fbpx

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 6 วัน 4 คืน อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ เริ่ม 49,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿49,990.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 6 วัน 4 คืน อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565
 • บินตรงสู่เนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหันลม
 • เยี่ยมชมจัตุรัสอันเลื่องชื่อและยิ่งใหญ่แห่งบรัสเซลล์
 • พิเศษ ล่องเรือหลังคากระจก
 • รวมประกันสุขภาพ
 • เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
 • พักโรงแรม 4 ดาว
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 6 วัน 4 คืน อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ เริ่ม 49,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 6 วัน 4 คืน เริ่ม 49,990 บาทฃ

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
18 – 23 ตุลาคม 256549,99046,99039,9909,900
08 – 13 พฤศจิกายน 2565

49,99046,99039,9909,900
06 – 11 ธันวาคม 256549,99046,99039,9909,900
27 ธันวาคม – 01 มกราคม 256559,99056,99039,99016,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน


Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล

09.30  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
12.30  ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบิน BR075 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที
19.30  เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก : HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


Day 2 : หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะโรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) ” จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า “เกย์เธนฮอร์น” ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น ” กีธูร์น ” ในที่สุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ำทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด * ไม่รวมค่าบริการ ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือต่อท่านประมาณ 5-6 ยูโร หรือประมาณ 200-250 บาท*

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

 

นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด

นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ (Van Gogh Museum)ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ทุ่มเทให้กับการทำงานของ Vincent Van Gogh พิพิธภัณฑ์มีคอลเล็กชันภาพวาดและภาพวาดของแวนโก๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2017
หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม 19 Euro หรือ ประมาณ 760 บาท

นำท่านผ่านชม โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก
หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชมประมาณ 18 EUR

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปีแล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย
หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชมประมาณ 20 EUR

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และยังเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทั้งยังเป็นสถานที่รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่ว่าในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประท้วงต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไปดามสแควร์ คือ แท่นหินสีขาวซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีห้าง de Bijenkorf เป็นห้างที่ตั้งอยู่ตรงดัมสแควร์ เเละเป็นห้างใหญ่สุดในอัมสเตอร์ดัม ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าเเบรนด์เนมต้องมาที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนด์ก็มีให้ได้เลือกชม รวมถึงเครื่องสำอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของฝาก

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาถึงอัมสเตอร์ดัม เป็นแหล่งแสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามในตู้กระจกที่ให้บริการอย่างถูกกฎหมาย เป็นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภัณฑ์ และ เซ็กซ์ช้อป จำนวนมากมาย

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก : HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


Day 3 : หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk – แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ เมืองเดอะเฮก – พิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์ Euromast Tower  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 อิสระให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นำท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมื่อเข้าไปยังภายในท่านจะได้เห็นขั้นตอนการทำชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง ท่านยังสามารถเลือกซื้อชีสต่างๆได้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์เลม (Heerlem) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮาร์เลม เป็นนครและเทศบาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถูกยกระดับเป็นเมืองเมื่อปี ค.ศ. 1245 และสร้างกำแพงเมืองแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1270

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของโบสถ์ Grote Kerk or  St. Bavokerk ที่ตั้งอยู่ในจัตุรัส Grote Markt เป็นโบสถ์ชั้นนำในฮาร์เลมและเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่คนรู้จักมากที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1500 โบสถ์ Grote Kerk ได้ยืนหยัดในฐานะโครงสร้างอันโอ่อ่าในใจกลางฮาร์เลม ด้วยหน้าต่างกระจกสีที่สวยงาม และการออกแบบที่สวยงามพร้อมคานเพดานไม้ โบสถ์แห่งนี้จึงเป็นโครงสร้างทางศาสนาที่ยอดเยี่ยม

นำท่านถ่ายรูปกับ แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม (Landmark Windmill) ฮาร์เลมเป็นที่ตั้งของกังหันลม Moeln De Adriaan ซึ่งเดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2321 โครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการบูรณะใหม่เนื่องจากของเดิมถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2481

นำท่านผ่านชม พิพิธภัรฑ์เทย์เลอร์ (Teylers Museum) พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ เป็นอาคารอันโอ่อ่าริมแม่น้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวสามแห่งในรูปแบบของงานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และคอลเล็กชัน วิทยาศาสตร์

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดอะเฮก หรือ กรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก

นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์เมาริช (Mauritshuis Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ในใจกลาง The Hague อาคารนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1636 ในสไตล์ดัตช์คลาสสิก มีคอลเล็กชั่นงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์มีมากมาย กว่า 800 ชิ้น

นำท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) อาคารขนาดใหญ่ เป็นอาคารรัฐสภาเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ สร้างขึ้นคั้งแรกในทศวรรษ 1200 ไม่ค่อยมีใครรู้จักประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของอาคารนี้มากนัก แต่ในไม่ช้าก็กลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการประชุมทางการเมืองตลอดช่วงทศวรรษ 1600

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก วังสันติภาพ (Peace Palace) อาคารสำหรับบริหารงานกฎหมายและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆรวมถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อาคารนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2456 และมีการออกแบบสไตล์นีโอเรเนซองส์ที่สวยงามและมีรายละเอียดสูง พร้อมด้วยหอระฆังขนาดใหญ่และส่วนหน้าที่โค้งอันวิจิตรงดงาม ภายในวังค่อนข้างหรูหราและมีรูปปั้นครึ่งตัวของผู้มีชื่อเสียงอย่างคานธีและเนลสัน แมนเดลา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) รอตเทอร์ดาม เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ รอตเทอร์ดามเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป จึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มืชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านเศรษศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นมหานครริมน้ำ เมืองหลวงทางวัฒนธรรม มีมรดกทางการเดินสมุทร และมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ตั้งอยู่มากมาย รอตเทอร์ดามได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้มีการสร้างบูรณะสร้างอาคารใหม่รวมถึงตึกระฟ้าจำนวนมากมาย จน ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น เมืองแห่งสถาปัตยกรรม จากการที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำแม่น้ำไรน์ แม่น้ำเมิซ และแม่น้ำสเกลต์ รอตเทอร์ดามจึงเป็นจุดเริ่มต้นสู่การคมนาคมทางเรือสู่ภูมิภาคอื่นของยุโรปตะวันตก รวมถึงเขตอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมัน มีโครงข่ายระบบ ราง ถนน คลองเชื่อมจนรอตเทอร์ดามได้รับฉายาว่า ประตูสู่ยุโรป

นำท่านชม The Old Harbor ท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ที่มีร้านต่างๆมากมายให้ท่านได้เดินชม

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ (Grote of Sint Laurenskerk or  The Church of Saint Laurence) เป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางเพียงชิ้นเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในเร็อตเตอร์ดัม โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1449 และถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงหลาปีที่ผ่านมา โบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารที่สร้างด้วยหินทั้งหมดแห่งแรกในเมืองรอตเตอร์ดัม และเคยเป็นสถานที่สำหรับจัดงานสำคัญๆมากมาย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่า ใหล้กับพิพิธภัณฑ์การเดินเรือและสะพาน Eramus การตกแกต่งภายในของโบสถ์ค่อนข้างสวยงามด้วยซุ้มประตูโค้งมากมาย เพดานโค้งสูงและหินสีสรรต่างๆทางศาสนาอันวิจิตรบรรจง

นำท่านชม บ้านลูกบาศก์ (The Cube House) บล็อกที่อยู่อาศัยที่แปลกประหลาดนี้ออกแบบโดย Piet Blom และลูกบาศก์ที่ประกอบขึ้นจะเอียงทำมุม 45 องศา ลูกบาศก์ไม่เหมือนบ้านแบบอื่นที่จะได้เห็นง่ายๆและเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ เมื่อมองระยะไกลโครงสร้างนี้ดูเหมือนเกมส์คอมพิวเตอร์ 2 มิติแบบเก่าและหนึ่งในลูกบาศก์เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้เราจะได้เห็นว่าภายในเป็นอย่างไร

