fbpx

แพ็กเกจทัวร์ : เนเธอร์แลนด์ ลิซเซ่ อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ รอตเทอร์ดาม 7 วัน 5 คืน เริ่มต้น 75,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿75,990

ร้านค้า : Admin

แพ็กเกจทัวร์ : เนเธอร์แลนด์ ลิซเซ่ อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ รอตเทอร์ดาม 7 วัน 5 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 75,990 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566
 • ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
 • ชมเทศกาลดอกทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ
 • เยี่ยมชมจัตุรัสอันเลื่องชื่อและยิ่งใหญ่แพ่งบรัสเซลล์
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ
 • หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
 • อาสนวิหารพระแม่มารีอา
 • เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส
 • Designer Outlet Roermond
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย
Compare

แพ็กเกจทัวร์ : เนเธอร์แลนด์ ลิซเซ่ อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ รอตเทอร์ดาม 7 วัน 5 คืน เริ่มต้น 75,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ตารางราคาและวันเดินทาง

วันเดินทางผู้ใหญ่เด็กทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินราคาห้องพักเดี่ยว
18 – 24 มีนาคม 256675,99072,99052,99010,000
22 – 28 เมษายน 256675,99072,99052,99010,000
29 เม.ย. – 05 พ.ค. 256679,99076,99056,99010,000
04 – 10 พฤษภาคม 256679,99076,99056,99010,000

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน


Day1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล

09.30 น.  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
12.30 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบิน BR075 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที
19.30 น.  เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก : HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


Day2 : หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) ” จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า “เกย์เธนฮอร์น” ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น ” กีธูร์น ” ในที่สุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ำทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด * ไม่รวมค่าบริการ ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือต่อท่านประมาณ 5-6 ยูโร หรือประมาณ 200-250 บาท*

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด
นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ (Van Gogh Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ทุ่มเทให้กับการทำงานของ Vincent Van Gogh พิพิธภัณฑ์มีคอลเล็กชันภาพวาดและภาพวาดของแวนโก๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2017  หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม 19 Euro หรือ ประมาณ 760 บาท

นำท่านผ่านชม โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชมประมาณ 18 EUR

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปีแล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชมประมาณ 20 EUR
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และยังเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทั้งยังเป็นสถานที่รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่ว่าในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประท้วงต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไปดามสแควร์ คือ แท่นหินสีขาวซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีห้าง de Bijenkorf เป็นห้างที่ตั้งอยู่ตรงดัมสแควร์ เเละเป็นห้างใหญ่สุดในอัมสเตอร์ดัม ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าเเบรนด์เนมต้องมาที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนด์ก็มีให้ได้เลือกชม รวมถึงเครื่องสำอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของฝาก
นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาถึงอัมสเตอร์ดัม เป็นแหล่งแสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามในตู้กระจกที่ให้บริการอย่างถูกกฎหมาย เป็นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภัณฑ์ และ เซ็กซ์ช้อป จำนวนมากมาย


ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก : HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


Day3 : เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โรงงานเพชร Royal coaster diamond – ล่องเรือหลังคากระจก – คลองในอัมสเตอร์ดัม – โบสถ์ New church – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – The Old Church – ย่านคาลเวอร์สตรัส

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง เป็นหลัก

นำท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว ประมาณ ช่วงวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปด้วยดอกทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา ประดับตกแต่งรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำ และ น้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆมากมายให้ท่านได้ชม
** การเบ่งบานของดอกทิวลิปให้ชมความสวยงาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านได้ชมความสวยงามของดอกทิวลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ผู้เดินทาง เป็นสำคัญ **
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน้ำของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเที่ยวเหล่านี้จะล่องไปบนผืนน้ำตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่งซึ่งทอดยาวผ่านเส้นทางน้ำรอบๆ เมือง  จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เริ่มที่ โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งอยู่บน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบันเป็นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันถูกใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้สำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและกิจกรรมระดับประเทศ
นำท่านไปยัง จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่  และ The Old Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็นสถาบันศิลปะที่อายุน้อยที่สุด (ตั้งแต่ปี 2012) โดยจัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป็นถนนช้อปปิ้งที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
ที่พัก : HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


Day4 : หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk – แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ – เมืองเดอะเฮก – พิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์  – Euromast Tower

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 อิสระให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นำท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมื่อเข้าไปยังภายในท่านจะได้เห็นขั้นตอนการทำชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง ท่านยังสามารถเลือกซื้อชีสต่างๆได้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์เลม (Heerlem) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮาร์เลม เป็นนครและเทศบาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถูกยกระดับเป็นเมืองเมื่อปี ค.ศ. 1245 และสร้างกำแพงเมืองแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1270
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของโบสถ์ Grote Kerk or  St. Bavokerk ที่ตั้งอยู่ในจัตุรัส Grote Markt เป็นโบสถ์ชั้นนำในฮาร์เลมและเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่คนรู้จักมากที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1500 โบสถ์ Grote Kerk ได้ยืนหยัดในฐานะโครงสร้างอันโอ่อ่าในใจกลางฮาร์เลม ด้วยหน้าต่างกระจกสีที่สวยงาม และการออกแบบที่สวยงามพร้อมคานเพดานไม้ โบสถ์แห่งนี้จึงเป็นโครงสร้างทางศาสนาที่ยอดเยี่ยม
นำท่านถ่ายรูปกับ แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม (Landmark Windmill) ฮาร์เลมเป็นที่ตั้งของกังหันลม Moeln De Adriaan ซึ่งเดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2321 โครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการบูรณะใหม่เนื่องจากของเดิมถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2481
นำท่านผ่านชม พิพิธภัรฑ์เทย์เลอร์ (Teylers Museum) พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ เป็นอาคารอันโอ่อ่าริมแม่น้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวสามแห่งในรูปแบบของงานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และคอลเล็กชัน วิทยาศาสตร์
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดอะเฮก หรือ กรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก
นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์เมาริช (Mauritshuis Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ในใจกลาง The Hague อาคารนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1636 ในสไตล์ดัตช์คลาสสิก มีคอลเล็กชั่นงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์มีมากมาย กว่า 800 ชิ้น
นำท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) อาคารขนาดใหญ่ เป็นอาคารรัฐสภาเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ สร้างขึ้นคั้งแรกในทศวรรษ 1200 ไม่ค่อยมีใครรู้จักประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของอาคารนี้มากนัก แต่ในไม่ช้าก็กลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการประชุมทางการเมืองตลอดช่วงทศวรรษ 1600
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก วังสันติภาพ (Peace Palace) อาคารสำหรับบริหารงานกฎหมายและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆรวมถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อาคารนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2456 และมีการออกแบบสไตล์นีโอเรเนซองส์ที่สวยงามและมีรายละเอียดสูง พร้อมด้วยหอระฆังขนาดใหญ่และส่วนหน้าที่โค้งอันวิจิตรงดงาม ภายในวังค่อนข้างหรูหราและมีรูปปั้นครึ่งตัวของผู้มีชื่อเสียงอย่างคานธีและเนลสัน แมนเดลา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) รอตเทอร์ดาม เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ รอตเทอร์ดามเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป จึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มืชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านเศรษศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นมหานครริมน้ำ เมืองหลวงทางวัฒนธรรม มีมรดกทางการเดินสมุทร และมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ตั้งอยู่มากมาย รอตเทอร์ดามได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้มีการสร้างบูรณะสร้างอาคารใหม่รวมถึงตึกระฟ้าจำนวนมากมาย จน ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น เมืองแห่งสถาปัตยกรรม จากการที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำแม่น้ำไรน์ แม่น้ำเมิซ และแม่น้ำสเกลต์ รอตเทอร์ดามจึงเป็นจุดเริ่มต้นสู่การคมนาคมทางเรือสู่ภูมิภาคอื่นของยุโรปตะวันตก รวมถึงเขตอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมัน มีโครงข่ายระบบ ราง ถนน คลองเชื่อมจนรอตเทอร์ดามได้รับฉายาว่า ประตูสู่ยุโรป
นำท่านชม The Old Harbor ท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ที่มีร้านต่างๆมากมายให้ท่านได้เดินชม
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ (Grote of Sint Laurenskerk or  The Church of Saint Laurence) เป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางเพียงชิ้นเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในเร็อตเตอร์ดัม โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1449 และถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงหลาปีที่ผ่านมา โบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารที่สร้างด้วยหินทั้งหมดแห่งแรกในเมืองรอตเตอร์ดัม และเคยเป็นสถานที่สำหรับจัดงานสำคัญๆมากมาย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่า ใหล้กับพิพิธภัณฑ์การเดินเรือและสะพาน Eramus การตกแกต่งภายในของโบสถ์ค่อนข้างสวยงามด้วยซุ้มประตูโค้งมากมาย เพดานโค้งสูงและหินสีสรรต่างๆทางศาสนาอันวิจิตรบรรจง
นำท่านชม บ้านลูกบาศก์ (The Cube House) บล็อกที่อยู่อาศัยที่แปลกประหลาดนี้ออกแบบโดย Piet Blom และลูกบาศก์ที่ประกอบขึ้นจะเอียงทำมุม 45 องศา ลูกบาศก์ไม่เหมือนบ้านแบบอื่นที่จะได้เห็นง่ายๆและเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ เมื่อมองระยะไกลโครงสร้างนี้ดูเหมือนเกมส์คอมพิวเตอร์ 2 มิติแบบเก่าและหนึ่งในลูกบาศก์เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้เราจะได้เห็นว่าภายในเป็นอย่างไร
ผ่านชม Euromast Tower  เป็นสถานีสังเกตุการณ์ที่สร้างขึ้นในปี 1960 เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพรอบด้านของ Rotterdam City หอคอยสูง 606 ฟุตและมีเสาอากาศเป็นอาคารที่สูงที่สุดในรอตเตอร์ดัม หอคอยนี้ประกอบด้วยร้านอาหาร ห้องประชุมทางธุรกิจ ห้องชุดในโรงแรม และจุดชมวิว
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก : Hotel NH Atlanta Rotterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


Day5 : เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพรแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – รูเบนส์เฮ้าส์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองในประเทศเบลเยี่ยม แอนต์เวิร์ป เพี้ยนมาจากคำว่า อันต์แวร์เปิน (Antwerpen) ที่มาจากคำว่า Hand Werpen ซึ่งแปลว่า โยนมือลงแม่น้ำ ที่มาจากนิทานปรัมปราพื้นบ้านที่เล่าถึงยักษ์ตนหนึ่งชื่อ ดรูโอน อันติโก (Druon Antigoon) โดยอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำสเกลท์ คอยเก็บส่วยหรือค่าผ่านทางจากนักเดินเรือที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านแม่น้ำสเกลท์ หากนักเดินเรือคนใดไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางก็จะถูกจับตัดมือและโยนมือทิ้งแม่น้ำ ต่อมา ซิลวิอุส บราโบ (Silvius Brabo) ทหารโรมันที่ไม่พอใจกับการกระทำของดรุโอน อันติโกน จึงวางแผนฆ่ายักษ์ทิ้งลงในแม่น้ำ เหมือนกับที่เคยทำกับคนอื่น ในปัจจุบันสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับนิทานปรัมปราเรื่องนี้ยังปรากฎให้เห็นอยู่ทั้งช็อกโกแลตรูปมือ หรือ ประติมากรรม
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาสนวิหารพระแม่มารีอา (Cathedral of Our Lady) มหาวิหารที่สูงที่สุด in the Low Countries เป็นที่ชื่นชมทั้งจากภายในภายนอก ใช้เวลาสร้าง 169 ปีก่อนจะแล้วเสร็จในปี 1521 ยอดแหลมสามารถมองเห็นได้จากหลายพื้นที่ของเมือง
นำท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และเป็นตัวอย่างที่สวยงามของสถาปัตยกรรมในยุคนั้น เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด เป็นศูนย์กลาง และสร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองและโกธิกรูปปั้นที่ใจกลางจัตุรัสเป็น Brabo นักฆ่ายักษ์ในตำนานและมีมาตั้งแต่ปี 1887 ณ ถนน Hofstraat
นำท่านผ่านชม รูเบนส์เฮ้าส์ (Rubenshuis) บ้านเก่าของจิตรกร Pieter Paul Rubens บ้านนี้สร้างขึ้นโดยรูเบนส์เองเพื่อใช้เป็นที่อาศัยและเป็นสตูดิโอ สำหรับให้เขาทำงาน ตัวอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเริ่มในปี 2480 ขณะนี้อาคารได้กลับมาสมบูรณ์แล้ว แสดงถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต นอกจากเครื่องเรือนในสมัยที่จิตรกรอาศัยอยู่ที่นี่ บ้านยังจัดแสดงผลงานศิลปะของเขาหลายชิ้น
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม บรัสเซลส์เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานฑูตปกติของแต่ละประเทศ สถานฑูตประจำสหภาพยุโรป และสถานฑูตประจำนาโต บรัสเซลส์ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่อัดแน่นอยู่ในทุกถนน
นำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Heysel Park ทางตะวันตกของเมือง เป็นแบบจำลองอะตอมที่น่าตะลึง ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร ประกอบด้วยวัตถุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 ตัน ใช้เวลาในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมนี้สร้างขึ้นในปี 1958
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place) จัตุรัสหลักแห่งกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งรายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืนกันทางสถาปัตยกรรม และถือว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในโลก จัตุรัสแห่งนี้มีความกว้าง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในปัจจุบัน  จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก

นำท่านถ่ายรูปกับ เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชายกำลังปัสสาวะ  เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง เป็นรูปปั้นเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย เฌโรม ดูว์แกนัว ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส ได้รับการติดตั้งราว ค.ศ. 1618 มีตำนานเล่าว่า รูปปั้นนี้เดิมสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกะสลัก ในขณะนั้นบรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงครามและถูฏฝ่ายตรงข้ามนำระเบิดมาวางไว้ที่กำแพงเมือง เด็กชายคนหนึ่งชื่อ ยูลียันสเกอ (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ไว้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ ต่อมารูปสลักนี้ถูกขโมยสูญหายไปหลายครั้ง จึงถูกแทนที่รูปหล่อตัวปัจจุบัน
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก : HOTEL Ramada Brussels ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


Day6 : โรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ (Roermond) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์
21.40 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ BR 076 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที


Day7 : สนามบินสุวรรณภูมิ

13.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวีซ่า และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน


วิธีจองสั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. 
เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– 
ชื่อเเพ็กเกจ
– 
//ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– 
จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่านเด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Address:
 • No ratings found yet!
X

Main Menu