fbpx

ทริปลำปาง เชียงใหม่ แม่กำปอง ลำพูน 4 วัน 3 คืน (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

฿10,000.00

ร้านค้า : ChillMarket

ลำปาง เชียงใหม่ แม่กำปอง ลำพูน 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ 10,000 บาท

**ทัวร์เที่ยวไทย 6,000 บาท (ประหยัดถึง 4,000 บาท)

 • จำนวนขั้นต่ำ 15 ท่านต่อคณะ
 • เดินทางวันที่ 27 – 30 ม.ค. 65
คุยกับแอดมิน

ลำปาง เชียงใหม่ แม่กำปอง ลำพูน 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ 10,000 บาท

**ทัวร์เที่ยวไทย 6,000 บาท (ประหยัดถึง 4,000 บาท)

 • จำนวนขั้นต่ำ 15 ท่านต่อคณะ
 • เดินทางวันที่ 27 – 30 ม.ค. 65

วันที่ 1 กรุงเทพ – แม่น้ำสองสี ปากน้ำโพ – ร้านอาหารกิตติโภชนา กำแพงเพชร – วัดพระธาตุดอยพระฌาน – ร้านอาหารปางหลวงการ์เด้น ลำปาง – ที่พัก โรงแรมทรีธารา ลำปาง

05.00 ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย บจก.รุ่งโรจน์ทัวร์ สี่แยกคอกวัว ราชดำเนิน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดนครสวรรค์ มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว

07.00 บริการอาหารกล่องบนรถ พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เดินทางถึง จ.นครสวรรค์ นำท่านเยี่ยมชม พาสาน อาคารลักษณ์สุดล้ำแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ชมแม่น้ำสองสี ปากน้ำโพ

11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกิตติโภชนา กำแพงเพชร หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ เมืองลำปาง

16.30 เดินทางถึง วัดพระธาตุดอยพระฌาน UNSEEN (เปลี่ยนรถท้องถิ่น) ศาสนาสถานในม่านหมอก ก่อสร้างด้วยศิลปะอ่อนช้อยแบบล้านนาดั้งเดิม ภายในวัดองค์พระธาตุเก่าแก่สีขาวยอดฉัตรสีทองอายุกว่า 100 ปี

18.30 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารปางหลวงการ์เด้น ลำปาง

20.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมทรีธารา ลำปาง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ – พระพุทธบาทปู่ผาแดง – ร้านอาหารแอ่วอิ่ม อ.แจ้ห่ม – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – วัดพระสิงห์ – ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ – ที่พัก โรงแรมอีสติน ตัน

07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทรีธารา

08.00 เดินทางสู่ อ.แจ้ห่ม ลำปาง

10.00 เดินทางถึงทางขึ้น วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ อ.แจ้ห่ม (เปลี่ยนรถท้องถิ่น) โดดเด่นด้วยเจดีย์องค์เล็กๆสีขาวสร้างอยู่บนภูเขาสูงเสียดฟ้า ด้านบนเป็นที่ตั้งของ รอยพระพุทธบาท ชาวบ้านเรียกว่า “พระพุทธบาทปู่ผาแดง” การเดินทางนั้นต้องใช้ความตั้งใจและความอดทนสูงคือต้องนั่งรถท้องถิ่นของชาวบ้านไต่ความสูง เดินขึ้นบันได 300 กว่าขั้น

12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแอ่วอิ่ม อ.แจ้ห่ม หลังอาหารแวะเที่ยว น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ซึ่งความร้อนของน้ำพุร้อนจะอยู่ระหว่าง 50-100 องศาเซลเซียส โดยบ่อน้ำร้อนแแห่งนี้เกิดจากที่ราบริมแม่น้ำและบริเวณท้องน้ำของแม่น้ำลาว ทำให้บ่อน้ำร้อนมีน้ำไหลกันตลอดทั้งปีเลย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ เข้าชม วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือที่เรียกว่า วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ. 1888 โดย พญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 5 ของราชวงศ์มังราย เพื่อบรรจุพระอัฐิของ พญาคำฟู พระราชบิดาของพระองค์

18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่

19.00 นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ พักผ่อนอิสระ


วันที่ 3 สวนดอกไม้ i love flower farm – บ้านแม่กำปอง – ร้านอาหารมีนา มีข้าว เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ที่พัก โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่

06.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมอีสติน ตัน

07.00 เดินทางสู่ สวนดอกไม้ i love flower farm ดอกไม้หลากหลายชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์ ดอกลาเวนเดอร์สีม่วง และดอกมาร์กาเร็ต สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสัมผัสธรรมชาติ บ้านแม่กำปอง บ้านเล็กในป่าใหญ่ใกล้เมือง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี

12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารมีนา มีข้าว เชียงใหม่ หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล

17.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและเดินเล่น อิสระอาหารค่ำ บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์


วันที่ 4 จ.ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร – ร้านอาหารบ้านปีกไม้ จ.ตาก – ซื้อของฝาก ร้านจ่าวิรัช – ร้านอาหารกังหันลม จ.สิงห์บุรี – กรุงเทพฯ

07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมอีสติน ตัน

08.00 เดินทางสู่ จ.ลำพูน กราบสักการะ วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปี ระกา

12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านปีกไม้ จ.ตากหลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ร้านจ่าวิรัช ของฝากนครสวรรค์,ผลิตภัณฑ์ปลาร้าแบบแปรรูป ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าสมุนไพร แจ่วบองทรงเครื่อง ปลาร้าผัดสมุนไพรไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริก

18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารกังหันลม จ.สิงห์บุรี หลังอาหารเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ

22.00 เดินทางถึ จุดหมายปลาทาง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามระบุ
 • ค่าเรือและรถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับเสียชีวิต และ 500,000 บาท สำหรับอุบัติเหตุ
 • ค่า Vat 7%
 • พิเศษ มอบชุดตรวจโควิด-19 ATK ท่านละ 1 ชุด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนอกเหนือรายการ
 • ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรืออาสา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรุณาปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • กำหนดการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่ คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศขณะนั้น ตามควมเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทาง ในกรณีผู้จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ผู้เดินทางต้องเเสดงเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดเช็คอิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้

 • Sinovac 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Sinopharm 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Astrazeneca 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Pfizer 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Moderna 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • J&J 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • วัคซีนไขว้ ตรวจสอบมาตรการโควิด
 • มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Test Kit (ATK)

Shipping Countries: Thai


Ready to ship in 1-2 business days


Vendor Information

 • Store Name: ChillMarket
 • Vendor: ChillMarket
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

TitlePriceStatusTypeAreaPurposeBedroomsBathrooms
X

Main Menu