fbpx

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ การ์เด้นส์บายเดอะเบย์

฿16,999

ร้านค้า : Admin

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ การ์เด้นส์บายเดอะเบย์

เดินทาง มกราคม – ตุลาคม 2566

 • เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND
 • นั่งกระเช้า CABLE CAR
 • เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
 • ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู
 • เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์
 • ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ การ์เด้นส์บายเดอะเบย์

เดินทาง มกราคม – ตุลาคม 2566

 • เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND
 • นั่งกระเช้า CABLE CAR
 • เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
 • ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู
 • เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์
 • ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปีพักเดี่ยว
วันที่ 13 – 16 มกราคม 256616,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 03 – 06 มีนาคม 256618,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 10 – 13 มีนาคม 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 17 – 20 มีนาคม 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 24 – 27 มีนาคม 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 31 มี.ค. – 03 เม.ย. 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 06 – 09 เมษายน 256619,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 13 – 16 เมษายน 256619,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 14 – 17 เมษายน 256619,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 21 – 24 เมษายน 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 05 – 08 พฤษภาคม 256618,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 256616,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 02 – 05 มิถุนายน 256618,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 07 – 10 กรกฎาคม 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 256619,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 256618,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 25 – 28 สิงหาคม 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 08 – 11 กันยายน 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 22 – 25 กันยายน 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 29 ก.ย. – 02 ต.ค. 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 06 – 09 ตุลาคม 256617,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 256618,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 256618,999.-3,900. -4,900. -
วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 256617,999.-3,900. -4,900. -
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL(เด็กไม่มีเตียง) เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP (เด็กมีเตียง) แบบเสริมเตียง ลดราคา 500.- บาท
มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์ ลดราคา 5,000.-บาท
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 7,000 บาท ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท 
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

วันแรก    กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้ง           

 • 05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
  ไม่รวมค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • 08.35 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย เที่ยวบินที่ AK891 
 • 11.50 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
 • ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ทำเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง นำท่านเดินเล่นถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า ดังนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปด้วยเพื่อเตรียมนำของส่วนตัวที่จะนำไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืนกรณีพัก FIRST WORLD เท่านั้น)  นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)
  เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท
  *** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย ***
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3

**ข้อมูลสำคัญ**

1. โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลูกค้าเลือกว่าจะพัก 3 ท่านในห้อง DBL หรือจะพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้ง เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง
2. เก็นติ้งช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C – 26°C ส่วนกลางคืน อุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 15°C – 20°C
(หมายเหตุ: หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน)
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
 • อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  เสี่ยงโชค นับเลขที่คาสิโน หรือตะลุยสวนสนุกได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วันรุ่งขึ้น
  First World Plaza เป็นศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง สวนสนุก รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติ้งรีสอร์ต
  Skytropolis Funland สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นรองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ เปิดทุกวันเวลา 10.00 – 22.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเครื่องเล่นแยกเฉพาะอย่าง หรือซื้อบัตรแบบทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดได้
  Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยน้ำพุ ม้านั่งสำหรับพักผ่อน พุ่มไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ รวมทั้งมีสวนผีเสื้อซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
  Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่สูงที่สุดในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติ้งไฮแลนด์ มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 70 ร้าน จุดเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดับในยามค่ำคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony
  Casino ของเก็นติ้งไฮแลนด์เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่สอง       วัดชินสวี-วัดถ้ำบาตู–พระราชวังอิสตันน่า–เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตรนัส -มะละกา – ยะโฮห์บารู  

 • ช่วงเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก  นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และนำท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทำบุญสักการะพระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้วัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา
 • นำท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร
 • นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน นำท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
 • นำคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร     ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และกระจกอีก 55,000 แผ่น มีคุณสมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน
 • ช่วงเที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรม
 • นำชมเมืองมะละกา จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตช์สแควร์ตั้งอยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเท้าชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนี้ชื่อว่า NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็น St. Paul เมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้นนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผู้มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รับการฝังไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งนี้ก่อนจะนำส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับเรือสินค้าโบราณจำลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน
 • ช่วงค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์
 • โรงแรมที่พัก โรงแรม JB New York HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว

วันที่สาม    ยะโฮว์บารู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า – UNIVERSAL STUDIO – มารีน่าเบย์แซนด์ – ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง  

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านข้ามด่านยะโฮว์บารู เพื่อเดินทางสู่ สิงคโปร์
 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก
 • นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
 • นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
  ***สามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ในราคา ผู้ใหญ่ 1,990 บาท / เด็กอายุ 4-11 ปีราคา 1,790 บาท)
 • นำท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่
  เวลาเปิดทำการ : (โปรดเช็คอีกครั้ง)
 • โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้องเล่นเต้นรำมีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดังต่างๆ
 • โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จำลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนี้ได้นำตัวการ์ตูนที่เด็ก ชื่นชอบมาไว้ด้วย
 • โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนที่ดูล้ำสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ
 • โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มีชื่อว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters
 • โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง  Jurassic Park
 • โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองคำอันล้ำและยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย
 • โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านที่ได้ล่องเรือเข้าไปชม
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 บาท  / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี ราคา 1,190 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
 • ***(อิสระ อาหารเที่ยงและเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและช้อปปิ้ง)***
 • จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำ(ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)
 • 20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
 • โรงแรมที่พัก โรงแรม Royal Newton / Chancellor Orchart หรือเทียบเท่า3ดาว

วันที่สี่   CHINATOWN – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – GARDEN BY THE BAY – ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรงุเทพฯ

 • ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านเดินทางสู่ CHINATOWN นำท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
 • จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)
OPTIONAL TOUR
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 1,290 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **
Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม
Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก
รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
***(อิสระ อาหารเที่ยงและเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)***
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 
 • หากมีเวลาท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
 • 22.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD352
 • 00.10 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
เอกสาร VACCINE CERTIFICATE
เงื่อนไขการจองทัวร์
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ
หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน
หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu