fbpx

ทริประนอง พังงา สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน (ใช้ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%)

฿10,000.00

ร้านค้า : ChillMarket

ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ 10,000 บาท

**ทัวร์เที่ยวไทย 6,000 บาท (ประหยัดถึง 4,000 บาท)

 • จำนวนขั้นต่ำ 15 ท่านต่อคณะ
 • เดินทางวันที่ 20 – 23 ม.ค. 65
คุยกับแอดมิน

ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ 10,000 บาท

**ทัวร์เที่ยวไทย 6,000 บาท (ประหยัดถึง 4,000 บาท)

 • จำนวนขั้นต่ำ 15 ท่านต่อคณะ
 • เดินทางวันที่ 20 – 23 ม.ค. 65

วันที่ 1 กรุงเทพ – จวนเจ้าเมืองระนอง – ร้านอาหารข้าวหอม ระนอง – ที่พัก ณ น้ำใสเขาสวย รีสอร์ท ระนอง

05.00 ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย บจก.รุ่งโรจน์ทัวร์ สี่แยกคอกวัว ราชดำเนิน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก ให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว (ระยะทาง 353 กม.ใช้เวลาประมาณ 5 ชม )

07.00 บริการอาหารกล่องบนรถ ระหว่างทางแวะเปลี่ยนอิริยาบถ เข้าห้องน้ำ

12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารซ้ง ทับสะแก หลังอาหารออกเดินทางสู่ จังหวัดระนอง เยี่ยมชม จวนเจ้าเมืองระนอง อาคารอายุกว่า ร้อยปี บ้านพักขอพระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ( คอซิมบี้ ณ ระนอง ) หรือ บ้านเที่ยนสือ (ระยะทาง 253 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. )

18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารข้าวหอม ระนอง หลังอาหารนำคณะออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก

19.00 นำเข้าที่พัก น้ำใสเขาสวย รีสอร์ท ระนอง จากนั้นอิสระกับการพักผ่อน


วันที่ 2 บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน – วัดบ้านหงาว – พระพุทธรูปดีบุก – ภูเขาหญ้า – ร้านอาหารฮกกี่เหลา ตะกั่วป่า – TROK Cafe – ที่พัก เลอ เมอริเดียน เขาหลัก

07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 เดินทาง สู่ บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ผ่อนคลายกับบ่อน้ำร้อนตามอิสระ จากนั้นชม วัดบ้านหงาว วัดที่มีชื่อเสียงของ จ.ระนอง ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปดีบุก เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากแร่ดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านผ่านชมวิว “ภูเขาหญ้า” หรือเขาหัวล้าน จากนั้นเดินทางสู่ อ.ตะกัวป่า

12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารฮกกี่เหลา ตะกั่วป่า บ่าย ชมย่านบ้านพักอาศัยอันเก่าแก่ของเมืองตะกัวป่า แวะจิบกาแฟ ณ TROK Cafe สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เขาหลัก

17.00 นำท่านเข้าสูที่พัก เลอ เมอริเดียน เขาหลัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในเหมือง เขาหลัก หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนอิสระ


วันที่ 3 สม็ดนางชี ชมวิวอ่าวพังงา – เสม็ดนางชีบูทีค รีสอร์ท – จ.สุราษฎร์ธานี – Street Food ณ ตลาดศาลเจ้า – ที่พัก โรงแรมเอส 22

07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 ออกเดินทาง สู่ จุดชมวิว เสม็ดนางชี ชมวิวอ่าวพังงา อิสระในการซื้อเครื่องดื่ม ทานเล่นระหว่างเก็บบรรยากาศ ถ่ายรูป (เครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)

12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ เสม็ดนางชีบูทีค รีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

17.00 นำท่านสู่ Street Food ณ ตลาดศาลเจ้า อิสระกับอาหารค่ำ ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยกับอาหารที่หลากหลายรายการ ยังสามารถถ่ายภาพสวยตามอัธยาศัย

19.30 นำท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมเอส 22 พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 4 ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี – วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร – ห้องอาหารสวนนายดำ บ่าย – ศาลพ่อตาหินช้าง – ซื้อของฝาก- พระวัดอ่าวน้อย (วัดถ้ำพระนอน) กรุงเทพฯ

07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเอส 22

08.00 ออกเดินทางนำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ เพราะถือเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองทำให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข นำชมเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นปูชนียสถาน สำคัญคู่บ้านคู่เมือง

12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารสวนนายดำ บ่าย เดินทางกลับ แวะ ศาลพ่อตาหินช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเดินทางขึ้น-ลงภาคใต้ ให้ความเคารพสักการะมายาวนานให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากทั้ง กาแฟ กล้วยเคลือบต่างๆ ไข่เค็ม สะตอ กะปิ ไตปลา จากนั้นนำท่านไหว้พระขอพร พระวัดอ่าวน้อย (วัดถ้ำพระนอน) ชมโบสถ์ไม้สักทอง

18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฉี่ยวโอชา ประจวบคีรึขันธ์ หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ

23.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามระบุ
 • ค่าเรือและรถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับเสียชีวิต และ 500,000 บาท สำหรับอุบัติเหตุ
 • ค่า Vat 7%
 • พิเศษ มอบชุดตรวจโควิด-19 ATK ท่านละ 1 ชุด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนอกเหนือรายการ
 • ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรืออาสา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรุณาปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • กำหนดการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่ คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศขณะนั้น ตามควมเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทาง ในกรณีผู้จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ผู้เดินทางต้องเเสดงเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดเช็คอิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้

 • Sinovac 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Sinopharm 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Astrazeneca 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Pfizer 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • Moderna 2 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • J&J 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • วัคซีนไขว้ ตรวจสอบมาตรการโควิด
 • มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Test Kit (ATK)

Shipping Countries: Thai


Ready to ship in 1-2 business days


Vendor Information

 • Store Name: ChillMarket
 • Vendor: ChillMarket
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu