fbpx

ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 8 วัน 5 คืน ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค พัก 4 ดาวทุกคืน

฿89,900

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 8 วัน 5 คืน ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค พัก 4 ดาวทุกคืน

เดินทาง 13-20 เมษายน 2566

 • ตามรอยซีรี่ย์ดัง Game of Thrones ดูบรอฟนิค
 • ล่องเรือชิมหอยนางรมสดๆ พร้อมจิบไวน์
 • เยือนน้ำตกที่สวยที่สุดในยุโรป
 • ชมแลนด์มาร์กสำคัญๆมากมาย
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 8 วัน 5 คืน ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค พัก 4 ดาวทุกคืน

เดินทาง 13-20 เมษายน 2566

 • ตามรอยซีรี่ย์ดัง Game of Thrones ดูบรอฟนิค
 • ล่องเรือชิมหอยนางรมสดๆ พร้อมจิบไวน์
 • เยือนน้ำตกที่สวยที่สุดในยุโรป
 • ชมแลนด์มาร์กสำคัญๆมากมาย
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก พักกับ ผู้ใหญ่
2ท่าน
(มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
13-20 เม.ย. 66
(สงกรานต์)
89,90088,00012,000

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.30 น. บริษัทฯ ขอเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (AUSTRIAN AIRLINES) ขอให้ท่านสังเกตป้าย “ALLIANCE CONSORTIUM ” เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง…
23.40 น. เหินฟ้าสู่ ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026 (ใช้เวลาบินโดยรวม 11 ชั่วโมง 35 นาที)

วันที่สอง สนามบินเวียนนา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ดูบรอฟนิค (Unesco) – เขตเมืองเก่า – ประตูหลัก

05.35 น. ถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง DUTY FREE
หมายเหตุ : เนื่องจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง เพื่อป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน
11.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS731 (ใช้เวลาบินโดยรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที)
12.15 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย คณะเดินทางถึง สนามบินดูบรอฟนิค (DUBROVNIK AIRPORT) แห่งเมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองมรดกโลกทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคา
สีแสดแดงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งตลอดสองข้างทาง…. นับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวางผังเมืองที่สวยงาม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศน์ท้องถิ่นจะนำคณะท่านฯ ขึ้นรถปรับอากาศเข้าสู่ ตัวเมือง แล้วพาท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณรอบนอกของตัวเมืองเก่า (Old Town) ที่มากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)….โดยเริ่มต้นจาก ประตูหลัก (Pile Gate) นำไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญ เช่น Franciscan Church and Monastery วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก และภายในยังมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และ หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของนักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์ THE CATHEDRAL TREASURY สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ำค่าจำนวนมาก และยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก อิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย…

เย็น ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ พักค้างคืน ณ HOTEL ADRIA ,DUBROVNIK หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 1)

วันที่สาม ดูบรอฟนิค – อ่าวมาลีสตอน – ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ – สปลิท พระราชวังไดโอคลีเชียน (UNESCO) – เขตเมืองเก่า

เช้า อรุณสวัสดิ์…..รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปยัง อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston) เพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ โดยการล่องเรือ 45 นาที เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยง ไฮไลท์ : ลิ้มรสหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมชิมไวน์ท้องถิ่นเติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของอ่าว *** หมายเหตุ – ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง ***

เที่ยง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตี้เสริฟคู่กุ้งล็อบสเตอร์
บ่าย จากนั้นคณะท่านฯ มุ่งหน้าสู่ เมืองสปลิท (Split) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้มสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ สปลิท เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองลงมาจากซาเกร็บ และยังเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคม แหล่งอารยธรรมของแคว้นดัลเมเชีย และเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆของโลก และเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียนอีกด้วย….

พาท่านเดินชมรอบๆ พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace) สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 ที่ต้องการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1979 ภายในประกอบด้วย วิหารจูปีเตอร์ (Catacombes) สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียงและวิหารต่างๆ ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน Peristyle ซึ่งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรงดงาม ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังมีมหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส(Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว ชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่ 10

เย็น ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ พักค้างคืน ณ HOTEL ORA,SPLIT หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 2)

วันที่สี่ สปลิท – โทรเกียร์ (Unesco) – เขตเมืองเก่า – อุทยานแห่งชาติครึกคา – น้ำตกครึกคาโวดิเซ่

เช้า อรุณสวัสดิ์….รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) ถือว่าเป็นอีกเมืองประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย เป็นเมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เป็นเมืองเก่า และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยว คือเมืองพรีโมสเตน …….

พาท่าน ชมเขตเมืองเก่า สัมผัสอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ อาทิ ประตูเมือง Kopnena Vrata ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16,
หอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 แวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 12 จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซ็นต์ลอเรนซ์ ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกมากมาย…
เที่ยง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นพาคณะท่านฯ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติครึกคา (Krka National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของมณฑลซิบินิค-คนีน (Sibenik-Knin) อุทยานแห่งนี้ยังได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1985 เกิดจากแม่น้ำครึคา (Krka River) ซึ่งมีความยาวถึง 72 กิโลเมตร โดยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบแม่น้ำครึคา รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว นำท่านสู่ สกราดินสกี บูค (Skradinski Buk) จุดชมวิวน้ำตก Krka ที่สวยที่สุด เป็นหนึ่งในสองน้ำตกหลักที่มีความสูงประมาณ 37.5 เมตร เป็นน้ำตกที่มีน้ำใสมาก และด้วยความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของน้ำตกจึงทำให้น้ำตกแห่งนี้เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมวิวทิวทัศน์ และพักผ่อนหย่อนใจ….

แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองโวดิเซ่ (Vodice) เมืองเล็กๆริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติกทางตอนกลางของแคว้นดัลเมเชียน และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทะเล
อาเดรียติกตอนกลาง อิสระให้ท่านเดินชมวิวท้องทะเลสีน้ำเงินครามแล้ว…..เข้าสู่โรงแรมที่พัก
เย็น ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ค่ำ พักค้างคืน ณ HOTEL OLYMPIA,VODICE หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 3)

วันที่ห้า โวดิเซ่ – ซีบินิค (Unesco) – ชมเมือง – ซาดาร์ (Unesco) – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ โดแนท มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย – ฟอรัมหรือย่านชุมชน – ช้อปปิ้งตลาดกลางเมือง – Sea Organ

เช้า อรุณสวัสดิ์…..รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ ซีบินิค (Sibenik) เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคซึ่งทะเลอาเดรียติกก็คือ ทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชีบินิคจะมีอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 / ต่อด้วยชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ (St. James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. Jakob ) มรดกโลกที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน และไม่มีการใช้วัสดุมาเชื่อมต่อจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

เที่ยง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี และเป็นเมืองท่าสำคัญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน อดีตเมืองหลวงเก่าของ ภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มาค้าขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตั้งแต่สมัยอดีต……

พาท่านชมตัวเมืองซาดาร์ ชมประตูเมืองเก่า สมัยเวนีซมีอิทธิพลเหนือซาด้าร์ อันงดงามด้วยลวดลายและสัญลักษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอกของโบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donat) ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Church) ที่งดงามด้วยศิลปะผสม
โรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรัมหรือย่านชุมชน (Roman Forum) ของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน แวะตลาดกลางเมือง ที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้ดอกและอื่นๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน…และเดินริมเมืองซาดาร์ โดยที่นี่จะมีความพิเศษตรงที่มี ออร์แกนน้ำทะเล (Sea Organ) ที่แรกและที่เดียวของโลก โดยใช้คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งทำให้เกิดเสียงต่างๆ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมนับแต่วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ที่ผ่านมา
เย็น ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ พักค้างคืน ณ HOTEL KOLOVARE, ZADAR หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 4)

วันที่หก ซาดาร์ – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE
ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น

เช้า อรุณสวัสดิ์…..รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำคณะมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979

ทะเลสาบพลิทไวซ์ ตั้งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่น้ำโครานา(Korana) ทำให้เกิดทะเลสาบ 16 แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น้ำตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆเล็กๆ และ waterfalls น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน Plitvice Falls (น้ำตกพลิทไวซ์) ชวนมหัศจรรย์กับอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่งในป่าไม้ที่มีอายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป ภูมิประเทศเป็นที่มหัศจรรย์บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝั่งและเขตภาคพื้นทวีป แล้วพาท่านไปยังท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย จากนั้นพาเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง นอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ำ และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้ *** หมายเหตุ – ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง ***

เที่ยง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ ซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี มีแม่น้ำสายหลักชื่อ ซาวา (Sava River) ไหลผ่านด้านหนึ่งของเมือง นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อันงามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอีกด้วย…..พาคณะท่านเดินชมเมือง ผ่านชมจัตุรัส BAN JELACIC ที่มีรูปปั้นของนายพลบาน โจซิฟ เจลาซิค (Ban Josip Jelacic) วีระบุรุษของประเทศ โดยนำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 และ ชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town) ที่เชื่อมต่อกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป นำคณะนั่งรถรางโดยชมเมืองจะเริ่มจากเมืองเก่าที่เป็น Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถานและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจที่มีความคึกคักมากกว่าบริเวณ Upper Town ผ่านชม อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE) โดยมีการประกาศแยกตัวออกอย่างเป็นทางการ บริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร หลังจากนั้นมีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด…..

 

จากนั้น บันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) หรือ BANSKI DVORI ที่พำนักของประธานาธิบดีโครเอเชีย ต่อด้วย ชมจัตุรัส โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper Town สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล เป็นตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรทรุนแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือแคว้นดัลเมเทีย และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง ส่วนด้านขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใช้น้ำมันในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิม……ชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
(The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษที่ 11 งดงามด้วยหอระฆังแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง ภายในประดิษฐานรูปปั้นนักบุญองค์สำคัญต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์ แท่นบูชาโลงแก้วบรรจุร่างจำลองของอาร์คบิชอปสตีเฟ่นผู้ต่อสู้กับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์ ถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชีย ด้านหน้าของมหาวิหารมีบ่อน้ำพุที่เป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปั้นสีทองของพระแม่มารี ส่วนที่ฐานของเสาเป็นรูปปั้นนางฟ้าสีทองทั้ง 4 ตั้งอยู่รายรอบตัวมหาวิหาร
เย็น ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ พักค้างคืน ณ HOTEL DUBROVNIK, ZAGREB หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 5)

วันที่เจ็ด ซาเกร็บ – ประตูหินตะวันออก – อิสระช้อปปิ้ง – เวียนนา (ประเทศออสเตรีย) – อิสระช้อปปิ้ง สนามบินเวียนนา

เช้า อรุณสวัสดิ์…..รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

ชม ประตูหินตะวันออก Kamenita Vrata หรือ (Stone gates) ประตูหินที่มีชื่อเสียงเครื่องหมายทางเข้าด้านทิศตะวันออกของเมือง ประตูสุดท้ายที่เหลืออยู่จากห้าประตู ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตามตำนานเล่าว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาทำลายบ้านเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเว้นแต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านเชื่อว่ารูปภาพนี้ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดังที่ต้องการ ท่านจะสังเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคุณ” ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre) สร้างขึ้นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารการสร้างสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe” โรงละครแห่งชาติโครเอเชียตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของ “Marshal Tito Square” เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บด้วย

 

พาท่าน เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย….อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า Arena Centar ก่อนเดินทาง ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ท่านสามารถซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นของฝาก เช่น ช็อคโกแลตยี่ห้อ KRAS , ไวน์ผลไม้ , น้ำมันมะกอก,เห็ดทรัฟเฟิล ฯลฯ
เที่ยง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย พร้อมรับชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง….กรุงเวียนนา มีความทันสมัยแฝงอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก แล้วพาท่านผ่านชมเมืองและ อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคาร์ทเนอร์ (Karntnerstrasse) ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของกรุงเวียนนาห้างสรรพสินค้า และร้านค้าแบรนเนมต่างๆ ตลอดสองฝั่งถนน ที่จะต้องถูกใจนักช้อปมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม นาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON และแบรนด์ดังอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ

*** อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***
19.00 น. จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร……นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา (Vienna International Airport) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
23.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS025 (ใช้เวลาบินโดยรวม 10 ชั่วโมง 05 นาที)

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ

14.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม ☺

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่วางใจในงานบริการของเรา ***

1.อัตราค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชั้นประหยัด ไป – กลับพร้อมกัน โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ วันที่ 09/01/2566 ไม่สามารถเลือกที่นั่งหรือระบุเลขที่นั่งได้ เนื่องจากเป็นการสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ
2. ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวันและ เวลาที่ทำการสำรองที่นั่ง หากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันและค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งท่านก่อน วันที่มีการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น

เงื่อนไขของทัวร์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยว เปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวบางประการในรายการทัวร์ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบัติเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัยธรรมชาติ,สภาพการจราจร,การเมือง,ความล่าช้าของเที่ยวบิน,สายการเดินเรือ,รถไฟ,พาหนะท้องถิ่น,โจรกรรม,วินาศกรรม,อัคคีภัย,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมือง,การนัดหยุดงาน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ
2. อัตราค่าบริการทั้งหมด คิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาบัตรโดยสาร ณ 09/01/2566 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการทั้งหมด ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
3. การเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ (ผู้ใหญ่) 25 / ต่อ 1 คณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน,สายการเดินเรือ,รถไฟ,พาหนะท้องถิ่น,สภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบัติเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัยธรรมชาติ,สภาพการจราจร,การเมือง,โจรกรรม,วินาศกรรม,อัคคีภัย,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมือง,การนัดหยุดงาน และการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
5. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้ ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
7. หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้ เช่น ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้ เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน เช่น การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น
9. การถูกปฎิเสธวีซ่าและการออกจากเมืองไทยหรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆในรายการทัวร์ ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

10. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู
11. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริงก่อนที่ท่านทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ หากท่านทำการออกตั๋ว โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว และทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด มีการชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว

อัตรานี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด ไป – กลับพร้อมกัน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทุกแห่งของสายการบิน (โดยคิดจากอัตรา ณ วันที่ 09 ม.ค. 66 )
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 1 ชิ้นๆละ ไม่เกิน 20KG ต่อท่าน / ต่อเที่ยว
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ตามมาตรฐานระดับภัตตาคาร
 • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง วันละ 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (ยื่นแบบหมู่คณะ) ** หากสถานทูตได้กำหนดวันในการยื่นวีซ่าแล้ว ลูกค้าท่านใดไม่สามารถยื่นเอกสารได้ทันตามที่กำหนดไว้ จะต้องชำระค่าส่ง DHL เพิ่ม เริ่มต้นท่านละ 5,000+ บาท
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญของทางบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันสุขภาพ รวมคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และประกันภัยอุบัติเหตุที่ใช้สำหรับในการยื่นขอวีซ่าในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี เงื่อนไขตามกรมธรรม์ ** หากท่านประสงค์ที่จะซื้อประกันเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุ้มครองในส่วนอื่นๆเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
 • Free WIFI บนรถบัส
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ยาสามัญประจำบ้านและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เดินทาง
 • อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหารโดยจัดเตรียมจากที่ประเทศไทย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางสำหรับหน่วยงานข้าราชการ และบุคคลธรรมดา
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าทำหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (E-Vaccine Passport)
 • ค่าทำใบรับรองการฉีดวัคซีน (ของแอปหมอพร้อม)
 • ค่าตรวจ RT PCR / ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ (หากมีข้อบังคับใช้)
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 นอกเหนือจากการคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
 • ค่าประกันสุขภาพ รวมคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และประกันภัยอุบัติเหตุที่ใช้สำหรับในการยื่นขอวีซ่าในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่านจะต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่ม ท่านละ 400 บาท ** หากท่านประสงค์ที่จะซื้อประกันเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุ้มครองในส่วนอื่นๆเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ในห้องพักโรงแรม,ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าอาหาร /ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านเป็นหลัก
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือภาษีสนามบินที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 09/01/2566
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโครเอเชีย

 1. ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 – 30 วันทำการ ไม่มียื่นด่วน
  *** เอกสารทุกชนิดห้ามมีการขีดเขียนทับตัวเอกสาร ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของท่าน ***
  หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ,หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยังไม่เคยใช้งาน
 2. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ใบหน้า 80%จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่น (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านั้น ) ห้ามสวมเครื่องประดับ หรือหมวก , ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย และไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ รูปตามตัวอย่าง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 4. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า, สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 5. หลักฐานการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ หัวจดหมายต้องเป็นหัวบริษัทฯ ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชื่อของสถานทูต ”เท่านั้น” โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา โดยระบุชื่อประเทศ มีตราประทับของบริษัทฯพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
  กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้า , สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสือรับรองการ
  จดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อกรรมการผู้มีอำนาจรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) มีลายเซ็นของเจ้าพนักงาน
  ผู้คัดลอกเอกสารให้
  กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น หัวจดหมายเป็นหัวโรงเรียน ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชื่อของสถานทูต ”เท่านั้น” มีตราประทับของโรงเรียนพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการออกเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา
  กรณีเป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน มีตราประทับของหน่วยงาน พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร

กรณีเกษียณอายุ ใช้หนังสือรับรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ)
ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชื่อของสถานทูต ”เท่านั้น” พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรับรองการเกษียณอายุงานด้วยตัวท่านเองเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทั่วไป)
6. หลักฐานการเงิน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
6.1 สเตทเมนท์ (Statement) ของ บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร และออกชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ (สะกดชื่อ-นามสกุลตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง) มีตราประทับของธนาคาร พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า ควร เลือกบัญชีที่มีการเข้า – ออกของเงินสม่ำเสมอ มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายการเดินทาง และท่านต้องนำสมุดบัญชีออมทรัพย์ (ตัวจริง) พร้อมยื่นเอกสารอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ใบซื้อหุ้น, ใบกองทุน , สำเนาโฉนดที่ดิน , สลิปเงินเดือน (กรณียังเป็นพนักงานต้องใช้),ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการบํานาญ มาแสดงในวันที่ยื่นขอวีซ่า
ในกรณีที่ต้องให้บุคคลอื่นรับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องทำเป็น หนังสือรับรองฐานะการเงินของบัญชี
ออมทรัพย์ (Bank Guarantee) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (สะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง) โดยชัดเจน ต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พร้อมทั้งเอกสารประกอบอย่างอื่นของผู้รับรองการเงิน เช่น สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กัน และเหตุผลในการออกค่าใช้จ่ายให้ท่านได้
7. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีสำเนาสูติบัตร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดา /มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก และเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น และผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวพร้อมเด็ก ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย

*** การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านั้น ***
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • ส่งใบจองพร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการทำจอง สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือโปรดชำระภายใน 30 วันทำการก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • หากท่านชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง (อีเมล) ใบนำฝากมาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน พร้อมแจ้งข้อมูลของท่าน
  ชื่อ-นามสกุล
  โปรดระบุชื่อโปรแกรมทัวร์ พร้อมระบุวันเดินทาง
  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้
  แจ้งความประสงค์กรณีพิเศษ เช่น อาหารมุสลิม มังสวิรัติ แพ้อาหาร รถเข็นบริการที่สนามบิน เป็นต้น
 • บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในยืนยันที่นั่งการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่ามัดจำการเดินทางมาแล้วเท่านั้น
  หมายเหตุ
  กรณีที่ส่งใบจองทัวร์มาก่อน จะมีกำหนดการชำระค่ามัดจำหลังการส่งใบจองทัวร์มาให้บริษัทฯ ภายใน 3 วัน
  หากเกินจากวันที่กำหนดไว้ ทางบริษัทฯใคร่ขอพิจารณาสถานะการจอง
  การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการคืนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด
  ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือคณะที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 – 29 วันทำการ หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 1-14 วันทำการ ทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu