fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Economy เริ่ม 8,799 บาท/ท่าน (ทัวร์ส่วนตัว)

฿8,799

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ส่วนตัว เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Economy (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 8,799 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2565
 • ทัวร์ส่วนตัวเวียดนามกลาง (เดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน)
 • ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์
 • นอนบานาฮิลล์ 1 คืน
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์ และ Seafood
 • เมืองโบราณฮอยอัน
 • โบสถ์สีชมพู
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ส่วนตัว เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Economy เริ่ม 8,799 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาแพ็คเกจทัวร์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Economy เริ่ม 8,799 บาท
 2 - 3
ท่าน
4 – 5
ท่าน
6 – 7
ท่าน
8
ท่านขึ้นไป
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน12,99910,2999,1998,799
รวมตั๋วเครื่องบิน19,99917,29916,19915,799

หัวหน้าทัวร์บริการเมื่อเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
{หากไม่ถึง15ท่านและต้องการหัวหน้าทัวร์โปรดเช็คค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่)

ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก (ร่วมเดินทางกับผู้ใหญ่)
– เด็กอายุ 0-3 ปี นอนห้องเดียวกับผุ้ใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย (ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มคิดตามจริง)
– เด็กอายุ 4-11 ปี นอนห้องเดียวกับผุ้ใหญ่ เป็นแบบเตียงเสริม คิด 80% จากราคาเต็มของผู้ใหญ่


วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองหมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – โบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – อิสระเดินเที่ยว – รับประทานอาหารเย็น

08:00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
10:50 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ962
12.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่าน หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ถ่ายรูปกับในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก

หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี

นำท่านเที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่อยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคล

เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอันถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตาม อัธยาศัยมากมายสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมสวยๆ
อิสระเดินชม “เมืองโบราณฮอยอัน” ตามอัธยาศัย ท่านสามารถช้อปปิ้งซื้อของฝากและเข้าร้านรับทำชุดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองฮอยอันเพื่อสั่งทำชุดท้องถิ่นและสิ้นค้าหัตถกรรมอื่นๆ (สามารถเดินจากโรงแรมได้ไม่ไกลสามารถเที่ยวช็อปปิ้งตลาดโคมไฟในยามค่ำคืนด้วย)

เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระ
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Mulberry Collection Silk Eco หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 : ฮอยอัน – สวนผักตราเคว่ – วัดหลินอึ๋ง – APEC Park – สะพานมังกร – โบสถ์สีชมพู – โรงแรม Luxtery Hotel Danang

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
วิถีชนบทไปทางอันบังบีชมุงหน้าสู่หมู่บ้าน ตรา เคว่ ชุมชนเกษตรกรรมบนเกาะน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองฮอยอันประมาณ 3 กม.ตราเคว่ (Tra Que) เป็นแหล่งปลูกพืชผักปลอดสารพิษคุณภาพดีแหล่งใหญ่ ซึ่งได้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษที่การันตีในคุณภาพให้กับเมืองฮอยอัน และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยลักษณะเด่นของความเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ดำรงวิถีเรียบง่าย ปลูกพืชผักปลอดสารพิษแอบอิงอยู่กับธรรมชาติ ปัจจุบันหมู่บ้านทราเว้จึงกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกเชื่อมโยงกับเมืองมรดกโลกฮอยอัน โดยเฉพาะกลุ่มนักปั่นจักรยานดูเหมือนจะนิยมปั่นมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก

นำท่าน สักการะวัดลินห์อึ๋ง  เป็นวัดที่หญ่ที่สุดในเมืองดานังภายในวิหารใหญ่เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูง 67 เมตร หันหน้าออกทะเลคอยปกป้องชาวประมงที่ออกไปหาปลา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานังและนำท่านชมความสวยงามของ สะพานมังกร ยามค่ำคืนสามารถถ่ายรูปและชมวิถีชีวิตของคนเวียดนามริมอ่าวเมืองดานังและสามารถเดินเล่นยามเย็นได้บรรยากาศแบบคนพื้นเมือง

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3)

แวะถ่ายรูป APEC PARK สวนเอเปค สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นที่ 8,668 ตร.ม. ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮัน เมืองดานัง เปิดดำเนินการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017  บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่น้ำฮัน มีพื้นที่พักผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว  ไฮไลท์ของสวน APEC แห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน “ว่าวยักษ์”

นำท่านชมความสวยงามของ สะพานมังกร สามารถถ่ายรูปและชมวิถีชีวิตของคนเวียดนามริมอ่าวเมืองดานังและสามารถเดินเล่นยามเย็นได้บรรยากาศแบบคนพื้นเมือง

โบสถ์สีชมพู (Danang Cathedral) จุดเริ่มต้นศาสนาคริสต์ ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกอยู่อนานิคมของฝรั่งเศสเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเล (4)
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม  Luxtery Hotel Danang หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 : บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า – โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – สวนสนุก The Fantasy Park – รถราง หรือ Alpine – ดานัง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความยาวถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

 

หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์ (6)
นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

หรืออิสระเล่น “รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว) เมื่อถึงเวลานัดหมายนำทุกท่านลงกระเช้าจากบานาฮิลล์ จากนั้นนำท่านกลับสู่ ดานัง

เย็น  อิสระอาหารเย็น ณ ดานัง
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม  Luxtery Hotel Danang หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 : ดานัง – ตลาดหาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
จากนั้นเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดหาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวกรองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Cong Ca Phe ร้านกาแฟสุดชิคสไตล์เวียดนาม จุดเช็คอินใหม่ ใกล้ตลาดหาน โด่งดังในเรื่อง กาแฟมะพร้าว ที่หวานหอมถูกใจคอกาแฟสุดๆ น้องๆบริกรยังใส่เครื่องแต่งกายในเครื่องแบบทหารเวียดนามอีกด้วย คอกาแฟต้องห้ามพลาด

กลางวัน  บริการอาหารว่าง Banh Mi (8)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

18.15 น.  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA

19.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
(เนื่องจากทัวร์เป็นโปรเเกรมทัวร์ส่วนตัว เวลาเเละสถานที่เที่ยวต่างๆสามารถยืดหยุ่นได้ หากต้องการตัดสถานที่เที่ยวบางเเห่งออกเเละเพิ่มที่เที่ยวอื่นๆที่อยู่ในเส้นทาง โปรดเเจ้งเจ้าหน้าที่ ทัวร์เราเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก)


อัตรานี้รวม

 1. รถโดยสารปรับอากาศส่วนตัว รับ-ส่งสนามบิน
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) {กรณีจองตั๋วเครื่องบินกับบริษัท}
 3. ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.{กรณีจองตั๋วเครื่องบินกับบริษัท}
 4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ{กรณีจองตั๋วเครื่องบินกับบริษัท}
 5. รถโดยสารปรับอากาศส่วนตัว พร้อมน้ำและขนมระหว่างการเดินทาง
 6. ที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่แจ้งในโปรแกรมเท่านั้น
 8. อาหารทั้งหมด 9 มื้อ (อาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 4 มื้อและอาหารเย็น 2 มื้อ)
 9. ประกันโควิด & สุขภาพ วงเงินค่ารักษา 5 แสน/ท่าน ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด
 10. ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อท่าน
 11. ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทยหรือสามารถ Requeswt ภาษาอังกฤษได้)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆที่ไม่รวมในทัวร์
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีต้องการใบกํากับภาษี
 4. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย (ระหว่างจังหวัด) ค่าทำ RT-PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ทุกรูปแบบและค่าโรงแรมกักตัวASQ (ถ้ามี)
 5. ทิปคนขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น เเละผู้ให้บริการอื่นๆ ชำระพร้อมค่าแพ็คเกจ
  จำนวนผู้เดินทาง 2-3 ท่าน ค่าทิป 800
  จำนวนผู้เดินทาง 4-5 ท่าน ค่าทิป 700
  จำนวนผู้เดินทาง 6-7 ท่าน ค่าทิป 500
  จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป ค่าทิป 500
 6. ทิปหัวหน้าทัวร์สามารถให้ได้ตามอัธยาศัย (ถ้ามี)

เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้เดินทางสามารถชำระเงินล่วงหน้าเพื่อมัดจำการเดินทาง 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางต่อท่าน อย่างน้อย 7 วันทำการ (กรณีสำรองและออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน 100% เต็มจำนวน) พร้อมส่งชื่อผู้เดินทางเเละข้อมูลเลขบัตรประชาชนเพื่อใช้ทำประกันการเดินทางเงื่อนไขในการยกเลิก เนื่องจากราคาตั๋วอาจมีการปรับขึ้นหรือที่นั่งเต็มได้)
1) ยกเลิกมากกว่า 14 วันก่อนทัวร์ออก สามารถยกเลิกได้ เเละได้รับเงินคืน 80%
2) ยกเลิกมากกว่า 7 วันก่อนทัวร์ออก สามารถยกเลิกได้ เเละได้รับเงินคืน 50%
3) กรณียกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
4) กรณีมีเหตุฉุกเฉิน (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของลูกค้า เพื่อเป็นไปตามมาตรการของรัฐ     ทางบริษัทยิมยอมให้ลูกค้าเลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ภายใน 90 วัน หลังจากนำเอกสารส่งกับทางบริษัท (ภายใน 5 วันทำการ) หลังจากนั้นถือว่าเป็นโมฆะ และไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ (หมายเหตุ: วันเลื่อนเดินทางตรงกับวันหยุดยาว อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จ่ายตามจริง)


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวน สิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (2 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการบินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**


หมายเหตุ

 1. กรุณาตรงต่อเวลา มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 2. รายการท่องเที่ยวและอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 3. **เดินทางในวันหยุดยาว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
 4. สายการบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งส่วนนี้อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท เราจะมีการเเจ้งลูกค้าทันทีเมื่อได้รับเเจ้งจากทางสายการบิน

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu