fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน นาโกย่า โอซาก้า เที่ยครบทุกแลนด์มาร์ค

฿49,977

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน นาโกย่า โอซาก้า เที่ยครบทุกแลนด์มาร์ค

เดินทางพฤษภาคม 2566

 • วัดโอสึ ถนนช็อปปิ้งโอสึ
 • นาโกโนะ หมู่บ้านนารายณ์จุกุ
 • เจแปนแอลป์ ขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาทาเทยามา
 • ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • เกียวโต ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
 • เข้าชมปราสาทโอซาก้า
 • หมู๋บ้านอเมริกา ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ โดทงโบริ
 • ตลาดคุโรมง
 • ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์
 • นาโกย่า มิตซุยเอาท์เล็ต
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน นาโกย่า โอซาก้า เที่ยครบทุกแลนด์มาร์ค

เดินทางพฤษภาคม 2566

 • วัดโอสึ ถนนช็อปปิ้งโอสึ
 • นาโกโนะ หมู่บ้านนารายณ์จุกุ
 • เจแปนแอลป์ ขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาทาเทยามา
 • ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • เกียวโต ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
 • เข้าชมปราสาทโอซาก้า
 • หมู๋บ้านอเมริกา ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ โดทงโบริ
 • ตลาดคุโรมง
 • ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์
 • นาโกย่า มิตซุยเอาท์เล็ต
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พัก2-3ท่าน/ห้อง
(ราคาต่อท่าน)
เด็กอายุ 3 - 6 ปี
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
09 – 14 พฤษภาคม 6654,977.-52,977.-9,977.-

16 – 21 พฤษภาคม 66
วันพืชมงคล
49,977.-47,977.-9,977.-

23 – 28 พฤษภาคม 6652,977.-50,977.-9,977.-

 

Day 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ขาไป TG644 BKK – NGO เวลา 00.05น. – 07.30น.
 • ขากลับ TG645 NGO – BKK เวลา 11.00น. – 15.40น.
  สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 KG. ถือขึ้นเครื่อง 7 KG. บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน)
 • 21.00น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน การบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง
 • 00.05น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่าโดยเที่ยวบิน TG 644 คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

Day 2. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า – วัดโอสึ ถนนช็อปปิ้งโอสึ – นาโกโนะ หมู่บ้านนารายณ์จุกุ

 • วัดโอสึ สถาปัตยกรรมสีแดงสดที่ตั้งอยู่กลางเมืองนาโกย่าแห่งนี้ ถือเป็นวัดพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนาโกย่า ภายในวัดมีประติมากรรมองค์เทพเก่าแก่ที่ชาวญี่ปุ่นนับถือหลายองค์ และพื้นที่ด้านหลังยังมี ถนนช็อปปิ้งโอสึ ยอดนิยมที่มีร้านค้าให้ไปเดินช้อปปิ้ง
 • ช่วงเที่ยง บริการอาหารเที่ยง ภัตตาคาร

 • นากาโนะ หมู่บ้านนารายณ์จุกุ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมระหว่างเมืองเก่าเกียวโตและโตเกียวในสมัยเอโดะ (1603-1868) เดินทางไปง่าย เหมาะสำหรับคนชอบความวินเทจ และความพีเรียด ได้ฟีลย้อนยุคสุด ๆ แถมยังได้ใกล้ชิดธรรมชาติไปพร้อม ๆ กันด้วย

 • ช่วงค่ำ  บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร
 • พัก : Hotel Buena Vista ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 3. เจแปนแอลป์ ขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาทาเทยามา – ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปนแอลป์ หรือ เทือกเขาทาเทยาม่า ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น มีเทือกเขาวางตัวสลับซับซ้อนอย่างสวยงามคล้ายเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป จึงได้ฉายาว่า เจแปนแอลป์ (Japan Alps)
  นักท่องเที่ยวบางท่านก็จะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เส้นทางธรรมชาติอัลไพน์ เส้นทางท่องเที่ยวเจแปนแอลป์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างก็ต้องการมาเยือนสักครั้งด้วยธรรมชาติที่งดงาม จากนั้นขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาทาคายาม่า

 • ช่วงเที่ยง บริการอาหารเที่ยง ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปีและกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลอนุรักษณ์อย่างดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995

 • ช่วงค่ำ  บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร
 • พัก : Hotel Koyo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 4. เกียวโต ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – เข้าชมปราสาทโอซาก้า – หมู่บ้านอเมริกา ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ โดทงโบริ

 • ช่วงเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรมตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้านี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตัวศาลเจ้าตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาที่ระดับความสูง 233 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งภูเขาก็มีนามเดียวกันคือภูเขาอินาริ ซึ่งรอบเชิงเขานี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆอีกมากมายตลอดระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินเท้าและเยี่ยมชมได้โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ยุคโบราณ ชาวญี่ปุ่นนับถือเทพอินาริในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูและส่งเสริมความเจริญในการงานและกิจการ ซึ่งความศรัทธานี้ยังคงอยู่จนตราบจนปัจจุบัน บรรดาเสาโทริอิที่มากมายของศาลเจ้าแห่งนี้นั้น ล้วนเป็นศรัทธาจากบริษัท

 • นำท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน

 • ช่วงเที่ยง บริการอาหารเที่ยง ภัตตาคาร
 • หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่นในคันไซ ศูนย์กลางของที่นี่คือ Sankaku Koen (สวนสามเหลี่ยม) ที่นี่เป็นแหล่งรวมการแสดงของเหล่าวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงมีตลาดนัดมือสองเปิดที่นี่ ซึ่งทุกอาทิตย์จะมีเหล่าวัยรุ่นมาเดินเล่นกันกว่า 2 แสนคน ตั้งแต่ช่วงปี 1970 เป็นต้นมาเริ่มมีร้านค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าเก่า กางเกงยีนส์ เครื่องวิทยุเก่าและของเบ็ดเตล็ดจากอเมริกา ฯลฯ จึงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ชื่อของคำว่าหมู่บ้านอเมริกันก็ได้มาจากร้านที่นำเข้าของเบ็ดเตล็ดมาจากอเมริกาซึ่งมาตั้งเมื่อสมัย 30 ปีที่แล้วปัจจุบันที่นี่ก็เป็นแหล่งแฟชั่น ดนตรี ฯลฯ
 • ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า เรียกได้ว่าเป็นย่านยอดสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซเลยทีเดียว แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปปิ้งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เป็นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ
 • ช่วงค่ำ อิสระย่าน ชินไซบาชิ
 • พัก : Sarasa Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 5. ตลาดคุโรมง – ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ – นาโกย่า มิตซุยเอาท์เล็ต

 • ช่วงเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market) ตลาดอาหารยอดนิยมซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองโอซาก้า เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งของสด ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ จนถูกเรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ประจำเมืองเลยทีเดียวซึ่งจุดขายสำคัญของตลาดคุโรมงคืออาหารทะเลสด กับเนื้อชั้นดี ที่มีให้เลือกแทบทุกชนิด แถมร้านส่วนใหญ่ยังมีการนำวัตถุดิบต่างๆ ที่เราต้องการมาปรุงให้กินกันทันที ทำให้สัมผัสได้ถึงรสชาติ และความอร่อยตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ จนเป็นตลาดที่มีผู้คนแวะเวียนมาฝากท้องกันหนาแน่นทุกวัน

 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์ (รวมบัตรเข้า) เชิญพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจำนวนมากสวนสนุกแห่งนี้แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ

 • Super Nintendo World
 • The Wizarding World Harry Potter

 • The Amazing Adventure of Spiderman
 • Minion Park
 • Water World
 • Jurassic Park
 • Hollywood
 • Detective Conan

 • หากต้องการซื้อตั๋ว Express Pass กรุณาแจ้งในวันจอง
 • นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้า Kurashiki Station จำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและต่างประเทศในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของเล่น เครื่องครัว และเครื่องสำอาง มีร้านค้าปลอดภาษีหลายร้าน เป็นสถานที่ซื้อของฝากโดนใจ มีแผนผังแนะนำร้านค้าแต่ละชั้น
 • ช่วงเที่ยง อิสระรับทานอาหารกลางวัน ณ ยูนิเวอร์ซัล

 • ช่วงค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร อิสระเอาท์เล็ต
 • พัก : Comfort Hotel Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 6. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน
 • 11.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 645
 • 15.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

 

 

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!
X

Main Menu