fbpx

แพ็กเกจทัวร์ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า 6 วัน 4 คืน เริ่ม 39,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿39,900

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเกจทัวร์ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า 6 วัน 4 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ
 • เกาะมิยาจิม่า
 • ปราสาทมัตสึยาม่า
 • บ่อน้ำพุร้อน โดโกะ
 • สวนอนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

แพ็กเกจทัวร์ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า 6 วัน 4 คืน เริ่ม 39,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ตารางราคาและวันเดินทาง

วันเดินทางราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก
( 20 ท่านออกเดินทาง)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
29 กันยายน – 04 ตุลาคม 256539,900 บาท / ท่าน7,500 บาท / ท่าน
14 – 19 ตุลาคม 256542,900 บาท / ท่าน7,500 บาท / ท่าน
21 – 26 ตุลาคม 256542,900 บาท / ท่าน7,500 บาท / ท่าน

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทยเวียตเจ็ท เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**


วันที่สอง : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินฟุกุโอกะ – ฮิโรชิม่า – สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม (ถ่ายรูปด้านนอก) – อนุสาวรีย์สันติภาพของเด็ก – ถนนฮอนโดริ

00.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ 810 : บินวันจันทร์, อังคาร, พุธ, ศุกร์ เวลา 00.45-08.10 น. หรือ บินวันเสาร์ เวลา 02.35-10.00 น.
08.10 น.  เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นเมืองแรกของโลกที่ถูกทำลายด้วยระเบิดด้วยนิวเคลียร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1)
นำท่านชม สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า (Hiroshima Peace Memorial Park) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง 120,00 ตารางกิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่แขกไปใครมาเยือนเมืองฮิโรชิม่าจะต้องมาที่นี่ดูซักครั้ง จุดที่เป็นเสมือนไฮไลท์ของสวนแห่งนี้คือ ตึก A-Bomb Dome เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆ ของของสวนสันติภาพแห่งนี้เลยทีเดียว เพราะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ให้ท่านได้เดินชม และถ่ายรูปด้านนอก

นำท่านเดินทางสู่ มรดกโลก อะตอมมิคบอมบ์ โดม (ATOMIC BOMB DOME) (ถ่ายรูปด้านนอก) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโมโตยาสึ ในอดีตเคยเป็นหอส่งเสริมอุตสาหกรรมฮิโรชิม่า ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2539 อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่ย้ำเตือนให้ชาวฮิโรชิม่ารำลึกถึงพลังทำลายล้างของระเบิดปรมาณู

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สันติภาพของเด็ก (Children’s Peace Monument) หากใครที่รู้จักเรื่องราวของ ซาดาโกะ ซาซากิ (Sadako Sasaki) กับตำนานนกกระเรียน 1,000 ตัว อนุสาวรีย์สันติภาพของเด็ก (Children’s Peace Monument) ในสวนแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการที่คนญี่ปุ่นและแรงสนับสนุนจากนักเรียนมากกว่า 3,100 โรงเรียนทั่วประเทศ และอีก 9 ประเทศอื่นๆ ช่วยกันสร้างอนุสาวรีย์เพื่ออุทิศให้กับซาดาโกะโดยเฉพาะ ซึ่งถ้าใครไม่เคยรู้จัก

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนฮอนโดริ (Hondori street) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่โด่งดังตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของฮิโรชิม่า และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด และคึกคักที่สุดในภูมิภาคชูโกคุ (Chugoku Region) ตัวถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมายที่ขายสินค้าทั่วไป เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ไปจนถึงยา และเครื่องสำอาง ร้านค้าส่วนใหญ่มีสินค้าแฟชั่นล่าสุดแถมคุณจะได้ราคาพิเศษจากของบนชั้นวางขายลดราคา นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหารที่คุณสามารถไปนั่งชิวได้

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ : WASHINGTON HIROSHIMA HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – บ่อน้ำพุร้อนโดโกะ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า เป็น 1 ใน 3 ของทิวทัศน์ ที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม มรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะทำให้ศาลเจ้ามีลักษณะคล้ายแพลอยน้ำได้ สัญลักษณ์ประจำศาลเจ้า คือ เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะเห็นเสาโทริอิสีแดงสดลอยอยู่กลางน้ำรวมทั้งตัวศาลเจ้าด้วย ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาชินโต อิสระให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ถ้าโชคดีถ้าอาจจะได้พบกับเหล่ากวางน้อยในบริเวณเกาะมิยาจิม่า

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนโดโกะ (Dogo Onsen) ขึ้นชื่อว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ของบ่อน้ำพุร้อนโดโกะนั้นมีความเก่าแก่ถึง 3,000 ปี ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ่อน้ำพุร้อน ที่เก่าแก่ที่สุด แต่ด้วยโครงสร้างไม้ของตัวอาคารทำให้ บ่อน้ำพุร้อนที่นี่ได้ถูกจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ในสมัยโบราณ การอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อนนั้นถือว่าเป็นการบูรณะ ผ่อนคลาย ฟื้นฟูทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อหรือปวดกล้ามเนื้อ และช่วยด้านความสวยความงาม การได้ลงแช่ในบ่อน้ำพุร้อนถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งภายในบริเวณนี้มีอาคารไม้โบราณที่เก่าแก่ และร้านขายของพื้นเมืองที่ระลึก บริเวณรอบๆ โดโกะออนเซ็นมักจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเดินเล่นใส่ชุดยูกาตะ ทำให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นเมืองตากอากาศ

พักที่ : CHAHARU HOTEL  หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !


วันที่สี่ : ปราสาทมัตสึยาม่า (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – นั่งเรือเฟอรี่ข้ามเกาะสู่เมืองเบปปุ – ยูเมะทาวน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นชม ปราสาทมัตสึยาม่า สร้างโดย คาโตะ โยชิอากิ เมื่อปี ค.ศ.1603 เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 สูง 5 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองอย่างงดงามบนยอดเขาคัตซึยะมะ สูง 132 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเมืองอีกแห่ง เนื่องจากตัวปราสาทท่านจะสามารถมองเห็นสถานที่ต่างๆ ในเมืองได้เกือบทั้งหมด สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองมัตสึยาม่า เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือเฟอร์รี่ มุ่งสู่ ท่าเรือเมืองเบปปุ
นำท่านเดินทางสู่ ยูเมะทาวน์ (You Me Town) ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า, รองเท้า, ของแต่งบ้าน, ของที่ระลึก, ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ : KAMENOI HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น แบบเต็มอิ่มอีก 1 คืน!!! เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่


วันที่ห้า : หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ถนนยุโนะซึโบะ ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ถ่ายรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – เท็นจิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า เมื่อเดินจนสุดทางของย่านร้านค้า จะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง อีกด้านหนึ่งทำเป็นทางเดิน บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยังศาลเจ้าเทนโซ (Tenso Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบได้อีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ถนนยุโนะซึโบะ (Yuno Tsubo Kaido) ถนนคนเดินแห่งเมืองยุฟุอิน จังหวัดโออิตะ สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าหลายหลายประเภทกว่า 70 ร้านค้า ตั้งสลับกับบ้านเรือน ให้บรรยากาศเก่าแก่สมัยเอโดะ ตามทางเป็นร้านขายของที่ระลึก, ผลิตภัณฑ์พิเศษ หรืออาหารและขนมชื่อดัง สำหรับสินค้าแนะนำคือ โชยุรสยูซุโคโช (พริกไทยดำผสมส้มยูซุ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดโออิตะ ถนนแห่งนี้มักเต็มไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวมากมายมาเดินเยี่ยมชม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 8)
นำท่านสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชูเลย อีกทั้งฟูกุโอกะยังเป็นเมืองหน้าด่านเพราะมีสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูด้วย แต่ถึงแม้เมืองนี้จะเป็นเมืองใหญ่ และมีความเจริญครบครันก็ตาม แต่ก็ยังมีบรรยากาศที่ดูสบายๆ ไม่อึดอัดเหมือนกับเมืองอื่นๆ ของญี่ปุ่น ด้วยระบบการขนส่งที่ดี ถนนหนทางที่กว้างขวาง ความสะอาด ปลอดภัยของเมือง และความเป็นมิตรของผู้คนที่นี่ จนทำให้ติดหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดในโลกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจิ (โมจิไส้บ๊วย) ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้

นำท่านสู่บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ ถ่ายรูปกับ กันดั้มฟุกุโอกะ เป็นกันดั้มขนาดเท่าของจริงขยับได้ตัวใหม่ กันดั้มดังกล่าวคือ RX-93ff V Nu Gundam (นิวกันดั้ม) ของอามุโร่ เรย์ จากอนิเมะโมบิลสูทกันดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูงประมาณ 25 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 80 ตัน สามารถขยับใบหน้าหันไปมา และขยับแขนขึ้นลงได้ ประกอบกับการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park แหล่งรวมความบันเทิงเต็มรูปแบบสำหรับสาวกกันดั้มอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายกันพลา ที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับสเปซโคโลนี่ในเรื่องกันดั้ม พื้นที่สำหรับนั่งต่อกันพลา และพื้นที่สำหรับจัดงานอีเวนท์หรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้ม เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอาง โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ

นำท่านช้อปปิ้ง “เท็นจิน” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมายและเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ : QUINTESSA HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า


วันที่หก : สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX  (มื้อที่ 9)
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
09.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ811 : บินวันจันทร์, อังคาร, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.10-12.50 น. หรือ บินวันเสาร์ เวลา 10.55-1435 น.
12.50 น.  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **


           

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 27 ก.ค. 65
 3. ค่าวีซ่าญี่ปุ่น เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น **กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ เช็คค่าวีซ่ากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง**
 4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 5. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
 6. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 7. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น !!! ระหว่างการเดินทาง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน

 1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น)
  *ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  **กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. ส่งเอกสารการยื่นวีซ่าญี่ปุ่นหลังจากทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ ไม่เกิน 7 วัน และการยื่นทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดการยื่นวีซ่ากับทางสถานทูตเอง

การยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ)
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
  แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปเดินทางได้ ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซี่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีได้วีซ่าแล้ว แต่ลูกค้าเดินทางไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอทำการแจ้ง ยกเลิก วีซ่าเข้าญี่ปุ่นของท่านกับทางสถานทูต โดยไม่คืนเงินค่าวีซ่า
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
 • Pocket WiFi สำหรับใช้งานที่ญี่ปุ่น ดาวน์โหลดได้ถึง 50 Mbps สามารถแชร์ได้สูงสุดถึง 5 Users DATA 10 GB/วัน แบตเตอรี่ตัวเครื่องใช้ได้นานถึง 7 ชม. ราคาเพียง 150 บาท/วัน สามารถแจ้งความประสงค์เช่า Pocket WiFi และชำระเงิน ก่อนเดินทาง 10 วัน (รับ และคืนเครื่องจากไกด์ ที่สนามบิน เท่านั้น!!!)

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu