fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า เริ่ม 27,777 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿27,777

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 27,777 บาท/ท่าน

 • เช็คอินล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ออนเซ็นเบปปุ
 • เดินทางสิงหาคม – ตุลาคม 65
 • รวมวีซ่า พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • หมู่บ้านยูฟุอิน ช้อปปิ้งย่านเทนจิ แช่ออนเซ็น
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

ทัวร์ต่างประเทศ : ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า เริ่ม 27,777 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
พัก2-3ท่าน/ห้อง
(ราคาต่อท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
12 – 17 สิงหาคม 65
(วันแม่)
30,777.-29,777.-7,777.-
26 – 31 สิงหาคม 6530,777.-29,777.-7,777.-
02 – 07 กันยายน 6529,777.-28,777.-7,777.-
16 – 21 กันยายน 6527,777.-26,777.-7,777.-
30 กันยายน – 05 ตุลาคม 6529,777.-28,777.-7,777.-
07 – 12 ตุลาคม 6531,777.-30,777.-7,777.-
14 – 19 ตุลาคม 6531,777.-30,777.-7,777.-
21 – 26 ตุลาคม 65
(วันปิยมหาราช)
32,777.-31,777.-7,777.-

 

ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ
ขาไป     : VZ 810 BKK – FUK  เวลา 00.45 น. – 08.10 น.
ขากลับ  VZ 811 FUK – BKK  เวลา 09.10 น. – 12.50 น.
สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 KG. ถือขึ้นเครื่อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน)


Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

00.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน VZ 810


Day 2 : ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น – เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า – ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ – ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ – ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

08.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)

นำท่านสู่ เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า อยู่บริเวณระหว่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอตะที่ไหลลงสู่อ่าวฮิโรชิม่า และหันหน้าออกสู่ทะเลเซะโตะในทางทิศใต้ จึงเป็นเมืองที่มีความสวยงามของทัศนียภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเป็นเมืองท่าอีกแห่งที่มีความสำคัญและรุ่งเรืองมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต และจากการที่เป็นหนึ่งในเมืองที่โดนระเบิดปรมาณูจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา จนเมืองพังราบคาบไปทั้งเมือง ก็ทำให้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของชาวโลก และมีจำนวนไม่น้อยที่มาเที่ยวเพราะประทับใจเรื่องราวหลายต่อหลายเรื่องของเมืองแห่งนี้หลังจากโดนระเบิดปรมาณูทิ้งใส่

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน SET BOX

นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือ ประตูโทริอิสีแดงสด ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวงดึงดูดผู้คนได้เป็นจำนวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการเลี้ยงกวางแบบปล่อยซึ่งเท่านจะเห็นฝูงกวางน่ารักๆเดินเล่นอยู่ทั่วเกาะ

เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยให้สมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ด้านกีฬา, การแข่งขัน เป็นต้น) ทุกคนที่มีจุดหมายว่าจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคงจะเคยได้ยินสมญานามศาลเจ้านี้แล้วก็เป็นได้ ที่สำคัญศาลเจ้าอิสึคุชิมะนี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เดินเล่น แวะชิมอาหารท้องถิ่นชื่อดังอย่างขนมเค้กพื้นเมืองรูปทรงใบเมเปิ้ลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆที่… ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

ตัวถนนเส้นนี้จะมีความยาว 350 เมตร สองข้างทางมีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว และเมื่อมาถึงเกาะมิยาจิมะต้องห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทั่วประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งนี้นี่เอง

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก  Miyajima Coral Hotel หรือเทียบเท่า


Day 3 : ฮิโรชิม่า – ฟุกุโอกะ – ปราสาทโคคุระ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ – แช่ออนเซ็น

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ฮิโรชิม่า จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยมีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับชายฝั่งของจีนและเกาหลี จึงทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้ รวมทั้งยังเป็นเมืองอันมีมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตที่นี่ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านแฟชั่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของเกาะคิวชู

ชมความสวยงามของ “ต้นตำรับของสถาปัตยกรรมปราสาทอันงดงามตามเมืองสำคัญของประเทศญี่ปุ่น” ปราสาทโคคุระ (ถ่ายภาพด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกโดยโฮโซคาวะ ทาดาโอกิในปีค.ศ. 1602 และด้วยความเก่าแก่กว่า 400 ปี ปราสาทนี้ที่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแท้ๆ มีความสูง 5 ชั้น มีฐานรากเป็นชั้นหินสูงใหญ่ หลังคาที่ไล่ลงมาถึง 4 ระดับ โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและป้อมปราการของ โฮโซะกาวะ ทาดะโอกิ นายพลที่ทรงอิทธิพลในยุคนั้น

เที่ยง  แนะนำอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ

หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล หรือ หมู่บ้านดอกไม้ยุฟูอิน ที่มีต้นแบบมาจากคอทสโวลด์สที่อังกฤษ ถือเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปที่มีกลิ่นอายยุโรปโบราณที่สวยสุดแห่งหนึ่งในโลก บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูปเพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ

สุดทางของย่านร้านค้าหมู่บ้านยูฟูอินจะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) นับว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของผืนน้ำในทะเลสาบเเห่งนี้กันเป็นอย่างมากในเเต่วันเเละเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นชนบทของคิวชูอีกด้วย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเเลนด์มาร์คเลยก็ว่า โดยน้ำในทะเลสาบเเห่งนี้นั้นมาจากน้ำพุร้อนทำให้อุณหภูมิของทะเลสาบนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในช่วงเช้านั้นผิวน้ำจะคลายความร้อนออกมาทำให้เกิดเป็นไอน้ำที่ลอยขึ้นมาเป็นหมอกที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบในช่วงเช้าเพื่อจะได้ชมหมอกที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบเเห่งนี้อีกด้วย นับว่ามีบรรยากาศที่ดีเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ อยู่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น (Onsen หรือ Hot Springs) จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น” มีแหล่งน้ำแร่จากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป เนื่องจากสถานที่ตั้งของเมืองนี้อยู่ใกล้กับภูเขาไฟอะโสะและขณะนั่งรถผ่านหรือมองจากมุมสูงจะเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลังคาบ้านเต็มไปหมด วิวที่มีไอน้ำร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพล้เพล้ของวัน ไอน้ำสีขาวกับแสงสุดท้ายสีทองของวันถูกยกให้เป็นวิวที่สวยที่สุดวิวหนึ่งของญี่ปุ่นเลย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ เซ็ทอาหารญี่ปุ่นไคเซกิ

พัก  Suginoi Hotel หรือเทียบเท่า


Day 4 : บ่อนรกทะเลเดือด – บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น – โทสุพรีเมียมเอาท์เล็ต – ศาลเจ้าดาไซฟุ-สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ – ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – สตรีทฟู้ดฮากาตะ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) เป็น1ใน8 ของน้ำพุร้อนของทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุ บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองนี้ ซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปีก่อน สีของน้ำพุร้อนที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้ชื่อว่า Umi ซึ่งแปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น แต่อุณหภูมิของน้ำพุร้อนค่อนข้างสูงมากประมาณ 98C น้ำพุร้อนดังกล่าวที่เย็นลงใช้สำหรับการทำ ashi-yu ซึ่งเป็นการจุ่มเท้าลงในน้ำพุร้อน และเมื่อเดินเข้าไปยังทางเข้าของ ยูมิ จิโกกุ ท่านจะเห็นสวนที่สวยงามพร้อมกับบ่อที่มีน้ำสีเขียวใสและมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพรั่งอยู่ภายในบ่อ น้ำพุร้อนจะไหลผ่านภายในท่อที่ติดตั้งอยู่ภายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการเติบโตของไม้ดอกเขตร้อน

นำท่านสู่ บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น เป็นโคลนเดือด จะเห็นฟองน้ำเดือดปุดๆตลอดเวลา มีบ่อย่อยอีก 2-3 บ่อ ชื่อบ่อนี้ได้มาจากโคลนที่อยู่ในบ่อเกิดการเดือด ลักษณะเป็นลูกกลมคล้ายศรีษะพระที่โกนผม โคลนในบ่อมีลักษณะคล้ายน้ำปูนเปียก แต่ละบ่อมีโคลนเดือดขึ้นมาหลายวง ควันดูไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับบ่ออื่น มีบ่อน้ำร้อนให้แช่เท้าได้

นำท่านแวะช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ตั้งอยู่ที่เมืองซากะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฟูกุโอกะ โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้สินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช้อปกันแบบจุใจพร้อมโปรโมชั่นตลอดทั้งปี สินค้ามีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่… ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่งประจำเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปีที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมืองและนักเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ต่อมาเกิดเป็นศาลเจ้าเท็มมังที่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น กว่า 12,000 สาขา โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกูเป็นศาลเจ้าหลัก พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้ายังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่งดงามที่สุดประจำเมือง ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้หนาแน่นทุกวันและยังเป็นพื้นที่หลักในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา

สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นด้านการออกแบบ ใช้ไม้ท่อนกว่า2000ท่อนมาตกแต่งร้าน โดยได้แนวคิดมาจากศาลเจ้า ให้ความรู้สึกอบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติ

เดินทางสู่ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรที่สร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยที่ปูด้วยกระจกกว่า 8000 บาน ที่สำคัญจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งนี้ ได้รับโหวตให้ติด 1 ใน 100 จุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จุดชมวิวของที่นี่มีชื่อว่า “SKY View 123” ที่ความสูง 123 เมตร นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริยาย และอีกหนึ่งไฮไลต์ของจุดชมวิวที่นี่ก็คือการประดับประดาไฟยามค่ำคืน ด้านนอกมีการฉายภาพประดับไฟตัวตึกอย่างสวยงามและมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีอีกด้วย

สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นคำภาษาญี่ปุ่น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุ้มขายอาหาร บางร้านอาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านล้อม บางร้านอาจนำฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกัน เมนูที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ โอเด้ง ราเมน ยากิโซบะ เกี๊ยวซ่า ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกค้าได้ประมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตี 3 โดยย่านที่มียะไตเป็นจำนวนมากและมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ Yatai Street Food

พัก Toyoko Inn Hakata-eki Minami หรือเทียบเท่า


Day 5 : ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – นางาซากิ – สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช – ช้อปปิ้งย่านเทนจิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระช้อปปิ้ง… ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA

นำท่านเดินทางสู่ นางาซากิ

เดินทางสู่… สวนสนุกสุดยิ่งใหญ่ในคิวชู สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ธีมปาร์คที่จำลองบรรยากาศหมู่บ้าน อาคารสไตล์ยุโรปยุคกลางที่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนเมืองเล็กๆ ที่มีพร้อมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม ทั้งยังมีสวนดอกไม้สวยติดอันดับที่ 1 ของธีมปาร์คอีกด้วย สำหรับคนชอบถ่ายภาพก็มีมุมถ่ายภาพสวยๆมากมาย และในช่วงเย็นมี illumination ไฮไลท์แสงสีสุดยอดระดับโลก โดยภายในสวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช จะแบ่งออกเป็น 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และร่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece เรียกได้ว่าเที่ยวครบจบที่เดียวกับธีมปาร์คแห่งนี้

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช

อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน  อีกแหล่งช้อปปิ้งชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีถนนที่เชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงทำให้ย่านเท็นจินเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญๆและออฟฟิศสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ ย่านเทนจิ

พัก Toyoko Inn Hakata-eki Minami หรือเทียบเท่า


Day 6 : ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

09.10 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet เที่ยวบินที่  VZ 811

12.50 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก

หากลูกค้าท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบินวิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*
1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu