fbpx

ทัวร์ต่างประเทศ : Switzerland เที่ยวสวิต พิชิต 2 เขา 8 วัน 5 คืน ราคา 79,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿79,900.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : Switzerland เที่ยวสวิส พิชิต 2 เขา 8 วัน 5 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคา 79,900 บาท/ท่าน

 • เดินทาง 18 – 25 กันยายน 2565
 • กรินเดลวาลด์เฟียสต์ หนึ่งในยอดเขายอดนิยม ฉายา Top of Adventure
 • ขึ้นเขากรอนเนอร์แกรท เพื่อชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
 • ซูริค-อินเทอร์ลาเก้น-เลาเทอร์บรุนเน่น-ทาซ-เซอร์แมท-มองเทรอซ์
 • ปราสาทชิลยอง-โลซานน์-กรุงเบิร์น-ลูเซิร์น-ซูริค-น้ำตกไรน์
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ : Switzerland เที่ยวสวิส พิชิต 2 เขา 8 วัน 5 คืน ราคา 79,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

**รับส่วนลด 5,000 บาท** เมื่อจองและชำระมัดจำภายใน 31 พ.ค.65
(
จาก 79,900 ลดเหลือ 74,900)

 • ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 4,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง
 • โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม


บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความฝันของหลายท่าน ประเทศที่อุดมด้วยความงดงามด้านทัศนียภาพและร่ำรวยธรรมชาติอันสมบูรณ์ นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ดังนี้
ซูริค   เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อินเทอร์ลาเก้น  เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย

เซอร์แมท  หมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวายมีเขาแมทเทอร์ฮอร์นตั้งเป็นฉากหลัง

มองเทรอซ์  เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13

โลซานน์  เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชาวไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาด้วย

เบิร์น  เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปี 1983

ลูเซิร์น  เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ชาฟฮาวเซ่น  ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก


วันแรก  : สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.  นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน Qatar Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ  กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรี่ย์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**


วันที่สอง : สุวรรณภูมิ-โดฮา(กาต้าร์)-ซูริค-อินเทอร์ลาเก้น

02.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR837

05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อนำท่านท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.25 น.  นำท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR095

13.40 น.  เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย นำท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ตั้งอยู่เลียบริมแม่น้ำอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส จากนั้นให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ให้ท่านได้ลิ้มรสฟองดูว์อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของสวิส

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Hey Hotel Guest House หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สาม : อินเทอร์ลาเก้น-กรินเดลวาลเฟียสต์-เลาเทอร์บรุนเน่น-ทาซ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้ากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ Grindelwald First (Top of Adventure) หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลี เรื่องดัง Crash Landing on You ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตัวละครในเรื่องได้พบกัน นำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์     Cable car ขึ้นพิชิตยอดเขาบนระดับความสูง 2,168 เมตร นำท่านสู่จุดชมวิวของสถานีเฟียตส์ที่สามารถชม   วิวได้แบบ 360 องศา ทั้งยังเป็นสถานที่ตากอากาศ มีร้านอาหารให้บริการ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศแปลก      ใหม่กับการเดินเล่นเลียบริมผา First Cliffwalk เพื่อเดินชมวิวหน้าผาและจุดชมวิวร้อยล้านหรือมุมมหาชนของกรินเดลวาลด์เฟียตส์ ท่านสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขาต่างๆ เช่น Eiger, Monch,Jungfrau เป็นต้น และยอดเขาต่างๆ ในเขตเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เรียกได้ว่ามีความงามแบบสุดๆ และสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ พร้อมทั้งชมวิวด้านล่าง มองเห็นตัวเมืองกรินเดล  วาลด์ได้อย่างชัดเจน **การขึ้น-ลงกระเช้ากรินเดลวาลด์เฟียตส์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวยไม่มีลมแรง กรณีที่มีกระแสลมแรงหรือมีการซ่อมบำรุง ไม่เปิดให้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นชมทัศนียภาพในยอดเขาอื่นๆ อาทิเช่น ฮาร์ดเดอร์คลุม เป็นต้น หรือยอดเขาอื่นๆ ในเขตเมืองอินเทอร์ลาเก้นแทน ในอัตราค่าบริการที่เท่าๆ กัน**

**ในเขตยอดเขาเฟียตส์ นอกเหนือจากการเดินเลียบริมผานี้ ยังมีบริการอื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาทัวร์ให้บริการ อีกด้วย อาทิ First Flyer การนั่งสลิงห้อยขาเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ ระยะทางกว่า 800 เมตร ด้วยความเร็ว 84 กิโลเมตร / ชั่วโมง, First Mountain Cart การนั่งโกคาร์ทบนทางคดเคี้ยว, Trottibike Scoote การปั่นจักรยานบนภูเขาสูงชมวิวเส้นทางธรรมชาติ ทุ่งหญ้าและดอกไม้ ความยาวระยะทางประมาณ 4.5  กิโลเมตร, First Glider เครื่องเล่นสำหรับบินร่อนเพื่อชมวิวในมุมกว้าง ระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นต้น
(กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์ ท่านที่ต้องการซื้อกิจกรรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์ และตรวจสอบเวลาท่องเที่ยวบนยอดเขานี้)**

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย  นำท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา รถโค้ชรอรับท่านที่สถานี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น Lauterbrunnen(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ในรัฐเบิร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ซึ่ง เจ.อาร์.อาร์.โทลคีน ผู้แต่งและนักประพันธ์เรื่อง The Lord of The Ring ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อครั้งอายุ 19 ปี จนเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเรื่องเดอะ ลอร์ด ออฟเดอะริงค์ และหมู่บ้านแห่งนี้เองที่ทำให้เกิดฉากอันสวยงามตระการตาของเมือง Rivendell ใน Middle Earth ของภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเลาเทอร์บรุนเน่นเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวายและก็ยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย นำท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ น่ารักๆ แห่งนี้ไปยังน้ำตกชเตาบ์บาค Staubbach Falls น้ำตกที่มีความสูงถึง 200 เมตร ที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็นฉากหลังอันสวยงามราวภาพวาด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมวิวทัศนียภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองทาซ Tasch เมืองเล็กๆ น่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Elite Tasch หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก


วันที่สี่ : ทาซ-เซอร์แมท-ยอดเขากรอนเนอร์แกรท-มองเทรอซ์-เมือง Saint Legier La Chiesaz

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านนั่งรถไฟจากเมืองทาซสู่เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เมืองเล็กๆ น่ารักและมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย เนื่องจากไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อนั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขากรอนเนอร์แกรท ซึ่งมีความสูง 3,286 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามตลอดสองข้างทาง นำท่านสู่จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรท เพื่อชมความงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเธอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิต และมีความโดดเด่นไปอีก เมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของช็อคโกแลตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์ส อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อันตื่นตาตื่นใจของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จนได้เวลาสมควรนำท่านนั่งรถไฟกลับสู่เมืองเซอร์แมท

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านนั่งรถไฟจากเมืองเซอร์แมทสู่เมืองทาซ ด้วย Shuttle Train รถโค้ชรอรับท่านที่สถานี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบและมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำท่านชมเมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion และถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d’Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Saint Legier La Chiesaz เพื่อเข้าสู่ที่พัก Modern Times Hotel หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ห้า : เมือง Saint Legier La Chiesaz-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-โลซานน์-ศาลาไทย-กรุงเบิร์น

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ Lausanne เมืองสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไทย เป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของโลซานน์ บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ถ่ายรูปกับศาลาไทย Thai Pavilion ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น Berne เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นแวะถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์แห่งกรุงเบิร์น The Cathedral of Bern มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิคตั้งแต่ปีค.ศ.1964 หอคอยมีความสูงราวๆ 100 เมตร สร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1893 ถือเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของสวิสด้วย จากนั้นชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge Clock Tower อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดจากหอนาฬิกาไปไม่ไกล จะเป็นไอน์สไตน์เฮาส์ Einstein House ให้ท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับบ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยอาศัยอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงภาพถ่าย เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกคนนี้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Ambassador หรือระดับเทียบเท่า


วันที่หก : กรุงเบิร์น – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเพล-อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค – ย่านเมืองเก่า- ถนนคนเดิน

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านเดินชมเมืองลูเซิร์น โดยเริ่มจากสะพานไม้ชาเพล (Chapel bridge) สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพาน สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานไม้ชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านชมอนุเสาวรีย์สิงโต (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิต ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส และชมฮอฟเคียร์เคอ (Hofkirche) โบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลม เป็นโบสถ์ที่สำคัญและยังเป็นแลนด์มาร์กของเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างขึ้นในปี 1633-1639 ภายในจะมีแท่นบูชาพระแม่มาเรีย รูปปั้นนักบุญ Leodegar และ Mauritus ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเมืองลูเซิร์น มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า St.Leodegar Church

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่นครซูริค Zurich (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูปกับทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากย่านถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที่ทอดยาวจากตัวเมืองเก่าจนถึงทะลสาบซูริค

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก A-Ja Resort Zurich หรือระดับเทียบเท่า


วันที่เจ็ด : ซูริค-สนามบิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ ให้ท่านแวะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน

16.40 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR096

23.20 น.  เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ
ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  และหากที่พักตามรายการไม่ได้รับการยืนยัน
บริษัทฯ ขอทำการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ


หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯและจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
  ***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย**

อัตรานี้รวมบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ซูริค-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและบริการนัดหมายยื่นวีซ่า ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายท่านละ 4,800 บาท
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test หรือ ATK ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมาตรการของประเทศปลายทางและสายการบินนั้นๆ)
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงให้ดูประกาศจากทางภาครัฐและมาตรการของสายการบินนั้นๆ)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR Test และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
 • ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
 2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ* 
1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu