fbpx

ทัวร์ยุโรป 10 วัน 7 คืน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

฿99,900

ร้านค้า : Admin

ทัวร์ยุโรป 10 วัน 7 คืน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2566
 • สต็อกโฮล์ม
 • คาลสตัท
 • เมืองออสโล
 • เมืองเกโล่
 • เมืองเบอร์เก้น
 • โคเปนเฮเก้น
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ยุโรป 10 วัน 7 คืน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2566
 • สต็อกโฮล์ม
 • คาลสตัท
 • เมืองออสโล
 • เมืองเกโล่
 • เมืองเบอร์เก้น
 • โคเปนเฮเก้น

อัตราค่าบริการ

เดินทางราคาพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
15-24 มี.ค.99,90015,000
10-19 / 11-20 เม.ย. (สงกรานต์)109,90015,000
6-15 เม.ย.99,90015,000
25 เม.ย.-4 พ.ค.99,90015,000
26 เม.ย.-5 พ.ค.99,90015,000
27 เม.ย.-6 พ.ค.99,90015,000
28 เม.ย.-7 พ.ค.99,90015,000
19-28 พ.ค.99,90015,000
2-11 มิ.ย.99,90015,000

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 

 • 01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385  ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK157 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเที่ยวชม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่   ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • นำท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

 • จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 เมตร
 • ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า

วันที่สาม สต็อกโฮล์ม-คาลสตัท-เมืองออสโล    

 • เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางต่อไปสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย
 • ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Quality Hotel Expo หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ปราสาท Akershus-อุทยานฟร็อกเนอร์-เมืองเกโล่  

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านสู่อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์ นำท่านชมบริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์
 • เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกีจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและทำกิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูร้อน
 • ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-FLAMSBANA TRAIN-เมืองเบอร์เก้น   

 • เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองกู๊ดวาเก้น และนำท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน เรือจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเดินทางไปยัง เมืองฟลอม (Flam)
 • เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่ เมืองมีร์ดาล ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติกที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำที่งดงามตลอด จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเบอร์เก้น เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ นำท่านชมเขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี
 • ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Zander K Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก เมืองเบอร์เก้น-ย่านบริกเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมืองเกโล่   

 • เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านชม เมืองเบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ ย่านบริกเก้น เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ (Unesco) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่สำหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศ  ไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ำอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ทำให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทำให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด
 • เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) หนึ่งซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกีจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและทำกิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูร้อน
 • ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เมืองออสโล-ศาลาว่าการเมืองออสโล-เรือสำราญ DFDS     

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย
 • เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม  ริมออสโลฟยอร์ด ได้เวลานำท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

 • 16.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขาย เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ สำหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้สำหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด
 • ค่ำ  บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
 • พักค้างคืนบนเรือสำราญ หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด โคเปนเฮเก้น-ปราสาทโรเซนบอร์ก-อมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์       

 • เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 • 09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947
 • เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ก พระราชวังฤดูร้อนใจกลางเมืองโคเปนเฮเก้น เป็นพระราชวังที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังโรเซนเบิร์กนั้นได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งไฮไลท์สำคัญในการเข้าชมคือการชมเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (The Crown Jewels) ของราชวงศ์เดนมาร์ก ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดที่จัดแสดงอยู่ที่นี่ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้น
 • ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Scandic Falkoner หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-สนามบิน-ดูไบ  

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือ  ลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก นำท่านถ่ายรูป น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
 • 15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ  

 • 03.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 13.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ที่พักบนเรือสำราญ (ห้องพักแบบ OUTSIDE CABIN)
 • ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
 • ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว
 • หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์

 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโรx 8 วัน = 16 ยูโร )
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ เมื่อท่านทำการชำระมัดจำแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 • ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 • สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น
 • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่านสามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ)
 • หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
 • สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ
 • โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม
 • เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนดระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต)

วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า)
 • PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น Vaccine Passport
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป
 • สำเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า
  -ในกรณีที่ทำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงานที่ทำ รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง
  -ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
  -ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า
 • หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่นSTATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 • การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า
 • ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะข้อมูลที่ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
 • การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได้
 • รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้
 • ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu