ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

฿14,990

ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

เดินทางมีนนาคม – ตุลาคม 2566
 • เยือนหลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน
 • สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน ๆ
 • พักซาปา 2 คืน
 • เมนูพิเศษ !! หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

เดินทางมีนนาคม – ตุลาคม 2566
 • เยือนหลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน
 • สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน ๆ
 • พักซาปา 2 คืน
 • เมนูพิเศษ !! หม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส
อัตราค่าบริการ
วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก ไม่มีเตียง
อายุไม่เกิน 9 ปี
ราคาห้องพักเดี่ยว
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 256615,99014,9904,900
01 – 05 เมษายน 256615,99014,9904,900
06 – 10 เมษายน 256618,99017,9904,900
08 – 12 เมษายน 256618,99017,9904,900
13 – 17 เมษายน 256621,99020,9904,900
14 – 18 เมษายน 256620,99019,9904,900
15 – 19 เมษายน 256619,99018,9904,900
16 – 20 เมษายน 256617,99016,9904,900
20 – 24 เมษายน 256615,99014,9904,900
22 – 26 เมษายน 256615,99014,9904,900
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 256618,99017,9904,900
06 – 10 พฤษภาคม 256615,99014,9904,900
11 – 15 พฤษภาคม 256615,99014,9904,900
13 – 17 พฤษภาคม 256615,99014,9904,900
18 – 22 พฤษภาคม 256615,99014,9904,900
20 – 24 พฤษภาคม 256615,99014,9904,900
01 – 05 มิถุนายน 256618,99017,9904,900
02 – 06 มิถุนายน 256618,99017,9904,900
03 – 07 มิถุนายน 256618,99017,9904,900
07 – 11 มิถุนายน 256614,99013,9904,900
09 – 13 มิถุนายน 256614,99013,9904,900
14 – 18 มิถุนายน 256614,99013,9904,900
16 – 20 มิถุนายน 256614,99013,9904,900
21 – 25 มิถุนายน 256614,99013,9904,900
23 – 27 มิถุนายน 256614,99013,9904,900
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 256614,99013,9904,900
01 – 05 กรกฎาคม 256614,99013,9904,900
06 – 10 กรกฎาคม 256614,99013,9904,900
08 – 12 กรกฎาคม 256614,99013,9904,900
13 – 17 กรกฎาคม 256614,99013,9904,900
15 – 19 กรกฎาคม 256614,99013,9904,900
20 – 24 กรกฎาคม 256614,99013,9904,900
22 – 26 กรกฎาคม 256614,99013,9904,900
27 – 31 กรกฎาคม 256618,99017,9904,900
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 256618,99017,9904,900
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 256617,99016,9904,900
01 – 05 สิงหาคม 256617,99016,9904,900
02 – 06 สิงหาคม 256614,99013,9904,900
04 – 08 สิงหาคม 256614,99013,9904,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
สำคัญโปรดอ่าน
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 • ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 • ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา
 • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย

 • 13.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
 • 15.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN614 (บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 18.00 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
 • นำท่านเดินทางชม เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN AUOC PAGODA) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต้นมหาโพธิ์ใหญ่ เป็นอีกจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดขึ้นก็คือ เป็นต้นโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดีย ที่ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย และมีความเชื่อกันว่า นอกจากนี้ยังมีต้นมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นที่มีจุดกำเนิดสืบต่อจากต้นโพธิ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งตรัสรู้ มีการสร้างฐานล้อมต้นโพธิ์ไว้ และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่
 • นำท่านเดินทางชม โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL) หรือโบสถ์เซนต์โจเซฟ ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษ 19 เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของคริสต์ศาสนาและเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างตะวันออกกับตะวันตก มีลวดลายแกะสลัก ลงชาดฉาบทองอย่างสวยสดงดงามและมีการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของเวียดนามเข้าไว้ด้วย
 • เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Day2 เมืองซาปา – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าท่องเที่ยวภายในเมืองเท่านั้น
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาขั้นบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปาหมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กในหมู่บ้านได้ หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป
 • นำท่านถ่ายรูป โบสถ์หิน (STONE CHURCH) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปาที่ต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิคก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน
 • เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Day3 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทั้งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางนี้ หมายตุ: รวมค่ารถไฟแล้ว
 • นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร
 • นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง ‘คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน’ ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน
 • เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

Day4 น้ำตกสีเงิน – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม น้ำตกสีเงิน (Silver Waterfall) น้ำตกสีเงินสัญลักษณ์แห่งเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากตัวเมืองซาปา 12 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก สูง 100 กว่าเมตร สามาถมองเห็นความงานได้แม้ระยะไกล เพราะที่นี่น้ำที่ไหลลงมาเป็นขั้นๆ มีความโดดเด่น อีกทั้งน้ำตกซิลเวอร์ยังมีความเชื่อจินตนาการกันไปว่าน้ำตกเหมือนมังกรสีขาวก้มลงมองลงมาจากท้องฟ้า หากมาเวียดนาม แล้วมาเยือนน้ำตกซิลเวอร์แห่งซาปา จะได้พบกับความงามแห่งธรรมชาติที่ไม่มีวันลืมเลือน
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหล่าวกาย (LAO CAI) เพื่อถ่ายรูปกับ ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน อีกทั้งยังมีสินค้าท้องถิ่นที่ท่านสามารถเยี่ยมชมได้จากที่แห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านชมสินค้า OTOP เยื่อไผ่
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองฮานอย (HANOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ำแดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
 • อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย
 • เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Day5 สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองนี้เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่งเสสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 • 12.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN615
 • 14.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

Main Menu