ผ่านชม Euromast Tower  เป็นสถานีสังเกตุการณ์ที่สร้างขึ้นในปี 1960 เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพรอบด้านของ Rotterdam City หอคอยสูง 606 ฟุตและมีเสาอากาศเป็นอาคารที่สูงที่สุดในรอตเตอร์ดัม หอคอยนี้ประกอบด้วยร้านอาหาร ห้องประชุมทางธุรกิจ ห้องชุดในโรงแรม และจุดชมวิว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก : Hotel NH Atlanta Rotterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 4 : เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพรแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – รูเบนส์เฮ้าส์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียมจัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองในประเทศเบลเยี่ยม แอนต์เวิร์ป เพี้ยนมาจากคำว่า อันต์แวร์เปิน (Antwerpen) ที่มาจากคำว่า Hand Werpen ซึ่งแปลว่า โยนมือลงแม่น้ำ ที่มาจากนิทานปรัมปราพื้นบ้านที่เล่าถึงยักษ์ตนหนึ่งชื่อ ดรูโอน อันติโก (Druon Antigoon) โดยอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำสเกลท์ คอยเก็บส่วยหรือค่าผ่านทางจากนักเดินเรือที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านแม่น้ำสเกลท์ หากนักเดินเรือคนใดไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางก็จะถูกจับตัดมือและโยนมือทิ้งแม่น้ำ ต่อมา ซิลวิอุส บราโบ (Silvius Brabo) ทหารโรมันที่ไม่พอใจกับการกระทำของดรุโอน อันติโกน จึงวางแผนฆ่ายักษ์ทิ้งลงในแม่น้ำ เหมือนกับที่เคยทำกับคนอื่น ในปัจจุบันสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับนิทานปรัมปราเรื่องนี้ยังปรากฎให้เห็นอยู่ทั้งช็อกโกแลตรูปมือ หรือ ประติมากรรม

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาสนวิหารพระแม่มารีอา (Cathedral of Our Lady) มหาวิหารที่สูงที่สุด in the Low Countries เป็นที่ชื่นชมทั้งจากภายในภายนอก ใช้เวลาสร้าง 169 ปีก่อนจะแล้วเสร็จในปี 1521 ยอดแหลมสามารถมองเห็นได้จากหลายพื้นที่ของเมือง

นำท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และเป็นตัวอย่างที่สวยงามของสถาปัตยกรรมในยุคนั้น เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด เป็นศูนย์กลาง และสร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองและโกธิกรูปปั้นที่ใจกลางจัตุรัสเป็น Brabo นักฆ่ายักษ์ในตำนานและมีมาตั้งแต่ปี 1887 ณ ถนน Hofstraat

นำท่านผ่านชม รูเบนส์เฮ้าส์ (Rubenshuis) บ้านเก่าของจิตรกร Pieter Paul Rubens บ้านนี้สร้างขึ้นโดยรูเบนส์เองเพื่อใช้เป็นที่อาศัยและเป็นสตูดิโอ สำหรับให้เขาทำงาน ตัวอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเริ่มในปี 2480 ขณะนี้อาคารได้กลับมาสมบูรณ์แล้ว แสดงถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต นอกจากเครื่องเรือนในสมัยที่จิตรกรอาศัยอยู่ที่นี่ บ้านยังจัดแสดงผลงานศิลปะของเขาหลายชิ้น

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม บรัสเซลส์เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานฑูตปกติของแต่ละประเทศ สถานฑูตประจำสหภาพยุโรป และสถานฑูตประจำนาโต บรัสเซลส์ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่อัดแน่นอยู่ในทุกถนน

นำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Heysel Park ทางตะวันตกของเมือง เป็นแบบจำลองอะตอมที่น่าตะลึง ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร ประกอบด้วยวัตถุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 ตัน ใช้เวลาในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมนี้สร้างขึ้นในปี 1958

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place) จัตุรัสหลักแห่งกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งรายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืนกันทางสถาปัตยกรรม และถือว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในโลก จัตุรัสแห่งนี้มีความกว้าง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในปัจจุบัน  จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก

นำท่านถ่ายรูปกับ เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชายกำลังปัสสาวะ  เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง เป็นรูปปั้นเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย เฌโรม ดูว์แกนัว ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส ได้รับการติดตั้งราว ค.ศ. 1618 มีตำนานเล่าว่า รูปปั้นนี้เดิมสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกะสลัก ในขณะนั้นบรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงครามและถูฏฝ่ายตรงข้ามนำระเบิดมาวางไว้ที่กำแพงเมือง เด็กชายคนหนึ่งชื่อ ยูลียันสเกอ (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ไว้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ ต่อมารูปสลักนี้ถูกขโมยสูญหายไปหลายครั้ง จึงถูกแทนที่รูปหล่อตัวปัจจุบัน

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก : HOTEL Ramada Brussels ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


Day 5 : โรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ (Roermond) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์

21.40  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ BR 076
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที


Day 6 : สนามบินสุวรรณภูมิ

13.40  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการยินที่กำหนด
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่า, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
 • ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า – ออกประเทศ
 • ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวามถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 • ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่น(ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีกเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้
  – หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า
  – ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด
  – พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
  ** กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ**
  เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวีนหนึ่ง ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
  – แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ

 1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพัหของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนัดท่องเที่ยว
 2. กรณีที่มีงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับทางโรงแรมโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ

 1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะ(ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่งบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน  หรือใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
 2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือนับถือศาสนาอิสลาม หรือแพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเดิมของคณะไม่สามารถยกเลิกได้
 3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องบินแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
 4. สายการบินอาจมีการงดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

เงื่อนไขและข้อควรทราบอื่นๆทั่วไป ที่ท่านควรทราบ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/ เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมกับคณะทัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออกและต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฎิเสธการเข้า – ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขหนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ยวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิภาค และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฎิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล้าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 8. มัคคุเทศน์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิ วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคมและคาดหมาย ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
 10. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรมแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ การณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ของท่านถึงช้ากว่าคณะ และยืนยันเดินทาง ท่าจำเป็นต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยูาในเวลานั้นๆ กรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่าจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชยหรือทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ

 1. โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างๆจากสถานทูต ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจากศูนย์ยื่นวีซ่าหรือค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆจากทั้งทางสถานทูต และศูนย์ยื่นวีซ่า
 2. ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน
 3. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15 -20 วันทำการ เป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของสถานทูตนั้นๆ ตามประกาศ) และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผ฿้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าเป็นผู้ได้รับการกำหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
 5. หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นวีซ่าวันใด รวมไปถึงมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทำให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถาณทูต) ท่านจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนชำระเงินมัดจำ แผนกวีซ่าจะประสานงานอีกครั้ง การนัดหมายแบบกรณีจำเป็นต่างๆ นั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ท่านต้องชำระในส่วนนี้เพิ่มเติม
  5.1 คิวพิเศษ (Premium) คือการนัดหมายที่เร็วขึ้น  หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น
  5.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
  ** การมริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาจีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** ประเทศที่ท่านสามารถเลือก
  ซื้อบริการพิเศษนี้ได้ มีบางประเทศในยุโรปเท่านั้น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่วิช่า
 6. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวิซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยี่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไนว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องขึ้น (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
 7. หลังจากยื่นวิชาเรียบร้อยแล้ว สถานทูตไม่นุญาตให้ทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาระหว่างตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มฯ เพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
 8. กรณีที่ท่านมีวิซ่าท่องเที่ยวเขงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุ จำเป็นต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับกรุณาส่งหน้าวิซ่าและหน้าที่มีการประกับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
 9. การบิดเบือนข้อเท็จริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเซงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสรวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางาประทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธรวิซ่า สถานทูตฯ
  ไม่มีนโยมายในการคืนค่าธรรมเนียม
 10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพื่อให้การยื่นคำร้องในครั้งต่อๆ ไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กันดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ
 11. การที่วิซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น เนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่
 12. ทางแผนกวีซ่าของบริษัท ไม่มีนโยบาย ขอวิช่าในระยะเวลานอกเหนือระยะเวลาการเดินทางตาม
  โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
 13. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จำเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากสำนักงานเขต หรือ อำเภอ ที่อาศัยอยู่ ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง ใบสำคัญการหย่า กรณีศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จำเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จำเป็นที่สุด สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จำเป็นต้องมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอำนวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu