fbpx

แพ็กเพจทัวร์ : Very good Taiwan 4วัน 3คืน เริ่ม 15,888 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿15,888

ร้านค้า : ChillTravel

แพ็กเพจทัวร์ Very good Taiwan 4วัน 3คืน  (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566
 • พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน
 • พิเศษ! อาหาร เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย่หลิว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน
 • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย 
 • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
 • อุทยานเหย่หลิว
 • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101
 •  ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

แพ็กเพจทัวร์ : Very good Taiwan 4วัน 3คืน เริ่ม 15,888 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่ (บาท)
พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)
03-06 พฤศจิกายน 6517,8885,500
06-09 พฤศจิกายน 6516,8885,500
10-13 พฤศจิกายน 6517,8885,500
17-20 พฤศจิกายน 6517,8885,500
20-23 พฤศจิกายน 6516,8885,500
24-27 พฤศจิกายน 6517,8885,500
04-07 ธันวาคม 6516,8885,500
11-14 ธันวาคม 6516,8885,500
15-18 ธันวาคม 6517,8885,500
21-24 ธันวาคม 6517,8885,500
29 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 6629,8885,500
31 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 6629,8885,500
05-08 มกราคม 6617,8885,500
12-15 มกราคม 6617,8885,500
19-22 มกราคม 6617,8885,500
02-05 กุมภาพันธ์ 6616,8885,500
03-06 กุมภาพันธ์ 6616,8885,500
08-11 กุมภาพันธ์ 6615,8885,500
09-12 กุมภาพันธ์ 6619,8885,500
19-22 กุมภาพันธ์ 6615,8885,500
23-26 กุมภาพันธ์ 6616,8885,500
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 6615,8885,500
02-05 มีนาคม 6620,8885,500
05-08 มีนาคม 6615,8885,500
09-12 มีนาคม 6616,8885,500
11-14 มีนาคม 6616,8885,500
16-19 มีนาคม 6616,8885,500
18-21 มีนาคม 6616,8885,500
22-25 มีนาคม 6615,8885,500
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี  4,000 บาท )

FLIGHT:
DEPARTURE  :  VZ562   BKK-TPE   10.05-14.40
RETURN         :  VZ563   TPE-BKK   15.40-18.35
เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)  น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.


วันที่หนึ่ง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน – เมืองไทเป –ป้อมปราการซาน โดมินโก – ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย – ถนนโบราณตั้นสุ่ย   

07.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน VIETJET(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
10.05 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ562
14.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป TaiPei เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล แลยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย 

                            
พาท่านเดินทางชม ป้อมปราการซาน โดมินโก (Fort San Domingo) ป้อมปราการแห่งนี้ เป็นปราการเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของไต้หวัน ถูกสร้างในปี 1628 โดยกลุ่มชาวสเปนและถูกกลุ่มชาวดัตช์บุกยึดและขับไล่ชาวสเปนออกไป จึงถูกก่อสร้างขึ้นใหม่จากหิน เปลี่ยนชื่อเป็น “ป้อมปราการหงโหมว” แปลว่า ป้อมปราการเมืองของพวกหัวแดง และถูกการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อใช้เป็นสถานกงสุล มีการออกแบบอย่างลงตัวผ่านโครงสร้างอิฐสีแดง ป้อมนี้สามารถมองเห็นแม่น้ำตั้นสุ่ยได้อย่างชัดเจน เหมาะแก่การชมวิวใกล้ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน วิวสวยงามเกินคำบรรยาย

จากนั้นพ่าทานเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย (Tamsui Fisherman’s Wharf) ท่าเทียบเรือแห่งนี้มีลักษณะเป็นปากแม่น้ำตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตำบลตั้นสุย เมืองนิวไทเป เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้าและเขตการค้าสำคัญทางตอนเหนือของไต้หวันตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้รับการพัฒนาโดยรัฐบาลเมืองนิวไทเปให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนช่วงเย็นของชาวไต้หวันซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2001 จนกลายเป็นแหล่งรวมตัวทั้งของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในที่สุด จากนั้นให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในการช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณตั้นสุ่ย (Tamsui Old Street) ถนนคนเดินยอดฮิตที่เดินทางง่ายและรวดเร็วที่สุดในบรรดาถนนในเมือง นิวไทเป ที่นี่มีสินค้ามากมายให้เลือก มีอาหารทะเล ขนมขึ้นชื่อ กระเป๋า เสื้อผ้า และสินค้าอีกมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)  พิเศษ! อาหารใต้หวันสูตรต้นตำรับ
ที่พัก : New Taipei Hot Spring Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่ 2 : เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา –ร้านชา TEA SHOP – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantouมณฑลที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน พื้นที่ที่ได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” ด้วยภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาสูงใหญ่มากมายสลับกับป่าสีเขียวชอุ่มที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งมณฑล มณฑลหนานโถวนั้นเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเลยทีเดียว จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์

จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดสวนกวง (Xuanguang Temple) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยันและทะเลสาบจันทรา ภายในวัดมีรูปทองคำของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)  พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี

วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปราถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ จากนั้นพาท่านไปช้อปกันที่ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะ จากนั้นพาท่านไป ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน อยู่ที่เมืองไทจง ความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปกัน เพื่อไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน ให้ท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก : CU Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่ 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานธรณีเหย่หลิว – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  -ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)

นำท่านเดินกลับสู่ เมืองไทเป TaiPei เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ พาท่านเดินทางไปช้อป ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) ไต้หวันนิยมปลูกสับปะรดกันอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นแหล่งผลิดสินค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด แยมสับปะรด อีกทั้งยังมีการนำสับปะรดมาทำเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดี เนื้อเค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไต้หวัน
จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง ด้านมีหลังคาทรง เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) พิเศษ! เมนู ซีฟู้ดเหย่หลิว

พาทุกท่านเดินทางถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ อุทยานธรณีเหย่หลิว (Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเหย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง พื้นที่ของอุทยานเหย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา Datun และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลทำให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีร้านน้ำชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอาง (Cosmetic shop) มีสินค้ามากมายขึ้นของใต้หวันและแบรนด์ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันหรือจะนำเป็นของฝากก็ได้เช่นกัน จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อป ปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน แลนด์มาร์ค สำคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนที่พลาดไม่ได้คือ การไปชิมนมใต้หวันต้นตำรับ ที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดชาของใต้หวัน เพื่อไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน ให้ท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก : PaPa Whale Hotel Ximending 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่ 4 : Germanium Shop – วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

นำท่านไปชมสินค้าส่งออกชื่อดังของ ใต้หวันที่ศูนย์ Germanium Shop  เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดลุ ในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่นและยังลดอาการปวดอีกด้วย

จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชม วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

จากนั้นนพาท่านเดินทางไปถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 นับเป็นแลนด์มาร์กที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวัน และเป็นตึกที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของชาวไต้หวัน ทั้งสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นไป ชั้นที่ 89 ของตึกไทเป เป็นชั้นสำหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของไต้หวันที่มีสินค้าหรูหรา แฟชั่น ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึกไทเป)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) พิเศษ! เมนู เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

15.40 น.  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน VIETJET(VZ) เที่ยวบินที่ VZ563
18.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  เมื่อเดินทางถึงใต้หวัน ผู้เดินทางจะได้รับชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทั้งหมด 4 ชุดที่สนามบินโดยให้ตรวจทุกๆ 2 วัน (เริ่มตรวจทันทีในวันที่เดินทางมาถึงใต้หวัน) *ผู้เดินทางเข้าใต้หวันจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีหน่วยงานขอดู แต่ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานให้หน่วยงานใดๆ *

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน VIETJET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

วิธีจองสั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. 
เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– 
ชื่อเเพ็กเกจ
– 
//ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– 
จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่านเด็กกี่ขวบ)

 

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!
X

Main Menu