fbpx

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ล่าแสงเหนือ เริ่ม 115,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿115,900

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : ไอซ์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ล่าแสงเหนือ เริ่ม 115,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • โรงแรมที่พัก 5 คืน
 • อาหารที่ระบุในรายการ
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

ทัวร์ต่างประเทศ : ไอซ์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ล่าแสงเหนือ เริ่ม 115,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)


Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– เฮลซิงกิ – เรคยาวิค

18.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

21.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิโดยสายการบินฟินแอร์(Finn Air) เที่ยวบินที่ AY 144


Day 2 : เรคยาวิค –วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค

05.50 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น ต่อเครื่องสู่นคร เรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์

07.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair) เที่ยวบินที่ AY 991

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์

นำท่านออก เดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ต้งัของบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวย พุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียก น้ำพุร้อนแบบน้ีทั่วโลก

จากนั้นนำท่านชม น้ำตก Gull Fossหรือน้ำตกทองคำ (Golden Falls) ซึ่งน้ำตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์สายน้ำที่ ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขา ไหลลงมา

นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park ทางองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่ แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ที่ได้การยอมรับว่ามี ธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์ แห่งหน่ึง

จากนั้นนำ ท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ ดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ1 เซนติเมตร นำท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากน้ันนำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิกแวะชมความงามของ น้ำตก Skogafoss (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์ มีความสูง ประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้า สโกก้า. นำ ทุกท่าน ถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ภายหลังจากการปะทุ ในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มี นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ีที่ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดท้ังปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง ชม เคริด Kerid ปาก ปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้วในบริเวณน้ัน จะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พักให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อย่างเต็มที่

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก

พักที่: HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคียง


Day 3 : วิค –ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล – ขับรถสโมโมบิล อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – Diamond Beach – วิค

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ บริวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ำ แข็ง ซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศโดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร

นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการ นั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ)ไต่ข้ึนเขาที่มี ความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำ ทะเลถึง 1,000 เมตรจากน้ัน มีเวลาให้ท่านได้สัมผสักับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณ ธารน้ำ แข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ไอซ์แลนด์โดยมีเน้ือที่ถึง 8,300 ตาราง กิโลเมตร *** การขับสโนโมบิล ขบัคนัล่ะสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ8,000 บาท ***

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เขตอทุยานแห่งชาติ สกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนว ภูเขาไฟ และช้ันหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่าน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นำท่านชมและ ถ่ายรูปภูเขาน้ำแข็งในระยะใกล้ อิสระให้ท่าน เก็บภาพความประทับใจ นำท่านเดินเล่น ชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจ กุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเมืองวิค

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก

พักที่: HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคียง


Day 4 : วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส – เรคยาวิค – ล่าแสงเหนือ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวข้ึนกลางแม่น้ำตามธรรมชาติชมหาดทรายดำที่เต็มไปด้วยหินสีดา และเม็ดทรายรวมท้ังแนวหินบะซอลต์(เกิดจาก ลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเจอน้ำ กับ ทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนใน โบสถ์และในบริเวณน้ียังเต็มไปด้วยบรรดานก ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกแก้วทะเล หรือ พัฟ ฟิ่น (Puffin) นกทะเลทอ้งถิ่นที่น่ารัก นำท่าน ชมความงามของน้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีก แห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำ สโกก้า

นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (130กม.) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์

 

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเรยาวิค(60ก.ม.)

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนำท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธิ์ ที่สุดในโลก

นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริม ชายฝั่งทะเลแห่งน้ีโดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็น เมืองหลวงที่ต้ังอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล มากนักทำเล ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิคเป็นผู้อพยพคนแรก ที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปีค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมงจึงได้มีการก่อตั้งใหเ้ป็นเมืองหลวง ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้ จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พักระดับใกล้เคียง

*** พิเศษสุด นำท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสง เหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***


Day 5 : เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บูลลากูน

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนก ทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์Killer Whale (Orca), Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้นท่านจะมีโอกาสได้พบกับ ความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้า หยอก ล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมายถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ี เท่านั้น *** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย***

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนำท่านเก็บภาพประภาคารกรอตต้า (Lighthouse) ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเล ที่สวยงามของกรุงเรคยาวิค

นำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนำท่านเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ ประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับ ประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ที่ไดร้ับรางวลัจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากน้ันนำ ท่านเก็บภาพซัน โวยา เจอร์(Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงเรคยาวิค

จากน้ัน นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue Lagoon ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปดว้ยแร่ธาตุมากมายอาทิซิลิกา (Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลิกา(Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม(Sodium),โปตัสเซียม (Potassium), แคลเซี่ยม(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), คลอรีน Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นต้น  นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำร้อน บูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง อีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัว จากการลงแช่และอาบน้า ในบ่อน้า ร้อนบูลลากูน *** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีม ทาผิว, รองเท้าแตะและผ้าขนหนูให้ทางมีเวลา ผ่อนคลายกับการแช่น้ำาแร่อย่างจุใจ***

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พักระดับใกล้เคียง


Day 6 : เรคยาวิค – เขาเคริ์กจูเฟล– ทานอาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ท่านออกเดินทางสู่ภูเขาเคีร์กจูเฟล(Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่ง ตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพ ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขา รูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลกัษณ์ของ ประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดท้งัปีโดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสินค้า ท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก ชมย่านถนนคนเดินที่สองข้างทางเต็มไปด้วย อาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพิ้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง นำท่านข้ึนลิฟต์สู่ช้ันบนสุดของตึกพาลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360องศา

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik พร้อมชมวิวที่สวยงามของกรุงเรยาวิคในยามค่ำคืน

พักที่: Hotel Keflavik / หรือที่พักระดับใกล้เคียง


Day 7 : เรคยาวิค – เฮลซิงกิ(ชมเมือง)–กรุงเทพฯ

06.30 บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง

จากนำท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก(Keflavik International Airport) กรุง เรคยาวิก

09.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยเที่ยวบิน AY992 15.50 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 2 ชั่วโมง)

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงเฮลซิงกิ” (HELSINKI) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและ รัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “Stockmann Department Store” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า ได้ตามอธัยาศัย หรือ อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารม้ือค่า ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเฮลซิงกิ


Day 8 : กรุงเทพฯ

00.45 เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY141

07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทางกฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3 – 4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ ผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันล่ะ 100 บาท 8 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวัน หยุดหรือเงินค่ามัดจา ที่ต้อง การันตีที่นั่งกับ สายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจา ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันข้ึนไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 %

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*


1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!
X

Main Menu