ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ซูริค ลูเซิร์น เซอร์แมท

฿75,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ซูริค ลูเซิร์น เซอร์แมท

 • นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express
 • พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา “TOP OF EUROPE”
 • สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขา “หมู่บ้านเซอร์แมท”
 • เช็คอิน เก้าอี้สามขา ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบทูน ส้อมยักษ์
 • เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน
 • ช้อปปิ้ง เมืองซุก Kirchofer เมืองซูริค ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์

เดินทางเดือนตุลาคม 2566

คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ซูริค ลูเซิร์น เซอร์แมท

 • นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express
 • พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา “TOP OF EUROPE”
 • สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขา “หมู่บ้านเซอร์แมท”
 • เช็คอิน เก้าอี้สามขา ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบทูน ส้อมยักษ์
 • เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน
 • ช้อปปิ้ง เมืองซุก Kirchofer เมืองซูริค ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์

เดินทางเดือนตุลาคม 2566

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่เด็ก 2-11 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม
05-12 ตุลาคม 6675,90066,40016,500
09-16 ตุลาคม 6676,90067,40016,500
12-19 ตุลาคม 6675,90066,40016,500
19-26 ตุลาคม 6675,90066,40016,500

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

 • 17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
 • 20.25 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY403
 • 23.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอี้สามขา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุจรวดเจ็ทโด เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู – รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา – ศาลาไทย – Olympic museum – เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น – เมืองมองเทรอซ์

 • 02.50 น. นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY051
 • 07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 7 ก.ม. / 30 นาที) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และ การทูตตั้งอยู่มากที่สุดในโลก เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ (รองจากเมืองซูริค)
 • พาท่านถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดัง เก้าอี้สามขา (The broken chair) ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 โดยตั้งอยู่ที่ จัตุรัส Place des Nations เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเจนีวา โดยตัวเก้าอี้ตั้งประชันหน้าประตูทางเข้าสำนักงานสหประชาชาติ สร้างขึ้นหลังจากการประชุมนานาชาติที่ประเทศแคนาดา ความหมายของมันก็เพื่อเป็นการต่อต้านสงครามและเก้าอี้สามขาก็เปรียบเสมือนผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามนั่นเอง
 • จากนั้นนำท่านเช็คอิน นาฬิกาดอกไม้ (Flower Clock)ท จุดถ่ายรูปสำคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน จากนั้นแวะถ่ายภาพกับ น้ำพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา นอกจากเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 65 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ บ้านเรือนเต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิก จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ สวนเดอน็องตู (Le Denantou) เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก และเดินเลยขึ้นไปอีกนิดหน่อยสวนสาธารณะที่มี รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา (Three monkey monuments) อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย (Pavillon Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ถ่ายภาพด้านนอกที่ Olympic museum พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโอลิมปิค ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา รอบๆพิพิธภัณฑ์ยังมีสิ่งบอกเล่าเรื่องราวมากมาย เช่น ลู่วิ่ง หรือรันเวย์รั้วไม้อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 26 ก.ม./ 30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกและน่ารัก ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง เริ่มต้นที่ ส้อมยักษ์ (The Fork) ส้อมยักษ์นี้เป็นผลงานของศิลปินสวิส Jean-Pierre Zaugg สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ Alimentarium ครั้งแรกที่ส้อมยักษ์ได้ปักลงในทะเลสาบคือปี 1995 แต่อยู่ได้เพียงปีเดียว ส้อมยักษ์ถูกย้ายไปอยู่ในสวนเมืองลูเซิร์นมากกว่าสิบปี ก่อนที่ชาวเมือง เวเว่ย์จะยื่นเรื่องเพื่อทวงคืนส้อมนี้สำเร็จ และกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเคียงคู่กับ รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น (Charlie Chaplin) ศิลปินชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากและเขาเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 10 ก.ม./ 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เป็นเทือกเขาแอลป์
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
 • ที่พัก : Hotel de Chially 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 3 เมืองมองเทรอซ์ – รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – ปราสาทซิลยอง – เมืองทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สะพาน Kirchbrücke

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
 • พาท่านเที่ยวเช็คอิน รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี (Freddie Mercury Status) เขาเป็นนักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวบริติช เป็นที่รู้จักดีในฐานะนักร้องนำวงควีน วงร็อกที่มีชื่อเสียงมาก ๆ บุคคลโด่งดังไปทั่วทะเลสาบเจนีวา ถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทซิลยอง (Chillon castle) ปราสาทสไตล์กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
 • นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (ระยะทาง 140 ก.ม. / 2 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท (ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารสำหรับการเดินทางสู่เซอร์แมทแล้ว) ให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่มีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันที่อากาศเอื้ออำนวย จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน จากนั้นพาท่านแวะเช็คอิน สะพาน Kirchbrücke จะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำ Vispa ไหลผ่าน สีของแม่น้ำนี้จะมีสีเป็นสีเทาๆ เพราะเกิดจากการละลายของทานน้ำแข็ง จากตรงสะพานสามารถมองเห็นยอดเขา Matterhorn ได้อีกด้วย ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย หรือ Optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn หรือที่รู้จักกันในชื่อ รถไฟไต่เขา ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงา มของยอดเขา Matterhorn โดย สถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้นเขา Gornergrat เส้นทางนี้ใช้เวลา 33 นาทีจาก Zermatt ไปยัง Gornergrat รถไฟเริ่มปีนขึ้นไปในระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตรถึง 3,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถแวะลงที่สถานีกลาง Findelbach, Riffelalp, Riffelberg และ Rotenboden ในแต่ละสถานีจะมีไฮไลท์ของธรรมชาติพร้อมวิวของ Matterhorn สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ค่านั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn ไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14วันก่อนเดินทาง)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
 • ที่พัก : Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 4 กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen – Kirchhofer

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 230 ก.ม. / 3.30 ชม.) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
 • พาทุกท่านเยี่ยมชม บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Pit) เมื่อมาถึงเมืองนี้ก็ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น เพราะว่ามีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปี มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น
 • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝัน เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมีแม่น้ำอาเรเป็นแม่น้ำที่คอยเชื่อมทะเลสาบทั้งสองแทน โดยที่แม่น้ำอาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวน้ำของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พื้นที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซึ่งสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมืองเก่า Old Town หรือเรียกว่า Unterseen ตั้งอยู่เลียบกับแม่น้ำอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งร้านนาฬิกาที่มีชื่อเสียง Kirchofer ที่มีแบรนด์ดังกว่า 70 แบรนด์ เช่น PATEK PHILIPPE, CARTIER, BLANCPAIN, CHANEL, BVLGARI, HERMES, PIAGEL และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย ทั้งยังมี เครื่องประดับ, เครื่องหนัง และเครื่องสำอางอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันได้ตามอัธยาศัย
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
 • ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 5 เมืองอินเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองอิเซลท์วอลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing on you bridge – เมืองลูเซิร์น

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 19 ก.ม. / 30 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟ 2nd CLASS สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะนำผู้โดยสาร ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูงที่สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย นำท่านเที่ยวชม ปราสาทน้ำแข็ง (Ice palace) สร้างขึ้นจากกองน้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่นี่ซึ่งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ่มสลักน้ำแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงสิ่วเจาะน้ำแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยทำทางเดินเหมือนโพรงถ้ำเข้าไป เพื่อชมรูปสลักน้ำแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ้ำจะคงที่อยู่ที่ -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน(Alpine Sensation Adventure Tunnel)หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟิงซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะนำพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที่ล้อมรอบจุงเฟรา สฟิงซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory) ขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารน้ำแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซึ่งในวันฟ้าใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน้ำแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึงฝรั่งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยรถไฟ 2nd CLASS จากสถานี Lauterbrunnen สู่สถานี Eigerglertcher เพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express กลับสู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) (ตั๋วกระเช้าลอยฟ้าและรถไฟรวมในค่าทัวร์แล้ว) และพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอิเซลท์วอลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 27 ก.ม. / 45 นาที) เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง เพราะที่นี่มีร้านอาหารเพียงไม่กี่ร้าน ส่วนร้านมินิมาร์ทแทบจะหาไม่ได้เลย สิ่งที่ถือว่าเป็นรางวัลของที่นี่คือทิวทัศน์ความงามตามธรรมชาติที่มี ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) อยู่เบื้องหลัง ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนนิยมมาเดินท่องเที่ยว และถ่ายกับสะพานชื่อดังที่เป็นที่ถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดัง Crash landing on you หรือสหายผู้กองนั้นเอง จนสะพานนี้ได้รับชื่อใหม่ว่า Crash landing on you bridge ในฉากที่พระเอกนั่งเล่นเปียโนซึ่งเป็นภาพจำของแฟนๆซี่รี่ย์เรื่องนี้ทุกท่าน นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 60 กม. / 1 ชม.) ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวณทะเลสาบ
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
 • ที่พัก : ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 6 เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก – หอนาฬิกา Zytturm Zug – เมืองซูริค – สะพาน Münsterbrücke – โบสถ์ Fraumünster – โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ –
ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
 • พาท่านเดินทาง เช็คอินที่เที่ยวเมืองลูเซิร์น เริ่มจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ (Reuss River) ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)
 • นำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 31 ก.ม./ 1 ชม.) เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลาง และยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ นำท่านถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา Zytturm Zug ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองซุกเป็นหอคอยสูง 52 เมตรที่มีหลังคาที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 35 กม./ 45 นาที) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองหลวงของรัฐซูริค นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ สะพาน Münsterbrücke หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที่เปิดขึ้นในปี 2381 ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Limmat ในใจกลางเมืองซูริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝั่งของโบสถ์สำคัญของซูริคฟากนึงมี โบสถ์ Fraumünster ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี ซึ่งโบสถ์นับเป็นไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่สำคัญคือมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
 • จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14)
 • ที่พัก : Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 7 เมืองซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 11.00 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074
 • 18.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 22.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

 • 08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
  – จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  – หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
  – หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
  – กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 5,500 บาท (35,500 บาท)
  กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
  – ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า หรืออื่นๆ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ )
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม
 • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี
 • ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
 • ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 CHF /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ :

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

Main Menu