดของพระราชวังคือ พระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกว่า ”ตือ กั๋ม ถั่น” จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกเมืองเว้ เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้า ยาดองฮ่องเต้ เป็นต้น

 • พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้า เช็ดตัว อิสระ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล

 • นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (BanaHills) ตื่นเต้นตื่นตากับกระเช้าไฟฟ้า ที่ยาวที่สุดแบบไม่หยุดแวะพักมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศเย็นๆ บ้างครั้งเมฆจะลอยต่ำลงมาสัมผัสกับกระเช้าที่เรานั่งอยู่

 • จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสหมู่บ้านฝรั่งเศส(French Village) ที่การก่อสร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 บานาฮิลล์แต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างและได้รับการปรับโฉมให้กลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นำท่านพบกับวิลล่าสวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม้ วัด ร้านอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ของเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค (Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตั้งแต่แบบเด็กๆ จนถึงตื่นเต้นแบบผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบั้ม TOWER DROP ม้าหมุน ปลาหมึกยักษ์ ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นต้น หรือท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ทุกมุมสวยๆ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
 • พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว
  กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลล์ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง
  ***หมายเหตุ สำหรับห้องพักบนบานาฮิลล์ห้องพักครอบครัว 3 ท่าน ***
  – ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพิ่ม 300 บาทต่อท่าน
  – เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล์ 1คืน เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน

วันที่สาม สะพานมือ-รถรางขึ้นเขา-อุโมงค์เก็บไวน์-เรือกระด้ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 • นำท่านชมสะพานมือสีทอง (Golden bridge) พลาดไม่ได้กับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ ด้านหน้าของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเช้ามีหมอกบางๆก็ เป็นภาพที่สวยงามดังจินตนาการ รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar ที่มีอุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ ให้เก็บภาพอย่างสวยงาม นำท่านลงกระเช้าเดินทางต่อสู่ตัวเมืองดานัง
 • ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตำหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบื้องญวน,ขนมจีนหมูปิ้ง)

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

 • นำท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน เชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

 • จากนั้นนำท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน(Carp Dragon) ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก (Love Bridge Da Nang) เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื้อกุญแจคล้องใส่สะพาน ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ทางด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
 • ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Magnolia Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

วันที่สี่  ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

 • ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน
  นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า “แซนด์วิชเวียดนาม” (บริการบนรถ)
 • 12.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD637 (12.40-14.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง
 • 14.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
สำคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้ชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว **
เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสำรองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 20 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
  ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการ)

การจองและการชำระ

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
  เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
  ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้กำหนดให้มีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั้ง
 • หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 • การชำระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ

 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทางและกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 • ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 • เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

ตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่อง

 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 • ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง
 • กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้กำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้
 • กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้

โรงแรมที่พัก

 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
  กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง
 • สำหรับผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า
 • ประเทศเวียดนาม อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด 30 วัน

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้ **

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu