ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน นองปิง ไหว้พระวัดดัง เที่ยวอิสระ 1 วัน

฿19,990

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน นองปิง ไหว้พระวัดดัง เที่ยวอิสระ 1 วัน

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 2566

 • เที่ยวสนุกช้อปปิ้งจัดเต็ม
 • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านอนปิง 360 องศา
 • สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคง
 • พิเศษ !! ติ่มซำฮ่องกง
คุยกับแอดมิน หรือโทรเลย

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน นองปิง ไหว้พระวัดดัง เที่ยวอิสระ 1 วัน

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 2566

 • เที่ยวสนุกช้อปปิ้งจัดเต็ม
 • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านอนปิง 360 องศา
 • สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคง
 • พิเศษ !! ติ่มซำฮ่องกง

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่านราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี)ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินราคา ห้องพักเดี่ยว
24 – 26 กุมภาพันธ์256619,99019,99014,9904,500
25 – 27 กุมภาพันธ์ 256619,99019,99014,9904,500
03 – 05 มีนาคม 256619,99019,99014,9904,500
04 – 06 มีนาคม 256621,99021,99016,9904,500
10 – 12 มีนาคม 256619,99019,99014,9904,500
11 – 13 มีนาคม 256619,99019,99014,9904,500
17 – 19 มีนาคม 256619,99019,99014,9904,500
18 – 20 มีนาคม 256619,99019,99014,9904,500
24 – 26 มีนาคม 256620,99020,99015,9904,500
25 – 27 มีนาคม 256620,99020,99015,9904,500
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 256620,99020,99015,9904,500
01 – 03 เมษายน 256620,99020,99015,9904,500
21 – 23 เมษายน 256620,99020,99015,9904,500
22 – 24 เมษายน 256620,99020,99015,9904,500
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 256621,99021,99016,9904,500
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 256621,99021,99016,9904,500
อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปีณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 บาท/ท่าน **
สำคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars

 • 05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์B สายการบิน Thai Airways (TG) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
 • 08.00 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน TG600 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่นั่ง 3-3-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง, มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 11.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เจ้าหน้าที่นําท่านตรวจคัดกรองโควิด RT-PCR ตามมาตราการคัดกรองของฮ่องกง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B

 • นําท่านเดินทางสู่สถานีตงชุง (Tung Chung Station) เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 ) เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เมื่อมาฮ่องกง รับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฮ่องกงจากกระเช้าซึ่งกระเช้าที่นั่งมี 3 แบบด้วยกัน
  – Standard Cabin กระเช้าแบบธรรมดา เหมาะสมหรับคนกลัวความสูง
  – Crystal Cabin กระเช้าแบบกระจกแก้ว เหมาะสําหรับคนที่ชอบความตื่นเต้น
  – Private Cabin กระเช้าชมวิวแบบส่วนตัว พื้นจะเป็นกระจกแก้ว ไม่ต้องรอคิว

 

 

 • นําท่านเดินทางไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน (Polin Monastery) หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนําเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้ามาไหว้เป็นอันขาด

 • นําท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน 268ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาด พุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ
  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!! “ชาวฮ่องกงเชื่อว่า หากใครได้มานมัสการขอพรพระใหญ่ ชีวิตจะมีแต่ความสุข และประสบความสําเร็จในทุกๆด้าน”
 • จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
  หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบํารุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนําท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง
 • -ช่วงเที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
 • นําท่านเดินทางสู่ ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
 • จากนั้นนําท่านเดินทางผ่าน สะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจํานวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สําหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสํารองสําหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง
 • นําท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไว้ที่บริเวณพื้น ย้ายมาไว้บนขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ําตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชัดและถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป็นฉาก พร้อมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย
 • ช่วงค่ำ อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)
 • นําท่านเข้าสู่ที่พัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day2 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
 • อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะนําการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 • สถานที่แนะนํา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์, กริซลีย์ กัลช์และมิสทิค พอยท์ จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สํารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ
 • พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับAnt-Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ชั่วร้ายและสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสําหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์คอินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสําหรับการบินขึ้น คุณจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรี

 • ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ) ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดัง อาทิMickey mouse,Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ Snow White, Rapunzel,Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ
 • ชมไฮไลท์การแสดงดอกไม้ไฟที่ปราสาทเจ้าหญิง ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย*
 • ช้อปปิ้งย่านดังที่ฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตสามารถเดินช้อปปิ้งไล่ตามถนนได้เพลินเพลิน ห้างดังๆฝนย่านนี้ไม่ว่าจะเป็น K11, Ocean Terminal, The One, iSquare ที่รวมสินค้าแฟชั่นไฮสตรีทจนไปถึงแฟชั่น Hi-End ให้ได้ช้อปอย่างจุใจ หรือจะช้อปปิ้งเครื่องสําอางค์ เมคอัพสกินแคร์ น้ําหอมแบรนด์เนมดังๆ มีจัดโปรโมชั่นอยู่ตลอดๆได้ที่ SASA, Bonjour ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วทุกย่านในฮ่องกง ย่านมงก๊ก ถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่คึกคักอีกย่านนึงในฮ่องกง ถูกใจสาวๆขาช้อปเพราะที่นี่มีเลดี้ส์ มาร์เก็ตนั่นเอง มีสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางค์เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ แฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
  ** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย **
 • นําท่านเข้าสู่ที่พัก DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 ยอดเขาวิคตอเรียพีค –รีพัลส์เบย์ –วดัแชกงหมิว–โรงงานจิวเวอรร์ี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย –สนามบินสุวรรณภมูิ– สนามบินนานาชาติฮ่องกง

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซําขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (3)

 • นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง เป็นบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ําทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้า ของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
 • ร้านไอศครีม Gino’s Gelato ร้านไอศครีมเจลลาโตสไตล์อิตาลี ตั้งอยู่บริเวด้านล่างตึก The Peak หากท่านต้องการลิ้มรสไอศครีมที่เป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะนําให้ลองทานที่นี่ กลิ่นหอมของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg Waffle ที่ทําสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยั่วน้ําลายนัก มีไอศครีมให้เลือกหลากหลายรสชาติ ที่สามารถเลือกท้อปปิ้งได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น มาชเมลโล่ อัลมอล หรือขนมต่างๆ

 • จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพลัสเบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นําท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนําท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังกัจจายน์ได้
 • จากนั้นนําท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง
 • ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตํานานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนําไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทําการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กําลังจะเข้ามา และนําพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น กังหัน 4ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเข้ามา


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!! “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่น หมุนกังหันแห่งโชคชะตา
– ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดีใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา
– ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เชื่อว่า “กังหันนําโชค” จะหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดินและให้พรนั้นสมปรารถนา”

 • ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 • นําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กําไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา
 • นําท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก หรือสัตว์นําโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนําโชคแด่ตัวท่านเอง
  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!! “ชาวจีนยังเชื่อกันอีกว่าหยกมีอํานาจคุ้มครองผู้สวมใส่ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เป็นเครื่องรางบอกเหตุได้ว่าผู้สวมใส่กําลังมีโชคหรือมีเคราะห์อย่างไร สังเกตได้จากสีของหยก หากหยกมีสีสันสดใส นั่นก็หมายความว่า เจ้าของหยกกําลังจะมีโชค แต่ถ้าหากหยกมีสีหมองลงหรือมองเห็นรอยแตกร้าวชัดขึ้นก็แปลว่าเจ้าของหยกกําลังจะมีเคราะห์มาเยือน”

 • นําท่านเดินทางสู่ ห้าง T GALLERIA BY DFS ให้ท่านได้เพลินเพลินช็อปปิ้งอิสระก่อนกลับ เป็นห้างที่รวม BRANDE ดังมาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางค์สกินแคร์ COUNTER BRAND เมคอัพบิวตี้ น้ําหอมแบรนด์ดัง เช่น BURBERRY, BVLGARI, DIPTYQUE, GIVENCHY, GUCCI,ISSEY MIYAKE, JO MALONE, LOEWE, VERSACE แว่นตาแฟชั่นยี่ห้อดังที่คุ้นตาอย่าง ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA, BOTTEGAVENETA, DIOR, GIVENCHY, GUCCI, CELINE,RAY-BAN,PRADA, SAINT LAURENT นาฬิกาแบรนด์ดังไฮแฟชั่นอย่าง CARTIER, CHOPARD ลดเลเวลลงมาก็จะพวก CASIO, DANIEL WELLINGTON, FOSSIL, SEIKO ส่วนเครื่องประดับอย่างเช่น PANDORA, SWAROVSKI, TIFFANY & CO. ถ้าเป็นกระเป๋าส่วนมากจะเป็นพวกแบรนด์ COACH, MARC JACOBS, MICHAEL KORS, STELLA MCCARTNEY
 • ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON,HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมายสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 18.55 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG639
 • 20.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Main Menu