fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน3คืน ฮานอย ซาปา หมกโจว เที่ยวสะพานกระจกบาจลอง

฿15,888

ร้านค้า : Admin

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน3คืน ฮานอย ซาปา หมกโจว เที่ยวสะพานกระจกบาจลอง

เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 66

ราคาเริ่มต้น 15,888

 • เที่ยวหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
 • พิชิตยอดเขาฟานซีปัน
 • ถนนคนเดิน ก๊กเลี๊ยว
 • สะพานกระจกบาจลอง
 • น้ำตกโต๋เย๋ม
 • สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
 • ไร่ชารูปหัวใจ
 • ถนน 36 สาย
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน3คืน ฮานอย ซาปา หมกโจว เที่ยวสะพานกระจกบาจลอง

เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 66

ราคาเริ่มต้น 15,888

 • เที่ยวหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
 • พิชิตยอดเขาฟานซีปัน
 • ถนนคนเดิน ก๊กเลี๊ยว
 • สะพานกระจกบาจลอง
 • น้ำตกโต๋เย๋ม
 • สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
 • ไร่ชารูปหัวใจ
 • ถนน 36 สาย

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
26-29 มกราคม 6616,8884,500
02-05 กุมภาพันธ์ 6616,8884,500
16-19 กุมภาพันธ์ 6616,8884,500
16-19 มีนาคม 6616,8884,500
23-26 มีนาคม 6616,8884,500
30 มีนาคม – 02 เมษายน 6616,8884,500
31 มีนาคม – 03 เมษายน 6615,8884,500
07-10 เมษายน 6616,8884,500
05-08 พฤษภาคม 6616,8884,500
12-15 พฤษภาคม 6616,8884,500
19-22 พฤษภาคม 6615,8884,500
26-29 พฤษภาคม 6615,8884,500
08-11 มิถุนายน 6615,8884,500
16-19 มิถุนายน 6615,8884,500
22-25 มิถุนายน 6615,8884,500
30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 6615,8884,500

 

วันที่หนึ่ง   ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – ตลาดคนเดินซาปา

 • 04.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • 07.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD642
 • 08.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ทำให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝรั่งเศส
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม
 • นำท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat  Cat Village) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม มีทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได และที่นี่ยังมีขายของที่ระลึกที่ทำจากฝีมือของชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวม้งโบราณที่อนุรักษ์อาชีพหัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้ จากนั้นนำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด
  ที่พัก : Azure Sapa Hotel Hotel / Sapa Green Convention Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  **ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สอง  ซาปา – Moana Sapa Café – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan – นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่ – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – ร้าน otop  –  เมืองฮานอย

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
 • พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นำท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน “หลังคาอินโดจีน” โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง Muong Hoa เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียว

 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Van Sam Fanxipan Buffet อาหารนานาชาติ
 • บ่าย นำท่านเดินทางผ่าน เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมี เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย แวะช้อปปิ้งร้าน Otop เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย
 • ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5)  นำท่านเดินทางกลับที่พัก เมืองฮานอย
  ที่พัก :Halais Hanoi hotel* / Chalcedony Hanoi  * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  **ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สาม   เมืองหมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม – สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก  – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ – ตลาดหมกโจว

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
 • เดินทางสู่ เมืองหมกโจว เป็นผืนดินที่สงบเงียบ อากาศบริสุทธิ์และมีความสวยสดงดงามของธรรมชาติ ทำให้มกโจวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักจะเลือกไปเที่ยว เสน่ห์ของเมืองมกโจว อยู่ตรงที่มีดอกไม้นานาชนิด มีดอกพรุนและดอกท้อสีขาวจะบานสะพรั่งอวดสีสันบริสุทธิ์  แวะถ่ายภาพ ชมความสวยงามของ น้ำตกได๋เย๋ม (Dai Yem Waterfall) เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมอย่างมาก ด้วยความสวยงามของน้ำตก บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสละอองน้ำตก ที่ไหลลงมาจากยอดผา ทำให้ท่านรู้สึกได้ผ่อนคลายเมื่ออยู่ที่น้ำตกแห่งนี้

 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
 • พาทุกท่านเช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง (Bach Long Glass Bridge) สะพานกระจกแห่งใหม่ล่าสุดในเวียดนาม กับสถิติสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ถูกบันทึกใน Guinness World Records อีกด้วย และมีความยาวขนาด 632 เมตร สะพานตั้งอยู่ระหว่างป่าหุบเขาที่มกโจวทางตะวันตกของฮานอย มีความหมายว่ามังกรขาว สะท้อนผ่านวัตถุที่ทำสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาวสว่างยึดพื้นกระจกใส มีความสูงจากพื้นดินราว 150 เมตร วิวโดยรอบจากสะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขา

 • พาทุกท่านเข้าชม สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ หมกโจว สวนดอกไม้ที่อยู่ท่ามกลางภูเขาอันเขียวขจี ปลูกดอกไม้จำนวนมาก สีเด่นๆ จากสีเหลืองของดอกทานตะวัน สีแดงของดอกไก่ สีม่วงของไวโอเล็ต และ สีเขียวของหญ้าล้วนสร้างสีสันให้กับสวนดอกไม้แห่งนี้ แวะช้อปปิ้ง ตลาดหมกโจว มีสินค้ามากมาย อาธิ ขนม อาหารพื้นเมืองของเวียดนามเหนือ เสื้อผ้า และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8)
  ที่พัก : Moung Thanh Holiday Moc Chau 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  **ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สี่ ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหัวใจ –  เมืองฮานอย –  ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
 • เดินทางสู่ ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหัวใจ ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเมืองหมกโจว นอกจากท่านจะได้สัมผัสอากาศธรรมชาติแล้ว ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และโดดเด่นมากที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ อีกทั้งไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย หนึ่งในกิจกรรมนิยมกันก็ ก็คือการเช่าชุดพื้นบ้านสีสันสดใส แล้วถ่ายรูปเล่นในไร่ชา

 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ  ที่นี้จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฮานอย เพราะมีสินค้าเกือบทุกชนิดอยู่ที่นี้
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจำชาติเวียดนาม ท่านละ 1ชิ้น
 • 20.50 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD645
 • 22.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

*******************************************


 

เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

เงื่อนไขการให้บริการ

การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท 

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 • *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
 3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน Air Asia (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 9.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu