fbpx

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน เกาสง อาหลีซาน สักการะขอพรวัดดังไต้หวัน

฿17,900

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน เกาสง อาหลีซาน สักการะขอพรวัดดังไต้หวัน

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2566

เริ่มต้นเพียง 17,900

 • สัมผัสธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
 • นั้งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
 • ไหว้ขอพรวัดฝอกวงซาน วัดพุทธศาสนาที่อลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
 • นั้งเรือข้ามฟาก เที่ยวชม ถนนโดบราณสือจิน สะพานหมุน
 • เดินเล่นคลังสินค้า KW2
 • เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้
 • ห้องสมุดโบราณฟงอี้
 • ห้างโกโระโกะ
 • ตลาดลิ่วเหอ
 • ท่าเรือ Pier 2 Art
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน เกาสง อาหลีซาน สักการะขอพรวัดดังไต้หวัน

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2566

เริ่มต้นเพียง 17,900

 • สัมผัสธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
 • นั้งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
 • ไหว้ขอพรวัดฝอกวงซาน วัดพุทธศาสนาที่อลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
 • นั้งเรือข้ามฟาก เที่ยวชม ถนนโดบราณสือจิน สะพานหมุน
 • เดินเล่นคลังสินค้า KW2
 • เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้
 • ห้องสมุดโบราณฟงอี้
 • ห้างโกโระโกะ
 • ตลาดลิ่วเหอ
 • ท่าเรือ Pier 2 Art

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
14 – 17 มกราคม 256617,9004,500
02 - 05 กุมภาพันธ์ 256617,9004,500
09 - 12 กุมภาพันธ์ 256618,9004,500
16 - 19 กุมภาพันธ์ 256618,9004,500
23 - 26 กุมภาพันธ์ 256618,9004,500
02 - 05 มีนาคม 256618,9004,500
04 - 07 มีนาคม 256618,9004,500
09 – 12 มีนาคม 256618,9004,500
16 – 19 มีนาคม 256618,9004,500
23-26 มีนาคม 256618,9004,500
30 มีนาคม – 02 เมษายน 256618,9004,500

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ประเทศใต้หวัน – ห้างโทโระโกะ – มณฑลเจียอี้

 • 09.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
 • 11.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง โดย สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE)  เที่ยวบินที่ WE688
 • 16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ประเทศไต้หวัน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านเดินทางสู่ ห้างโทโระโกะ (Toroko Park) ห้างใหญ่อันดับสองของไต้หวัน เป็นห้างที่มีพื้นที่ด้านในห้าง และ ลานด้านนอก ประกอบร้านอาหาร และศูนย์รวมสินค้ามากมาย นอกจากจะมีสินค้าให้เลือกซื้อกันแล้ว ที่นี่มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาก เช่น ชิงช้าสวรรค์ ลานปั่นจักรยานของเด็ก ลานรถแข่ง และมุมเช็คอินอีกมากมาย แถมยังมีรางรถไฟน่ารักๆวิ่งผ่านลานด้านนอกห้างอีกด้วย

 • เย็น อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มณฑลเจียอี้ เป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล มณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ
  ที่พัก : Ren Yi Lake Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สอง มณฑลเจียอี้ – ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน  – เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน – ตลาดลิ่วเหอ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่1)
 • พาท่านไปช้อปปิ้งกันที่ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วยจากนั้นพาทุกท่านไปนั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ที่อุดมไปด้วยพลังชี่ ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้นั่นเอง

 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง (Kaohsiung) เป็นเมืองหลวงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน ที่เจริญเป็นอันดับสองของประเทศ เมืองสำคัญทางตอนใต้ที่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน อีกทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเวิลด์เกม 2009 อีกด้วย เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากไม่แพ้เมืองไทเปเลย ไม่ว่าจะเป็น วัดที่งดงาม, ทะเลสาบ, ย่านเมืองเก่า, ศูนย์ศิลปะ และห้างขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรที่ วัดฝอกวงซาน (Fo Guang Shan Buddha Museum) เป็นวัดพุทธศาสนาที่อลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีขนาดกว้างใหญ่ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง มีฉากหลังเป็นภูเขาและท้องฟ้าอันสดใส ทำให้วัดนี้สวยงามเป็นอย่างมาก

 • จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดลิ่วเหอ (Liu He Market) เป็นตลาดกลางคืนชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง ที่มีขายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่ทำมาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่าติดทะเล

 • เย็น อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
  ที่พัก : Guide Hotel Kaohsiung หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม เมืองเกาสง – นั่งเรือข้ามฟาก – ถนนโบราณสือจิน – สะพานต้ากั่ง – ท่าเรือ Pier 2 Art – ห้างสรรพสินค้า KW2

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
 • นำทุกท่านขึ้นเรือข้ามฟากไป ถนนโบราณสือจิน (Cijin Old Street) เป็นถนนโบราณที่มีของขายมากมาย สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านอาหารทะเลสดสไตล์กลางแจ้ง อีกทั้งยังมี ปลาสด เนื้อ ผัก และของกินเล่นที่หายากของไต้หวัน ที่นี่เหมาะสำหรับการเดินเล่นและช้อปปิ้งขนาดเล็กที่ยังคงรักษาความดั้งเดิม และบ้านเมืองโบราณไว้อีกด้วย

 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ สะพานต้ากั่ง หรือ สะพานหมุน (Great Harbor Bridge) ตั้งอยู่ในเขตหยานเฉิง บริเวณคลองที่ 3 ของท่าเรือเกาสง ประเทศไต้หวัน ความเก๋ของสะพานแห่งนี้ก็คือ ตัวสะพานสามารถหมุนแบบ 180 องศา เป็นสะพานหมุนแนวนอนแห่งแรกในไต้หวัน การหมุนในแนวนอนจะแล้วเสร็จภายใน 3 นาที ทำให้เรือสามารถผ่านไปได้ สะพานแห่งนี้ยังเป็นสะพานหมุนที่ยาวที่สุดในเอเชียอีกด้วย

 • จากนั้นพาท่านเดินเล่น ท่าเรือ Pier 2 Art เป็นศูนย์แหล่งรวมงานศิลปะของเมืองเกาสง เป็นสถานที่สุดฮิต หากมาเมืองเกาสงแล้วห้ามพลาดที่จะมา ที่นี่มีจุดถ่ายรูปหลายมุมมาก และยังมีรถไฟผ่านริมแม่น้ำที่ใกล้ท่าเรืออีกด้วย นอกจากจะเป็นแหล่งรวมงานศิลป์ งานครีเอทีฟ หลากหลายแล้ว ยังมีร้านอาหารตามทางเดิน และมีบรรยากาศที่เป็นงานศิลป์ของ อาคารชิคๆ แถมยังติดกับท่าเรือ ยิ่งทำให้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เยอะมากขึ้น

 • เย็น อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • ใกล้ๆกันจะมี ห้างสรรพสินค้า KW2 ห้างสรรพสินค้าเล็กๆ ติดกับท่าเรือ เป็นห้างที่น่ารัก ออกแนวงานอาร์ทชิคๆ รอบๆจะมีมีสถานที่เช็คอิน เช่น ม้าหมุนสีขาวน่ารักๆ ลานข้างหน้ามองเห็นทะเลและคลังเรือที่จอดอยู่มากมาย ภายในห้างมีของขายหลากหลาย ทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนม หนังสือ ของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซท้อตามอัธยาศัย
  ที่พัก : Guide Hotel Kaohsiung หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สี่ เมืองเกาสง – ร้านพายสัปปะรด – เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ – ห้องสมุดโบราณฟงอี้ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
 • พาท่านไปช้อปปิ้งกันที่ ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) ไต้หวันนิยมปลูกสับปะรดกันอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นแหล่งผลิดสินค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด แยมสับปะรด อีกทั้งยังมีการนำสับปะรดมาทำเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดี เนื้อเค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเกาสง เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ (Dragon Tiger Pagodas Ciji Temple) หรือเรียกตามชื่อจีนว่า เจดีย์หลงหู ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดฉือจี้ ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระเหลียนฉือถัน ดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเซิงต้าตี้ที่เป็นเทพแห่งการรักษา เชื่อกันว่าถ้าเดินเข้าทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว

 • จากนั้นนำท่านชม ห้องสมุดโบราณฟงอี้ (Kaohsiung Fongyi Academy) เป็นสถาบันกวดวิชาเดิมในสมัยราชวงศ์ชิงของไต้หวันในเขต เฟิงซาน เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน และเป็นสถาบันขงจื๊อที่ได้รับการอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
 • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • 17.15 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE)  เที่ยวบินที่ WE689
 • 19.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*************************************

 


หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น 

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

 

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

เมื่อเดินทางถึงใต้หวัน ผู้เดินทางจะได้รับชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทั้งหมด 4 ชุดที่สนามบิน โดยให้ตรวจทุกๆ 2 วัน (เริ่มตรวจทันทีในวันที่เดินทางมาถึงใต้หวัน) *ผู้เดินทางเข้าใต้หวันจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีหน่วยงานขอดู แต่ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานให้หน่วยงานใดๆ *

 

เงื่อนไขการให้บริการ

การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท 

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
 2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
 3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 


 

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu