fbpx

แพ็กเกจทัวร์ : เวียดนามใต้ บินตรง ดาลัด สวิตเซอร์แลนด์เอเชีย 3 วัน 2 คืน เริ่ม 9,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿9,990

ร้านค้า : Admin

แพ็กเกจทัวร์ : เวียดนามใต้ บินตรง ดาลัด สวิตเซอร์แลนด์เอเชีย 3 วัน 2 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 9,990 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
 • พักดาลัด 4 ดาวทุกคืน
 • สัมผัสอากาศหนาวสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด
 • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวและทุ่งไฮเดรนเยียร์
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

แพ็กเกจทัวร์ : เวียดนามใต้ บินตรง ดาลัด สวิตเซอร์แลนด์เอเชีย 3 วัน 2 คืน เริ่ม 9,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ตารางราคาและวันเดินทาง

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง
อายุไม่เกิน 12 ปี
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
02 – 04 ธันวาคม 256512,99011,9902,900
09 – 11 ธันวาคม 256512,99011,9902,900
23 – 25 ธันวาคม 256512,99011,9902,900
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 256615,99014,9902,900
06 – 08 มกราคม 256611,99010,9902,900
20 – 22 มกราคม 256612,99011,9902,900
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 25669,9908,9902,900
03 – 05 กุมภาพันธ์ 256611,99010,9902,900
08 – 10 กุมภาพันธ์ 25669,9908,9902,900
22 – 24 กุมภาพันธ์ 25669,9908,9902,900

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท


Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียนเคือง – เมืองดาลัด – กรีน ฮิลส์ คาเฟ่ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ดาลัดไนท์ มาร์เก็ต

08.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
11.15 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเลียนเคือง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ940
12.55 น.  เดินทางถึง สนามบินเลียนเคือง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (DALAT) เป็นเมืองในจังหวัดเลิมด่ง ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร (4,900 ฟุต) มีอากาศเย็น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส ชาวฝรั่งเศสเริ่มสร้างเมืองนี้ในปี พ.ศ. 2453 หลังจากอาแล็กซ็องดร์ แยร์แซ็ง นักวิทยาแบคทีเรียชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจที่ดินผืนนี้ ชาวฝรั่งเศสสร้างโรงแรม รีสอร์ต รอบเมืองในหุบเขามีทะเลสาบ น้ำตก มหาวิทยาลัยเป็นต้น

นำเดินทางสู่ กรีน ฮิลส์ คาเฟ่ (GREEN HILL CAFÉ) คาเฟ่สุดขอเมืองดาลัด มีมุมถ่ายภาพให้ สัมผัสอากาศหนาวเย็น สนุกสนานกับการถ่ายภาพ

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด (FLOWER GARDEN DALAT) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทำการรวมรวบพรรณไม้มากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกจำนวนมากถูกส่งออกจากดาลัด และนอกจากดอกไม้ พืชผักเมืองหนาวก้อสามารถปลูกได้ดีไม่แพ้กัน ทำให้ดาลัดเป็นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ

นำท่านเดินทางสู่ ดาลัดไนท์มาร์เก็ต (DALAT NIGHT MARKET) ให้ท่านได้เดินชมของพื้นเมืองมากมายอาทิเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ของทานเล่นท้องถิ่น เดินช้อปปิ้งกับอากาศหนาวเย็นฟินๆ

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : LA SAPINETTE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


Day 2 : ทุ่งไฮเดรนเยียร์ – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลั้ม – นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – สวนดอกไม้เฟรชการ์เดน – โบสถ์สีชมพู – ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด – ทะเลสาบซวนเฮือง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งไฮเดรนเยีย (HYDENYIA GARDEN) อีกหนึ่งทุ่งดอกไม้ ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกัน อย่างที่ ทุ่งไฮเดรนเยีย ข้อดีของที่นี่ คือ มันจะบานตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านสู่สถานีขึ้น กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถจุได้ 3-5 คนต่อตู้ ระหว่างที่กระเช้านำท่านลอยฟ้าไป ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของเมืองดาลัดแบบ 360 องศา เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผ่อนคลายในตู้กระเช้าและถ่ายภาพกับวิวสวยงามของเมืองดาลัด

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดตั๊กลัม (TRUC LAM MONASTERY) วัดพุทธนิกายเซนแห่งดาลัด หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ที่จะต้องไปเยือน ที่วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยป่าสน เป็นวัดสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ท่ากลางธรรมชาติสวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองดาลัดที่จะต้องไปเช็คอิน เป็นวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

เที่ยง  บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่ง นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ (ROLLER COASTER) สามารถนั่งได้คันละ 2 ท่าน สามารถบังคับความเร็วได้ด้วยตัวเอง ท่านจะได้ผมกับแนวต้นส้นน้อยใหญ่สับกัน ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองดาลัดที่มีความเย็นตลอดปี สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ เมื่อเดินทางถึงปลายทางท่านจะได้พบกับ น้ำตกดาตันลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน้ำตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองน้ำตกกระทบบนผิวท่านรู้สึกสดชื่นเปรียบเสมือนได้ชาร์จพลังธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายโดยแท้ อีกทั้งยังมีคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่ม นั่งจิ๊บเครื่องพร้อมกับชมธรรมชาติซึ่งท่านไม่ควรพลาด
**รวมค่ารถรางโรลเลอร์โคสเตอร์แล้ว

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เฟรชการ์เดน (FRESH GARDEN) เป็นสวนดอกไม้ที่มีการจัดสวนได้สวยงามในจินตนาการท่านเสมอว่าอยู่ในสวนดอกไม้ในความฝัน ท่านจะได้รับความสดชื่นจากการมาเยื่อนสวนดอกไม้แห่งนี้

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางชม โบสถ์สีชมพู (DOMAINE DE MARIE CONVENT) หรือ โบสถ์โดเมนเดมารี ตั้งอยู่บนเนินเขา  โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2483 – 2485 ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมาเยือนที่นี่ ทั้งที่เป็นคริสต์ชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยวก็คือความสวยงามและตัวอาคารของโบสถ์เป็นสีชมพูให้ให้การถ่ายรูปกับโบสถ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากเช่น ชา ขนม ธัญพืข ต่างๆเป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด (DALAT LAM VIET SQUARE) เป็นลานกว้าง และมีห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวของเมือง จึงเป็นที่รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่นี่มีการแต่งตัว แฟชั่น ที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ ทั้งอากาศ ผู้คน เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแหล่งเวียดนามเลยทีเดียวมีทั้งร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า จุดเช็คอินก็คืออาหารเล็กๆจำลองรูปแบบดอกอาร์ติโชค

นำท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าวว่าดาลัดคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียก็ดูมีเหตุผลเมื่อท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 แรกเริ่มสร้างเพื่อกักเก็บน้ำ เอาไว้ใช้ในเมือง เพราะดาลัดตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา     แต่ตอนนี้ทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นให้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ มีเรือให้ถีบเล่นกลางทะเลสาบส่วนริมฝั่งรอบทะเลสาบก็มีสวนให้ชมทางรัฐบาลเวียดนามมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเมืองให้เต็มไปด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนู หม้อไฟ
ที่พัก : LA SAPINETTE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


Day 3 : ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียนเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด (CIVET FARM) ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซื้อกาแฟคั่วสดๆ และนั่งชิมท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ท่านยังสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

เที่ยง  บริการอาหารว่าง พิเศษ … บริการขนมปังบั๊ญหมี่ ท่านละ 1 ชั้น
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเลียนเคือง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
13.40 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ941
15.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา
 7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน


วิธีจองสั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. 
เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– 
ชื่อเเพ็กเกจ
– 
//ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– 
จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่านเด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu