fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต ทาคายามะ ชิราคาวาโกะ เริ่ม 29,888 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿29,888.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต ทาคายามะ 5วัน3คืน ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เริ่ม 29,888 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

เริ่ม 29,888 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนตุลาคม – พฤษจิกายน 65
 • โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
 • เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต
 • ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค
 • ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า
 • เที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ เมืองกุโจฮาจิมัง
 • ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ
 • เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ
 • ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ แห่งเกียวโต
 • สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้พิธีชงชา ณ วัดเฮอัน
 • ชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ
 • พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ : ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต ทาคายามะ 5วัน3คืน ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เริ่ม 29,888 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ เก็บเพิ่มท่านละ 1,575 บาท
**ค่าบริการเป็นค่าบริการที่ต้องชำระให้กับทาง VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น)
ราคาและวันเดินทาง
ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
01-05 ตุลาคม 2565 BUS1**HOT PRICE29,888.-7,900.-
01-05 ตุลาคม 2565 BUS2**HOT PRICE29,888.-7,900.-
08-12 ตุลาคม 2565 BUS131,888.-7,900.-
08-12 ตุลาคม 2565 BUS231,888.-7,900.-
15-19 ตุลาคม 2565 BUS130,888.-7,900.-
15-19 ตุลาคม 2565 BUS230,888.-7,900.-
22-26 ตุลาคม 2565 BUS1**วันปิยะฯ35,888.-7,900.-
22-26 ตุลาคม 2565 BUS2**วันปิยะฯ35,888.-7,900.-
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2565 BUS132,888.-7,900.-
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2565 BUS232,888.-7,900.-
05-09 พฤศจิกายน 2565 BUS132,888.-7,900.-
05-09 พฤศจิกายน 2565 BUS232,888.-7,900.-
12-16 พฤศจิกายน 2565 BUS132,888.-7,900.-
12-16 พฤศจิกายน 2565 BUS232,888.-7,900.-
19-23 พฤศจิกายน 2565 BUS132,888.-7,900.-
19-23 พฤศจิกายน 2565 BUS232,888.-7,900.-
26-30 พฤศจิกายน 2565 BUS132,888.-7,900.-
26-30 พฤศจิกายน 2565 BUS232,888.-7,900.-
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถาม **
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ  1,200 บาท/ท่าน/ทริป **

มาตรการเข้าเมืองญี่ปุ่น

มาตรการเข้าเมืองญี่ปุ่น


วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

22.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน


วันที่สอง : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – หุบเขาโครังเค – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

01.15 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
08.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

จากนั้นสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต (จริงๆมีเป็นหมื่นๆ ต้น) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก หรือ ศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโตสร้างถวายแด่ เทพอินาริ ซึ่งเป็น เทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของญี่ปุ่น ช่วยบันดาลในหลายเรื่องตั้งแต่ พืชพันธุ์งอกงาม, ค้าขายรุ่งเรือง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหายป่วย และช่วยในเรื่องการขอให้สอบผ่าน เป็นต้น ศาลเจ้าแห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก เสาโทริอิสีแดง เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ตามตำนานเล่าสู่ว่า โดยปกติแล้วเทพอินาริจะไม่สื่อสารกับมนุษย์เองโดยตรง แต่จะสื่อสารผ่านบริวารของท่าน นั่นคือ สุนัขจิ้งจอก (คิทสึเนะ 狐) นั่นเอง ทำให้มีรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกตั้งเรียงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นิยมเรียก ศาลเจ้าแห่งนี้ว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก อิสระให้ท่านขอพรและถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขาโครังเค (Korankei Gorge) เป็นหนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดในภูมิภาคชูบุ หุบเขาอยู่ในหมู่บ้านอะสุเกะ มีสายน้ำโอบล้อมภูเขาอิโมริ ที่ความสูง 254 เมตร ด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดโคจะคุจิ เล่ากันว่ากว่า 300 ปี ที่แล้ว เจ้าอาวาสวัดโคจะคุจิ เริ่มปลูกต้นเมเปิ้ลบริเวณวัด ต่อมาชักชวนชาวบ้านให้มาช่วยปลูกเพิ่มเติมจนเต็มหุบเขา ถึงวันนี้มีต้นเมเปิ้ลมากกว่า 4000 ต้น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเหล่าใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนสีสวยสะพรั่งทั่วหุบเขา ไฮไลท์!!เส้นทางริมแม่น้ำโทโมเอะ ซึ่งมีสะพานไม้ไทเกะสึเคียวเป็นฉากเด่น และเป็นสะพานสัญลักษณ์ประจำโครังเค ถือเป็นจุดที่สวยที่สุดของหุบเขาแห่งนี้ ใกล้กันมี หมู่บ้านซันชู อะสุเกะยาชิกิ (Sanshu Asuke Yashiki Village) เป็นพิพิธภัณฑ์ประเพณีพื้นบ้านที่รวบรวมและเก็บรักษาบ้านเก่าไว้ในบรรยากาศเหมือนหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตของคนชนบท เช่น เลี้ยงวัว ปลูกผัก มีช่างฝีมือนั่งทำงานในบ้านแต่ละหลัง กลึงไม้ สานตะกร้า ตีมีด ย้อมผ้า ทำกระดาษสา ทำร่ม เผาถ่าน ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในบ้านแต่ละหลังได้อย่างใกล้ชิด (ไม่รวมค่าเข้าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่คนละ 300 เยน เด็ก 100 เยน เปิดบริการ 9.00 -17.00 น.)
**หมายเหตุ ช่วงพีคของโครังเค คือกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน แต่ถึงแม้ไม่ใช่ช่วงพีค ธรรมชาติที่นี่ก็สวยงามและสามารถชมได้ตลอดทั้งปี

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นย่านธุรกิจการค้า โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (Central Park) แหล่งรวมแฟชั่นและร้านค้าสุดเก๋มากมาย เช่น ร้านเสื้อผ้า, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น แฟนๆไอดอลญี่ปุ่น ห้ามพลาด ต้องมาเยือนห้างสรรพสินค้าซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย ที่มี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของ “ชิงช้าสวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านนี้อีกด้วย อิสระเพลิดเพลินย่านนี้ตามอัธยาศัย

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ : The B Nagoya  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่สาม : เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujohachiman) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)เสน่ห์ของที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น มีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และมีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ เมื่อเดินเล่นไปในเมืองนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีรางน้ำไหลผ่านทั่วทั้งเมือง อิสระให้ท่านชม เมืองกุโจ ตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชม พิพิธภัณฑ์เล็กๆ แกลเลอรี่ วัด ศาลเจ้า อีกทั้งยังมีเทศกาลเต้นรำฤดูร้อนอันโด่งดัง

นอกจากนี้เมืองกุโจขึ้นชื่อเรื่องเมืองแห่งอาหารจำลอง ปริมาณการผลิตอาหารจำลองนั้นเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่น โมเดลอาหารที่เห็นตามร้านกินดื่มในญี่ปุ่นนั้นถูกผลิตจากที่นี่กว่าครึ่งเลยทีเดียว ถือได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่มีครบทั้งสายชิล สายธรรมชาติและสายวัฒนธรรม (สถานที่ท่องเที่ยงบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาไม่รวมกับค่าทัวร์) นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า กัชโช  มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จังหวัดกิฟุ เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมาก อบอวลไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ นอกจากนี้ยังมี วัด, ศาลเจ้า, สะพานและตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เดินทางกลับเมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30  ชั่วโมง)

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ : The B Nagoya  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่สี่ : ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
07.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!!

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย

จากนั้นสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง ที่คนไทยนิยมเรียก เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) และ คุชิคัตสึ

อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนด้วยกัน ดังนี้

 1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
 2. Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
 3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
 4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
 5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน
 6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์สุดทันสมัย
 7. ANIPOสวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชิงช้าสวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึ่งเป็นชิงช้าที่มีความสูงมากถึง 120 เมตร
 8. Lalaport Expocity แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน พร้อมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งปี

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น

เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori)  ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ ไฮไลท์!!! ใครๆ ก็เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ ทาโกยากิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก : Sarasa Hotel Shinsaibashi หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ห้า : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
        นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
09.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613
13.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**


สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)
หักออกจากราคาทัวร์ …(โปรดสอบถาม)… บาท/ท่าน

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **


กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า และบริษัทฯ ทัวร์คู่ค้า เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัตจำ หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อดกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport)

ต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการรวม

ค่าทัวร์ทีท่านชำระมา รวมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าตัวเครื่องยินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน อาหารบนเที่ยวบิน 1 มื้อ / เที่ยว
  น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ ท่านที่ต้องการเมนูอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุ แจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช่จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำดีมวันละ 1นวด)
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ท่านทีต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องพีเศษแบบครอบครัว หรือห้องอัพแกรด กรุณาแจ้งเพื่อสอบถามค่ใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ ท่านที่ต้องการแยกปัส หรือใช้รถขนาดเล็กเฉพาะครอบครัวของตัวเอง
  แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บปวยหรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าทัวร์ทีท่านชำระมา ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าชักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • คำธรรมเนียมซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวิซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมการะที่มีน้ำหนักเกินกว่าทีสายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • คำภาษีน้ำมัน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
 • ค่าทิปมัดคุเทศล์, คนขับรถ, 1,200 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่จพอใจของท่าน
 • คำตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเภศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ

เงื่อนไขการจอง และ ชำระเงิน

เฉพาะการส่งจองทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา
1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทันทีในวันที่จองเท่านั้น
2. ยอดที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์) หากชำระเงินค่าทัวร์ไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
3. หากชำระเงินในแต่ละส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบการจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ
4. เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หากไม่มีการชำระเงินค่าทัวร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เฉพาะการส่งจองทัวร์เท่านั้น ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์
1. ยกเลิกก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วน (เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการต่างประเทศ)
2. ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% (จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ)
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% (จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ) สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง


เงื่อนไขการจอง และ ชำระเงิน

เฉพาะการตัดกร๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และ บริษัททัวร์ผู้ซื้อเท่านั้น
1.มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 35 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทันทีในวันที่จองเท่านั้น
2. ยอดที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 35 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์) หากชำระเงินค่าทัวร์ไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
3. หากชำระเงินในแต่ละส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบการจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ
4. เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หากไม่มีการชำระเงินค่าทัวร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เฉพาะการตัดกร๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และ บริษัททัวร์ผู้ซื้อเท่านั้น
1. ยกเลิกก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วน (เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการต่างประเทศ)
2. ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% (จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ)
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% (จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ)


กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขเฉพาะการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการเดิมยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
– ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น และ ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น และกำหนดการเดินทาง (ทางบริษัทฯ ดำเนินการให้)
– สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)


คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ้อมูลเพิ่มเติม บัตรโดยสารเครื่องบินที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรโดยสารเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถเลือกวันเดินทางกลับได้ และ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง บัตรโดยสาร ไม่สามารถยกเลิก หรือ คืนเงินบางส่วนได้

ข้อมูลเพิ่มเติมกระเป๋าสัมภาระ

สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินอยู่ที่ 20 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักเกินจากที่ระบุไว้ จะมีการเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ลูกค้าสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มเติมได้ ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทางกับทางบริษัทฯ
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม.(สูง) x 36 ซม.(กว้าง) x 23 ซม. (หนา)
กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี แต่สามารถซื้อประกันความเสียหายกระเป๋าสัมภาระ เพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม โรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (single) และห้องคู่ (Twin/ Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันกรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ

เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย การระบาด ของโรคติดต่อ ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป และสายการบิน หรือ ในส่วนของการบริการต่างประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยวยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขข้อที่ 4.1 ได้เท่านั้น
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ พายุ หิมะตกหนัก ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะปรับโปรแกรมการเดินทางตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือ คืนค่าใช้จ่ายส่วนนั้นๆ ให้ท่าน

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากเที่ยวบินล่าช้า สภาพอากาศ หิมะตกหนัก พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ สภาพการจราจร การระบาดของโรคติดต่อ การเมือง เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดการยกลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ พายุ หิมะตกหนัก ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม(ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ)
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการขึ้นยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบหรี่ / ปลอดยุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทชิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนื่องมาจากการกระทำที่สือไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
การบริการของรถนัสนำเทียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการได้วันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่เวลาได้ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วัน้สาร์ – อาทิตย์ การจราจรอาจติดขัด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยว ปละ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และขับรถรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางใรบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
หมายเหตุ : กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู้เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าท้วร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออก
เดินทางไปไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

ปัจจุบัน ประเทศไทยถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสียงต่ำ แต่ถ้าการจัดกลุ่มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ก็อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องต่างๆ เช่น มาตราการกักตัว การตรวจหาเชื่อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน รวมทั้งการสำแดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลด้วยต้นเองให้ดี นอกจากนี้ ก่อนออกเดินทาง ขอแนะนำให้ทำประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ


การขอ VISA

– ปัจจุบัน คุณต้องยื่นขอ VISA เพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น
– ในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว คุณต้องซื้อทัวร์แล้วเดินทางไปกับบริษัททัวร์


วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu