fbpx

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ ดูโชว์ แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

฿19,999

ร้านค้า : Admin

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์ ดูโชว์ แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2566 

 • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ บานาฮิลล์
 • Sea food กุ้งมังกรซอสเนย
 • Daishushi Buffet
 • อาหารเวียดนามต้นตำหรับเวียดนาม
 • พิเศษ !! พักโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น 4-5 ดาว
 • พิเศษ !! แช่ออนเซ็น สไตล์ญี่ปุ่น
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์ ดูโชว์ แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2566 

 • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ บานาฮิลล์
 • Sea food กุ้งมังกรซอสเนย
 • Daishushi Buffet
 • อาหารเวียดนามต้นตำหรับเวียดนาม
 • พิเศษ !! พักโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น 4-5 ดาว
 • พิเศษ !! แช่ออนเซ็น สไตล์ญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาทัวร์ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่านพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
02-05 มีนาคม 256622,999 บาท5,500 บาท
30 เมษายน- 3 พฤษภาคม 256621,999 บาท5,500 บาท
12-15 พฤษภาคม 256621,999 บาท5,500 บาท
1-4 มิถุนายน 256622,999 บาท5,500 บาท
7-10 กรกฎาคม 256620,999 บาท5,500 บาท
28-31 กรกฎาคม 256623,999 บาท5,500 บาท
31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 256619,999 บาท5,500 บาท
4-7 สิงหาคม 256619,999 บาท5,500 บาท
12-15 สิงหาคม 256623,999 บาท5,500 บาท
8-11 กันยายน 256620,999 บาท5,500 บาท
13-16 ตุลาคม 256623,999 บาท5,500 บาท
22-25 ตุลาคม 256624,999 บาท5,500 บาท
27-30 ตุลาคม 256624,999 บาท5,500 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง (PG947 : 11.00-12.45) – วัดลินห์อึ๋ง – ร้านเยื้อไม้ไผ่ – สะพานมังกร – APEC PARK

 • 08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
 • 11.00 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่ PG 947 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ในอดีต “ดานัง” เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในยุคเฟื่องฟูของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ที่พัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านรับสัมภาระ
 • ช่วงบ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง 35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพ และเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก
 • นำท่านแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ ร้านของฝากไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ล้วนแล้วแต่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ทั้งหมด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมายตามอัธยาศัย

 • นำท่านชม สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น้ำสายหลักของเมืองอย่าง แม่น้ำฮาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญด้านเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

 • นำท่านแวะถ่ายรูป สวนเอเปค (APEC PARK) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นที่ 8,668 ตร.ม. ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮัน เมืองดานัง เปิดดำเนินการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่น้ำฮัน มีพื้นที่พักผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ไฮไลท์ของสวน APEC แห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน “ว่าวยักษ์”
 • ช่วงค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ DONG DUONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ – สะพานโกลเด้นบริดจ์ – สวนสนุก The Fantasy Park – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – ชมโชว์ HOI AN IMPRESSION SHOW

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ ระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน)
 • จากนั้น นั่งกระเช้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ กระเช้าแห่งบาน่าฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ มีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตร และเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอก และบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบาน่าฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เช็คอินโซนใหม่
 • นำท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิวทัศน์
 • นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และ เครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบาน่าฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย หากท่านไม่ประสงค์ หรือ อิสระเล่น รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารถนั่งได้ 2 ท่าน หรือ จะนั่งท่านเดียวก็ได้
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ อาหารบุฟเฟ่ต์

 • ช่วงบ่าย นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบาน่าฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส
 • นำท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งกระเช้าลงจากบาน่าฮิลล์
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ที่มีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่น และของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆ ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี
 • นำท่านเดินทางสู่ MEMORIES HOI AN RESORT ระดับ 4 ดาว
 • ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เวลาประมาณ 20.00 น. นำท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมโชว์สุดอลังการที่มีชื่อว่า “ความทรงจำแห่งเมืองฮอยอัน” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆ ของเมืองฮอยอัน ชมแสงสีเสียงอันอลังการ นักแสดงชาย และหญิงกว่า 500 ชีวิต ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจ
 • พักที่ MEMORIES HOI AN RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ดานัง – MIKAZUKI WATER PARK

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าว และมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก
  นำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี่ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน นำชมบ้านเลขที่ 101 นับเป็นบ้านที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามที่สุดในเมืองฮอยอัน บ้าน 2 ชั้นที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดส่วนการใช้งานไว้อย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดิม ได้แก่ ห้องสมุด ห้องรับแขก และห้องครัว เป็นบ้านประจำตะกูล Tan Ky ถูกสร้างมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถึง 5 รุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานแกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตถศิลป์ภายในตามอัธยาศัย
 • ช่วงเที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต์
 • ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง ที่ได้รับขนามนามว่าเป็นยุโรปเเห่งเอเชีย เเละยังเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเวียดนาม
 • นำท่านเดินทางสู่ Mikazuki Japanese Resorts & Spa รีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแห่งใหม่ของเมืองดานัง ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท
  – สวนน้ำ Mikazuki 365 เป็นสวนน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเวียดนาม พื้นที่กว้างขวางและกิจกรรมความบันเทิงที่น่าตื่นเต้นมากมาย สวนน้ำแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รวมความบันเทิง มีทั้งโซนในร่มและกลางแจ้ง ให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นสวนน้ำและเครื่องเล่น สไลเดอร์มังกร มีความยาวสูงสุดถึง 140 เมตร การลงเล่นสวนน้ำต้องใส่ชุดว่ายน้ำ หากท่านสนใจเล่นสวนน้ำ แนะนำให้ชุดว่ายน้ำไปด้วย
  – บ่อน้ำร้อนออนเซ็น มีทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว การแช่บ่อน้ำจะช่วย เพิ่มการไหลเวียนโลหิตและการเผาผลาญ ลดความเครียดและการนอนหลับที่ดีขึ้น บรรเทาอาการปวด คลายความเมื่อยล้าต่างๆ เหมาะกับผู้ที่ทำงานหนักหรือนักท่องเที่ยวที่อ่อนล้าจากการท่องเที่ยว
 • ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม เมนูอาหารทะเล
 • พักที่ MIKAZUKI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****

วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – ร้านขนมพื้นเมือง – โบสถ์สีชมพู – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ 

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนาม และชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 • นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านขนมพื้นเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

 • นำท่าชม โบสถ์สีชมพู หรือ โบสถ์คริสต์ดานัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง บริการท่านด้วย ขนมปังบั๊ญหมี่ เป็นคำภาษาเวียดนามที่แปลว่า “ขนมปัง” ที่สนามบินท่านละ 1 ชิ้น ก่อนออกเดินทางกลับ
 • 13.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ PG 948 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 15.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 5 ม.ค. 66**
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
 • ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 800 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้าและทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu