fbpx

ทัวร์อุดรฯ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่ม 12,500 บาท/ท่าน

฿12,500

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็คเกจทัวร์: อุดรฯ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

เริ่ม 12,500 บาท/ท่าน

 • เดินทางกรกฎาคม-กันยายน 2565 
 • เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำซอง
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็คเกจทัวร์: อุดรฯ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่ม 12,500 บาท/ท่าน

 

ตารางและราคาการเดินทางอุดรฯ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เริ่ม 12,500 บาท/ท่าน

วันเดินทางราคาทัวร์
(1รถตู้ 8 ท่าน)
ราคาทัวร์
(1 รถตู้ 7 ท่าน)
ราคาทัวร์
(1 รถตู้ 6 ท่าน)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
กรกฎาคม-กันยายน 256512,500 บาท/ท่าน12,900 บาท/ท่าน13,300 บาท/ท่าน3,500 บาท/ท่าน

(**ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน สามารถเดินทางได้ทุกวัน)

 


วันแรก: สนามบินอุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง  – ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – ประตูชัย – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง

08.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดหมาย  

               รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX (มื้อที่ 1)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย

09.30 น.  เดินทางถึงสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตม.ไทย เพื่อเดินทางออกจากประเทศไทย เอกสารที่ต้องเตรียม
*หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุเดินทางมากกว่า 6 เดือน
               *ใบรับรองการฉีดวัคซีน (วัคซีนพาสปอร์ต หรือ เอกสารจากหมอพร้อม 2 เข็มขึ้นไป )
 เดินทางเข้าด่านข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงด่านลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตม. สปป.ลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชม วัดศรีเมือง  หรือ วัดสีเมือง ในภาษาลาว แห่งนครเวียงจันทน์  ประเทศลาว ที่วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนนาน  วัดศรีเมืองหรือวัดเจ้าแม่ศรีเมืองเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมืองเวียงจันทน์ จากนั้นนำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว เป็นสถานที่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐาน และ ภายในพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วยังได้รวบรวมของเก่ามีค่าต่างๆไว้ จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซ่บ (มื้อที่ 2)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงขบวนล้านช้าง EMU จากนครหลวงเวียงจันทร์สู่เมืองหลวงพระบาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที ) โดยใช้ความเร็วมากกว่า 120- 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม The Grand Luang Prabang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  อาหารพื้นเมืองของหลวงพระบาง (มื้อที่ 3)
หลังอาหารอิสระเดินเที่ยวชมสินค้า ตลาดมืดหลวงพระบาง มีสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ที่วางขายเต็มท้องถนนเมืองหลวงพระบาง อิสระตามอัธยาศัย


วันที่สอง :  ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – หมู่บ้านซ่างไห – ถํ้าติ่ง –  น้ำตาดกวางสี – เขาพระธาตุพูสี

05.30 น.  เชิญท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในตอนเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆจะเดินออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชมเช่นของป่าแบบฉบับชาวลาว ซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้  แวะทานปาท่องโก๋ + กาแฟโบราณ ร้านประชานิยม สัมผัสรสชาติดั้งเดิม จากนั้นกลับสู่โรงแรม

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
นำท่านชม วัดเชียงทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2101-2103 ในสมัยของ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้เคยปกครองทั้งล้านนาและล้านช้าง โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ เวียงจันทน์  วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็น วัดประตูเมือง และเป็นท่าเทียบเรือทางเหนือของตัวเมือง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงนั่นเอง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2430 วัดแห่งนี้ก็ได้รอดพ้นจากภัยอัคคีในสงครามปราบฮ่อ เมื่อครั้งฮ่อบุกเผาทำลายตัวเมืองมาได้ และยังสามารถอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งนี้เอาไว้ได้มาจนถึงปัจจุบัน ไฮไลท์ วัดเชียงทอง สิม หรือ อุโบสถของวัดเชียงทองถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิมที่สะท้อนศิลปะล้านช้างออกมาได้อย่างชัดเจน เห็นได้จาก หลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ แสดงให้เห็นว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้าง เพราะหากเป็นวัดสามัญทั่วไปแล้วจะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเท่านั้น ส่วนหน้าบัน หรือที่ชาวลาวเรียกว่า โหง่ ประดับตกแต่งด้วยเศียรนาคและลวดลายเกี่ยวกับศาสนาพุทธ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ หอพระม่าน ที่ประดิษฐาน พระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง  นอกจากนี้ก็ยังมี หอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นลวดลายสวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านที่มีคำสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คน เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กับจุดอื่นๆ ในวัดเลย ใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ถือเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลสักครั้งในชีวิต

นำท่านเดินทางไป หมู่บ้านซ่างไห เป็นชุมชมที่ขึ้นชื่อเรื่องการกลั่นเหล้าแบบดั้งเดิมของชาวลาว มีรสชาติร้อนแรง สีเหล้าใสบริสุทธิ์ ไร้มลทิน แบบที่เรียกว่า “ใสเป็นตาตั๊กแตน”เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์ สองฝั่งแม่นํ้าโขง

นำท่านชม ถํ้าติ่ง ซึ่งเป็นถํ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่นํ้าโขงมีอยู่ 2 ถํ้า คือ ถํ้าล่างและถํ้าบน ถํ้าติ่งลุ่ม หรือ ถํ้าล่างสูง 60 เมตรจากพื้นนํ้า มีลักษณะเป็นโพรงนํ้าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถํ้าแต่ไม่มากเท่าถํ้าล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถํ้าติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 5)

บ่าย  นำท่านชม นํ้าตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของนํ้าตก ซึ่งเป็นนํ้าตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นนํ้าตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายนํ้าที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งนํ้าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของนํ้าตก อิสระให้ท่านดื่มดํ่ากับธรรมชาติ เล่นนํ้า บันทึกภาพอันประทับใจ

นำท่านขึ้นสู่ เขาพระธาตุพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  อาหารพื้นเมืองของหลวงพระบาง (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม The Grand Luang Prabang Hotel ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : หลวงพระบา – วัดวิชุนราช –  หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองวังเวียง – ถ้ำนางฟ้า – ล่องเรือแม่น้ำซอง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นำท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง นำท่านชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หรือ หอคำ เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง จึงเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวในตัวพระราชวัง ต่อมาปรับให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวง เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญจากต่างประเทศ

นำท่านกราบสักการะ พระบาง ณ หอพระบาง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ตามศิลปะแบบเขมรแบบบายน สูงประมาณ 1.14 เมตร หล่อด้วยทองสำริด อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้ในองค์พระ 5 แห่ง คือ พระศอ พระนลาฏ พระชานุ พระอุระ ข้อพระกรทั้งสองข้าง

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
นำท่านเดินทางออกจาก หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองวังเวียง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเที่ยว ชม ถ้ำนางฟ้า ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานแขวนสีฟ้า ที่พาดข้ามแม่น้ำซอง ชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำนางฟ้า ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วยสปอตไลต์ เจลซึ่งเต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่และมีหินย้อยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร บริเวณนี้มีกิจกรรมนั่งห่วงยางเข้าถ้ำนอน


นำท่าน 
ล่องเรือแม่น้ำซอง เป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ที่ได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” มีเสน่ห์ไม่มีเหมือนใครกับสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มองไปรอบด้านจะเห็นสีเขียวชอุ่มจากธรรมชาติ ดื่มด่ำบรรยากาศแห่งความเงียบสงบ ไม่ได้มีผู้คนพลุกพล่าน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติหากได้มาเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก รงแรมวังเวียง ริเวอร์ไซค์ (ชมวิวพาโนรามาคุ้งน้ำซองที่สวยสุดจากระเบียงห้องพัก)
หรือเทียบเท่า
 ระดับ 4 ดาว โรงแรมที่สามารถดื่มด่ำบรรยากาศความสงบและสบาย พร้อมกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่ได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9)


วันที่สี่ :  วังเวียง  – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง –  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว –  สนามบินอุดรธานี

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยทางรถยนต์ใช้เส้นทางด่วนพิเศษ รัฐบาลจีนสร้างมอบให้ สปป.ลาว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11)

บ่าย  นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ ชมศิลปะแบบล้านช้าง เลือกชมของพื้นบ้านแม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

จากนั้นอำลานครหลวงเวียงจันทน์เดินทางสู่หน้าด่านมิตรภาพ สปป.ลาว ให้เวลาท่าน    ช้อปปิ้งต่อที่ Duty Free หน้าด่าน และผ่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป.ลาว

16.00 น.  นำท่านเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย จ.หนองคาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง นำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 • ค่ารถไฟลาว ขบวนล้านช้าง EMU วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์
 • ค่าเรือถ้ำติ่ง / วังเวียง
 • ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 11 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าไกด์นำเที่ยวลาวและเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ และค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าข้าวเหนียวตักบาตรตอนเช้า
 • ค่าทิปไกด์, คนขับรถ   800 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าประกัน COVID 19 ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ลาวมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %

เงื่อนไขการทำการจอง และ ชำระเงิน

1.ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

2.ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  


การยกเลิกการเดินทาง

1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่าโรงแรมที่พัก)

2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจำค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร)

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะทัวร์ครบ ตามเงื่อนไขของรายการ ออกเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอั
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารในการเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.เอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19


    ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu