fbpx

แพ็กเกจทัวร์ : CROATIA WINTER ROMANCE 9 คืน 6 วัน เริ่ม 78,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿78,900

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจทัวร์ : CROATIA WINTER ROMANCE 9 คืน 6 วัน

เริ่ม 78,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • เดินทาง 29 NOV – 06 DEC ‘ 22
 • ทะเลอาเดรียติก
 • เมืองมรดกโลก
 • อุทยานมรดกโลกพลิทวิทเช่
 • ตลาดคริสมาสต์3ปีซ้อนแห่งยุโรป
 • ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลสุดแสนโรแมนติก
 • พิเศษ !! กุ้งล็อบเตอร์และชิมหอยนางรมสดจากฟาร์ม + จิบไวน์ท้องถิ่น
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจทัวร์ : CROATIA WINTER ROMANCE 9 คืน 6 วัน เริ่ม 78,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
(พักห้องละ2 ท่าน)
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 256578,90076,50020,000

วันอังคารที่ 29 พ.ย. 65 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ซาเกร็บ  

04.00 น. บริษัทฯ ขอเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 7 เคาน์เตอร์ Q  สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) ขอให้ท่านสังเกตป้าย  “ALLIANCE CONSORTIUM ” เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.55 น.  เหินฟ้าสู่เมืองซาเกร็บ  ประเทศโครเอเชีย  โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR831  (ใช้เวลาบินโดยรวม 7 ชั่วโมง 15 นาที)

11.20 น.  ถึงกรุงโดฮา  ประเทศการ์ต้า  เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย  และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง DUTY FREE  ใน Hamad  ที่หรูหราและอลังการ  มีสารพัดสิ่งให้ท่านได้เลือกซื้อ  พร้อมบริการ Free WiFi  ทุกซอกทุกมุมของสนามบินแห่งนี้   หมายเหตุ : เนื่องจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน

15.30 น.  ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาเกร็บ  ประเทศโครเอเชีย  โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR217  (ใช้เวลาบินโดยรวม 5 ชั่วโมง 55 นาที)

19.20 น.  เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย  คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศน์ท้องถิ่นจะนำคณะท่านฯ ขึ้นรถปรับอากาศเข้าสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb)  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 6 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี
มีแม่น้ำสายหลักชื่อ  ซาวา (Sava River)  ไหลผ่านด้านหนึ่งของเมือง  นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อันงามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอีกด้วย..
แล้วพาคณะเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อน

ค่ำ  พักค้างคืน ณ  CANOPY HILTON HOTEL,ZAGREB หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนที่ 1)


วันพุธที่ 30 พ.ย. 65 : ซาเกร็บ –  โทรเกียร์ (Unesco)  – เขตเมืองเก่า – สปลิท (Unesco) – พระราชวังไดโอคลีเชียนเขตเมืองเก่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำคณะมุ่งหน้าสู่  เมืองโทรเกียร์ (Trogir)  ถือว่าเป็นอีกเมืองประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย  เป็นเมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เป็นเมืองเก่า และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยว คือเมืองพรีโมสเตน

พาท่าน ชมเขตเมืองเก่า  สัมผัสอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ อาทิ ประตูเมือง Kopnena Vrata ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 แวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral)ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 12  จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซ็นต์ลอเรนซ์ ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกมากมาย
จนได้เวลาอันสมควร แล้วออกเดินทางต่อสู่ เมืองสปลิท (Split)  โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้มสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ  สปลิทเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองลงมาจากซาเกร็บ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์  การคมนาคม   แหล่งอารยธรรมของแคว้นดัลเมเชีย และเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆของโลก และเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียนอีกด้วย

เที่ยง  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  พาท่านเดินชมรอบๆ  พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่  4  ที่ต้องการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ. 1979  ภายในประกอบด้วย วิหารจูปีเตอร์ (Catacombes)  สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียงและวิหารต่างๆ ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน  Peristyle ซึ่งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต  3  ด้าน  และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรงดงาม  ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังมี มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว  ชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่ 10

เย็น  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ  พักค้างคืน ณ  ART HOTEL,SPLIT หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนที่ 2)


วันพฤหัสฯที่ 1 ธ.ค. 65 : สปลิท – อ่าวมาลีสตอน – ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆดูบรอฟนิค (Unesco) – เขตเมืองเก่า – ประตูหลัก  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำท่านไปยัง อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston) ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลีสตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศบอสเนีย (เพื่อแวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า เมืองนีอุม (Neum) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย  หากมีเวลาพอ จะให้ท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือ แล้วเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย  จากนั้นปรับเปลี่ยนอิริยาบถ โดยการล่องเรือ 45 นาที เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยง

ไฮไลท์ : ลิ้มรสหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก  พร้อมด้วยเครื่องเคียง  และชิมไวน์ท้องถิ่นเติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของอ่าว  *** หมายเหตุ – ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง ***

ได้เวลาอันสมควรคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  เมืองมรดกโลกทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาสีแสด แดงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง เมืองแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวาง ผังเมืองที่สวยงาม

เที่ยง  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!  กุ้งล็อบสเตอร์เสริฟคู่พาสต้า

บ่าย  พาท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณรอบนอกของตัวเมืองเก่า (Old Town) ที่มากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยเริ่มต้นจาก ประตูหลัก (Pile Gate) นำไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญ เช่น Franciscan Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1391 จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต  รวมถึงสถานที่ลงโทษของผู้ที่กระทำความผิดด้วย

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และหอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของนักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก  อิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย

เย็น  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ค่ำ  พักค้างคืน  ณ HOTEL ADRIA ,DUBROVNIK  หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 3)


วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 65 : ดูบรอฟนิค – ซีบินิค (Unesco)  –  ชมเมือง – โวดิเซ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ ซีบินิค (Sibenik) เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคซึ่งทะเลอาเดรียติกก็คือ ทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง  โดยเมืองชีบินิคจะมีอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาทำด้วยกระเบื้องสีแสด  สไตล์เรอเนสซองส์ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี  ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 / ต่อด้วยชม มหาวิหารเซนต์เจมส์  (St. James)   หรือ เซนต์จาคอบ  (St. Jakob ) มรดกโลกที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน  และไม่มีการใช้วัสดุมาเชื่อมต่อจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 

เที่ยง  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองโวดิเซ่ (Vodice) เมืองเล็กๆริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติกทางตอนกลางของแคว้นดัลเมเชียน  และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลอาเดรียติกตอนกลาง อิสระให้ท่านเดินชมวิวท้องทะเลสีน้ำเงินคราม

เย็น  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ  พักค้างคืน ณ VODICE HOTEL,VODICE  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนที่ 4)


วันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 65 : โวดิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE – พลิทวิตเซ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำคณะมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979  ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั้งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่น้ำโครานา(Korana) ทำให้เกิดทะเลสาบ 16 แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น้ำตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆเล็กๆ และ waterfalls น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน Plitvice Falls (น้ำตกพลิทไวซ์)  ชวนมหัศจรรย์กับอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่งในป่าไม้ที่มีอายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป
ภูมิประเทศเป็นที่มหัศจรรย์บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝั่งและเขตภาคพื้นทวีป

เที่ยง  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นในวนอุทยาน  เมนูพิเศษ! ปลาเทราต์ย่างเสริฟทั้งตัว ทานพร้อมผักเครื่องเคียง

บ่าย  พาท่านไปยังท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE)
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย   จากนั้นพาเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง  นอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ำ และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้
*** หมายเหตุ – ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง ***

เย็น  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ค่ำ พักค้างคืน  ณ HOTEL JEZERO,PLITVICE หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนที่ 5)


วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 65 : พลิทวิตเซ่ – พูล่า – ชมเมือง – แอมฟิเธียเตอร์ (Unesco) – ลอฟราน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่  เมืองพูล่า (PULA)  พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน  และเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย  และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน  ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจรยังคงมีภาษาอิตาเลี่ยนเขียนกำกับไว้

เที่ยง  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  พาคณะเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุด  คือสนามพูล่า อารีน่า (PULA ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม  นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการนำหินไปสร้างปราสาทและเมือง
ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปีอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองลอฟราน (Lovran) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

เย็น  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ  พักค้างคืน ณ HOTEL PARK,LOVRAN  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนที่ 6)


วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 65 : ลอฟราน – โอพาเทีย – ชมเมือง – รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ประตูหินตะวันออก – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินซาเกร็บ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำท่านมุ่งหน้าสู่ ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย  ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ว่าแคว้น  “อิสเตรีย (Istria)” เยี่ยมชม เมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ในภาษาอิตาลี   คือ   “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอะเดรียติก   ที่มีวิลล่หรูหราสไตล์ออสเตรีย  จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย

แวะถ่ายรูปคู่กับ นางแห่งนกนางนวล  (Maiden with the Seagull)  ซึ่งเป็นรูปปั้นแกะสลักโดย  ZVONKO CAR นักประติมากรที่มีชื่อเสียง  รูปหญิงสาวงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง  อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศเมืองตากอากาศเล็กๆน่ารัก และเลือกซื้อของที่ระลึกตามร้านค้าต่างๆ  จนได้เวลาอันสมควร นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ  แล้วพาเดินชมเมือง ผ่านชมจัตุรัส BAN JELACIC ที่มีรูปปั้นของนายพลบาน โจซิฟ เจลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  วีระบุรุษของประเทศ  โดยนำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19  และชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town) ที่เชื่อมต่อกันด้วยรถราง  FUNICULAR  ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป  นำคณะนั่งรถรางโดยชมเมืองจะเริ่มจากเมืองเก่าที่เป็น Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถานและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town  ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจที่มีความคึกคักมากกว่าบริเวณ Upper Town ผ่านชม อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE)  โดยมีการประกาศแยกตัวออกอย่างเป็นทางการ บริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร  หลังจากนั้นมีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด  จากนั้นบันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential  Palace หรือ BANSKI DVORI) ที่พำนักของประธานาธิบดีโครเอเชีย  ต่อด้วยชมจัตุรัส โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper Town สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล  เป็นตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรทรุนแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia)  ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือแคว้นดัลเมเทีย  และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใช้น้ำมันในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิมชมมหาวิหาร The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary  หรือมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษที่ 11  งดงามด้วยหอระฆังแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง  ภายในประดิษฐานรูปปั้นนักบุญองค์สำคัญต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์  แท่นบูชาโลงแก้วบรรจุร่างจำลองของอาร์คบิชอปสตีเฟ่นผู้ต่อสู้กับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์ ถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชีย ด้านหน้าของมหาวิหารมีบ่อน้ำพุที่เป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปั้นสีทองของพระแม่มารี ส่วนที่ฐานของเสาเป็นรูปปั้นนางฟ้าสีทองทั้ง 4 ตั้งอยู่รายรอบตัวมหาวิหาร

เที่ยง  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำชม ประตูหินตะวันออก (Stone gates) หรือ Kamenita Vrata  ประตูหินที่มีชื่อเสียงเครื่องหมายทางเข้าด้านทิศตะวันออกของเมือง ประตูสุดท้ายที่เหลืออยู่จากห้าประตู ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตามตำนานเล่าว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาทำลายบ้านเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเว้นแต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านเชื่อว่ารูปภาพนี้ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดังที่ต้องการ ท่านจะสังเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคุณ” ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น  ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สร้างขึ้นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารการสร้างสไตล์นีโอบาร็อค  มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe”  โรงละครแห่งชาติโครเอเชียตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของ  “Marshal Tito Square” เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บด้วย  พาท่าน เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง(Dolac Market) ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับ  ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ  อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า Arena Centar เพื่อละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ท่านสามารถซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นของฝาก เช่น ช็อคโกแลตยี่ห้อ KRAS , ไวน์ผลไม้ , น้ำมันมะกอก,เห็ดทรัฟเฟิล ฯลฯ

17.00 น.  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 218 (ใช้เวลาบินโดยรวม 5 ชั่วโมง 20 นาที)


วันอังคารที่ 6 ธ.ค. 65 : สนามบินโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

04.05 นถึงกรุงโดฮา  ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย  และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง DUTY FREE ใน Hamad  ที่หรูหราและอลังการ  มีสารพัดสิ่งให้ท่านได้เลือกซื้อ  พร้อมบริการ Free WiFi  ทุกซอกทุกมุมของสนามบินแห่งนี้   หมายเหตุ : เนื่องจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว…..รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน

08.05 น.  เดินทางต่อสู่ประเทศไทย  โดยสายการบินกาตาร์  แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QR 832  (ใช้เวลาบินโดยรวม 6 ชั่วโมง 50 นาที)

18.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไขของตั๋ว

 • อัตราค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชั้นประหยัด ไป – กลับพร้อมกัน เส้นทางบิน : กรุงเทพฯ – ซาเกร็บ (ประเทศโครเอเชีย) – กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ วันที่ 05/09/2565  ไม่สามารถเลือกที่นั่งหรือระบุเลขที่นั่งได้  เนื่องจากเป็นการสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ
 • ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวันและ เวลาที่ทำการสำรองที่นั่ง  หากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันและค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน  ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งท่านก่อน วันที่มีการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น

เงื่อนไขของทัวร์

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยว เปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวบางประการในรายการทัวร์ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบัติเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัยธรรมชาติ,สภาพการจราจร,การเมือง,ความล่าช้าของเที่ยวบิน,สายการเดินเรือ,รถไฟ,พาหนะท้องถิ่น,โจรกรรม,วินาศกรรม,อัคคีภัย,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมือง,การนัดหยุดงาน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ
 • อัตราค่าบริการทั้งหมด คิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาบัตรโดยสาร ณ 05/09/2565 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการทั้งหมด ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 • การเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ (ผู้ใหญ่) 20 / ต่อ 1 คณะ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน,สายการเดินเรือ,รถไฟ,พาหนะท้องถิ่น,สภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบัติเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัยธรรมชาติ,สภาพการจราจร,การเมือง,โจรกรรม,วินาศกรรม,อัคคีภัย,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมือง,การนัดหยุดงาน และการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ  หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้  ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน   ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้  เช่น  ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้ เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน เช่น การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น
 • การถูกปฎิเสธวีซ่าและการออกจากเมืองไทยหรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆในรายการทัวร์ ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย   หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้  บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู
 • กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริงก่อนที่ท่านทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ หากท่านทำการออกตั๋ว โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว  และทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด มีการชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว

อัตรานี้รวม 

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชั้นประหยัดไป – กลับพร้อมกัน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทุกแห่งของสายการบิน (โดยคิดจากอัตรา ณ วันที่ 05 ก.ย. 65 )
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 1 ชิ้นๆละ ไม่เกิน 20KG ต่อท่าน / ต่อเที่ยว
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ตามมาตรฐานระดับภัตตาคาร
 • ค่าพาหนะเดินทาง วันละ 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (ยื่นแบบหมู่คณะ) ** หากสถานทูตได้กำหนดวันในการยื่นวีซ่าแล้ว ลูกค้าท่านใดไม่สามารถยื่นเอกสารได้ทันตามที่กำหนดไว้ จะต้องชำระค่าส่ง DHLเพิ่ม เริ่มต้นท่านละ 5,000+ บาท
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญของทางบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่ใช้สำหรับในการยื่นขอวีซ่าในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี / วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป เงื่อนไขตามกรมธรรม์ ** หากท่านประสงค์ที่จะซื้อประกันเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุ้มครองในส่วนอื่นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
 • Free WIFI บนรถบัส
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • พิเศษ บริการสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคตลอดการเดินทาง
 • ยาสามัญประจำบ้านและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เดินทาง
 • อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหารโดยจัดเตรียมจากที่ประเทศไทย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางสำหรับหน่วยงานข้าราชการ และบุคคลธรรมดา
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าทำหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (E-Vaccine Passport)
 • ค่าทำใบรับรองการฉีดวัคซีน (ของแอปหมอพร้อม)
 • ค่าตรวจ RT PCR / ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ (หากมีข้อบังคับใช้)
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย Test& Go / AQ (หากมีข้อบังคับใช้)
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ , ค่าอาหาร /ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าเสียหาย/สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถตลอดการเดินทาง (ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม
  30 ยูโร / ต่อ 1 ท่านลูกค้า) ส่วนค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือภาษีสนามบินที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 05/09/2565
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • ส่งใบจองพร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการนำเสนอเพื่อยืนยันทำการออกตั๋วของท่านเลยในทันที และไม่สามารถขอเงินจำนวนนี้คืนได้  สำหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือโปรดชำระภายใน 30 วันทำการก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • หากท่านชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน พร้อมแจ้งข้อมูลของท่าน
  • ชื่อ-นามสกุล
  • โปรดระบุชื่อโปรแกรมทัวร์ พร้อมระบุวันเดินทาง
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
  • แจ้งความประสงค์กรณีพิเศษ เช่น อาหารมุสลิม มังสวิรัติ แพ้อาหาร รถเข็นบริการที่สนามบิน เป็นต้น
 • บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในยืนยันที่นั่งการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่ามัดจำการเดินทางมาแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ

 • กรณีที่ส่งใบจองทัวร์มาก่อน จะมีกำหนดการชำระค่ามัดจำหลังการส่งใบจองทัวร์มาให้บริษัทฯภายใน 2 วันหากเกินจากวันที่กำหนดไว้  ทางบริษัทฯใคร่ขอพิจารณาสถานะการจอง
 • การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการคืนเงินมัดจำ

 


เงื่อนไขการยกเลิก

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด
   ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือคณะที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 – 29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 1-14 วันทำการ ทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
  • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
  • หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu