ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเก๊าเมืองมรดกโลก ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

฿24,999

ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเก๊าเมืองมรดกโลก ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

 

เดินทางเดือน พ.ค.- ก.ย. 2566

 

 • ฮ่องกง 
 • มาเก๊า
 • สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก
 • ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • โบสถ์เซนต์ปอล 
 • THE VENETIAN 
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเก๊าเมืองมรดกโลก ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

เดินทางเดือน พ.ค.- ก.ย. 2566

 • ฮ่องกง
 • มาเก๊า
 • สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก
 • ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • โบสถ์เซนต์ปอล
 • THE VENETIAN

รายละเอียดราคา

วันเดินทางราคาทัวร์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
25 - 28 พฤษภาคม 256624,999 บาท4,500 บาท
22 – 25 มิถุนายน 256625,999 บาท4,500 บาท
06 – 09 กรกฎาคม 256625,999 บาท4,500 บาท
20 – 23 กรกฎาคม 256625,999 บาท4,500 บาท
10 – 13 สิงหาคม 256626,999 บาท4,500 บาท
24 - 27 สิงหาคม 256625,999 บาท4,500 บาท
21 - 24 กันยายน 256625,999 บาท4,500 บาท
26 – 29 ตุลาคม 256627,999 บาท4,500 บาท

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

 • 08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
 • 11.00 น. เหินฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC (CX) เที่ยวบินที่ CX750 : 11.00-15.00  หรือ CX754 :  12.30-16.30) ✈ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK  ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ CITY GATE OUTLET ให้ท่านได้อิสระ    ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและในชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ชายหาดรีพัสล์เบย์ – วิคทอเรีย พอยท์ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ตั้งอยู่ในเขตซาถิ่น มีอายุกว่า 300 ปี แต่เดิมเป็นวัดขนาดเล็กหากภายหลังจึงมีการขยายอาณาเขตเป็น 50,000 ตารางฟุต เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแชกงที่เป็นที่นับถือของชาวฮ่องกงเป็นอย่างยิ่ง นอกจากการสักการบูชาเทพเจ้าแชกงแล้วนั้น อีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมเด็ดขาดเมื่อมาเยือนที่นี่คือการหมุนกังหัน เพราะเชื่อกันว่าหากหมุนกังหัน 3 ครั้งจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน วัดหว่องไทซิน หรือที่คนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน ถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เป็นวัดในลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นลัทธิที่มีต้นกำเกิดในประเทศจีน ‘วัดหว่องไทซิน’ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก จากทั้งเจ้าถิ่นเองและนักท่องเที่ยว เพราะมีชื่อเสียงด้านการขอพรด้านความรัก ขอเนื้อคู่ แต่รู้หรือไม่…เราไม่ได้ขอคู่กับองค์หวังต้าเซียน แต่เป็นเทพเจ้าจันทรา หรือ เทพเจ้าหยุคโหลว เทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงานที่เป็นที่เลื่องชื่อในตำนานต่างหาก แต่ทว่าทั้งนี้ผู้คนก็นิยมขอพรกับองค์เจ้าหวังต้าเซียนด้านสุขภาพเช่นกัน

 

 

 • เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็น เครื่องราง ตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก”แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหัน ใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัธทา ที่ “วัดไช่กง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์ เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิต หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้ นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า
 • นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัสล์เบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริหาดรีพัลส์ เบย์ (Repulse Bay) คนฮ่องกงเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจายน์, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ฯลฯ ให้ได้กราบไหว้กันอีกด้วย จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ วิคทอเรีย พอยท์ เพื่อนำท่านชมภาพทิวทัศน์อันแสนงดงามน่าประทับใจของ หมู่เกาะฮ่องกง และ อ่าววิคทอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นอ่าวที่สวยติดอันดับโลก อิสระ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ตามอัธยาศัย หรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Prada, Gucci หรือของเด็กเล่นที่ห้าง Toyr’us และแหล่ง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burburry , Carlier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
 • ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
 • พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม  ฮ่องกง – มาเก๊า(โดยรถโค้ชสาธารณะ) – สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก – ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมของฝาก – THE VENETIAN – ฮ่องกง

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (โดยรถโค้ชสาธารณะ) ผ่านสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก เดินทางสู่ มาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนัน และคาสิโน “มาเก๊า” มีภาพความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออก และตะวันตกให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อ และศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จากนั้นนำ ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์มีความสูง 18 เมตร นำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 โบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้ สแควร์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่าน แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลา ทะเลน้ำ ลึก, น้ำนมผึ้งที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่อาณาจักรคาสิโนที่ได้รับการขนานนามว่า ลาสเวกัสแห่งใหม่ ของเอเชีย THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ลำคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)
 • ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง โดยรถโค้ชสาธารณะ กลับสู่ ฮ่องกง ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ
 •  พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 


วันที่สี่  อิสระช้อปปิ้ง – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 • ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ก่อนเดินทางกลับ สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
 • อาหารเช้าและกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
 • 14.25 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เที่ยวบินที่ (CX751 : 14.25-16.30หรือ CX701: 15.55-18.00) ✈ (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 16.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา ☺ ☺ ☺ ☺
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 9 พ.ค. 66 
 3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (โหลดได้ท่านละ1 ใบ) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                             การประกันไม่คุ้มครอง
 • กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

  1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
  2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ฮ่องกงต้องให้ตรวจ
  3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
  4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า 
  5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
  6. ค่าวีซ่าฮ่องกงสำหรับชาวต่างชาติ
  7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
  8. ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก ร้านขนมพื้นเมือง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 USD /ท่าน

Main Menu