ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 6 วัน 4 คืน โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว ชมสวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ

฿59,888

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 6 วัน 4 คืน โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว ชมสวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ

 • เดินทาง เมษายน 2566
 • ชมทุ่งดอกไม้นานาชนิด ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
 • สักการะ พระใหญ่โบุกสึ แห่งเมืองนารา
 • เยือนหมู่บ้านน้ำใส
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
 • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
 • ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ แห่งเมืองเกียวโต
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 6 วัน 4 คืน โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว ชมสวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ

 • เดินทาง เมษายน 2566
 • ชมทุ่งดอกไม้นานาชนิด ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
 • สักการะ พระใหญ่โบุกสึ แห่งเมืองนารา
 • เยือนหมู่บ้านน้ำใส
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
 • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
 • ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ แห่งเมืองเกียวโต

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
12-17 เมษายน 256659,888.-15,000.-
13-18 เมษายน 256659,888.-15,000.-
14-19 เมษายน 256659,888.-15,000.-
>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<<
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 12,000 บาท/ท่าน**
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ  2,000 บาท/ท่าน/ทริป**
สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)  หักออกจากราคาทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น* 
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม

 • 16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 19.30 น. นำท่านเดินทางสู่  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN606N
 • 21.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ – ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ

 •   00.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 320Q 
 • 07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
 • เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) และ คุชิคัตสึ
 • เดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก นำท่านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และด้านล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 • อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนด้วยกัน ดังนี้
  1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
  2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซํ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
  3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
  4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
  5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน
  6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์สุดทันสมัย
  7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชิงช้าสวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึ่งเป็นชิงช้าที่มีความสูงมากถึง 120 เมตร
  8. Lalaport Expocity แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน พร้อมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสําอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามคํ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ
  ไฮไลท์!!! ใครๆ ก็เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ ทาโกยากิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
 • เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • พักที่ IBIS STYLES OSAKA NAMBA   หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึเดระ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า –  ชมดอกไม้หลากสี ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

 •  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
 • 07.00 น. เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
 • นำท่านสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง ที่คนไทยนิยมเรียก เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางนํ้า ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นนํ้าเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต
 • นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizu-dera) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)แปลเป็นภาษาไทยว่า วัดน้าใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต สร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ.778 นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ารวยมั่งคั่ง ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจ ได้แก่ เสาที่ค้ายันระเบียงวัดขนาดใหญ่ เสาดังกล่าวประกอบไปด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่จานวนร้อยกว่าต้น สร้างขึ้นด้วยไม้ขนาดใหญ่สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว อาคารไม้หลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เมืองเกียวโต
  **ชูครีมร้านดังวัดนํ้าใส YATSU HASHI CHOU
  เมนูเด็ด: ชูครีมชาเขียว
  ภายในร้านมีให้เลือก 3 แบบ ชูครีมรสชาติวนิลา/ชาเขียว ¥300 ซอฟครีมวนิลา/ชาเขียว ¥300 ไอศครีมพัฟรสชาติวนิลา/ชาเขียว ผสมวนิลาและชาเขียว ¥500
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
 • จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย นำท่านสู่ เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
 • นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สําคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ(NABANA NO SATO) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นสวนดอกไม้ที่อลังการงานและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยเป็นสวนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มาก ถึง  300,000 ตารางเมตร ไม่ว่าจะมาฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดูไหนๆก็จะได้พบกับความงดงามของดอกไม้นานาพันธ์มากกว่า 40 สายพันธ์ มีทั้งซากุระ ทิวลิป คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยีย และอื่นๆอีกมาย ที่พากันผลิดอกชูช่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และยังมีโซน Begonia Garden เรือนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร ที่ถูกยกให้เป็นเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นได้นำเอาดอกไม้และต้นไม้หลากหลายสายพันธ์จากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงอย่างงดงาม ยิ่งสายกุหลาบต้องมาเพราะเค้ามีส่วนที่แบ่งให้เป็นโซนเฉพาะสวนกุหลาบให้ได้ดื่มด่ำฟินกันไปยาวๆ ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีมุมให้เก็บภาพประทับใจกลับไปอย่างมากมาย
 • เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ (4) — CASH BACK 2000YEN
 • พักที่ HOTEL THE B NAGOYA  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ณ ภูเขาเทนโจ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 • เดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ(Yamanashi) เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ คุณสามารถเดินทางมาจากกรุงโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย แต่ที่นี่กลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่ห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองหลวง นอกจากภูเขาไฟฟูจิที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นแล้ว คุณยังจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติของทะเลสาบห้าแห่งรอบภูเขาไฟฟูจิ รวมทั้งรีสอร์ตซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงคิโยซาโตะ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อนํ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อนํ้าทั้ง 8 นี้เป็นนํ้าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้นํ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 • เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่ง กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานีกระเช้าด้านล่าง ใช้เวลา 30 นาทีเหนือดาดฟ้าชมวิวขึ้นไปประมาณ 300 เมตร เป็นยอดภูเขาเทนโจที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆ ต่อจากนั้นมีเส้นทางเดินไปยังภูเขามิสึโทเกะ(Mount Mitsutoge) เส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
 • หลังจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีการเชื่อมต่อจากโตเกียวด้วยรถไฟ และรถบัส พื้นที่บริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกของทะเลสาบเป็นที่พัก และออนเซนที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามได้อย่างชัดเจนมุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิ คือชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระจำนวนมากเบ่งบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลับกันแต่อย่างไรก็ตามยอดภูเขาไฟฟูจิมักถูกบดบังด้วยเมฆในช่วงกลางวันแม้สภาพอากาศจะปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้าของทุกๆวัน(ก่อน 9 โมงเช้า) และช่วงบ่ายเย็นๆ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (7) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ที่พัก YUKARI NO MORI YAMANAKAKO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ห้า เมืองยามานาชิ – ร้านชาฟูจิ&ดิวตี้ฟรี  – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
 • เดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ(Yamanashi) เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ คุณสามารถเดินทางมาจากกรุงโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย แต่ที่นี่กลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่ห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองหลวง นอกจากภูเขาไฟฟูจิที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นแล้ว คุณยังจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติของทะเลสาบห้าแห่งรอบภูเขาไฟฟูจิ รวมทั้งรีสอร์ตซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงคิโยซาโตะ จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 • เดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) จากนั้น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

 • นำท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านกลับสู่ เมืองนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาน 1 ชั่มโมง)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10)
 • ที่พัก MYSTAYS PREMIER NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
 • หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (โดยรถบัสโรงแรม)
 • 09.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 301R
 • 13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 16.45 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบิน VN 607N
 • 18.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Main Menu