ทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์…เรารักลาวใต้

฿9,888

ทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์…เรารักลาวใต้

 • วัดพูสะเหล่า
 • วัดภูพร้าว
 • ปราสาทหินวัดภู
 • ไร่กาแฟที่สวยที่สุดในเมืองปากซอง
 • น้ำตกตาดฟาน
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์…เรารักลาวใต้

เดินทาง เมษายน – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น 9,888

 • วัดพูสะเหล่า
 • วัดภูพร้าว
 • ปราสาทหินวัดภู
 • ไร่กาแฟที่สวยที่สุดในเมืองปากซอง
 • น้ำตกตาดฟาน

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
06 – 08 เมษายน 256613,8883,000
13 – 15 เมษายน 256616,8883,000
14 – 16 เมษายน 256616,8883,000
21 – 23 เมษายน 25669,8883,000
28 – 30 เมษายน 256613,8883,000
05 – 07 พฤษภาคม 256613,8883,000
12 – 14 พฤษภาคม 25669,8883,000
19 – 21 พฤษภาคม 256610,8883,000
26 – 28 พฤษภาคม 256610,8883,000
02 – 04 มิถุนายน 256610,8883,000
09 – 11 มิถุนายน 256610,8883,000
16 – 18 มิถุนายน 256610,8883,000
23 – 25 มิถุนายน 256610,8883,000
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 256610,8883,000
07 – 09 กรกฎาคม 256610,8883,000
14 – 16 กรกฎาคม 256610,8883,000
21 – 23 กรกฎาคม 256610,8883,000
28 – 30 กรกฎาคม 256613,8883,000
04 – 06 สิงหาคม 256610,8883,000
11 – 13 สิงหาคม 256613,8883,000
18 – 20 สิงหาคม 256610,8883,000
25 – 27 สิงหาคม 256610,8883,000
01 – 03 กันยายน 256610,8883,000
08 – 10 กันยายน 256610,8883,000
15 – 17 กันยายน 256610,8883,000
22 – 24 กันยายน 256610,8883,000
29 กันยายน – 01 ตุลาคม 256610,8883,000
06 – 08 ตุลาคม 256613,8883,000
13 – 15 ตุลาคม 256613,8883,000
20 – 22 ตุลาคม 256613,8883,000

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  – วัดภูพร้าว – ด่านช่องเม็ก – วัดพูสะเหล่า ปากเซ – พักเมืองปากเซ

 • 07.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
 • 10.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ220
 • 11.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันในเมืองอุบลราชธานี
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก แวะชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของ จ.อุบลฯ  ด้วยความสวยงามของตัวโบสถ์ ที่ผสมผสานงานศิลปะร่วมสมัยล้านนากับล้านช้างเข้ากันแบบวิจิตรบรรจงได้อย่างลงตัว และวิวทิวทัศน์ในบริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และเทือกเขากั้นระหว่างชายแดนไทย-ลาว  แลนด์มาร์คหรือเอกลักษณ์ของวัดที่ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคือ ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไป ด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ขณะรอตรวจเอกสารผ่านแดน ท่านสามารถเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆด่านช่องเม็ก และสปป.ลาวจับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free Shop ของฝั่งลาวหรือแลกเงินสกุลกีบตามอัธยาศัย

**เอกสารที่ใช้แสดงตรงจุดนี้ คือ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มปัจจุบันที่มีอายุคงมากกว่าเหลือ 6 เดือน และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส เช่น วัคซีนพาสปอร์ตแบบเล่ม, ชนิดอิเล็กทรอนิกส์**

 • ออกเดินทางสู่ เมืองปากเซ ศูนย์กลางแขวงจำปาสักระยะทางประมาณ 45 กม. 
 • นำท่านชม วัดพูสะเหล่า ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับสะพานลาว-ญี่ปุ่น เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปากเซ มองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองสง่างามบนเนินผา บริเวณโดยรอบวัดยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กตั้งเรียงรายอีกมากมาย ถือได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวเมืองปากเซที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
 • ที่พัก โรงแรม โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง ปราสาทหินวัดพู – ตาดฟาน – ปากซองไฮแลนด์ – ฟาร์มอาโกร – พักเมืองปากซอง

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 • นำท่านไปยัง ปราสาทหินวัดภู หรือที่นักโบราณคดีลาว เรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทศิลปะ ขอมยุคก่อนนครวัดอายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายรัชกาล ตั้งอยู่ ณ ภูเกล้า สัมผัสร่องรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหิน รูปพระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ชาติ แห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว เมื่อปี  พ.ศ. 2545

 • เดินทาง มุ่งสู่ที่ราบสูงบอละเวน, เมืองปากซอง
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 • จากนั้นนำท่านชมน้ำตกธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางไร่ชา กาแฟ น้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝด ที่เกิดจากหินทรายตระการตา จากตาดฟานรีสอร์ท แหล่งพักของคนรักธรรมชาติ เดิมบริเวณนี้เป็นปากปล่องภูเขาไฟ จึงทำให้มีลักษณะเป็นเหวลึกลงไปเหมือนปากปล่อง รายล้อมไปด้วยป่าเขาสีเขียว แถมมีหมอกจางๆ จากละอองน้ำตกขนาดใหญ่ และสำหรับท่านที่ชอบความท้าทาย สามารถโหนสลิงเพื่อชมความอลังการของน้ำตกอย่างใกล้ชิด **ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมกับค่าโหนสลิง ราคาท่านละ 1,200บาท**

 • จากนั้นแวะชมบรรยากาศไร่กาแฟเบียร์ช้าง ไร่กาแฟที่กว้างใหญ่ ที่รู้จักกันในนาม ปากซองไฮซ์แลนด์   เนื้อที่ 19,000 ไร่ บนที่ราบสูง บอละเวน (Bolaven Plateua) เมืองปากซอง เป็นจุดชมวิวไร่กาแฟอาราบิก้า  ที่สวยงามที่สุดของเมืองปากซอง

 • เข้าชมสวนผัก AGRO VEGE FARM  มีพื้นที่ประมาณ 40 เฮกตาร์ (250 ไร่) ปลูกพืชผักมากกว่า 77 ชนิด โดยสามารถผลิตพืชผักปลอดสารพิษ อาทิ ผักสลัด มะเขือเทศ แตงกวา ผักกาดขาว ต้นหอม หน่อไม้ฝรั่ง และพริก ภายในฟาร์มมีโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 23 หลัง โรงเรือนคัดเกรด 1 หลัง และโรงเรือนขยายกล้าพันธุ์ 1 หลัง ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม   

 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
 • ที่พัก โรงแรม โรงแรมปากซองแดนงาม โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม น้ำตกตาดเยือง – ด่านช่องเม็ก – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำที่ทอดลงมาจากหน้าผาทำให้น้ำแตกกระเซ็นเป็นละอองที่สวยงาม และยังมีจุดชมวิวสำหรับถ่ายรูปที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

 • จากนั้นนำท่านไปด่านช่องเม็ก ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีในขณะผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือผ่านแดนตม.ไทย–ลาว   
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
 • 16.25 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ225
 • 17.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และการบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับคนไทย กรณีมีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางลาวได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศลาวไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน

 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์/อีเมล์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 • เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด 
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่ประเทศลาว)
 1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 7. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 11. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 13. บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน
 14. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 15. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 16. เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 
 17. ผู้เดินทางไปประเทศ สปป.ลาวจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสฉบับจริงหรือสำเนา (อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง)

Main Menu